Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

За останні десятиліття тема толерантності стала однією з найбільш актуальних у світі. Вона обговорюється на усіх рівнях, розглядається в різних аспектах

За останні десятиліття тема толерантності стала однією з найбільш актуальних у світі. Вона обговорюється на усіх рівнях, розглядається в різних аспектах

Від упорядника
За останні десятиліття тема толерантності стала однією з найбільш актуальних у світі. Вона обговорюється на усіх рівнях, розглядається в різних аспектах, охоплює коло проблем, що пов’язані насамперед зі стосунками людей. Пріоритетним завданням освіти у ХХІ ст. є розвиток гуманної особистості, яка була б здатна будувати свої відносини з навколишнім світом на засадах взаєморозуміння, співробітництва і толерантності. Сучасне суспільство потребує виховання у молодого покоління толерантності, оскільки утвердження її принципів і норм є необхідною умовою взаєморозуміння між людьми, взаємодії, злагоди, згуртування і консолідації суспільства.

Наукова бібліотека МНУ ім. В.О.Сухомлинського пропонує анотований рекомендаційний список літератури «Педагогіка толерантності», який складається з чотирьох розділів:

1. Толерантність як одна із абсолютних духовних цінностей.

2. Формування педагогічної толерантності у студентів ВНЗ.

3. Толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі школи.

4. Міжетнічна толерантність

До нього увійшли описи книг, статей з наукових збірників і періодичних видань, що знаходяться у фондах Наукової бібліотеки Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського.

Рекомендаційний список розраховано на науковців, аспірантів, учителів, вихователів, студентів, бібліотекарів.I. Толерантність як одна із абсолютних духовних цінностей
Андоленко О. Бібліотека – територія толерантності / О. Андоленко // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 3. – С.38-42.

Висвітлюється робота центральної районної бібліотеки щодо поширення ідей толерантності та гуманізму, просвітницька діяльність з протистояння нетерпимості та ворожості у всіх сферах життя, використання можливостей сучасних інформаційних технологій для формування толерантного світогляду користувачів бібліотек.
Боковець І.І. Молодь за толерантність / І.І.Боковець // Позакласний час. – 2012. - № 19-20. – С.41-42.

Розробка виховного заходу, де визначається поняття толерантність, історія його походження, легенди, притчі.
Бондырева С.К. Толерантность (введение в проблему) / С.К.Бондырева, Д.В.Колесов. – Воронеж: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Модэк, 2003. – 240с.

Чи справедливо у всіх життєвих ситуаціях ствердження, що «толерантність – це добре, інтолерантність – погано»? Чим відрізня ються справжня толерантність від показної, декларованої? Чому толерантність необхідно виховувати з самого раннього віку? Які основні принципи і аспекти толерантного виховання?

На ці і другі питання читач знайде відповідь в пропонованій книзі .
Волошина О. Проблема формування толерантності в сучасних педагогічних дослідженнях / О.Волошина // Рідна школа. – 2007. - №3. – С.4-6.

В статті «толерантність» розглядається як шлях створення безпечного суспільства . Визначається пріоритет освіти у розвитку означених ціннісних орієнтацій. Аналізуються підходи формування толерантності у практиці освітньої діяльності.
Ганжала І. Позитивне значення толерантності у формуванні цілісної особистості / І.Ганжала // Соціальний педагог. – 2013. - №4. – С.32-36.

Стаття розкриває поняття «толерантність». Наведені рівні толерантної поведінки людини, уміння аналізувати і приймати рішення, уміння виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність і небайдужість.
Гуcев А.И. Толерантность к неопределенности: проблематика исследований / А.И.Гусев // Практична психологія та соціальна робота. – 2007 – №8. – С.75-80.

В статті розглядаються аспекти вивчення феномена толерантності до невизначеності, які згадуються в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених.Декларація принципів толерантності: схвалена Генеральною конференцією ЮНЕСКО на двадцять восьмій сесії в Парижі, 16 липня 1995р. // Віче. – 2002. – №11. – С. 12-13.

В цьому документі беруться до уваги принципи толерантності як основні права і свободи закріплені в законних актах і проголошені в міжнародних деклараціях.
Дрозд О.В. Формування толерантності особистості (філософський аспект) / О.В. Дрозд // Науковий вісник Миколаївського держаного університету імені В.О.Сухомлинського. Сер.: Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Миколаїв, 2013. – Вип. 1.41. – Т. 1. – С.42-44.

Автор статті пропонує власний підхід до формування толерантності особистості, а також розглядає теоретичні основи етики спілкування в студентському середовищі та умови покращення міжособистісних стосунків.
Зарівна О. Історична ґенеза змісту і соціокультурної ролі феномена «толерантность» / О. Зарівна // Вища освіта України. – 2008. - № 1. – С.76-83.

У статті детально розкривається сутність ідеології толерантності в різні історичні епохи.
Кожухарь Г.С. Формы межличностной толерантности: критериальные признаки и особенности / Г.С. Кожухарь // Психологический журнал. – 2008. – № 3. Т. 29. – С.30-41.

Запропоновано авторське визначення міжособистісної толерантності і її класифікація.. Міжособистісна толерантність розуміється як основа загальної толерантності і є генетично вихідною для всіх її видів, які виявляються в міжособистісних контактах.
Корнилова Т.В. Толерантность к неопределенности и интеллект как предпосылки креативности / Т.В.Корнилова // Вопросы психологии. – 2010. - № 5. – С.3-13.

Запропоновані результати двох досліджень, в яких вивчалась інкрементальна передбачувана валідність показників інтелекту і толерантності до невизначеності стосовно креативності. В цілому показано, що толерантність до невизначеності сприяє створенню креативного продукту.
Крейн І. Концепція толерантності як універсальної категорії еволюції розуму: мета підхід. / І. Крейн // Вісник Національної Академії наук України. – 2006. - № 11. – С.22-42 .

Концепція побудована на засадах нового напрямку – гуманітарна кібернетика. Це дає змогу запропонувати новий підхід до проблеми толерантності – метапідхід.Нечереда В. Від культури війни до культури миру. / В.Нечереда // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 14. – С.22-23.

Толерантність – потреба сьогодення. .Автор свідчить про суть цього поняття і допомагає краще зрозуміти його і спрямувати на виховання загальнолюдських цінностей.
Пчелинцева И.Г. Психологические механизмы воспитания толерантности / И.Г. Пчелинцева // Журнал прикладной психологи. – 2006. – № 5. – С. 2-6.

В статті розглядається теоретичне осмислення поняття «толерантність». Описані конкретні механізми прояву толерантності як способу суб’єктивного існування особистості, а також виявлення можливих способів виховання толерантності.
Стасюк Н. Толерантність як моральність особистості / Н.Стасюк // Відкритий урок. – 2006. – № 12. – С. 5-9.

У статті розкривається поняття «толерантність» як інтегрована моральна категорія, що характеризується терпимим ставленням стосовно інших поглядів, думок, вірувань.
Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе: Психологические игры и упражнения / К. Фопель; Перевод с немецкого. – М.: Генезис, 2002. – 336 с.

В книзі представлені ігри і вправи, які допомагають вже на першому етапі скласти в групі атмосферу згуртованості і довіри, розкрити творчий потенціал учасників. Вони формують толерантне відношення до всіх членів групи .

Психологи і педагоги зможуть використати ці вправи в роботі з дітьми, підлітками, а також для проведення тренінгів з дорослими.
Шабат-Савка С. Толерантне спілкування як спосіб вираження комунікативних інтенцій / С. Шабат-Савка // Мандрівець. – 2010. - № 6. – С.59-63

У статті визначено толерантне спілкування як релевантний спосіб успішної реалізації інтенцій мовця; з-поміж специфічних рис толерантного діалогу виокремлено кооперативну поведінку комуні кантів, ментально – психологічні параметри їхніх взаємин, сприятливу атмосферу перебігу мовленнєвої діяльності.
Шаюк О. Емоційно – вольовий компонент толерантності / О.Шаюк // Освіта і управління. – 2011. – № 1. – С.104-109.

У рамках психоаналітичної теорії досліджено емоційно-вольовий компонент толерантності; доведено . що толерантність у цьому аналітичному розділі – це складова система психологічних механізмів взаємодії людини з оточенням, що дозволяє їй одночасно зберегти свою цілісність і змінюватися відповідно до чинних вимог.Шаюк О. Толерантність як сутнісна характеристика професійного спілкування. / О.Шаюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С.169-177.

Здійснено аналіз толерантності ділового спілкування як багаторівневої професійно значущої характеристики особистості і водночас діяльності сучасного спеціаліста економічної сфери; обґрунтовано, що толерантність у професійному спілкуванні є цілісним утворенням, у якому чітко наявні чотири підсистеми – мотиваційна, змістова,операційна та рефлексивна.


2. Формування педагогічної толерантності у студентів ВНЗ
Веретенко Т. Толерантність у пофесійній підготовці майбутніх учителів / Т.Веретенко, Я.Довгополова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 4. – С.65-71.

Розкривається толерантність як одна з найбільш значимих якостей майбутніх учителів. Пропонуються шляхи виховання толерантності в їх професійній підготовці.
Виховання толерантності та культури міжнаціонального спілкування у студентської молоді // Виховна робота зі студентською молоддю: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Одеса, 2006. – С.61-69.

Стаття присвячена розкриттю загальнолюдського і національного характеру виховання, теоретичним засадам соціалізації .вихованню толерантності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді.
Галерецький І. Толерантність і духовна безпека молоді / І.Галерецький // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 26-28.

Стаття присвячена проблемі формування толерантності у молодої людини нинішньої України. Актуальність матеріалу зумовлена потребою часу. Враховуючи соціальні, економічні, політичні, психолого-педагогічні чинники, що впливають на розвиток особистості, ми мусимо визнати, що пріоритетна роль має належати орієнтації на полікультурні принципи виховання толерантності як засобу профілактики екстремізму, національної, расової і релігійної ненависті, жорстокості, агресивності, становлення гуманістичного світогляду.
Гершунский Б.С. Толерантность в системе ценностно – целевых приоритетов образования / Б.С.Гершунский // Педагогика. – 2002. – №7. – С.3-12.

Проблеми виховання толерантності стають особливо актуальними в наші дні. Автор висвітлює толерантність в системі ціннісно-цільових пріоритетів освіти. Саме сфера освіти і повинна ініціювати інтерес до проблеми толерантності.Горянська А.М. Психологічні особливості розвитку толерантності майбутніх учителів / А.М.Горянська // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Сер.: Психологічні науки: збірник наукових праць. – Миколаїв , 2011. – Вип. Т. 2 . – С.84-89.

У статті аналізуються проблеми розвитку і формування структурних компонентів міжособистісної толерантності майбутніх учителів на прикладі комплексної програми авторського спецкурсу «Психологія толерантності».
Жмихова І.Б. Толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі школи / І.Б.Жмихова // Виховна робота в школі. – 2009. – №6. – С.41-47.

В праці розглядається авторська логіко–смислова модель поняття «толерантна педагогіка», яка складається з кількох аспектів: наукового, концептуального, освітнього, виховного і процесуально-діяльнісного. Подається детальний аналіз.
Зарівна О. Роль освіти у формуванні толерантності студентської молоді / О.Зарівна // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С.103-109.

У статті досліджується роль освіти у формуванні толерантності молоді, аналізується концепція та окремі праці з інтернаціонального і полікультурного виховання молоді .
Кожухарь Г.С. Межличностная толерантность студентов и их групповые статусы / Г.С.Кожухарь, И.В.Вагурин // Вопросы психологи. – 2011. – № 5. – С.45-53.

Аналізуються особливості зв’язку різних видів міжособистісної толерантності студентів і їх статусу в навчальній групі . Автори пропонують «інтегральний показник толерантності», яке дозволяє оцінювати рівень розвитку різних видів міжособистісної толерантності і спрогнозувати статус індивіда в своїй групі .
Кожухарь Г.С. Модельль усиленной мотивации: взаимодействие базовых механизмов межличностной толерантности / Г.С. Кожухарь // Вопросы психологии. – 2007. – № 2. – С.15-29.

Стосовно спеціалістів допоміжних професій пропонується модель взаємодії базових психологічних механізмів міжособистісної толерантності , в якості яких виділяється емоційно – когнітивний дисонанс самовизначення і співволодіння.
Коржуев А.В. Толерантность в контексте педагогической культуры преподавателя вуза / А.В.Коржуев, Н.Ю. Кудзиева, В.А.Попков // Педагогика. – 2003. – №5. – С.44-49.

Толерантність розглядається як одна з необхідних умов ефективної професійної підготовки майбутнього спеціаліста – випускника ВНЗ . Особливу роль у формуванні толерантності належить викладачу.Король Л.Д. Вікові особливості міжнаціональної толерантності у студентської молоді / Л.Д.Король // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. Сер.: Психологічні науки. – Миколаїв, 2013. – Вип. 11. – Т . 2. - С.161-166.

У статті здійснено емпіричний аналіз особливостей розвитку когнітивного компоненту міжнаціональної толерантності у різних вікових групах студентської молоді. Представлено результати експериментального дослідження міжнаціональної толерантності у контексті вивчення етнонаціональних знань та уявлень студентів психологічного портрету толерантної особистості у площині міжнаціональних взаємин , особливостей національних стереотипів та значущості національної ідентичності.
Матієнко О. Виховання толерантності починається з учителя / О.Матієнко // Рідна школа . – 2005 . – №6 . – С.29-32.

Публікація присвячена визначенню сутності поняття «толерантність» як професійно необхідної особистісної якості педагога,з’ясуванні того, що саме має здійснити педагог щоб виховати толерантну особистість. На додаток пропонується анкета, яка може бути використана педагогами як засіб перевірки на толерантність своїх вихованців.
Синякова Н.Е. Системный подход к формированию толерантности педагогов – психологов / Н.Е.Синякова // Психология и школа. – 2004. – №4. – С.61-65.

Автор статті аналізує проблему толерантності як об’єкту вивчення багатьма науками. Виділяє цілісну модель феномену толерантності що відображає системний підхід в її вивченні.
Столяренко О. Методологічні та теоретичні засади розвитку толерантності у міжособистісних взаєминах студентів / О. Столяренко // Рідна школа. – 2008. – №6. – С.17-20.

У статті аналізується та систематизується досвід досліджень феномену толерантності з позицій філософії, психології та педагогіки, а також розроблений комплекс педагогічних умов формування міжособистісної толерантності студентів з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу.
Столяренко О. Проблема формування толерантних міжособистісних стосунків у молодіжному середовищі / О.Столяренко // Рідна школа . – 2010. – №11. – С.54-59.

У статті досліджується проблема виховання сучасної молоді в дусі толерантності. Аналізується поняття толерантності , виводиться його дефініція, визначаються основні типи та рівні прояву толерантності. Розкривається зміст діяльності педагога, який працює в напрямі формування толерантних міжособистісних стосунків.Столяренко О. Психолого–педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ / О.Столяренко // Рідна школа. – 2011. – №6. – С.46-51.

В публікації автор досліджує психолого–педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ . Зосереджує увагу на розвитку у студентів ВНЗ здатності до усвідомлення себе як суб’єктів спілкуваня , готовності до саморегуляції і формуванні у них здатності до приняття інших людей
Столяренко О. Формування критеріальної бази міжособистісної толерантності / О. Столяренко // Рідна школа. – 2012. – №3. – С.31-35

У статті розкривається сутність поняття «міжособистісна толерантність» , визначаються та аналізуються її критерії і показники , а також наголошується на необхідності застосування чітко розробленої критеріальної бази у навчально–виховному процесі ВНЗ.
Хайрулин Р.З. Формирование культуры межнационального общения и толерантности в молодежной бреде / Р.З.Хайрулин // Мир психологии. – 2009. – №3. – С.85-93.

Стаття присвячена проблемі формування толерантності і культури міжнаціональних відносин в молодіжному середовищі. Основну роль в їх формуванні повинна зіграти система виховання. Автор пропонує шляхи рішення проблеми в умовах загальноосвітньої школи і установ вищої професійної освіти , які відрізняються багатонаціональністю і багатоконфесіонністю. В статті репрезентована специфіка роботи педагога в полікультурному середовищі сучасної школи ,а також вузу. Показані можливості предметів в вузах (етнопедагогіка, етнопсихологія ,педагогіка і психологія міжнаціональних відносин) в формуванні толерантності і культури міжнаціональних відносин.
Шаюк О. Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів. / О. Шаюк // Психологія і суспільство. – 2011. – №3. – С.28.

В аналітичному розрізі основних психологічних напрямів по- компонентно проаналізовано психологічну структуру толерантності та обґрунтовано її особливості у студентів ВНЗ.3. Толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі школи
Авдимерец Л.А. Толерантність, демократія сучасна молодь / Л.А.Авдимирец // Історія та правознавство. – № 13. – С.24 – 28.

Стаття висвітлює різні аспекти толерантності, розуміння поняття «толерантності», допомога учням усвідомити власний рівень культури толерантності. Можна використовувати як заняття-тренінг.
Баранова Н.П. Толерантне спілкування / Н.П.Баранова // Педагогічна майстерність. – 2012. – №10. – С. 2 – 8.

В цій статті запропоновані заняття для вчителі, мета яких ознайомити учасників з видами спілкування й навчити їх прийомів активного слухання; сформувати в учителів навички безоцінного спілкування. Пропонуються тренінги тести.
Бережна Т. Школа толерантності як модель Школи майбутнього / Т.Бережна // Завуч. – 2012. – № 21. – С.4 – 8.

У статті подано визначення «толерантність». Розкрито основні методологічні підходи до виконання толерантної особистості.
Білоконний С.П. Сучасні підходи до виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку / С.П.Білоконний // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського . Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Миколаїв, 2013. – Вип. 1.41. – Т.1. – С.19 – 21.

У статті розглядається питання формування взаємостосунків дошкільників з людьми у процесі спілкування та спільної діяльності . Автор визначає педагогічні умови виховання толерантності особистості.
Болтарлюк Д.В. Виховання толерантної поведінки особистості / Д.В.Болтарюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2013. – №10. – С.9 – 10.

Стаття висвітлює проблему толерантної поведінки особистості. В зв’язку з цим запропоновані деякі методичні рекомендації.
Виховуємо толерантність / Завуч .Шкільний світ. – 2012. – № 21. – С. 29.

Під рубрикою «Виховуємо толерантність» викладені матеріали методичних розробок вчителів – методистів гімназії № 2, м.Хмельницький .
Гаврилюк О. Виховання толерантності на уроках української мови та літератури / О.Гаврилюк // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. – № 2. – С. 2 – 3 .

Основною темою цієї статті є виховання толерантноті на уроках мови та літератури через особистісно зорієнтоване навчання, тобто екзистанційне навчання, спрямоване на духовну діяльність школяра.
Ганжала І. Позитивне значення толерантності у формуванні цілісної особистості: заняття для учнів 8-9 класів / І.Ганжала // Соціальний педагог. – 2013. – №4. – С. 32-35.

У статті актуалізується поняття «толерантність». Психолог–методист пропонує заняття для учнів 8-9 класів в формі психологічного практикуму.
Загуліна В. Формування толерантної свідомості підлітків / В.Загуліна // Соціальний педагог. – 2013. – №3. – С. 28-41.

В статті розглядається питання формування уявлення про толерантність як універсальний принцип життя людини; виховання толерантності як необхідної особистісної якості учнів.
Зайдман И.Н. Психологическая наука образование . Технология терапевтической дидактики в аспекте формирования толерантности подростков / И.Н. Зайдман // Психологическая наука и образование. – 2007. – №2. – С. 50 – 61 .

В статті показана можливість органічного з’єднання дидактичного і психолого-педагогічного компонентів уроку на основі терапевтичної дидактики як сучасної освітньої і психолого-кореційної технології. Представлена методика і зміст досвідченого навчання, направленого на формування толерантності підлітків в рамках наведеного підходу.
Захарова Н.І. Формування творчої , гуманної і толерантної особистості учня / Н.І.Захарова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 16 – 18. – С. 54 – 55 .

В статті досліджується вплив інтерактивних технологій на процес виявлення закономірностей розвитку творчості дітей.

Котлярчук Г.М. Ділова гра «Толерантні відносини» / Г.М.Котлярчук // Світ виховання. – 2006. – № 6. – С. 43 – 44.

Стаття розкриває досвід роботи вчителя–методиста. На прикладі однієї з форм навчання – ділової гри.Кравцов О.Г. Истоки становления и развития толерантной / интолерантной личности в подростковом возрасте / О.Г.Кравцов // Мир психологии. – 2007. – № 4. – С. 57 – 64 .

У статті розглядаються питання становлення і розвитку толерантної/інтолерантної особистості в підлітковому віці; подається теоретичний аналіз проблеми толерантності/ інтолерантності, висвітлений у фаховій літературі; наведені емпіричні дані дослідження, які дозволяють констатувати, що толерантність в підлітковому віці тісно пов’язана з інтолерантністю.
Нафанець О. Роль полікультурної освіти старшокласників у становленні толерантної особистості / О. Нафанець // Рідна школа. – 2010. – № 4-5. – С. 49-52 .

У статті розглянуто основні підходи щодо розуміння суті полікультурної освіти та запропоновано для ознайомлення зразки практичних навчальних і виховних заходів.
Нечереда В. Проблема виховання толерантності особистості в контексті профілактики дитячої бездоглядності / В. Нечереда // Рідна школа. – 2009. – № 5-6. – С. 54-57 .

У статті підіймається проблема виховання толерантності , яка багато в чому зумовлена впливом соціального середовища. Розкривається сутність та характерні особливості виховання толерантності у бездоглядних дітей а також профілактика дитячої бездоглядності.
Ольховик С. Толерантність – шлях до гендерного паритету. Формування толерантності у підлітків / С. Ольховик // Психолог. Шкільний світ . – 2012. – № 10. – С. 7-9.

Пропонується цикл тренінгових занять для підлітків , метою яких є свідоме формування толерантної поведінки.

Орловська Н. Педагогічні умови впровадження ідей педагогіки толерантності / Н.Орловська // Завуч. – 2012. – № 21. – С. 8-12 .

Публікація репрезентує дослідження і впровадження ідей педагогіки толерантності у навчально-виховний процес. Завдання дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні педагогічних умов, з яких можна виховати таку особистість.
Пилипенко Г. Виховання толерантності під час вивчення життєвого і творчого шляху Михайла Коцюбинського / Г. Пилипенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. – № 2. – С. 32.

В даній статті на прикладі життя і творчості М. Коцюбинського пропонуються можливості виховання толерантності під час вивчення життєвого і творчого шляху письменників.Решетило С.В. Толерантність у нашому житті: виховна година для учнів 4 – 5 класів / С.В.Решетило // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2008. – № 5. – С. 25-26 .

Що таке толерантність, як бути толерантною людиною – про це можна дізнатися скориставшись матеріалами публікації.
Самарська М. Формування гендерної толерантності школярів / М.Самарська // Психолог. Шкільний світ. – 2012. – № 1. – С. 4-7.

В публікації розглядається приклади надання гендерної грамотності школярам. Автор пропонує один з найефективніших методів формування гендерної толерантності – діалог. І одну з форм діалогічної роботи – дискусію.
Стасюк Н. Як виховувати толерантність / Н. Стасюк // Відкритий урок. – 2006. – № 12. – С. 9-12 .

У статті охарактеризовані особливості експериментальної технології виховання толерантності у процесі позаурочної роботи.
Столяренко Е.В. Формирование толерантности и гуманистического мировоззрения современных школьников / Е.В. Столяренко // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 2. – С. 19-24.

У статті розглядаються проблеми формування толерантності за допомогою виховання цінністного відношення до людини, розвиток гуманістичного світогляду підростаючого покоління. Аналізується питання гуманізації взаємовідносин вчителів і учнів в сумісній навчально-виховній і позаурочній діяльності, від чого залежить виявлення ціннісного відношення до людини в певних життєвих ситуаціях. Авторами пропонуються шляхи, форми і методи формування цих якостей.
Татарінова В.М. Учимося бути толерантними. Година спілкування / В.М. Татарінова // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 35-36. – С.53-56.

Мета: ознайомити учнів із загальнолюдськими цінностями, формувати поняття про добро; викликати бажання робити добрі вчинки, наслідуючи казкових героїв; формувати навички толерантного спілкування; розвивати вміння вибору позитивної поведінки в соціумі.
Толерантність, як основа спілкування на шляхах партнерства // Позакласний час. – 2010. – № 7. – С. 42-56 .

Вчителі–методисти пропонують форми і методи виховання толерантності . Наведені приклади коррекційно–виховних тренінгів, занять.

Томчук М. Уроки літератури – те поле, де засіваються зерна любові до ближнього. (Актуальні проблеми виховання толерантності в учнів). / М. Томчук // Українська мова й література в середніх школах гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 6-9.

На шляху до освіти майбутнього актуальною проблемою стало виховання толерантності. У статті автор зосереджує увагу педагогів – словесників на можливості пропагувати зразки толерантної поведінки особистості через образи окремих літературних персонажів.
Устинова Ю.Д. Толерантність – шлях до миру (виховна година ) / Ю.Д.Устинова // Виховна робота в школі. – 2011. – № 10. – С. – 41-44.

В публікації пропонується виховна година, мета якої сприяти поліпшенню психологічного клімату в класі, а також створення умов для формування толерантної особистості.
Фаєвська Т. Без толерантності немає дружби. Заняття для учнів середнього шкільного віку / Т. Фаєвська //Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 6 – С . 29.

Пропонуються заняття для учнів середнього шкільного віку. За мету ставиться навчання учнів культури спілкування, пошук конструктивних способів розв’язання проблемних ситуацій; відповідальність за власні слова і вчинки.
Фесюк Т. Виховання основ толерантності у молодших школярів / Т.Фесюк // Початкова освіта. – 2010. – № 41. – С. 7-9.

Стаття присвячена вихованню основ толерантності у молодших школярів. Виділені критерії та рівні сформованості основ толерантності у молодших школярів, а також вказана мета і завдання виховання.
Шуманська Т. «Виховуй у собі Людину»… / Т.Шуманська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 9. – С. 65-70.

В статті пропонується система завдань для уроків української мови у старших класах, які виховують толерантність на прикладі творчої спадщини Василя Сухомлинського.
Щербак О. Виховання толерантності / О.Щербак// Відкритий урок. Плеяди. – 2012. – № 10. – С. 50-52.

Представлені матеріали виховання толерантної особистості засобами історії.4. Міжетнічна толерантність
Зарівна О. Толерантність як елемент світогляду і культури / О.Зарівна // Рідна школа. – 2008. – № 6. – С. 21-23.

Автор характеризує толерантність як морально – практичний орієнтир міжлюдських відносин як на рівні окремих особистостей, так на рівні народів, держав і культур.
Кара Ж.Ю. Этническая толерантность как взаимодействие культур / Ж.Ю.Кара // Психология в вузе. – 2011. – № 5. – С. 63-72.

В праці розглядається проблема етнічної толерантності загальної і особистісної культури внутрішнього образу представлення різних етносів , взаємозв’язок толерантності з цінністно – смисловою сферою особистості; наведені приклади практично – зорієнтованого тренінгового заняття з елементами арт – терапії, спрямованого на формування навичок етнічної толерантної поведінки.
Константинов В.В. Формирование этнической толерантности у подростков в условиях образовательного пространства школы / В.В.Константинов // Психология и школа. – 2006. – № 3. – С. 76-87.

У статті автор висвітлює проблему толерантності в сучасному поліетнічному світі , формування етнічної толерантності у підлітків в умовах освітнього простору.
Майковская Л.С. Роль эмпатии в процессе формирования этнокультурной толерантности средствами музыки / Л.С. Майковская // Педагогическое образование и наука. – 2007. – № 2. – С. 13-16.

Автор аналізує сутність і зміст одного з найважливіших компонентів етнокультурної толерантності вчителя музики – емпатію. А також вказує на роль емпатії в процесі формування етнокультурної толерантності.
Новичков В. Толерантность: етимология и образовательная практика . / В.Новичков // Народное образование. – 2006. – № 9. – С. 186-191.

Автор розкриває причини посилення етно–культурної складової в освіті. Представляє толерантність в сучасних соціальних умовах.
Татаренко Т. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність / Т.Татарченко // Політичний менеджмент. – 2004. – № 5. – С. 31-39.

В даній статті розглядається проблема етнічних кордонів і міжетнічної толерантності з погляду вітчизняних та зарубіжних вчених. Подаються різноманітні концептуальні підходи соціально – наукового знання.
Тудупова Т.Ц. Роль этнопсихологического тренинга в воспитании толерантной культуры школьников / Т.Ц.Тудупова // Психология и школа. – 2007. – № 1. – С. 47-57.

Стаття репрезентує актуальність етнопсихологічного тренінгу з підлітками, який базується на експериментальних даних етнопсихологічного дослідження.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальна програма Червоним уточнені (оновлені) питання змісту й...
Закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу....

Про дублікат, спадщину І оцінку спадкового майна: проблемні моменти теорії І практики
К І робота з вже виданими дублікатами, в теорії І практиці нотаріату обговорюється повсякчас. За останні три роки лише журналом «Мала...

Розглянуто І схвалено на засіданні Складено викладачем
За останні півтора десятиліття важливе місце у педагогічному словнику посіло поняття «портфоліо». Це поняття прийшло в освіту І науку...

Характеристики толерантності
Поняття толерантності в освіті не нове, ми багато разів з ним зустрічаємося І в педагогіці, І в психології. Не слід забувати, що...

Іванова С. В., вихователь-методист кднз№119 м. Макіївки; Фільчакова...
Світі. Її запровадження потребує певних змін – більших чи менших у освітньому процесі кожного дошкільного закладу. Пошук найбільш...

Поняття ”загальнолюдські цінності”
У філософському аспекті питання морального становлення особистості розглядається як універсалії, що фіксують найбільш загальні типи...

Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів,...
Останні роки в системі спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку відбулися якісні зміни. Реалізація прав на...

[1] (також Європейська революція та Єврореволюція[2][3][4]) політичні...
Однією з головних причин протестів стала надмірна концентрація влади в руках Президента Віктора Януковича та його «сім'ї», створення...

Мiнiстерство освiти I науки, молодi та спорту україни
Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою загальної культури високотехнологічного...

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності...
Завдяки цьому в структурі освітньої галузі він відіграє роль базового компонента природничо-наукової освіти І належить до інваріантної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка