Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова на правах рукопису бойко галина миколаївна

М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова на правах рукопису бойко галина миколаївна

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
На правах рукопису
БОЙКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
УДК 376.2+376.382+376.4+159.922:797.2+615.851

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ

13.00.03 – корекційна педагогіка
дисертація на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук


Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Синьов Віктор Миколайович

Київ-2012
ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………….

6

ВСТУП……………………………………………………………………………..

7

РОЗДІЛ 1


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ………………………………


25

1.1.

Теоретико-методологічні засади дослідження впливу сенсорних, моторних та інтелектуальних порушень на здатність спортсменів до ефективної спортивної діяльності й визначення змісту їхнього супроводу в паралімпійському спорті…………….


25

1.1.1.

Характеристика типових особливостей психічного та особистісного розвитку, що лімітують ефективність спортивної діяльності осіб із порушеннями опорно-рухового апарату………33

1.1.2.

Визначення впливу зорових порушень на психічний та особистісний розвиток спортсменів, їхню здатність до ефективної спортивної діяльності………………………………….39

1.1.3.

Характеристика особливостей психічного та особистісного розвитку, що лімітують здатність спортсменів із порушеннями розумового розвитку до ефективної спортивної діяльності……...45

1.2.

Сучасні підходи до визначення структури та змісту спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку………


49

1.3.

Визначення завдань і характеристика особливостей структури та змісту психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку в паралімпійському спорті……….


70
Висновки до першого розділу………………………………………

101
РОЗДІЛ 2

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ………………………………


104

2.1.

Концепція психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті……………………………………………104

2.1.1.

Зміст і функції психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності…………………………………………………………….


106

2.1.2.

Визначення ролі психологічного здоров’я як фактору, що лімітує ефективність спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………….118

2.1.3.

Обґрунтування особливостей взаємодії суб’єктів спортивної діяльності, специфічних для паралімпійського спорту…………..


135

2.2.

Розробка та теоретичне обґрунтування системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………………………………………………………………


157
Висновки до другого розділу………………………………………

178

РОЗДІЛ 3


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХІЧНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СПОРТСМЕНІВ ІЗ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ…………………………………………………


182

3.1.

Емпіричний аналіз теорії і практики психолого-педагогічного супроводу тренувальної та змагальної діяльності спортсменів у паралімпійському спорті, що ґрунтується на врахуванні особливостей їхнього психічного та особистісного розвитку……


182

3.2.

Дослідження особливостей психічного та особистісного розвитку спортсменів із порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку………………………………………186

3.2.1.

Вивчення ставлення осіб із порушеннями психофізичного розвитку до власного фізичного дефекту………………………….


188

3.2.2.

Визначення особливостей мотиваційної сфери спортсменів…….

189

3.2.3.

Дослідження рефлексивних здібностей, самооцінки та рівня домагань спортсменів……………………………………………….


206

3.2.4.

Визначення факторів розвитку тривожності спортсменів………

229
Висновки до третього розділу………………………………………

247

РОЗДІЛ 4


ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ………………………………

253

4.1.

Технологія практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………………………………………………………………


253

4.2.

Психолого-педагогічні умови реалізації експериментальної технології в паралімпійському спорті……………………………...


258

4.2.1.

Характеристика особливостей реалізації діагностико-аналітичної умови в системі психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку……………………………………………………………...


260

4.2.2.

Особливості дотримання організаційної умови в процесі реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку……………………………………………………………...


300

4.2.3.

Визначення особливостей дотримання корекційно-виховної спрямованості психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку………314

4.2.4.

Дотримання акмео-аксіологічної умови в процесі реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку………335
Висновки до четвертого розділу……………………………………

343

РОЗДІЛ 5

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ………………………………

347

5.1.

Розробка методики та вибір критеріїв оцінки ефективності експериментального впровадження системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………………………………………………………………

347

5.2.

Експериментальна оцінка ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………………………………………………………………


361

5.2.1.

Оцінка реалізації системи за критерієм ефективності професійної взаємодії групового суб’єкта спортивної діяльності.


361

5.2.2.

Оцінка реалізації системи за критерієм психологічної ефективності…………………………………………………………


373

5.2.3.

Оцінка реалізації системи за критерієм педагогічної ефективності…………………………………………………………


383
Висновки до п’ятого розділу………………………………………..

386

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….

389СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………


397

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………

445
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я

ЗМС – Заслужений майстер спорту

МСМК – Майстер спорту міжнародного класу

МС – Майстер спорту

КМС – Кандидат у майстри спорту

ОРА – опорно-руховий апарат

ЦНС – центральна нервова система

ПРР – порушення розумового розвитку

IPC – Міжнародний Паралімпійський комітет

IQ – коефіцієнт інтелекту

FINA – Міжнародна федерація плавання

INAS – Міжнародна федерація плавання спортсменів із вадами інтелекту

ВСТУП

Актуальність і доцільність дослідження. Реформування та модернізація системи спеціальної освіти в Україні, що реалізується згідно відповідних державних програм (Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту та ін.), полягає, передусім, у забезпеченні вільного доступу людині з порушеннями психофізичного розвитку до отримання якісної багатоступеневої освіти та створенні сприятливих педагогічних умов для її всебічного особистісного розвитку, опанування ключовими соціальними компетенціями, що виступають підґрунтям для соціальної адаптації та інтеграції в систему сучасних суспільних відносин. Одним із дієвих напрямків реалізації державної політики України в сфері спеціальної освіти є багатовекторне функціонування фізичної культури та спорту інвалідів, зокрема, паралімпійського спорту.

Підвищена увага з боку держави до розвитку паралімпійського спорту як відносно нового соціокультурного феномена, зумовлена поліфункціональністю його впливу на особистість спортсменів (Н. Байкіна, Ю. Бріскін, Т. Вісковатова, С. Євсєєв, М. Козленко, І. Ляхова, Б. Сермєєв, Д. Силант’єв та ін.). Саме спорт є однією з типових соціальних моделей життєвої боротьби особистості за власне місце в суспільстві, ареною для самоствердження, самореалізації та публічної демонстрації власної активної життєвої позиції, утвердження перемоги людського духу над проблемами буття (Г. Арзютов, І. Волков, О. Дубогай, І. Медвєдєва, М. Носко, О. Тимошенко, Г. Чемерних та ін.).

Систематичне проведення змагань національного та міжнародного рівнів у паралімпійському спорті актуалізує увагу вчених до досліджень нових наукових проблем, пов’язаних із різними аспектами корекційної роботи зі спортсменами із порушеннями психофізичного розвитку в системі їхньої підготовки (І. Волков, Г. Чемерних, S. Kodish, P. Hodges-Kulinna, R. Pangrazi, P. Darst, J. Martin та ін.). Проведення таких наукових розвідок є актуальним для корекційної освіти й ґрунтується на фундаментальних дослідженнях українських учених у цій галузі (В. Бондаря, І. Дмітрієвої, Є. Коноплястої, С. Мироноваї, В. Синьова, Є. Синьової, Л. Сущенко, В. Тарасун, Л. Фомічової, О.  Хохліної, А. Шевцова, М. Шеремет та ін.).

Актуальність дослідження також обумовлена своєрідністю психічного та особистісного розвитку осіб із вродженими та набутими психофізичними порушеннями, які перебувають під постійним впливом факторів, що суттєво обмежують їхню пізнавальну діяльність, комунікативні можливості, становлення особистості та дієздатність в цілому. Це позначається на їхній здатності до оволодіння різними видами діяльності, зокрема фізкультурно-спортивної (Н. Байкіна, Ю. Вихляєв, О. Григоренко, М. Козленко, Н. Ляхова, Б. Сермєєв, Б. Шеремет, О. Форостяна та ін.).

Функціонування паралімпійського спорту в Україні передбачає надання особам із порушеннями психофізичного розвитку фізкультурно-освітньої допомоги: формування системи спеціальних фізкультурно-спортивних знань, рухових умінь і навичок, а також розвиток специфічних властивостей психіки, що є підґрунтям для досягнення ними достатнього рівня технічної, тактичної, функціональної та психологічної готовності до ефективної навчально-тренувальної й змагальної діяльності.

Успішні виступи українських спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку на чемпіонатах світу та Європи, літніх і зимових Паралімпійських іграх сприяють піднесенню міжнародного престижу держави, формують позитивний імідж України серед світового співтовариства.

Висока напруженість сучасної підготовки спортсменів у паралімпійському спорті, значні обсяги тренувальних і змагальних навантажень потребують створення оптимальних педагогічних умов для їхнього ефективного функціонування як основних суб’єктів спортивної діяльності (О. Литвиненко, J. Martin, P. Kulinna, H. Sullivan). Актуальність здійснення відповідних наукових розвідок визначається, передусім, характером і глибиною функціональних обмежень спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку та передбаченою необхідністю нівелювання дії факторів, що зумовлюють порушення психологічного здоров’я, погіршення їхнього соматичного стану, забезпечують уникнення ризику травмування та вторинної інвалідизації. Це виключає можливість застосування традиційних підходів до визначення структури та змісту навчально-тренувального процесу й забезпечення участі в змаганнях спортсменів у паралімпійському спорті, зокрема, психолого-педагогічного супроводу їхньої спортивної діяльності.

Систематизація даних науково-методичної літератури вказує на існування інтеграції досягнень сучасної науки в теорію та практику підготовки спортсменів. Вагомий внесок у розробку окремих аспектів психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності представників різних видів спорту зроблено вітчизняними та зарубіжними вченими-практиками, зокрема: загальнотеоретичні основи психології спорту розробляли Л. Гіссен, І. Григор’янц, Т. Джамгаров, А. Пуні та ін.; питання, присвячені психологічним процесам, зв’язку розумових і рухових дій у спортивній діяльності висвітлені в дослідженнях Р. Абельської, Ю. Захар’янц, Н. Стамбулової та ін.; психологічну структуру спортивної діяльності досліджували І. Алєшков, Є. Ільїн, А. Родіонов, Ю. Ханін; проблеми виховання у спорті розглядались у працях В. Белорусова, В. Марищук, Ю. Портних та ін.; питання психологічної допомоги суб’єктам спортивної діяльності знайшли відображення у працях О. Алєксєєва, Г. Горбунова, Г. Двалі та ін.; психологія підготовки та основні аспекти готовності спортсменів до змагань стали предметом досліджень О. Гаврилович, Є. Ільїна, А. Пуні, Л. Радченко; психологічні моделі супроводу спортсменів високого класу запропоновано В. Сивицьким; психолого-педагогічні умови індивідуальної підготовки плавців високої кваліфікації досліджувались О. Вєрьовкой та ін.

Аналіз сучасних наукових видань підтвердив наявність окремих досліджень, що розглядають проблеми, безпосередньо пов’язані з окремими аспектами супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті. Зокрема, психологічні особливості спортивної кар’єри осіб із порушеннями психофізичного розвитку стали предметом досліджень Г. Чемерних; питання спортивного довголіття осіб із порушеннями зору узагальнено А. Литвиненко; роль і функції спорту інвалідів у процесі соціальної адаптації спортсменів із обмеженнями життєдіяльності проаналізовано Я. Жбіковським, S. Kodish, P. Hodges-Kulinna, J. Martin, R. Pangrazi, P. Darst; В. Жилєнковою, на прикладі моделі адаптивного плавання, здійснено спробу розробки методологічних засад, обґрунтування організаційних основ і визначення форм адаптивного спорту для осіб із порушеннями опорно-рухового апарату; особливості педагогічного контролю за вдосконаленням технічної майстерності та динамікою спеціальної тренованості плавців із порушеннями зору та опорно-рухового апарату висвітлено у дослідженнях С. Калайди, І. Калайди; фізичну культуру та спорт як інтегративну технологію реабілітування осіб із порушеннями психофізичного розвитку розглянуто А. Шевцовим. Однак, питання, що стосуються розробки теоретико-методологічних основ і створення системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті в доступній нам науковій літературі не порушуються.

Необхідність реалізації державної політики України в галузі спеціальної освіти, фізичної культури та спорту інвалідів, соціальна значущість подальшого розвитку паралімпійського спорту як одного з пріоритетних напрямків державної політики, зміцнення провідних позицій українських спортсменів на міжнародній арені, неможливість точної експлікації ключових закономірностей, методичних принципів і практичних підходів до побудови системи підготовки спортсменів в олімпійському спорті в навчально-тренувальний процес і забезпечення змагальної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті, необхідність створення оптимальних педагогічних умов для досягнення ними високого рівня ефективності спортивної діяльності вказують на актуальність дисертаційного дослідження: «Психолого-педагогічний супровід спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті».
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису
Трансформація економічної ролі та управлінсько – регуляторних функцій держави в ринковій системі україни

М іністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Зміни у соціальному просторі сучасного українського міста під впливом туристичних практик

Національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова на...
Західні концепції глобалізації кінця хх-початку ХХІ століття (історико-теоретичний аналіз)

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет...
Запрошуємо вас до участі у VI всеукраїнській студентській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Етико-естетична традиція...

Київський національний університет імені тараса шевченка на правах...
Особливості діяльності підприємств залізничного траспорту та їх вплив на формування фінансових результатів

Навчально-методичний посібник для самопідготовки
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Біологічний...

Київський національний університет імені тараса шевченка на правах...
Особливості методики та порядку відображення в обліку прямих витрат на виробництво продукції цегельних заводах

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Релігійний та секулярний вимір приватного та публічного простору сучасного українського суспільства

Інформаційний лист національний педагогічний університет імені М....
До участі у читаннях запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка