Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка9/13
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН.

 

Мета заняття: формування в студентів уявлення про правове регулювання, його прийомах, предметі, типах, а також про механізм правового регулювання. Розвивати у студентів відношення щодо важливості та відповідальності ролі органів внутрішніх справ у правовому регулюванні суспільних відносин.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: нормативне регулювання, правове регулювання, предмет правового регулювання, прийом правового регулювання, тип правового регулювання, правовий вплив, механізм правового регулювання, соціальна норма, мораль, традиції, звичаї, технічні норми, політичне нормативне регулювання, правовий режим.

 

ПЛАН.

1. Поняття, система і функції нормативного регулювання суспільних відносин.

2. Предмет, прийоми і типи правового регулювання.

3. Механізм правового регулювання : сутність і структура.

4. Роль органів внутрішніх справ у процесі правового регулювання правових відносин.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Що розуміється під правовим регулюванням і правовим впливом?

2. Які об'єктивні причини обумовлюють розвиток правового регулювання ?

3. Назвіть прийоми і типи правового регулювання.

4. Назвіть основні чинники, що забезпечують ефективність правового регулювання.

5. Визначте місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Особливості механізму правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ.

2. Стадії правового регулювання.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 Конституция Украины. К.,1996.

 Закон Украины "О милиции" от 20.12.1990., с изменениями и дополнениями // Ведомости Верховного Совета Украины.- 1991.-№4; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1992.-№36; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1993.-№11; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1995.-№24.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Указ Президента Украины «О национальной программе борьбы с коррупцией» от 17.04.1997 // Урядовий кур”єр. – 1997. - №№ 70,71.

Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по укреплению законно­сти и правопорядка в Украине» от 5 августа 1996 // Именем закона. - 1996. - №36.

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» № 258 від 15.03.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 12.-ст.555.

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» № 143 від 18.02.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 8.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» № 683 від 01.08.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 31.-ст.1463.

Розпорядження Президента України «Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах» № 53 від 26.03.02 // Урядовий кур’єр.- 2002.- № 66 (6 квітня).- с.14.

Комплексна програма кадрової політики в органах і підрозділах внутрішніх справ і забезпечення законності і дисципліни на 2001-2005, затверджена наказом МВС України № 515 від 30.06.01

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

 Алексеев А.И. К вопросу об общем понятии права// Государство и право, 1993, № 6.

Афанасьев К.К. К вопросу договорного регулирования административных правоотношений в сфере экономики // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 1, с. 13-20.

Афанасьев К.К. К вопросу о предмете административно-правового регулирования // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002, № 3, с. 53-65.

Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України, 2001, № 8.

Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

 Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

 Иванова Г.П. О понятии права// Правоведение, 1983. - № 8.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Корчевна Л. До критики поняття “механізм правового регулювання” // Право України.- № 1.-2003.-С. 117-119.

 Кравець В. Право як об’єкт пізнання // Право України, 2001, № 6.

 Лазарев В.В. Теория государства и права. -М., 1992.

Левченков О.І. Єфективність правового регулювання: питання теорії та практики // II Міжнародна науково-практична конференція “Проблемы регионального управления экономики права и инновационных технологических процессов в образовании” Таганрог, 2001 г.

 Лившиц Р.З. Современная теория права: Краткий очерк. - М.: ИГПРАН, 1992.- с. 4-36.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

 Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мурамин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання // Право України, 2000, № 9.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

 Нерсесянц В.С. Право и закон. - М.: Наука, 1983.

 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України, 2001, № 8.

 Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

 Рабiнович П.М., Шмельова Г.Г., Лунь Л.А. Загальна теорiя права i держави. - К., 1993.

 Исаков В.Б. Механизм правового регулирования// Проблемы теории государства и права.- М.: Юрид.лит., 1987. Гл. 15.

 Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

 Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

 Смітнюк А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України, 2001, № 8.

 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

 Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х.,1997.

 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика сферы методов // Журнал российского права. – 2001. - №5

 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М.: ИИП "Отечество", 1998.

 

При відповіді на перше питання студенти та студенти повинні представляти, що регулюючий вплив права на суспільні відносини полягає в тому, що воно у своїх нормах конструює модель обов'язкової чи дозволеної поведінки різних учасників цих відносин. Це знаходить своє відображення в наданні одним учасникам суспільних відносин певних прав і накладенні на інших певних обов'язків, пов'язуючи їх тим самим взаємними правами й обов'язками, а отже орієнтує їх поведінку в тому чи іншому напрямку.

Правове регулювання обумовлене деякими факторами , до яких можна віднести наступні:

1) рівень економічного розвитку суспільства;

2) соціальну структуру суспільства;

3) рівень стійкості суспільних відносин;

4) рівень правової культури громадян і посадових осіб;

5) рівень визначеності предмета, способів і методів правового регулювання.

У цьому ж питанні необхідно розкрити суть правового впливу і правового регулювання, повинні бути виявлені розходження між двома цими явищами , по-перше, за предметом спрямованості кожного з явищ, по-друге, за механізмом.

Необхідно пам'ятати, що правовий вплив - це дія права на широке коло суспільних відносин, свідомість і поводження людей за допомогою неправових /психологічних, ідеологічних та ін./ механізмів. Правове ж регулювання - це вплив права на суспільні відносини за допомогою визначених юридичних способів, у першу чергу норм права. Також треба освітлити систему і функції нормативного регулювання суспільних відносин.

 

Відповідаючи на друге питання студентам необхідно розкрити зміст предмета правового регулювання, яким є найбільш важливі для держави, об'єднань людей і конкретних осіб суспільні відносини, які об'єктивно потребують і піддаються юридичному регулюванню, і сторони яких виступають їх свідомими і вольовими учасниками. Необхідно пам'ятати, що стосовно конкретних суспільних відносин правове регулювання здійснюється за допомогою таких прийомів чи способів:

1) дозвіл;

2) припис /зобов’язування/;

3) заборона.

Способи правового регулювання з найбільшою ефективністю досягають своєї мети тільки в тісному взаємозв'язку між собою.

У цьому ж питанні необхідно сказати про те, що крім способів правового регулювання виділяють і його типи, під якими розуміють особливості загального порядку регулювання, того на чому базується правове регулювання в даному конкретному випадку: дозволі або забороні. Відповідно до цього студентам та студентам необхідно розкрити зміст існуючих типів правового регулювання, таких як: загальний дозвіл /"дозволено усе, крім..."/ та звільнення від заборони /"заборонено усе, крім..."/.

 

 Розкриваючи третє питання студенти та студенти повинні розкрити зміст поняття “механізм правового регулювання”, з огляду на те, що механізм правового регулювання ні що інше, як сукупність правових способів, за допомогою яких поведінка учасників суспільних відносин приводиться у відповідність до вимог, які знаходяться у нормах права. У цьому ж питанні варто розкрити структуру механізму правового регулювання, тому що з визначення поняття видно, що механізм правового регулювання комплексне явище. Також варто усвідомлювати, що процес правового регулювання - це досить складне і тривале за часом явище, в якому можна виділити декілька стадій:

1) Правова регламентація суспільних відносин;

2) Виникнення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків;

3) Реалізація /фактичне використання/ суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.

Крім цього, у процесі правового регулювання можлива, але не обов'язкова стадія застосування норм права, що виявляється у виданні державно-владного акта, що забезпечує виникнення, зміну або припинення правових відносин.

У завершенні цього питання необхідно розкрити місце і роль органів внутрішніх справ у регулюванні правових відносин.

 

Тема: ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА.

 

Мета заняття: формування у студентів знань про природу правомірної поведінки, співвідношення правомірності, легальності і легітимності, з'ясування студентами вагомості правової поведінки в діяльності юриста, у вирішенні актуальних проблем становлення правової держави в Україні.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: правова поведінка, правомірна поведінка, правовий вчинок, суб'єкт правового вчинку, об'єкт правового вчинку, суб'єктивна й об'єктивна сторони правового вчинку, правова активність, конформістська поведінка, маргінальна поведінка.

 

ПЛАН.

1. Поняття правової поведінки і її соціальної природи.

2.   Поняття правомірної поведінки і її суб'єкти.

3.   Типологія /класифікація/ правомірної поведінки.

4.   Роль органів внутрішніх справ у формуванні мотиваційних аспектів правомірної поведінки.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення і характеристику правовової поведінки.

2. Проблема співвідношення правомірності, легітимності і легальності: її актуалізація в умовах становлення сучасної державності і правової системи.

3. Факти правомірної поведінки об'єктивного характеру і їх мотиваційні аспекти.

4. Сутність основних ознак правомірної поведінки.

5. Вид правомірної поведінки залежно від сфери суспільних відносин:

 1) активна; 2) економічна; 3) політична; 4) пасивна; 5) схвалювана; 6) письмова.

6. Правова активність.

7. У чому загальне й особливе в правомірній поведінці різних суб'єктів ?

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Об'єктивна і суб'єктивна сторони правомірного діяння.

2. Соціальна природа правомірної поведінки.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 Конституция Украины. К.,1996.

 Закон Украины "О милиции" от 20.12.1990., с изменениями и дополнениями // Ведомости Верховного Совета Украины.- 1991.-№4; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1992.-№36; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1993.-№11; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1995.-№24.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Указ Президента Украины «О национальной программе борьбы с коррупцией» от 17.04.1997 // Урядовий кур”єр. – 1997. - №№ 70,71.

Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по укреплению законно­сти и правопорядка в Украине» от 5 августа 1996 // Именем закона. - 1996. - №36.

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» № 258 від 15.03.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 12.-ст.555.

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» № 143 від 18.02.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 8.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» № 683 від 01.08.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 31.-ст.1463.

Розпорядження Президента України «Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах» № 53 від 26.03.02 // Урядовий кур’єр.- 2002.- № 66 (6 квітня).- с.14.

Комплексна програма кадрової політики в органах і підрозділах внутрішніх справ і забезпечення законності і дисципліни на 2001-2005, затверджена наказом МВС України № 515 від 30.06.01

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

 Жеругов Г.Т. Вопросы правомерного поведения личности // Правовое регулирование общест венных отношений. - М.: ИГНАП СССР, 1977.

 Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

 Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: Норма и патология. - М., Наука, 1992.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

 Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

 Нурпеисов Е.К. Правомерное поведение личности. - Алма-Ата: Наука, 1984.

 Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. - Киев: Наукова думка, 1986.

 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

 Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

 Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

 Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

 Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х.,1997.

 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

 

 

При відповіді на перше питання студенти повинні знати, що основними ознаками правової поведінки є:

1) соціальна значимість;

2) вираження у формі діяння /дії або бездіяльності/;

3) свідомо-вольовий характер;

4) регламентованість правовими нормами;

5) здатність викликати юридичні наслідки.

Слід зазначити, що в нормах права, як правило, моделюється не правова поведінка в цілому, а її елементи - правові вчинки.

Правовий вчинок - це діяння, що складається з певних елементів, сукупність яких утворить його склад. До елементів правового вчинку відносяться: суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона.

Суб'єктом правового вчинку може бути фізична, посадова, юридична особа, орган держави, громадське об'єднання та інші., що визнані правоздатними, дієздатними та деліктоздатними.

Суб'єктивна сторона правового вчинку відображає внутрішнє ставлення суб'єкта до свого діяння та його наслідків.

Об'єкт правового вчинку - це явища навколишнього середовища, на які спрямовані діяння /суспільні відносини, соціальні цінності/.

Об'єктивну сторону правової дії утворюють ті складові частини, що характеризують форму його зовнішнього вираження: дія /бездіяльність/, суспільно значимі наслідки і причинний зв'язок між діями і наслідками.

Також необхідно враховувати, що правова поведінка складається з двох протилежних за своєю спрямованістю видів: поведінки правомірної та протиправної, кожна з який характеризується крім загальних, своїми власними ознаками.

Виходячи з вищевикладеного студентам та студентам необхідно дати остаточне визначення правовій поведінці.

 

Розкриваючи друге питання, необхідно пам'ятати, що основною юридичною ознакою правомірної поведінки з формальної сторони є її адекватність правовим нормам, а з погляду правової природи її "правомірність". Під нею розуміється:

1) відповідність поведінки нормам права, праву в цілому;

2) одиниця виміру, за допомогою якої, з точки зору права, дається оцінка поведінці, як поведінці, яка має правову природу;

3) здатність права регулювати с певну поведінку суб'єктів.

Важливо знати, що правомірна поведінка в механізмі правового регулювання відбивається в нормах права як модель; у юридичних фактах - як конкретні життєві обставини; у правовідносинах - як суб'єктивні права й обов'язки; в їх реалізації - як загальна форма і спосіб, а у правопорядку - як його зміст. Це характеризує правомірну поведінку як явище, яке поєднує елементи механізму правового регулювання в єдине ціле.

 

Для розкриття третього питання студентам необхідно освітити наступне положення: однієї з найбільш відомих класифікацій правової поведінки є підрозділ її відповідно до особливостей суб'єктивної сторони на активно-правову, звичайну, конформістську і маргінальну.

Правова активність полягає в добровільному дотриманні правових норм, переконаності в їх необхідності та справедливості, у гарному знанні права, всебічній участі в правовій діяльності.

Звичайна правомірна поведінка характеризується тим, що необхідність здійснення поведінки тільки правомірним чином стало притаманною суб'єкту якістю, звичкою і навіть може їм не усвідомлюватися у всіх її аспектах.

В основі конформістської поведінки лежить пасивно-пристосовче ставлення до правового середовища.

Маргінальна поведінка базується та здійснюється на основі страху перед юридичною відповідальністю.

Отже, правомірна поведінка підрозділяється на види за різними критеріями. До приклада:

1) в аспекті юридичних фактів - на юридичні вчинки та індивідуальні акти, що правоутворюють, правозмінюють та правоприпиняють діяння;

2) в аспекті реалізації норм права - на дотримання, виконання, використання і правозастосування;

3) як зміст правовідносин - на здійснення суб'єктивних прав, обов'язків, законних інтересів суб'єктів;

4) за зовнішньою формою вираження - на дії і бездіяльність;

5) за способом детермінації - на активну, обумовлену внутрішніми причинами, і пасивну, обумовлену зовнішніми обставинами;

6) за способом формування в текстах правових документів - на прямо чи опосередковано передбачену правовими нормами;

7) за характеристиками суб'єктів - на індивідуальну і колективну, посадову, професійну та іншу.

 

Тема: ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ВИДИ.

 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка