Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ на правах рукопису почтовий максим миколайович

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ на правах рукопису почтовий максим миколайович

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису
ПОЧТОВИЙ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 34 (477)

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ


12.00.01 – теорія держави і права; історія держави і права;

історія політичних і правових учень

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук


Науковий керівник:

Гіда Євген Олександрович

кандидат юридичних наук, доцент

Київ – 2011

ЗМІСТ


ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ»

13

1.1 Плюралізм підходів до розуміння правової політики держави

13

1.2 Принципи, зміст, основні елементи та види правової політики держави

37

1.3 Методологія пізнання та концептуальне осмислення правової політики держави

78

Висновки до розділу 1

94

РОЗДІЛ 2. СТАДІЇ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

99

2.1 Правотворчість як стадія правової політики держави

107

2.2 Правореалізаційна стадія правової політики держави

121

2.3 Юридична практика як критерій ефективності реалізації правової політики держави

128

2.4 Правове виховання як критерій ефективності реалізації правової політики держави

141

Висновки до розділу 2

150

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА ПОЛІТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ


153

3.1 Мета та основні напрями правової політики сучасної української держави


153

3.2 Роль міліції у реалізації стратегічних напрямів правової політики України


185

Висновки до розділу 3

200

ВИСНОВКИ

203

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

206

ДОДАТКИ

224

ВСТУП
Актуальність теми. Багатоманіття правової політики держави забезпечується її впливом і розповсюдженням у всіх сферах державної діяльності – економіці, політиці, техніці, правовій, соціальній сферах тощо. Саме правовий аспект політики держави наділяє її ознакою загальності, формальною визначеністю відносно інших видів діяльності. Адже формування та закріплення у текстах нормативно-правових актів програм соціального, економічного, технічного, культурного розвитку держави зумовлюють не тільки їх процесуальне декларування, а й наділяє юридичною силою та створює правове підґрунтя для їх майбутньої реалізації.

Ефективність правової політики держави забезпечується належним рівнем якості чинного законодавства, гармонійним розвитком національної правової системи, зокрема інститутів судового захисту та правової охорони гарантованих прав та свобод.

Важливість наукового дослідження питань, пов’язаних з правовою політикою держави, зумовлена проблемами, що виникають у процесі загальнотеоретичного тлумачення її сутності, змісту, визначення структури, а також трансформації пріоритетів розвитку та практики реалізації в сучасній українській державі.

Правова політика сучасної України характеризується відсутністю комплексного підходу до визначення її мети та завдань, послідовності втілення її в суспільне життя. Серед об’єктивних факторів, що впливають на правову політику держави, слід назвати стан законності та правопорядку, належний рівень правового захисту населення та соціальної адаптації в суспільстві, ефективність реалізації правових норм, гнучкість та гармонійність системи законодавства, своєчасне реагування на зміни у суспільстві.

Серед органів державної влади, діяльність яких спрямована на реалізацію правової політики України, помітно вирізняється робота міліції в окресленому напрямі. Вона набуває статусу суб’єкта правової політики держави, що зумовлюється її місцем та роллю під час здійснення державних функцій. Міліція є одним із тих органів державної влади, у діяльності якого відображаються зміни правової політики держави. Концептуальні основи комплексної реформи діяльності міліції, так само як й механізм її практичного втілення, визначаються правовою політикою держави.

На науковому рівні проблема правової політики держави залишається невирішеною. Цьому підтвердженням є відсутність монографічних досліджень, присвячених як окремим аспектам правової політики держави (сутності, змісту, елементам структури, стадіям, напрямам здійснення та розвитку), так і дослідженню її як комплексного суспільного явища. Окремі аспекти зазначеної проблеми висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, наприклад, форми реалізації правової політики досліджували А. Дунаєв, Н. Железняк, О. Коробова, О. Левченкова, Ю. Шемшученко, О. Ющик та інші. Структуру правової політики піддали науковому аналізу Є. Гіда, А. Малько, М. Матузов, А. Митрофанов, С. Муромцев тощо. Пріоритетні напрями правової політики сучасної України досліджували Ю. Ведєрніков, Л. Герасіна, О. Готін, Ю. Грошевий, О. Зайчук, А. Ковлер, О. Макаренко, М. Оніщук, М. Панов, Ю. Полянський, О. Скрипнюк, Л. Стрельбицька, Н. Сюр та інші. Більшість вчених торкались проблематики правової політики в аспекті дослідження її сутності. Серед них: Ю. Барабаш, С. Береза, О. Бідей, С. Бочкарьова, Г. Іваненко, М. Ісаков, В. Селіванов та інші. У роботах деяких науковців розглядаються окремо питання, присвячені або політиці, або правовій політиці: В. Ведяхіна, І. Ігнатченка, В. Кузнецова, В. Ладиченка, О. Рябченка, О. Скакун, О. Тодики, О. Тодощака, В. Туманова, Г. Шершеневича та інші.

Проте поза увагою авторів залишилися питання щодо визначення об’єктів правової політики держави, чіткого розмежування її суб’єктів, стадій здійснення, визначення впливу правової політики держави на діяльність міліції. Така ситуація вносить дисбаланс та дезорганізовує функціонування правової політики держави в цілому, що підтверджує необхідність дослідження окремих складових явища правової політики, розробку та формування теоретичних уявлень у відповідності до правових реалій сучасності. Це і зумовило актуальність та вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з програмою Міністерства освіти і науки України «Актуальні проблеми будівництва демократичної соціальної правової держави відповідно до положень Конституції України», загальною темою «Традиції і новації в сучасній Українській державності і правовому житті» (державний реєстраційний номер 0110U001195) на 2006-2010 рр., відповідає Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України (затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1153-р від 27 серпня 2008 р.) та вимогам наказу МВС України від 29.07.2010 № 347 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ на 2010-2014 роки». Тема дисертації є складовою частиною «Плану проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у Національній академії внутрішніх справ на 2010 рік», затверджена вченою радою Київського національного університету внутрішніх справ (протокол № 8 від 26.05.2009), розглянута та схвалена відділенням державно-правових наук і міжнародного права Академії правових наук України в 2009 році (№ 129).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є комплексна характеристика теоретико-правових засад правової політики держави шляхом інтерпретації її поняття, змісту, основних елементів, видів, принципів, стадій реалізації, пріоритетних напрямів здійснення в сучасній Україні, визначення її впливу на діяльність української міліції, а також обґрунтування необхідності розробки Концепції правової політики держави.

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких задач:

 • систематизувати теоретичні уявлення щодо еволюції державно-правових процесів за період незалежності України з метою виявлення особливостей сучасної правової політики держави, причин та умов, що на неї впливають, а також дослідження інших суміжних правових явищ, таких як правова культура, правова свідомість, правовий нігілізм тощо;

 • проаналізувати наукові уявлення стосовно розуміння правової політики та на її основі сформувати поняття правової політики держави;

 • визначити зміст, охарактеризувати основні елементи та дати класифікацію за видами правової політики держави;

 • проаналізувати принципи правової політики держави;

 • виокремити та проаналізувати стадії правової політики держави;

 • охарактеризувати мету та завдання правової політики держави;

 • визначити роль міліції у реалізації правової політики держави та з’ясувати характер її впливу на діяльність міліції України;

 • систематизувати наукові ідеї щодо стратегічних напрямів розвитку правової політики сучасної України;

 • обґрунтувати необхідність та розробити пропозиції стосовно змістового наповнення Концепції правової політики держави.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері формування та розвитку правової політики держави.

Предмет дослідження – правові засади правової політики держави.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є система філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових методів. В основу роботи покладено комплексний підхід до аналізу правової політики держави, а також загальнонауковий метод діалектики. Поєднання загальногносеологічних методів аналізу та синтезу, абстрактного і конкретного в пізнанні політико-правових явищ, індукції і дедукції дозволило реалізувати вимоги об’єктивності, історизму, повноти, цілісності, обґрунтованості та системності дослідження. Синергетичний метод дозволив визначити правову політику держави як складну організовану систему зі своїми елементами, сукупністю правових норм та організаційних принципів, що регулюють і визначають її діяльність, шляхи чи напрями розвитку (розділ 1). Для дослідження генезису та розвитку державно-правових явищ за період незалежності України застосовувався історичний метод, який дозволив з’ясувати історію розвитку та виявити особливості сучасної правової політики держави (підрозділи 1.1, 3.1, розділ 2). Формально-логічний метод використовувався для правильного застосування категорійно-понятійного апарату та законів логіки, формальних правил класифікації, формулювання і аналізу визначень юридичних понять (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1). При аналізі правової культури, правової свідомості, правового нігілізму, використовувався соціологічний метод для виявлення причин і умов, що відповідно підвищують рівень перших двох явищ та породжують негативні процеси для розвитку останнього (підрозділ 2.4). Метод класифікації спрямований на визначення критеріїв поділу суб’єктів правової політики держави, її принципів, пріоритетних напрямів тощо (підрозділи 1.2, 3.1). Системно-діяльнісний підхід використовувався при розгляді проблеми подолання правового нігілізму, підвищення рівня правової культури та правової свідомості населення, а також з’ясуванні значення правового виховання для сучасного українського суспільства (підрозділ 2.4). У ході з’ясування особливостей менталітету українського суспільства в умовах культурної та правової еволюції, застосовувався цивілізаційний підхід до осягнення державно-правових явищ і процесів, який дозволив пояснити існуючі проблеми у правовому розвитку нашої держави. У процесі виокремлення пріоритетних напрямів правової політики держави використовувався метод прогнозування та моделювання (розділ 3). Ключовими та найбільш ефективними при аналізі правової політики держави виявилися системний та структурно-функціональний методи, які застосовувались під час аналізу стадій правової політики держави, пріоритетних напрямів, де взаємозалежність елементів обумовлена прогресивністю та динамікою розвитку досліджуваних автором питань (розділ 2, підрозділ 3.1).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим у сучасній правовій науці комплексним монографічним дослідженням, у межах якого здійснена спроба системної характеристики теоретичних засад правової політики держави: її поняття, елементів структури, етапів функціонування, пріоритетних напрямів сучасної України.

У межах здійсненого дослідження одержано результати, які містять наукову новизну, зокрема:

вперше:

 • визначено, що правова політика держави у теоретичному аспекті – це правова ідеологія держави, що включає в себе ідеї, теорії, концепції, доктрини, стратегії, програми тощо, закріплені здебільшого у формі нормативно-правових актів. У практичному аспекті пропонується під правовою політикою держави розуміти діяльність держави по здійсненню ефективного правового впливу на всі сфери суспільного життя;

 • обґрунтовано поняття та визначено критерії класифікації об’єктів як структурного елементу правової політики держави. Під об’єктами правової політики держави слід розуміти всі сфери суспільного життя, на які спрямований чи може бути спрямований правовий вплив держави;

 • виділено стадії реалізації правової політики держави – правотворчу та правореалізаційну, а також критерії визначення ефективності їх практичного втілення у державно-правових явищах і процесах – юридичну практику та правове виховання;

удосконалено:

 • наукові уявлення про мету, завдання правової політики сучасної України. Метою є становлення і розвиток, регулювання і охорона суспільних відносин. У якості завдань правової політики держави пропонується виділяти: визначення об’єктів правової політики держави та сфер їхнього розповсюдження; з’ясування кола суб’єктів правової політики держави, уповноважених на її здійснення; формування та реалізацію принципів правової політики держави; визначення стадій реалізації правової політики держави, а також критеріїв визначення її ефективності; виокремлення пріоритетних напрямів правової політики України; створення сприятливих умов для конструктивної співпраці органів державної влади між собою, з громадянами, їх об’єднаннями;

 • систему знань про принципи правової політики держави, серед яких: пріоритет прав і свобод людини; законність; соціальна необхідність та наукова обґрунтованість; забезпечення пропорційного співвідношення інтересів особи, суспільства та держави; гуманістична спрямованість та демократичний характер інструментарію;

 • розуміння ролі міліції у процесі реалізації правової політики держави, а також характеру впливу останньої на діяльність міліції як суб’єкта виконавчої гілки влади. Визначено аспекти співвідношення практичної діяльності міліції та пріоритетів правової політики держави;

дістали подальшого розвитку:

 • ідеї необхідності закріплення на концептуальному рівні питань, пов’язаних із правовою політикою держави, буде являти собою теоретичну модель з вирішення практичних проблем українського суспільства. Запропоновано віднести до її структури поняття правової політики держави, зміст та принципи, об’єкти та суб’єктів, стадії реалізації і критерії визначення ефективності такої діяльності, стратегічні напрями правової політики сучасної України тощо;

 • наукові ідеї щодо стратегічних напрямів розвитку правової політики держави, серед яких виділено: забезпечення реального виконання та охорони прав, свобод та законних інтересів особи в державі; протидія правопорушенням; розвиток сильної судової системи; вдосконалення законодавства та практики його застосування; підвищення рівня правової культури та правової свідомості, подолання правового нігілізму суспільства. Подано розгорнуту характеристику кожному з окреслених напрямів;

 • положення стосовно кола суб’єктів як структурного елементу правової політики держави, до яких слід відносити: державу, державні органи, посадових осіб, а також органи місцевого самоврядування у межах делегованих державою владних повноважень;

 • уявлення вчених щодо еволюції державно-правових явищ і процесів за період незалежності України, зокрема, виявлено невелику кількість публікацій, присвячених питанням правової політики держави, акцентовано увагу на встановленні причин та умов, що на неї впливають.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації сформульовано та обґрунтовано висновки та пропозиції, які сприятимуть подальшому осмисленню питань, пов’язаних з правовою політикою держави: процесів її формування та реалізації; визначення кола суб’єктів та їх повноважень на втілення в життя правової політики держави; формування пріоритетних напрямів правової політики, які дозволяють сконцентрувати зусилля органів державної влади та місцевого самоврядування на досягненні стратегічної мети – розбудові в Україні громадянського суспільства та правової держави.

Наукові висновки та пропозиції, представлені та доведені в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані:

 • у сфері правотворчості – як теоретичний матеріал для формування, удосконалення, розвитку Концепції правової політики держави;

 • у науково-дослідній сфері – для здійснення подальших загальнотеоретичних, галузевих досліджень питань правової політики держави (акт впровадження в наукову діяльність Національної академії внутрішніх справ від 02 грудня 2010 року);

 • у сфері правозастосування – для покращення якості та ефективності діяльності суб’єктів правозастосування (акт впровадження в практичну діяльність Головного слідчого управління МВС України від 29 листопада 2010 року; акт впровадження в практичну діяльність Саксаганського РВ Криворізького міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області від 25 листопада 2010 року);

 • у навчальному процесі – для підготовки навчально-методичних матеріалів, а також під час викладання таких навчальних курсів як «Теорія держави і права», «Актуальні проблеми теорії держави та права», «Теорія державного управління в Україні» й інших галузевих юридичних дисциплін із відповідних тем (акт впровадження у навчальний процес Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 07 квітня 2011 року).

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного дослідження обговорювалися на кафедрі теорії держави і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та доповідалися на: міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах» (м. Луцьк, 2009 р.); «Державно-правовий розвиток України в умовах політичних змін» (м. Тернопіль, 2010 р.); «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 2010 р.); «Від громадянського суспільства – до правової держави» (м. Харків, 2010 р.); «Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави» (м. Івано-Франківськ, 2010 р.); «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми» (м. Кіровоград, 2010 р.) та міжвузівських науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки» (м. Дніпропетровськ, 2009 .); «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка» (м. Кам’янець-Подільський, 2010 р.); «Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки» (м. Київ, 2010 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження знайшли відображення у 14 наукових публікаціях, зокрема, у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України, та дев’яти тезах доповідей на міжнародних, міжвузівських науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Структура дисертації обумовлена її метою, завданнями, об’єктом і предметом, а також логікою і послідовністю розкриття теми дослідження, викладення його результатів. Вона складається із вступу, трьох розділів, які містять у собі дев’ять підрозділів, висновків (до кожного розділу та загалом дисертації), шість додатків (на 21 сторінці) та списку використаних джерел (185 найменувань на 18 сторінках). Повний обсяг дисертації становить 244 аркушів, з них основного тексту 190 аркушів.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Вступ

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Нато (North Atlantic Treaty Organization) – Організація Північноатлантичного договору, або Північноатлантичний Альянс

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній україні

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Розділ джерельна база дослідження маргінальної поведінки як виду правомірної поведінки особи

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ України Дніпропетровський державний...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади реформування органів виконавчої влади в україні

Н аціональна академія внутрішніх справ на правах рукопису безносюк андрій миколайович
Система кримінально-процесуальних гарантій при здійсненні кримінального судочинства

Охорона права власності в україні
Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство освіти І науки України Національна академія внутрішніх справ України

Національна академія внутрішніх справ на правах рукопису
України, так І іноземців, поряд із правами І обов‘язками, складається також І з відповідальності, складовим елементом якої є адміністративний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка