Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Національний університет «острозька академія» На правах рукопису Дроботов Сергій Анатолійович

Національний університет «острозька академія» На правах рукопису Дроботов Сергій Анатолійович

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Національний університет «острозька академія»
На правах рукопису
Дроботов Сергій Анатолійович

УДК 340.114.3
РЕАЛІЗАЦІЯ ФункціЙ права в умовах РОЗВИТКУ демократичної , правової держави
12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень
Д И С Е Р Т А Ц І Я

на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Науковий керівник:


академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор,

Медведчук Віктор ВолодимировичОстрог – 2011

ЗМІСТ
ВCТУП…………………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ

АНАЛІЗУ ФУНКЦІЙ ПРАВА У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ

1.1. Функції права як проблема сучасних теоретично-правових

досліджень………………………………………………………………… 15

1.2. Специфіка функціонування права в умовах правової

держави……………………………………………………………………..29

1.3. Система функцій права у демократичній державі…………….…….61

Висновки до Розділу 1…………………………………………………… 69
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ФУНКЦІЙ ПРАВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ

ДЕМОКРАТИЧНОЇ І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ,

СТРУКТУРА ТА ЕЛЕМЕНТИ

2.1. Класифікація функцій права та їх системний зв'язок:

сучасні парадигми дослідження…………………………………………73

2.2. Регулятивна функція права у правовій і демократичній

державі……………………………………………………………………103

2.3. Зміст і забезпечення охоронної функцій права в умовах

демократії і правової державності………………………………… …. 114

Висновки до Розділу 2…………………………………………………...128
РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІЇ ПРАВА В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЧНОЇ І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

3.1. Ідеологічна функція права і її реалізація у сучасній

демократичній державі…………………………………………………132

3.2. Аксіологічна, когнітивна та виховна функції права у

формуванні правової держави і громадянського суспільства……….. 147

3.3. Забезпечення ефективності функціонування права в

умовах сучасної України……………………………………………….163

Висновки до Розділу 3………………………………………………….173
ВИСНОВКИ………………………………………………………………177

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..185

ВСТУП
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлюється тим, що в умовах становлення України як демократичної і правової держави правової держави на право покладається особлива роль, яка не обмежується лише встановленням загальних для держави і суспільства «правил гри», а включає у себе ще й телеологічний елемент, який визначає найважливіші орієнтири розвитку всієї сукупності суспільних відносин, встановлює ті універсальні цінності, які стимулюють розвиток держави і суспільства. Таким чином в умовах становлення і утвердження в Україні правової держави саме право поступово набуває ролі головного фактора, завдяки якому здійснюється цілеспрямований вплив на державу і суспільство. Цей аспект існування права описується через такі поняття як «функції права» і «функціонування права». Таким чином державний розвиток України і становлення громадянського суспільства значно актуалізують питання визначення ролі і значення у цьому складному процесі права. У цьому сенсі на рівні науки теорії держави і права постає цілий ряд важливих проблем щодо специфіки функціонування права у демократичній державі, а також визначення тих нових властивостей, які притаманні праву в умовах демократичного розвитку. Однією з таких проблем є аналіз реалізації функцій права, які відображають сутність права у демократичній державі, його соціальне призначення і до певної міри – те соціальне середовище, у якому реалізується правовий вплив на ті чи інші конкретні суспільні відносини.

Стосовно загальної теоретичної актуальності звернення до цієї проблеми необхідно наголосити на тому, що аналіз права та його розвитку, який реалізується сучасною юридичною наукою, не може залишати осторонь питання функціонування права у суспільстві, адже саме через категорію «функції права» стає можливим чітко встановити і визначити соціальну природу і соціальне призначення права, які проявляються у впливі права на суспільні відносини та на поведінку індивідів і їх груп. У цьому сенсі, знання структури права, його сутності, ознак і принципів не може не враховувати його функції. В плані методології це дозволяє поєднати та скоординувати власне структурний метод із методом функціонального аналізу, що надає більш цілісне і повне наукове знання про феномен права. Також слід відзначити й те, що наразі питання функцій права у сучасній науці теорії держави і права не є остаточно розв’язаним, оскільки можна зустріти різні підходи не тільки до визначення номенклатури функцій права, але й до того які з них вважати основними, а які похідними. Що ж до практичної актуальності цього дослідження, вона, на наше переконання, пов’язується з тим, що поза наявністю цілісної і обґрунтованої теорії функцій права та їх системи унеможливлюється цілеспрямований правовий вплив на розвиток Української держави і суспільства. Тобто, використовуючи право як важливий інструмент суспільних перетворень і одночасно визнаючи за ним виняткову роль у соціальному розвиткові, необхідно мати комплексне знання про його функції, про те, яким чином воно впливає або може впливати на суспільство, державу й індивіда. Також вважаємо за потрібне вказати на те, що аналіз змісту та переліку функцій права дозволяє визначити тип як держави, так і суспільства, з якими ми маємо справу у тому чи іншому конкретному випадку. Це дає підстави говорити про виняткову методологічну актуальність такого дослідження, оскілки воно дозволяє встановити один з базисних критеріїв визначення типу держави, а також рівня розвитку певного конкретно взятого суспільства.

Під час роботи над дисертацією було використано фундаментальні роботи з теорії прав сучасних вітчизняних юристів (В.Акуленко, К.Бабенко, Ю.Барабаш, Р.Гринюк, О.Зайчук, В.Ковальчук, А.Колодій, С.Максимов, В.Медведчук, О.Мурашин, Н.Оніщенко, М.Панов, Н.Пархоменко, О.Петришин, С.Погребняк, Д.Прокопов, О.Пушкіна, П.Рабінович, О.Сердюк, В.Скрипнюк, О.Скрипнюк, Т.Тарахонич, В.Тацій, О.Тодика, Ю.Тодика, В.Федоренко, А.Француз, М.Хаустова, М.Цвік, С.Шевчук, Ю.Шемшученко, О.Ющик, І.Яковюк), російських правників (О.Лейст, С.Алексєєв, В.Нерсесянц, Д.Керімов, Т.Радько, І.Фарбер, С.Левіна, В.Карташов, Н.Вопленко, А.Абрамов, І.Ахметгараєв, М.Байтін, В.Коган, П.Оль, Р.Лівшиць, В.Лебедєв, А.Ємельянов, О.Малько, І.Малінова) зарубіжних юристів та теоретиків, що займаються або займались суспільно-правовою проблематикою (Дж.Кін, Р.А.Даль, Ю.Габермас, В.Біркемайєр, В.Хорн, Дж.Тейзінг, Т.Парсонс, Т.Ванханен, Е. де Ясаі, Л.Козер, Г.Радбрух, Б.Леоні, Л.Фуллер, Р.Дворкін, Г.Л.А.Харт, Л.Штраус, Г.Яспер, К.Ейхенбергер, Л.Дюгі, Г.Еллінек, Р.Ієрінг), представників вітчизняної та російської правової думки кінця ХІХ початку ХХ століття (Г.Шершеневич, Б.Кістяківський, М.Коркунов, І.Ільїн, М.Алексєєв, Ф.Тарановський, Л.Петражицький, П.Михайлов, С.Муромцев, С.Котляревський, Ф.Кокошкін, П.Новгородцев, П.Виноградов).

Водночас, слід зазначити, що необхідність подальшого науково-теоретичного розроблення проблем функціонування права в цілому та реалізації його окремих функцій зумовлена недостатністю системних вітчизняних досліджень в частині встановлення взаємозв’язків між реалізацією функцій права та процесом побудови демократичної і правової держави. Вагомість окреслених проблем, їх актуальність і нагальність вирішення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження та визначити коло питань, що в ньому розглядаються.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри державно-правових дисциплін правничого факультету Національного університету «Острозька Академія» в межах науково-дослідної теми «Права людини: досвід комплексного аналізу» (№ 2201020). Тема дисертації відповідає пріоритетним напрямкам розвитку правової науки на період 2005 – 2010 років у галузі теорії держави і права, затверджених загальними зборами Академії правових наук України і узгоджується з темою «Теоретичні проблеми реалізації нової Конституції України» (№ 0196U012890).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є проведення всебічного аналізу теорії і практики реалізації функцій права в умовах демократичної і правової держави, характеристика теоретико-методологічних моделей дослідження функцій права у сучасній державі, визначення поняття та елементів системи функцій права в умовах розвитку демократичної і правової держави, з’ясування ролі функцій права в процесі забезпечення принципів демократичної і правової держави.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлено такі завдання:

- охарактеризувати функції права як актуальну і важливу проблему сучасних теоретично-правових досліджень;

- дослідити специфіку функціонування права в умовах правової держави, а також проаналізувати систему функцій права у демократичній державі;

- з’ясувати зміст сучасних парадигм дослідження за засобів класифікації функцій права, визначити основи їх системного зв'язку;

проаналізувати специфіку реалізації регулятивної функції права у правовій і демократичній державі, уточнити її дефініцію;

- розкрити зміст і дослідити процес забезпечення охоронної функцій права в умовах демократії і правової державності;

- з’ясувати роль ідеологічної функції права і її реалізації у сучасній демократичній державі;

- проаналізувати аксіологічну, когнітивну та виховну функції права у процесі формування правової держави і громадянського суспільства;

- дослідити засоби та механізми забезпечення ефективності функціонування права в умовах сучасної України.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини та їх ознаки, що визначають специфіку формування і реалізації системи функцій права у демократичній і правовій державі.

Предметом дослідження є теорія і практика реалізації функцій права в умовах демократичної і правової держави.

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження ґрунтувалось на сучасних здобутках науки теорії держави і права, історії політичних і правових вчень, філософії права. Визначальними науково-методологічними принципами дослідження стали: принцип об’єктивності, принцип неупередженості аналізу, принцип послідовності аргументації, принцип формально логічної і фактологічної доведеності результатів, принцип взаємозв’язку між теорію та практикою реалізації функцій права, принцип історизму.

Методологічну основу дослідження становлять сучасні положення науки теорії держави і права, які визначають зміст, сутність та характер, форми, засоби та методи реалізації функцій права у демократичній і правовій державі. Основним загальнонауковим методом дослідження став діалектичний метод пізнання правової та соціальної дійсності, застосовуваний з дотриманням принципів цілісності, загальності, взаємозв’язку та взаємозумовленості функцій права та суспільного середовища. На підставі цього розв’язання сформульованих у дисертації завдань здійснювалося в єдності розгляду внутрішньої сутності права та його соціальних детермінант. Метод системного аналізу дав можливість проаналізувати взаємозв’язок між окремими функціями права, визначити їх зв’язки та причини, що впливають на ефективність їх реалізації (підрозділи 1.1; 2.1; 3.2). Компаративно-правовий метод застосовано для порівняльної характеристики різних підходів до визначення ролі функцій права у розвиткові правової і демократичної держави, а також різних моделей класифікації функцій права (підрозділи 1.2; 1.3; 2.1; 3.1). З допомогою історично-правового методу простежено окремі аспекти виникнення й становлення окремих функцій права у демократичній і правовій державі (підрозділи 2.2; 2.3; 3.1; 3.2). Формально-юридичний метод було застосовано для аналізу законодавства України, що забезпечує ефективність реалізації соціальних та юридичних функцій права (підрозділи 2.2; 2.3; 3.3). Методи класифікації, групування, й системно-структурний метод уможливили класифікацію функцій права та засобів та форм їх реалізації (підрозділи 2.1; 2.2; 2.3; 3.2), дослідження специфіки системи функцій права у демократичній і правовій державі (підрозділи 1.2; 1.3), визначення елементів підсистем соціальних і юридичних функцій права (підрозділи 2.2; 2.3). Застосування функціонального методу, який відіграв винятково важливу роль в ході цього дослідження і який було застосовано у всіх без виключення розділах дисертації, дало змогу встановити основні напрями впливу права на суспільні відносини, а також тлумачити їх як специфічні функції права. Для розроблення пропозицій щодо забезпечення ефективності реалізації функцій права у сучасній Україні застосовувались методи прогнозування й моделювання (підрозділ 3.3). Також важливу роль відіграло застосування методології суспільних дисциплін, що дозволила провести чіткі корелятивні зв’язки між типом домінуючих суспільних відносин та характером функціонування права. Це дозволило розглядати право не формально-абстрактно, а як реальний чинник розвитку суспільних відносин та регулятивного впливу на трансформації держави та соціуму в цілому.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим комплексним дослідженням теорії та практики реалізації функцій права в умовах демократичної і правової держави, в якому визначають основні детермінанти реалізації функцій права у такій державі, окреслюють закономірності розвитку конкретних функцій права, визначається їх специфіка по відношенню до даного типу держави і громадянського суспільства.

В результаті проведеного дослідження автором запропоновані й обґрунтовані теоретичні та практично прикладні науково значущі концептуальні положення:

вперше:

- обґрунтовано авторське визначення, відповідно якого функція права - це фундаментальна юридична категорія, сутність якої полягає у тому, що вона відображає внутрішньо притаманну праву властивість, яка діяльнісно реалізується і зумовлюється його сутністю як важливого феномена суспільного буття та розкривається як система взаємопов’язаних напрямів його впливу на соціальну реальність, що спричиняються об’єктивно існуючими у державно організованому суспільстві інтересами й потребами;

- доведено, що функціонування права в удвох демократії і правової державності засвідчує, що трансформація однієї або декількох функцій права з необхідністю спричиняє зміни й у інших функціях, що є переконливим підтвердженням системного характеру функцій права і дає теоретичні підстави для наукового вжитку поняття «система функцій права»;

- аргументовано, що в умовах демократії відбувається розширення напрямів впливу права на суспільні відносини, а отже й урізноманітнення його функцій, що викликано збільшенням кількості та розмаїття самих суспільних відносин, які набувають ознак складності, багато вимірності та багаторівневості;

- доведено, що всі теоретико-методологічні підходи до класифікації функцій права в умовах демократичної і правової держави можна розподілити на дві основні групи: а) ті, які віднаходять критерій у самому праві як один з елементів проявів сутності права або одну з його ознак; б) ті, які знаходять цей критерій за межами права – насамперед у тих суспільних відносинах, які є предметом правового впливу;

- обґрунтовано, що в умовах демократичної і правової держави більш правильно застосовувати не ієрархічно-вертикальну, а координаційну або корелятивну модель співвідношення функцій права, яка відображає домінування горизонтальних зв’язків між основними соціальними функціями, які є рівною мірою значимими для практичної реалізації права при домінуванні даного типу суспільних відносин.

удосконалено:

- положення, що в процесі загального правового регулювання та охорони суспільних відносин у демократичній і правовій державі, функції права вивільняють широке поле для участі громадян у житті держави, яке ґрунтується на ряді конституційно і законодавчо визнаних прав і свобод людини і громадянина;

- дефініцію регулятивної функції права у демократичній і правовій державі як цілеспрямованого правового впливу, завдяки якому окреслюються чіткі правила поведінки різних суб’єктів права при однозначному закріпленні меж державного втручання у сферу особистих прав і свобод громадян, встановлюються юридичні права та взаємні обв’язки учасників суспільних правовідносин з метою забезпечення верховенства права, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, забезпечення загальносуспільних потреб та інтересів;

- визначення охоронної функції права у демократичній і правовій державі постає як цілеспрямованого правового впливу, що знаходиться у тісному зв’язку з рівнем розвитку права, правової культури та правової системи, завдяки якому визначаються найважливіші суспільні відносини і цінності, що перебувають під охороною держави і суспільства, а також заборонені державою суспільно небезпечні і небажані діяння, примусові заходи щодо суб’єктів правопорушень, встановлюється юридична відповідальність за порушення закріплених правом моделей соціальної взаємодії та суспільної поведінки.

дістали подальшого розвитку:

- положення про те, що для того, щоб право могло юридично закріпити і перевести в розряд урегульованих суспільні відносини, які складають основу нормального існування соціуму, саме право повинно мати статус такого регулятора, який рівною мірою впливає на суспільство і державу, і чиї норми є рівною мірою обов’язкові для всіх учасників правовідносин, незалежно від того чи вони представляють суспільство, чи йдеться про державу, органи державної влади, їх посадових або службових осіб;

- положення про те, що в процесі реалізації ідеологічної функції права доцільно виділяти два її аспекти, якими є: а) зовнішнє диспозитивне та імперативне регулювання ідеологічних відносин в суспільстві, б) внутрішній вплив на правову ідеологію та правову свідомість;

- положення про те, що відносна автономність виховної функції права у демократичній і правовій державі заснована на диференціації таких елементів її змісту, як: а) об'єкт - індивідуальна, групова і суспільна правосвідомість і соціально значимі форми поведінки; б) засоби впливу - власне правові засоби впливу та засоби правового виховання; в) мета - якісна зміна різних елементів правової культури та її рівнів.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Національний університет «Острозька академія» На правах рукопису Іщенко Ірина Анатоліївна
Розділ теоретико-методологічні основи дослідження правового регулювання суспільних відносин

Національний університет «острозька академія» На правах рукопису Цесар Інна Анатоліївна
Розділ право І правові інститути у функціонуванні демократичної держави: теоретичні І практичні аспекти

Національний університет «острозька академія» На правах рукопису Лагодієнко Олег Вікторович
Актуальність цього напряму досліджень в галузі сучасної теорії права зумовлюється наступними причинами

Національний університет «Острозька академія» На правах рукопису Краковська Анжеліка Євгеніївна
Розділ соціальна функція держави І утвердження україни як соціальної держави

Міністерство освіти І науки, україни національний університет «Острозька...
Розділ теоретико-методологічні підходи до визначення змісту поняття правотворчості І ролі правотворчої діяльності

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Вступ

Луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка...
Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування

Київський національний університет імені тараса шевченка на правах...
Вступ

Мвс україни Харківський національний університет внутрішніх справ...
Вступ

Київський національний торговельно-економічний університет на правах...
Перелік умовних позначеньБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка