Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Анкета для учнів 9-11 класів “Стиль стосунків вчителів та учнів”

Анкета для учнів 9-11 класів “Стиль стосунків вчителів та учнів”

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

«Діагностичний інструментарій для експертного оцінювання професійних компетенцій та особистісних якостей педагогів»
(методичний збірник для працівників психологічної служби та керівників навчальних закладів системи освіти )

Гуляйполе

2013


Упорядник: Абраменко Л.М., методист з психологічної служби районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської РДА

Методичний збірник «Діагностичний інструментарій для експертного оцінювання професійних компетенцій та особистісних якостей педагогів», 2013 рік, 57 стор.

Збірник стане у нагоді практичним психологам, заступникам директорів з навчально- виховної роботи, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів та методистам з психологічної служби під час проведення психодіагностичних досліджень серед педагогів, що підлягають атестації.

ЗМІСТ
І. Етапи психологічного супроводу атестаційного процесу педагогів та критерії психологічного аналізу діяльності педагога………………………………………………………………………….…...4
ІІ.Визначення стилю педагогічної діяльності вчителя на уроці…………………………………….....5

2.1. Стилі діяльності вчителя на уроці за Г.М. Андрєєвою. Анкета «Домінуючий стиль діяльності»…………………………………………………………………………………………….…...5

2.2.Характеристика стилів педагогічної діяльності вчителя за А.К.Марковою та А.Я.Ніконовою. Методика «Індивідуальний стиль педагогічної діяльності»……………………………………..…….7

2.3.Типи діяльності педагога на уроці за Є.В.Коротаєвою ………………………………………...…11

2.4. Анкета для учнів 9-11 класів “Стиль стосунків вчителів та учнів”……………………………..12

2.5. Психологічна гра на визначення особливостей педагогічної діяльності………………………..13
ІІІ. Діагностика особистісних та комунікативних якостей педагога………………………….…….14

3.1. Визначення рівня емоційного вигоряння за методикою В.Бойка

3.2. Методика визначення структури професійної спрямованості педагога (В.Семиченко)……….18

3.3.Опитувальник задоволеності працею………………………………………………………………21

3.4. Опитувальник К.Роджерса для виявлення адаптованості/ не адаптованості особистості …….22

3.5. Тест пристосування Х.Белла (Модифікація Н.Чайкіної)………………………………………...25

3.6. Визначення психічних станів особистості за методикою М.Курганського……………………..29

3.7.Визначення самооцінювання тривоги за методикою Ч. Спілбергера……………………………30

3.8. Оцінка рівня контактності особистості……………………………………………………………32


3.9. Оцінка комунікативного контролю в спілкуванні (адаптований варіант тесту М.Снайдера)…34

3.10. Чи вмієте ви слухати? (Методика М.Снайдера) ………………………………………………...35
IV.Експертна оцінка діяльності педагога учнями та батьками учнів………………………….…..…36

4.1. Загальні вимоги до проведення експертних досліджень…………………………………………36

4.2. Анкета для експертної оцінки вчителя учнями 5-8-х та 9-11 класів……………………………36

4.3. Анкета для експертної оцінки вчителя батьками учнів…………………………………………..39

4.4. Анкета “Учитель очима учнів”……………………………………………………………………..40
V.Методика «Діагностика професійної компетентності педагогічних працівників»…………….…72
Додатки:

ДОДАТОК 1 «Основні групи психологічних компетенцій учителя»……………………………….55

ДОДАТОК 2 «Психологічний портрет вчителя»……………………………………………………..55
Література…………………………………………………………………………………………..……57

І. Етапи психологічного супроводу атестаційного процесу педагогів та критерії психологічного аналізу діяльності педагога.
Школа вступила в новий етап свого розвитку – етап активного використання у шкільному житті нових економічних відносин та матеріальних методів стимулювання педагогічної діяльності вчителя, індивідуального підходу до організації роботи з педагогічними кадрами, а це потребує кваліфікованого вивчення та оцінки праці вчителя. Для цього в школі створюється атестаційна комісія, яка узагальнює підсумки діяльності вчителя, забезпечує об’єктивність експертних оцінок. До складу атестаційної комісії входить і практичний психолог.

Психологічна компетентність учителя виступає сьогодні необхідною умовою ефективної взаємодії всіх часників виховного процесу, професійної самореалізації педагога і досягнення навчально - виховних цілей, спрямованих на розвиток особистості учня. Вимоги до рівня психологічної компетентності вчителя постійно зростають, що обумовлено новими соціальними запитами до рівня освіченості учнів й особистісно - орієнтованою спрямованістю навчально- виховного процесу в навчальних закладах. Психологічна компетентність передбачає адекватне використання узагальнених психологічних знань зі знаннями про себе. Одним із головних механізмів підвищення рівня психологічної компетентності і саморозвитку особистості є рефлексія – внутрішня психічна діяльність, спрямована на осмислення своїх власних дій і станів, самопізнання свого внутрішнього світу.

Психологічна діагностика складових психологічної компетентності педагога включає:

  • Визначення пріоритетних цінностей, самооцінки

  • Вивчення індивідуального стилю професійної діяльності

  • Дослідження індивідуально - психологічних особливостей (канали сприйняття інформації, емоційно - вольова та мотиваційна сфери)

  • Рівень комунікативно - організаторських здібностей

  • Вивчення психологічного здоров’я (емоційне вигорання, рівень тривожності та агресивності)

  • Особливості поведінки в конфліктних , стресових ситуаціях

  • Визначення ступеню задоволеності професією та рівень рефлексії

  • Вивчення оцінки роботи педагога з боку колег по роботі, учнів та їхніх батьків

  • Володіння навичками діагностики дозволяє запобігти необ’єктивній оцінці під час атестації вчителя, аналізувати і вносити необхідні корективи в навчально- виховний процес, безперервно, за будь- яких обставин, здійснювати заходи щодо вдосконалення роботи педагогічного колективу та власної діяльності. Це дозволяє вийти на новий рівень самоорганізації – в режим безперервного педагогічного вдосконалення та пошуку.

Під час аналізу роботи вчителя використовують три базових психологічних категорії:

І. Діяльність

ІІ. Спілкування

ІІІ. Особистість

Спершу добирається діагностичний матеріал для визначення стилю викладання і особливостей нервової системи, особливості професійної діяльності, комунікативний потенціал особистості, експертна оцінка діяльності вчителя. Складається календарний план. Створюється банк інструментарію для визначення професійно значущих, особистісних якостей учителя.

Під час атестації збільшується навчальне, виховне, фізичне і психологічне навантаження на вчителя, а тому психологічна підтримка – один із важливих факторів, необхідний педагогу в цей час. Цей вид діяльності психологічної служби в школі проходить у різноманітних формах: індивідуальні бесіди, консультації, семінари, тренінги.
ІІ. Визначення стилю педагогічної діяльності вчителя на уроці

Педагогічна діяльність учителя, як і будь-яка інша діяльність, характеризується певним стилем. Треба відзначити, що під стилем діяльності розуміють стійку систему способів, прийомів, які проявляються в різних умовах її здійснення.

Стиль педагогічної діяльності залежить:

— по-перше, від індивідуально-психологічних особливостей учителя;

— по-друге, від особливостей самої діяльності;

— і, по-третє, від особливостей учнів (вік, рівень знань і т. д.).

Психологами вже доведений зв'язок між стилем і характером педагогічної діяльності. Найцікавіша точка зору В. А. Кан-Каліка, який сформулював моделі (стилі поведінки вчителя на уроці). В основу розрізнення стилю автором покладені такі підстави:

— змістовні характеристики стилю (переважна орієнтація вчителя на процес або результат своєї праці, розгортання орієнтовного і контрольно-оціночного етапів у своїй роботі);

— динамічні характеристики стилю (гнучкість, стійкість, переключання і т. д.);

— результативність (рівень знань і навичок навчання у школярів, а також інтерес учнів до предмета).

У філософії освіти вітчизняними та зарубіжними дослідниками виявлено дві основні парадигми в навчанні, які суттєво впливають на його форми та методи. Це ,як вказує Н. Амінов:

- орієнтація на результат / «наукова» парадигма/;

- орієнтація на розвиток / «гуманістична » парадигма/.

Орієнтуючись на результат, вчитель акцентує увагу на розумовому розвитку учнів. Він суворо контролює і здійснює оцінку учнів відповідно до встановлених програм та методик, що забезпечує високу якість навчання. Вчитель тримається з учнями відчужено, його підхід до учнів суто діловий та професійний.

Орієнтація на розвиток - це спрямованість на повний розвиток кожного учня з точки зору не тільки засвоєння дисциплін, але й пізнання учнем самого себе і суспільства, в якому він буде жити. Передбачається індивідуальна норма підходу до учня.

! На вибір індивідуального стилю навчання впливають і соціальні, і природні психофізіологічні особливості вчителя. Визначальними тут є активність, лабільність, сила нервових процесів. Вчителі з високими показниками за цими параметрами частіше всього орієнтовані на результативність навчання . Вчителі з низькими показниками частіше обирають розвивальний стиль. Визначено, що в класах, де вчителі орієнтовані на «розвиток», менше виражена тривожність перед невдачами та екзаменами. Учні цих класів мають високу самооцінку та вважають себе більш талановитими ніж учні, які навчались у педагогів, орієнтованих на «результат».
2.1. Стилі діяльності вчителя на уроці за Г.М. Андрєєвою. Анкета «Домінуючий стиль діяльності»

Найпоширенішою класифікацією стилів педагогічної діяльності є класифікація, запропонована Г. М. Андрєєвою. Нею були позначені три стилі авторитарний, демократичний і потуральний.

Анкета “Домінуючий стиль діяльності” Бланк для відповідей:Запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

абв
1. Чи вважаєте ви, що дитина повинна:

а) ділитися з вами своїми думками, почуттями;

б) говорити вам тільки те, що вона сама захоче;

в) залишати свої думки й переживання при собі.

2. Якщо учень узяв у іншого учня олівець чи ручку, то ви:

а) щиро з ним поговорите й дасте можливість йому самому прийняти, потрібне

рішення;

б) дасте можливість самим дітям розібратись у своїх проблемах;

в) повідомите про це всім дітям і примусите повернути взяте з вибаченням.

3. Рухливий, іноді недисциплінований учень сьогодні на занятті був зосереджений, азартний і добре виконав завдання. Як ви вчините:

а) похвалите його і покажете його роботу всім дітям;

б) проявите зацікавленість, з'ясуєте, чому так добре вийшло сьогодні;

в) скажете йому: «Завжди б так займався».

4. Учень, заходячи до класу, не привітався з вами. Як ви вчините:

а) примусите його голосно при всіх привітатися з вами;

б) не звернете на це уваги;

в) зразу почнете спілкуватися з учнями не згадуючи про вчинок.

5. Учні спокійно працюють. У вас є вільна хвилина. Що ви робитимете:

а) спокійно, не втручаючись, спостерігаєте, як вони працюють і спілкуються;

б) комусь допоможете, підкажете, зробите зауваження;

в) займетеся своїми справами (записи, перевірка зошитів тощо).

6. Яка точка зору здається вам більш правильною:

а) почуття, переживання учня, дитини ще поверхові, швидкоплинні й на них не варто звертати особливої уваги;

б) емоції, переживання учня — важливі фактори, за допомогою яких його можна ефективно навчати й виховувати;

в) почуття дитини дивовижні, переживання — значущі й до них треба ставитись обережно, тактовно.

7. Ваша вихідна позиція в роботі з дітьми:

а) дитина—слабка, нерозумна, неосвічена істота, і тільки дорослий може і повинен навчити й виховувати її; .

б) у дитини багато можливостей для саморозвитку. А допомога дорослого повинна бути спрямована на максимальне підвищення активності самої дитини;

в) дитина розвивається майже некеровано під впливом спадковості й сім'ї, том головне, щоб вона була здорова, сита і не порушувала дисципліну.

8. Як ви ставитесь до активності самого учня?

а) позитивно — без неї неможливий повноцінний розвиток;

б) негативно — вона часто заважає цілеспрямовано та планомірно вести навчання й виховання;

в) позитивно, але тільки тоді, коли вона узгоджена з педагогом.

9. Учень не захотів виконувати завдання під приводом, що він уже зробив це раніше. Ваші дії:

а) сказали б: «Ну і не треба»;

б) примусили б виконати роботу;

в) запропонували б інше заняття.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Виховання учнів початкових класів на традиціях українського народу...
А історичному минулому України. Наведені приклади виховних заходів стануть в нагоді класним керівникам, вихователям гпд, вчителям...

Анкета для учнів 11-их класів встановлення мотивів професійного
За допомогою матеріалів збірки юнаки та дівчата разом з класним керівником зможуть провести рефлексивний аналіз тих змін, які відбуваються...

Сценарій фольклорно-спортивного свята для учнів 7 11 класів
Роль уроків фізичного виховання у збереженні фізичного та духовного здоров’я учнів

Тренінгове заняття для учнів 5 – 8 класів Привіт! Я конфлікт
Мета: створити умови для прагнення учнів бути неконфліктними людьми; ознайомити зі складовими конфлікту, стадіями його подолання;...

Інтелектуальна математична гра для учнів 5-7 класів (До дня числа π)
Мета: розширити кругозір учнів; розвивати логічне мислення, пізнавальну активність; виховувати математичну культуру, наполегливість,...

Анкета для учнів для діагностики факультативів, поглиблених профілів, індивідуальних занять
Який факультатив ти відвідуєш у цьому навчальному році, хто його керівник, в який день І час проводяться ці заняття?

Урок 5 Тема: Візантійський стиль. Характерні риси візантійського...
Навчальна: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям І творчістю композиторів,...

Дуель – шоу (Для учнів 9 -Х – 1 0 -Х класів)
Розвивати пізнавальні здібності учнів, інтерес до фізики як до науки, що нерозривно пов’язана з життям, творчу активність, вміння...

Рішенням педагогічної ради
На початок 2013– 2014 навчального року в Вельбівненській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів навчалося 148 учнів, з них дівчаток...

\ (Для учнів 8-х – 11-х класів) Підготувала вчитель хімії, фізики Висоцька Я. С
Розвивати пізнавальні здібності учнів, інтерес до фізики як до науки, що нерозривно пов’язана з життям, творчу активність, вміння...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка