Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Пояснювальна записка до навчального плану Кремінської загальноосвітньої школи

Пояснювальна записка до навчального плану Кремінської загальноосвітньої школи

Пояснювальна записка до навчального плану Кремінської загальноосвітньої школи I-IIIступенів №4

на 2015-2016 навчальний рік

Кремінська загальноосвітня школа I-III ступенів №4 є загальноосвітнім навчальним закладом комунальної форми власності. Станом на 01.09.2015 в школі відкрито 6 класів початкової школи, 6 класів основної школи та 2 класи старшої школи. Разом – 14 класів з загальною кількістю 311 учнів.

Відповідно до Листа МОН України № 1/9­253 від 22.05.15 року«Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочі навчальні плани Кремінської загальноосвітньої школи на 2015-2016 навчальний рік складаються:

для 1­4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 2 – з українською мовою навчання з вивченням російської мови);

для 5­7­х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12 – з українською мовою навчання з вивченням російської мови);

для 8­9­х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2 – з українською мовою навчання з вивченням російської мови);

для 10­11­х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657(додаток 12 – українською мовою навчання за спортивним профілем).

Інваріантна складова Типових навчальних планів реалізується у робочому навчальному плані школи у повному обсязі.

Години варіативної складової Типових навчальних планів передбачені на:

1) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

2) упровадження курсів за вибором;

3) організацію індивідуально – групових занять.

При розподілі варіативної складової навчального плану враховане гранично допустиме навантаження на одного учня, при цьому уроки фізичної культури не враховувались при визначенні цього показника. Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу школи за 5-денним навчальними тижнем. Нормативна тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин.

Розробляючи календарне планування вчителі самостійно вирішують питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем в порівнянні з передбаченими навчальною програмою, адже навчальна програма, це документ, який визначає змістове наповнення навчального предмета, а кількість годин на його вивчення визначається саме навчальними планами.

Години варіативної складової, відведені на курси за вибором, показані в колонці «Варіативна складова» з зазначенням назви курсів та кількості годин на їх вивчення. За рішенням навчального закладу (протокол засідання педради школи №6 від 31.08.2015) облік занять з курсів за вибором здійснюється на сторінках класного журналу. Відповідно до нормативних вимог рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з курсів варіативної складової навчального плану приймається навчальним закладом. За рішенням педагогічної ради (протокол №6 від 31.08.2015 р) навчальні досягнення учнів з курсів превентивної освіти та психологічної спрямованості – «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (7,10 клас), «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (5-А, 5-Б клас), «Вчись думати» (6 клас),«Цікава психологія» (8 клас) не підлягають оцінюванню.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється відповідно до Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНУ від 21.08.2013 р. № 1222 за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 426 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

У 1 класі оцінювання навчальних досягнень учнів з усіх предметів інваріантної складової здійснюється вербально.

За рішенням педагогічної ради (Протокол №6 від 31.08.2015) протягом I семестру при оцінюванні знань, вмінь, навичок і ставлень учнів 2 класу використовуються усні словесні (вербальні) оцінки.

У 2­4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура» оцінюються вербально.

Навчальні досягнення учнів 1­4 класів з усіх предметів варіативної складової оцінюються вербально.

На основі Типових навчальних планів загальноосвітній навчальний заклад Кремінська загальноосвітня школа №4 конкретизує варіативну складову, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Використано 34 додаткові години для реалізації варіативної складової навчального плану (1-4 класи - 5 годин, 5-9 класи – 16,5 годин, 10-11 – 12,5годин).

При наявності відповідного методичного забезпечення та належної підготовки педагогічних працівників за рахунок годин варіативної складової в 2015-2016 н. р. будуть вивчатися додаткові курси за вибором, зокрема:«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (автор Заворотнюк А.В., 5-А, 5-Б класи), «Етика» (автор В.В.Єфіменко,Пометун О.І., 5, 6 класи), «Вчись думати» (автор Глушко М.Г., 6 клас), «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (автор Авельцева Т.П., Гулевська – Черниш А.В., 7 клас), «Цікава психологія» (автор Ціось А.Л, 8 клас), «Українська народна творчість» (автор Дмитренко Л., Шупянко Ю, 10 клас), «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (автор Бойчук Н.І., Молочний В.В., 10 клас), «Історія України другої половини 20-го століття в особах» (автор Чубукова Т., 10,11 клас), «Готуємось до ЗНО. Математика» (автор Апостолова Г.В., 10,11 клас), «Розв'язування задач з хімії» (автор Овчаренко І, 10 клас), «Розв'язування та складання завдань з хімії» (автор Староста В., 11 клас). Ознакою реалізації програм та планів варіативної складової є діяльнісний підхід як спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти

Разом з тим години варіативної складової будуть використані на посилення інваріантної частини навчального плану: мистецтво (2, 3-Б клас), українська мова та читання. Навчання грамоти (4, 1-Б класи), українська література (5-А, 5-Б, 6 клас), українська мова (з поділом 7, 8 класи; 5-А, 6,11 клас без поділу), хімія (9 клас),математика (10, 11 класи), англійська мова (10,11). Організовано додаткові індивідуально – групові заняття з англійської мови в 3-А класі.

Визначенню змісту варіативної складової передували анкетування батьків та учнів, співбесіди з учителями, моніторингові дослідження результативності навчально-виховного процесу за підсумками ПКР, семестрового, річного оцінювання навчальних досягнень учнів. Враховано подальше поєднання ДПА за результатами навчання в основній та старшій школі з ЗНО.

Відповідно до нормативних документів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128) у 2, 3-А класі здійснюється поділ класів на групи при вивченні української мови (мови і читання), іноземної мови; 2, 3-А, 4 класах для вивчення предмету «Інформатика».

Особливість навчального плану початкової школи – реалізація освітньої галузі "Мистецтво" інтегрованим курсом "Мистецтво" з посиленням викладання предмету додатковими годинами в 2, 3-Б класі. Курс виконує навчальні, розвивальні та виховні завдання. Зміст курсу сприяє розширенню художньо – естетичного досвіду, вихованню в учнів естетичного ставлення до дійсності та емоційно – ціннісного ставлення до мистецтва, збагачує емоційно – почуттєву сферу, стимулює художньо –образне мислення, виявів уяви та інтуїції. Курс передбачає варіативність форм, методів, технологій та формує міжпредметну естетичну компетентність — здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва.

Визначення змісту варіативної складової початкової школи обумовлено психолого – педагогічними особливостями учнівських колективів та учнів класу та необхідністю підготовки молодших школярів до першої в їх житті державної підсумкової атестації.

В 7, 8, 9 класах поділ класів на групи при вивченні української, іноземної мови, трудового навчання, інформатики буде здійснюватися відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128). В 5-А, 5-Б, 6, 7, 9-А, 9-Б, 11 класах – здійснюється поділ на групи для вивченні інформатики. Наявність комп’ютерного забезпечення дозволяє реалізувати практичну складову програми «Інформатика»

Типові навчальні плани 5-6, 7-9 класів містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором,індивідуальні та групові заняття, консультації. Повноцінність базової загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

Складна соціально – політична обстановка, яка існує в Україні, вимагає ведення в 5, 6 класах курсу «Етики», як світоглядної дисципліни, що понукає дітей бути доброчинними. Метою курсу є створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і поведінки учня. Предмет сприяє удосконаленню вміння керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу та чуйність до інших, толерантність і милосердя, вміння здійснювати вибір у складних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на моральні цінності.

На міжнародній арені Україна має тісні зв’язки з іншими країнами Європи і світу, що обумовлює важливість вивчення іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування. Вимогою часу є розуміння спеціальної лексики для роботи з комп’ютером, робота в Інтернет середовищі, адже більшість контенту базується на англомовному забезпеченні. Англійська мова визначена як обов’язковий предмет для проведення ДПА в 9 класі в 2015-2016 н. р. , є обов’язковим предметом вступних іспитів в ВНЗ на рівень магістра.Збільшення кількості годин на вивчення англійської мови в 3,10,11 класах сприяє формуванню комунікативної компетентності як здатності особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;

Психолого – педагогічні особливості учнівських колективів та учнів школи вимагають створення умов для активного соціально – психологічного супроводу становлення учня, як особистості. За результатами психодіагностичних заходів визначені учнівські колективи, які потребують особливої уваги з боку соціально – психологічної служби, проблемні питання, над вирішенням яких потрібно працювати педагогічному колективу в 2015-2016 н. р. Особливості підліткового віку є серйозною соціально – педагогічною проблемою і обумовлюють запровадження спеціальних курсів психолого – педагогічного спрямування. Зазначені курси формують здоров’язбережувальнукомпетентність як здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей.

З метою надання допомоги учням 5 класу у період їх адаптації і становлення в 2015-2016 н. р. викладається курс «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку».Мета програми: сприяти розвитку та саморозвитку особистості п’ятикласників, створити умови для розкриття їх творчого потенціалу та набуття важливих життєвих навичок. Програма передбачає проведення колективних та індивідуальних форм роботи, враховує зони найближчого розвитку п’ятикласників, не обмежує самостійність і творчу активність учнів. У результаті навчання учні повинні вміти аналізувати свої психологічні особливості та володіти практичними навичками самовдосконалення, володіти навичками розвитку пізнавальних здібностей, володіти прийомами емоційної саморегуляції, володіти навичками конструктивного спілкування, володіти навичками прогнозування власної діяльності, використовувати набуті знання у повсякденному житті.

Факультативний курс «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 6 класів пропонує цикл занять, що дозволяє молодшим підліткам практично освоїти та підвищити рівень виконання розумових операцій, розвинути здатність до творчої уяви, мислення. Метою курсу є підвищення рівня навчальної мотивації, розвиток розумових здібностей школярів, навчити учнів застосовувати різноманітні способи для пізнання навколишнього світу, саморозвитку та успішного спілкування. Запровадження даного курсу допоможе учням навчитись мислити ефективно, самостійно розвивати природний потенціал, глибоко та міцно засвоювати навчальний матеріал, а у майбутньому стати успішними, адаптованими до сучасних умов особистостями.

У програмі факультативного курсу «Цікава психологія» для учнів 8 класу, зібрана інформація для підлітків щодо теоретичних основ психологічних знань: психологія особистості (темперамент, акцентуація характеру, проект особистості тощо), психологія самооцінки, спілкування. Вивчаючи природу таких психічних процесів , як мислення, пам'ять, увага, уява, інтереси, здібності, учні під керівництвом психолога на факультативних заняттях дізнаються про якості розвитку своїх індивідуальних особливостей. Це надає можливість їм на основі власних психодіагностичних обстежень самовдосконалюватись, цілеспрямовано працювати над собою, керувати своєю поведінкою, своїми емоціями та свідомо готувати себе до самостійного дорослого життя. Метою програми є озброєння учнів основами знань з практичної психології, формування навичок стресостійкості, асертивності, підвищення психологічної культури.

Програма виховної роботи «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» реалізується в 7, 10 класах і є відповіддю на нагальні потреби держави щодо запобігання і подолання деструкції у розвитку суспільства.

Основними орієнтирами програми є:

  • сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і

самовдосконаленню особистості;

  • розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь, адекватного прийняття рішень у різноманітних, у т. ч. складних життєвих ситуаціях;

  • визначення та формування громадянської позиції особистості.

Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» побудована з урахуванням основних підходів і положень програми «Культура життєвого самовизначення», розробленої творчим колективом у рамках проектноїдіяльності Християнського дитячого фонду (колишнє ім’я Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд «Благополуччя дітей»). Водночас її інноваційність полягає в тому, що вона, з одного боку, фактично є першою спробою представити систему виховної роботи саме у сфері профілактики торгівлі людьми шляхом формування в учнівської молоді внутрішнього ціннісного стрижня та необхідних життєвих навичок. А з іншого – пропагує новітні засоби технологічного забезпечення виховного процесу.

Теоретико-методологічною основою програми є філософсько-соціологічне розуміння людської діяльності, форм соціальної поведінки людини у різних сферах, ставлення до дитини як до суб’єкта власної життєдіяльності, використання у роботі системного, особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів.

Принципи побудови та впровадження програми: комплексність, варіативність, послідовність, логічність викладення матеріалу, його поступове ускладнення.

У базисі програми лежить ідея «допомоги для самодопомоги», що розглядає людину як суб’єкт власного життя і передбачає формування у школяра вміння свідомо користуватися правами, бажання керувати своїм життям, здійснюючи моральний вибір, розвиваючи власні громадянські якості.

Ключові поняття програми: добро, гідність, безпека, громадянськість, права, обов’язок, відповідальність, цінності, життєві навички та ін.

Підґрунтям адаптивної позитивної поведінки людини є її життєві навички.

У змісті цієї програми виховної роботи зроблено акцент на формуванні таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей тощо. Саме розвиток цих життєвих навичок школяра є важливою умовою профілактики торгівлі людьми в громаді, оскільки готує особистість на порозі самостійного життя до попередження життєвих криз, аморальної чи протиправної поведінки, недопущення маніпуляції тощо.
Факультативний курс «Охорона тварин» для учнів 8 класі має на меті

формування у учнів систематичних знань про взаємозв’язок природи і суспільства, людини і природі, оволодіння нормами поведінки у природі,

формування прагнення брати активну участь в охороні тваринного світу - важливої частини біосфери планети. Головними завданнями курсу є організація практичної діяльності учнів з охорони тварин своєї місцевості під час навчання і суспільно – корисної праці, забезпечення комплексного підходу до вивчення «охорони тварин» з використанням міжпредметних зв’язків. Курс поглиблює знання учнів з тем, що вивчаються в 8 класі.

(Охорона тварин. Буца О.Й., Гнідець О.Є., Ковальчук Т.І., та ін. Факультативний курс 8-9 клас, 35 годин. Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та про­філь­ного навчання. – Кам’янець-Поділь­ський: Аксіома, 2009. – С. 52-58)

Курс «Основи медичних знань» автор Нагаєва Л. М. (Курс за вибором8-9 клас.Лист МОНУ№ 1/11-5142, Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології длядопрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Поділь­ський: Аксіома, 2009. – С. 59-65) дає змогу підготувати учнів до реального життя, допомогти їм набути практичних навичок для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, збагачує елементарними , необхідними у повсякденному житті медичними знаннями. Метою курсу є усвідомлення учнями цінності та значення здоров'я для гармонійного розвитку особистості, формування у учнів громадської позиції, принципів та норм поведінки щодо стану здоров'я.

Типовими навчальними планами старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, прийнято навчальним закладом, педагогічною радою, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів за підсумками анкетування батьків та учнів школи.

Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів:

рівні стандарту — навчальні предмети не є профільними чи базовими,

академічному рівні — навчальні предмети не є профільними, але є базовими,

профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію.

В 2015-2016 н. р. 10,11 класи школи працюють за спортивним напрямком профілізації (спортивний профіль).

Варіативна складова навчального плану старшої школи визначена з урахування досвіду минулих навчальних років, анкетування учнів. Найголовнішим фактором став перелік предметів з яких учні проходять державну підсумкову атестацію, ЗНО ( історія України, українська мова та література, англійська мова, математика, хімія).

Реалізація філософії оновлення освіти визначає пріоритетною метою навчання створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, формуваннязагальнокультурної компетентності як здатності учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності.

Серед складових змісту шкільної історичної освіти важливим компонентом є навчальний матеріал, що містить відомості про видатних історичних діячів та історичні постаті. Курс за вибором «Історія України першої половини XX століття в особах», сприяє засвоєнню історії України через сприйняття долі конкретних людей. Інформацію про те, як жили окремі історичні персонажі, як вони впливали на окремі події та весь історичний процес, учні запам'ятовують та засвоюють з більшим бажанням, ніж розповіді про події, явища, процеси поза впливом на них яскравих особистостей.Без розуміння ролі особи в історії та обумовленості її діяльності приналежністю до певної соціальної, національної чи іншої групи історія неповноцінна.Курс є засобом формування громадянської компетентності як здатності учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства.

Курс за вибором «Історія України першої половини XX століття в особах» (автор Т. Чубукова, лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652)передбачає гуманізацію і гуманітаризацію навчального процесу, виховання учнів на засадах національних, загальнолюдських цінностей і морально-естетичних ідеалів гуманістичного світогляду.Зміст курсу інтегрує соціальну, політичну та духовну історію й висвітлює тісний взаємозв'язок усіх сфер людського буття. Особлива увага приділяється питанням духовності, повсякденного життя, психології суспільства. Це дає змогу одночасно з формуванням конкретних знань та загальноісторичних уявлень учнів створювати умови для розвитку їхніх моральних і естетичних цінностей.

Факультативний курс “Українська усна народна творчість” (7-11 класи; автори М.К.Дмитренко, Г.К.Дмитренко, Ю.М.Шутенко) вводитиме учнів 10 класу у світ національного фольклору, знайомитиме з особливостями цього різновиду художньої творчості, ідейно-художнім багатством кращих фольклорних зразків.Предметом вивчення єособливості національної культури, звичаї, традиції, свята, визначні діячі, суспільно-політичні події, державна символіка, матеріальна і духовна культура рідного народу, Учні ознайомляться з найвідоміші фольклорними творами як відображенням народного досвіду, особливостей національного характеру, їх етнокультурним колоритом, визначать особливості національної культури. Курс спонукає використовувати знання, здобуті під час вивчення інших предметів,у власному мовленні, пояснювати значення слів, найуживаніших усталених висловів, сприймати зміст найвизначніших творів, використовувати їх у своєму мовленні, дотримуватися правил мовленнєвої поведінки відповідно до загальнолюдських норм і специфіки національної культури.

Факультативний курс «Розв`язування задач з хімії» сприяє вдосконаленню і поглибленню знань та вмінь учнів гуманітарного, спортивного і філологічного профілів. Зміст навчальної програми розрахований на 34 години і ґрунтується на знаннях, набутих на уроках хімії, фізики, математики. (Розв’язування та складання завдань з хімії факультативний курс В. Староста, К. Бреусова. 7 – 11. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5 – 12 класи/упор.: О.А. Дубовик, С.С. Фіцайло. Тернопіль, Мандрівець, 2010).Мета курсу – сприяння поглибленню, вдосконаленню та розширенню знань і вмінь під час розвязування хімічних задач, набуття навичок самоосвіти і самовдосконалення. Зміст навчальної програми розрахований на 34 години і ґрунтується на знаннях, набутих на уроках хімії, фізики, математики.

Мета курсу – сприяння поглибленню, вдосконаленню та розширенню знань і вмінь під час розв’язування хімічних задач, набуття навичок самоосвіти і самовдосконалення.

Вивчення курсу спрямоване на виконання таких завдань:

узагальнення та систематизація, розширення і вдосконалення набутих на уроках знань і вмінь;

уміння застосовувати набуті знання на практиці;

розкриття і застосування міжпредметних зв`язків;

розвиток уявлень про застосування хімічних обчислень у побуті і господарстві та забезпеченні добробуту людини;

створення умов для самовизначення і саморозвитку особистості, формування ставлення до хімії як до можливої галузі майбутньої професійної діяльності;

формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його екологічної культури.

Курс «Математика.Готуємось до ЗНО»(Автор Апостолова Г.В.,курс за вибором для універсальногопрофілю, Схвалено НМР МОН України. Протокол від 24.06.2010 № 4,лист Міністерства освіти і науки України від 29.07.2011 № 1/11-6931)Збірник програм для допрофільного та профільного навчання (у двох частинах). Зазначений курс сприяє розвитку предметних математичних компетенцій та компетентностей учнів 10,11 класів. Важливим блоком є повторення вивченого матеріалу, закріплення знань з тем, винесених на ЗНО з математики, яке в 2015-2016 н. р. буде визначене як ДПА. Курс сприяє формуванню ключових компетенційяк певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини.

Типові навчальні плани старшої школи складені відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №24 /зі змінами/), враховують вимоги Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

Години варіативної складової початкової, основної та старшої школи використано наступним чином:

  • освітня галузь «Мови і літератури» - українська -11,5 годин; англійська – 3 години;

  • освітня галузь «Суспільствознавство» - 4,5 годин (3- історія, 1,5 – курс морально – духовного спрямування);

  • освітня галузь «Мистецтво» - 2 години;

  • освітня галузь «Математика» - 3 години;

  • освітня галузь «Природознавство» - 5 годин;

  • освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» - психологічна складова -5 годин.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника...

Пояснювальна записка Метою випробування з історії України є оцінювання...
України складено враховуючи цілі, вимоги І зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі...

Зі змінами, внесеними у 2015 році для 9 класів пояснювальна записка
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності

Результати І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
Новеселицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів-дошкільного навчального закладу

Пояснювальна записка
Школа лідерів: тренінг для лідерів шкільного самоврядування / Автор укладач Зюман Л. В. – Кременчук: 2007. – 92 с

Пояснювальна записка
Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний,...

Автор методичної розробки заступник директора з навчальної роботи...
В. В. Модель навчального закладу «Школа успішної особистості»– Гейківська загальноосвітня школа I-III ступенів. Р.,2014. – 22с

Пояснювальна записка
На цьому уроці формується І комунікативна компетентність (ключова), що ґрунтується на потребі пізнання, гармонії у стосунках, виховує...

Що таке метод проектів?
У концепції загальноосвітньої школи наголошується, що школа – це простір життя дитини. Тут вона не готується до життя, а живе. Тому...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка