Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання Факультет заочного навчання цивільних осіб

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання Факультет заочного навчання цивільних осіб

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


національна академія внутрішніх справ
навчально-науковий інститут заочного та

дистанційного навчання
Факультет заочного навчання цивільних осіб

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ
для студентів 1-К курсу

(на умовах договору з фізичними та юридичними особами, термін навчання – 4,6 років)

Київ – 2011


Матеріали підготували:


Українська мова професійного спрямування

 • доцент Красницька А.В.

Юридична деонтологія

 • професор Гусарєв С.Д.

Теорія держави та права

 • доцент Мінченко О.В.

 • доцент Свиридюк Н.П.

Історія держави та права зарубіжних країн

 • професор Калиновський В.С.

Судові та правоохоронні органи України

 • професор Степанов О.С.

Основи римського та цивільного права

 • доцент Вовк В.М.

Історія України

 • доценти Шкуратенко О.В.

 • доцент Романишин Н.Ю.

Соціологія

 • доцент Левченко Ю.О.

Логіка

 • доцент Михайленко Р.В.

Історія держави і права України

 • доцент Шкуратенко О.В.

Інформатика та обчислювальна техніка

 • доценти Кудінов В.А.

 • доцент Смаглюк В.М.

Основи психології та педагогіки

 • професор Андросюк В.Г.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

 • доцент Красницька А.В.За заг. ред. доктора юрид-их наук, професора Федоренка В.Л.

ВИТЯГ

з навчального плану 1-K курсу

на платних засадах

(термін – 4,6 років, набір 2011 року)

Назва дисциплін

Передбачено годин


Письмові роботи

Форма підсум- кового контро-лю

Лекції

Семінари

Прак-тичні заняття

1

Українська мова професійного спрямування

-

6

8

-

іспит

2

Іноземна мова

-

-

16

-

залік

3

Юридична деонтологія

-

6

-

-

залік

4

Теорія держави та права

-

6

-

-

залік

5

Історія держави та права зарубіжних країн

-

14

-

-

іспит

6

Судові та правоохоронні органи України

-

12

-

-

залік

8

Римське цивільне право

-

12

-

-

залік

9

Історія України

-

14

-

-

іспит

10

Теорія держави та права

-

12

-

курсова

іспит

11

Соціологія

-

6

-

-

залік

12

Логіка

-

6

6

-

залік

13

Історія держави та права України

-

14

-

-

іспит

14

Інформатика та обчислювальна техніка

-

2

4

-

залік

15

Основи психології та педагогіки

6

6

-

-

залік

16

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

6

6

-

-

залік

українська мова професійного спрямування
Формування духовно багатої особистості неможливе без оволодіння мовою як засобом спілкування, мислення, пізнання, самоутвердження у громадському житті.

Практична діяльність правознавця, яка пов’язана з інтенсивним усним і писемним спілкуванням, з підготовкою й оформленням юридичних документів, вимагає належного знання норм і правил усного і писемного мовлення, його особливостей в офіційно-діловій сфері. Від того, чи дотримуються юристи у професійній діяльності, у побуті прийнятих норм мовлення, наскільки адекватно відображають зміст інформації використані терміни і слова, чи правильно формулюють окремі фрази, речення, створюються тексти документів - залежить формування суспільної думки про рівень загальної і професійної культури юриста, залежить його власний авторитет і авторитет органу держави чи установи, які він представляє.

Курс пов`язаний з іншими дисциплінами, передбаченими навчальними планами і програмами за спеціальністю “Правознавство” (конституційним правом, теорією держави і права, кримінальним процесом, цивільним процесом, юридичним документознавством тощо).
Основні терміни

Національна мова – мова, що є засобом писемного та усного спілкування нації. Вона охоплює загальнонародну мову як літературну, так і діалекти, професійні й соціальні жаргони, розмовну лексику. Національна мова існує: у вищій формі загальнонародної мови – сучасної української літературної мови та у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах.

Державна мова – це мова, за якою закріплений правовий статус; це мова корінної більшості населення, яке стало державотворчою нацією, і яка функціонує у політичній сфері, у правотворчій і правозастосовній діяльності, у сфері науки, освіти, у засобах масової інформації.

Міжнародна (світова) моваце мова, що є засобом спілкування народів різних держав.

Мова міжнаціонального спілкування мова, що є засобом спілкування між представниками різних національностей в межах однієї країни.

Мова права – функціональний різновид літературної мови, її підсистема, яка задовольняє потребам комунікації та правовій сфері життя суспільства. Мова права є надзвичайно важливим засобом втілення в життя державної волі, якою та розмовляє з народом.

Мовлення – діяльність людей, які використовують засоби мови для спілкування, для передачі певної інформації, для спонукання до дії. Мовлення є втіленням, реалізацією мови, яка виявляє себе тільки в мовленні і тільки через нього виконує своє комунікативне призначення.

Мовна норма – це прийняті у суспільно-мовленнєвій практиці людей правила вимови, граматичні та інші засоби мови, правила слововикористання.

Комунікативна деонтика це сукупність нормативних приписів, які визначають поведінку людини при користуванні словом для досягнення будь-якої мети.

Юридичними термінами є словесні визначення державних і правових понять, за допомогою яких виражається зміст нормативно-правових приписів держави.

Багатозначність (полісемія) – це наявність у слова двох чи більше значень, між якими існує певний семантичний зв’язок (акт, захисник, опонент, стаття, справа).

Синоніми – слова однієї частини мови, які повністю чи частково збігаються у лексичному значенні, але відрізняються значеннєвими відтінками, емоційно-експресивним забарвленням, сферою стилістичного використання (правознавство – юриспруденція, завдавати шкоду – заподіювати шкоду – спричиняти шкоду).

Пароніми – це спільнокореневі слова, які подібні за структурою й вимовою, мають загальні граматичні ознаки, належать до однієї частини мови, але відрізняються своїм значенням (обшукати – ошукати, погроза – загроза).

Омоніми – це однакові за звучанням, але різні за значенням слова, які семантично не пов’язані між собою (мотив (мелодія) – мотив (причина –мотив злочину); топити (нагрівати) – топити (розплавляти) – топити (примушувати тонути).

Текст  ряд речень, об’єднаних семантичними і синтаксичними відношеннями, що виражаються лексичними, граматичними, лексико-граматичними засобами; склад­не синтаксичне ціле, цілісний уривок мовлення, що має ознаки змістового й синтаксичного зв’язку між реченнями й абза­цами.

Юридичним текстом є пові­дом­лен­ня, об’єктивоване у формі письмо­вого документа, оброблене відповідно до типу цього документа, що складається з низки особливих єдностей, які сполучені між собою різними типами лексич­ного, граматичного, логічного й графічного зв’язку.

Кількість годин: лекції – 4 години, семінари – 4 години, практичні заняття – 10 годин, консультації – 2 години, екзамен.

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Універсальність мови як засобу людського спілкування. Правове регулювання мовної політики в Україні
Лекція – 2 години


 1. Предмет, завдання і значення навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Зв’язок з правовими дисциплінами.

 2. Універсальність мови як засобу людського спілкування. Функції мови.

 3. Роль мови у правотворчості та правозастосуванні.

 4. Правове регулювання мовної політики в Україні.


Тема 2. Українська юридична терміносистема
Лекція – 2 години


 1. Термінологічна лексика сучасної української мови.

 2. Юридичний термін: генетична природа, класифікації.

 3. Багатозначність, синонімія, омонімія, паронімія, антонімія в сфері юридичної термінології. Вимоги до вживання юридичних термінів.

 4. Особливості вживання юридичних термінів у текстах правової сфери.

ПЛАНИ СЕМІНАРІВ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Інтеграційні зв`язки правознавства й лінгвістики. Правовий статус мови

Семінарське заняття – 2 години


 1. Система взаємозв`язків права і мови, юридичного закону і норми мови. Функціональні різновиди мови права.

 2. Символічна форма права.

 3. Мова як об’єкт конституційно-правового регулювання в Україні

 4. Застосування державної мови в адміністративному, кримінальному, цивільному судочинстві


Теми рефератів

 1. Правовий статус мови.

 2. Застосування державної мови в судочинстві.

 3. Мова як об’єкт конституційно-правового регулювання в Україні.

 4. Мовні проблеми права та правові проблеми вживання мови.

 5. Історія розвитку мови права.

 6. Формування мови права та терміносистеми юридичних наук.

 7. Діяльність державних і громадських організацій щодо розробки мовних нормативів у сфері права.

 8. Проблеми розвитку мови права в аспекті правотворчої та правозастосовної діяльності.

Методичні рекомендації


Для засвоєння першого запитання необхідно запам’ятати, що поняття “мова права” слід розуміти як функціональний різновид літературної мови, її підсистему, яка задовольняє потребам комунікації та правовій сфері життя суспільства. Розглядаючи особливості мови права, студенти звертають увагу на такі моменти: а) право залишається позбавленим реального змісту доти, поки не буде виражено засобами мови; б) мова безпосередньо не впливає на зміст законодавства, але ступінь досконалості, точність і ясність будь-якого закону чи нормативно-правового акта значною мірою залежать від мови; в) вжиті в нормативних актах мовні конструкції служать своєрідним еталоном письмової мови в усіх інших актах. Також слід засвоїти, що мова права: почала утворюватися одночасно з виникненням права; дала можливість передати норму права з покоління в покоління; перші юридичні документи є основними джерелами виникнення спеціальної правової термінології. Обов’язково слід знати вимоги до текстів законів. Окрім цього, обовязковим є знання функціональних різновидів мови права.

При розгляді другого запитання слід звернути увагу на те, що правові норми, ідеї, цінності можуть бути зафіксовані двома способами: 1) у словесних символах за допомогою усних або письмових знаків природної мови: слів, словосполучень, речень, текстів; 2) за допомогою немовної (невербальної) символіки: зображень, предметів, дій, жестів. Серед знаків, які використовуються людиною, розрізняють: знаки-індекси; іконічні знаки; знаки-символи. Окрему увагу слід звернути на державні символи, які стисло передають ідею/ідеї національного, історичного, політичного чи соціального характеру та символізують суверенітет держави.

Мова як основна ознака нації є об’єктом конституційно-правового регулювання в Україні. При висвітленні третього запитання необхідно опрацювати такі нормативні акти: Конституція України, Закон УРСР “Про мови в УРСР”, Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999, від 22.04.2008, Закони України “Про Конституційний Суд України”, “Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” тощо. Окремо розглядаються проблеми мови судочинства.

При висвітленні мовних питань у Конституції України слід розглянути статті 10, 11, 12, 24, 34, 53, 92; історію становлення української мови як державної; тлумачення статті 10 Конституції України Конституційним Судом України. При розгляді основних положень Закону “Про мови в Українській РСР” (1989 ) слід звернути увагу на ч. 3 ст. 3, статті ІІ розділу цього закону. Слухачі повинні знати й розрізняти поняття “національна мова”, “літературна мова”, “державна мова”, “світова (міжнародна) мова”, “мова міжнаціонального спілкування”, “офіційна мова”, “ділова мова”.

Для висвітлення четвертого запитання слід звернути увагу на те, що за допомогою мовної форми нормативного акта законодавець повідомляє державну волю всім громадянам, які повинні поводитися відповідно до велінь закону; мова законів лежить в основі всіх адміністративних актів, актів суду, прокуратури, міліції, управління; у правозастосовній практиці через неправильне або неоднозначне розуміння приписів певного закону виникають конфлікти і колізії юридичного характеру. Обов’язково слід знати статті законів, у яких зазначені приписи, щодо застосування державної мови в адміністративному, кримінальному, цивільному судочинстві.
Література:

Конституція України. – К.: Парламентське видавництво, 2011.

Закон України “Про Конституційний Суд України” // Основні чинні кодекси і закони України. – К.: “Махаон”, 2010.

Закон України “Про національні меншини в Україні” // Основні чинні кодекси і закони України. – К.: “Махаон”, 2010.

Закон УРСР “Про мови в УРСР” // Основні чинні кодекси і закони України. – К.: “Махаон”, 2010.

Рішення Конституційного Суду України від 22.04.2008 (про мову судочинства) // Офіційний вісник України. – 2008. – № 33. – Ст. 1102.

Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 (про офіційне тлумачення ст. 10 Основного Закону української держави) // Офіційний вісник України. 1999.

Господарський кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2009.

Кодекс України про адміністративні правопорушення – К.: Парламентське видавництво, 2009.

Кодекс законів про працю України. – К.: Парламентське видавництво, 2009.

Кримінальний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2009.

Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2009.

Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2009.

Артикуца Н.В. Мова права та юридична термінологія. – К., 2010.

Копиленко О.Л., Мурашин Г.О. Лінгвістичні проблеми у законотворчому процесі // Право і лінгвістика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ч. 2. – Сімферополь-Ялта, 2008.

Красницька А.В., Чулінда Л.І. Ділова українська мова: Курс лекцій. – К.: НАВСУ, 2002.

Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування. - К.: Парламентське видавництво, 2006.

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доп. Міжвузівської наук.-практ. конф. – Київ, КНУВС, 2006, 2007, 2008, 2009; Київ, НАВС, 2010.

Тема 2. Літературна мова. Нормативність української літературної мови. Функціонально-стилістична диференціація сучасної української мови

Практичне заняття – 2 години


 1. Визначення понять «національна мова», «міжнародна мова», «державна мова», «літературна мова», «мова міжнаціонального спілкування».

 2. Поняття мовної норми. Типи мовних норм.

 3. Сфера використання офіційно-ділового стилю. Підстилі та мовні особливості офіційно-ділового стилю.

 4. Сфера застосування наукового стилю. Підстилі та мовні особливості наукового стилю.


Теми рефератів

 1. Мова права та сфера її функціонування.

 2. Мова права як функціональна підсистема загальнолітературної мови.

 3. Функціонально-стилістична диференціація сучасної української мови

 4. Типові порушення норм української мови на лексичному рівні.

 5. Типові порушення норм української мови на орфографічному рівні.

 6. Науковий стиль: сфера застосування, підстилі, мовні особливості.

 7. Офіційно-діловий стиль: сфера застосування, підстиді, мовні особливості.Методичні рекомендації:

Розглядаючи друге запитання, слід запамятати, що розуміння значення мовних норм тісно пов'язане з розділами мовознавства. Існування мовної норми грунтується на сукупності загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплені в Українському правописі і словниках. Норми літературної мови єдині й загальнообов`язкові. Проте існування норм літературної мови не виключає паралельного існування мовних варіантів. І тому виділяють норми імперативні (тобто суворо обов`язкові) та диспозитивні (не суворо обов`язкові).

Необхідно звернути увагу на значення правильної вимови, наголосу, інтонації для дотримання належного рівня культури мовлення працівника органів внутрішніх справ. Слухачам рекомендується ознайомитися зі словниками, які містять мовні норми, зробити висновок про необхідність вивчення мовних норм, оскільки це впливає на рівень володіння літературною мовою працівником органів внутрішніх справ, навести випадки порушення мовних норм товаришами по групі, на радіо і телебаченні.

При розгляді третього запитання відпрацьовується характеристика кожного стилю за класичною класифікацією: художній, публіцистичний, офіційно-діловий, науковий, розмовний, епістолярний, конфесійний стилі; розглядаються основні риси стилів, підстилів. Найбільша увага приділяється особливостям офіційно-ділового стилю, розглядаються його ознаки з обов`язковими прикладами. Слухачам слід запам`ятати найбільш уживані усталені словосполучення офіційно-ділового стилю (вжити заходів, взяти участь, порушити питання) з метою запобігання неправильній побудові речень під час складання текстів юридичних документів.

Розглядаючи підстилі офіційно-ділового стилю, студенти навчаються розрізняти тексти юридичних документів, порівнювати уривки, які належать до різних підстилів, наприклад, міжнародна угода – Конституція України – протокол допиту свідка – Постанова Кабінету Міністрів України – цивільний позов – договір купівлі-продажу.

Окрему увагу слід приділити мовним особливостям і підстилям у сфері використання наукового стилю (четверте запитання): застосування наукового стилю при написанні рефератів, курсових і наукових робіт, конспектуванні лекцій, механізмів реферування й анотування тексту.
Література:

Артикуца Н.В. Мова права та юридична термінологія. – К., 2010.

Ботвіна Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Наук. Посіб. – К.: Артек, 2010.

Копиленко О.Л., Мурашин Г.О. Лінгвістичні проблеми у законотворчому процесі // Право і лінгвістика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ч. 2. – Сімферополь-Ялта, 2008.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999.

Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування. - К.: Парламентське видавництво, 2006.

Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах і текстах: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2010.

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доп. Міжвузівської наук.-практ. конф. – Київ, КНУВС, 2006, 2007, 2008, 2009; Київ, НАВС, 2010.

Український орфографічний словник. Видання третє, перероб. і доп./ Укладачі: Пещак М.М., Русанівський В.М., Чумак В.В. та ін. – К.: Довіра, 2010.

Український правопис. – К.: Наукова думка, 2009.

Тема 3. Українська юридична термінологія та її функціонування в праві України

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Вступ

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній україні

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Розділ стадії та критерії ефективності практичної реалізації правової політики держави

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Нато (North Atlantic Treaty Organization) – Організація Північноатлантичного договору, або Північноатлантичний Альянс

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів...
Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету. Протокол №6 від 20 червня 2007 р

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Розділ джерельна база дослідження маргінальної поведінки як виду правомірної поведінки особи

Генерал-майор міліції
«Спеціаліст» Волинського відділення навчально-наукового інституту заочного навчання навс

Розкла д
Волинського відділення навчально-наукового інституту заочного навчання навс в 2013/2014 навчальному році

Інформаційні технології у правозастосовчій діяльності
Розкла дзанять на І навчально-екзаменаційну сесію слухачів та студентів 6 курсу Волинського відділення навчально-наукового інституту...

Затверджую т в. о першого проректора навс полковник міліції С. Д. Гусарєв
Волинського відділення навчально-наукового інституту заочного навчання навс в 2014/2015 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка