Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мета заняття - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка8/13
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Мета заняття: перевірка і поглиблення знань у студентів про реалізацію норм права, її формах, стадіях застосування норм права, про прогалини в законодавстві України і про можливість їх усунення; аналіз особливостей в правозастосовчій діяльності органів внутрішніх справ. Формування у студентів відповідального відношення до правозастосовчої діяльності, виховання їх у дусі поваги до прав і свобод людини.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: реалізація правових норм; дотримання, виконання, використання правових норм; застосування норм права; акт застосування правових норм; встановлення фактичних обставин справи; встановлення юридичної основи справи; правова квалифікація

 

ПЛАН.

1. Поняття реалізації норм права. Розмаїття підходів до характеристики даного поняття.

2. Форми і методи реалізації норм права.

3. Застосування правових норм, як особлива форма їхньої реалізації. Стадії застосування норм права.

4. Застосування правових норм органами внутрішніх справ.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Поняття і форми реалізації норм права.

2. У чому відмінність між застосуванням правової норми й інших форм реалізації права ?

3. У чому відмінність між актом застосування норми права і нормативно-правовим актом? Характерні риси акта застосування норми права.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Правозастосовча діяльність органів внутрішніх справ (У світлі вимог Указу Президента України № 258 від 15.03.02 «Про невідкладні додаткові заходи по зміцненню моралі в суспільстві і затвердженню здорового образу життя»).

2. Характерні риси акта застосування норми права.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 Конституция Украины. К.,1996.

 Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Указ Президента Украины «О национальной программе борьбы с коррупцией» от 17.04.1997 // Урядовий кур”єр. – 1997. - №№ 70,71.

Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по укреплению законно­сти и правопорядка в Украине» от 5 августа 1996 // Именем закона. - 1996. - №36.

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» № 258 від 15.03.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 12.-ст.555.

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» № 143 від 18.02.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 8.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» № 683 від 01.08.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 31.-ст.1463.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

 Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. - М.,1992.

 Брайнин И.Я. Уголовный закон и его применение. - М., 1974.

 Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

 Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

 Карпунов В.М. До питання забезпечення прав працівників органів внутрішніх справ // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Донецьк, 27 квітня 2001 року/ Гол ред. І.Г. Кириченко. – Донецьк: ДІВС. – 2001.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

 Лазарев В.В. Правоприменительная деятельность органов внутренних дел. - М., 1989.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

 Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

 Маликов М.К. Проблемы реализации права. - Иркутск, 1988.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

 Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. - М.: Юрид. лит., 1960.

 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

 Новиков Е.В. Акты применения права и правовой статус личности / Правопорядок и правовой статус личности. - Саратов, 1980.

 Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина., М. 1994.

 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Пелих К. Верховенство права – вихідний принцип у діяльності працівників міліції // Право України, 2001, № 4.

 Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

 Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

 Решетов Ю.С. Реализация норм права. - Казань, 1989.

Синякин И.Н., Синюков В.Н., Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел // Государство и право, 2000, № 1, с. 124-125.

 Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

 Теория государства и права. Курс лекций // Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

 Теория государства и права. Учебник // О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х., 1997.

 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

 Хальота А. Методи діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації прав людини // Право України, 2001, № 5.

 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

Шаповал В. Конституція України: вже або лише п’ять років? // Право України, 2001, № 6.

 

Розкриваючи перше питання студентам та студентам необхідно дати визначення поняттю реалізації норм права, при цьому повинно бути враховане, що саме через реалізацію норм права досягається той результат, до якого прагнув законодавець при виданні норми права. Тому своєчасна і точна реалізація правових норм - найважливіша передумова зміцнення правопорядку. Реалізація норми права як особливий процес може бути розглянута з об'єктивного та суб'єктивного боку. З об'єктивної сторони реалізація являє собою виконання правомірних дій у місцях і у терміни, що передбачені нормами права. Із суб'єктивної сторони реалізація норм права показує відношення суб'єкта до правових вимог і стан його волі в момент здійснення дій, що вимагаються правом.

 

У другому питанні студентами та студентами повинна бути дана характеристика формам та методам реалізації норм права. А саме повинні бути розкриті три з чотирьох форм реалізації норм права: дотримання, виконання, використання.

 

Відповідаючи на третє питання необхідно враховувати, що застосування норм права здійснюється тільки відповідними державними органами чи за їх делегуванням громадськими структурами; застосуванню норм права притаманний державно-владний характер; застосування завжди має активний творчий характер; здійснюється у визначених процесуальних формах; процес застосування норм права завершується виданням правозастосовчого акта, у якому фіксуються індивідуально-конкретні правові розпорядження.

Виходячи зі сказаного, слід зазначити, що застосування норм права - це спрямована на реалізацію норм права і здійснювана в спеціально встановлених формах державно-владна, творчо-організуюча діяльність державних органів і уповноважених державою громадських органів по прийняттю індивідуально-визначених правових приписів з метою рішення конкретної справи.

В цьому ж питанні повинні бути розглянуті стадії застосування норм права. З огляду на те, що питання про стадії застосування норм права і їхньої класифікації є дискусійним можна представити думку декількох авторів, досліджували дану проблему.

 

Тема: ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ.
Мета заняття: поглиблення і систематизація знань студентів про поняття й основні форми тлумаченн норм права, суб'єктів тлумачення норм права і про значення правильного тлумачення правових норм у діяльності працівників органів внутрішніх справ. Формування у студентів відповідального відношення до діяльності з тлумачення правових норм.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: тлумачення правових норм, офіційне і неофіційне тлумачення, нормативне і казуальне тлумачення, розширене й обмежувальне тлумачення, прогалини в праві, прогалини в законодавстві, аналогія права, аналогія закону.

 

ПЛАН.

1. Поняття, суб'єкти і види тлумачення норм права.

2. Способи і прийоми тлумачення норм права.

3. Прогалини в праві і способи їх усунення.

4. Значення правильного тлумачення правових норм в практичній діяльності органів внутрішніх справ.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Поняття тлумачення норм.

2. Основні види тлумачення норм права.

3. Прийоми тлумачення норм права.

4. Відмінність актів офіційного тлумачення від нормативно-правових актів і актів застосування норм права. Вимоги до актів тлумачення норм права.

5. Стадії тлумачення норм права.

6. Прогалини в праві і способи їх усунення. Аналогія права й аналогія закону.

7. Значення правильного тлумачення правових норм у діяльності працівників органів внутрішніх справ.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Акти тлумачення і вимоги до них.

2. Відмінність інтерпретаційно-правового акта від нормативно-правового акта й акта застосування норм права.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 Конституция Украины. К.,1996.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» № 683 від 01.08.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 31.-ст.1463.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

 Вопленко Н.М. Официальное толкование норм права. - М., 1976.

 Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

 Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

 Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

 Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства // Право України, 2000, № 12.

Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України, 2000, № 6.

 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. - М., 1974.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

 Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

 Общая теория права. Под ред. А.С. Пиголкина. - М., 1994.

 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

 Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

 Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

 Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

 Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х.,1997.

 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

 Шаповал В. Конституція України: вже або лише п’ять років? // Право України, 2001, № 6.

 Черданцев А.Ф. Толкование советского права. - М., 1979.

 Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. - М., 1967.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно враховувати, що тлумачення правових норм - це діяльність з усвідомлення та роз'ясненню /інтерпритації/ їхнього змісту з метою правильного застосування і реалізації. Необхідність тлумачення на практиці обумовлена :

1) невідповідністю юридичних норм фактичним умовам життя;

2) юридичні норми часто містять у собі правові поняття, визначення, що мають багатозначний характер;

3) у нормах права нерідко використовуються оціночні поняття, що виражають тільки соціальне значення тих чи інших явищ;

4) ще часто зустрічаються нечіткість, недогляди правотворчих органів при оформленні своїх думок у нормах права;

5) необхідність тлумачення норм права іноді виходить зі змісту самого нормативного акта.

 

У цьому ж питанні повинні бути розглянуті наступні види тлумачення: офіційне і неофіційне тлумачення, при цьому варто враховувати, що офіційне тлумачення підрозділяється на нормативне і казуальне тлумачення, що у свою чергу підрозділяються: нормативне на легальне та аутентичне, а казуальне на судове та адміністративне. Неофіційне тлумачення теж має свої підвиди, а саме: доктринальне, компетентне і повсякденне тлумачення норм права. Тому в цьому ж питанні слід розповісти про суб’єкти тлумачення правових норм, бо вони й є основним критерієм підрозділу тлумачення на названі вище види.

Для виявлення співвідношення між текстуальним вираженням правової норми і її дійсним змістом застосовують тлумачення норм права з точки зору обсягу їх змісту. Таке тлумачення буває буквальним /адекватним/, розширеним і обмежуючим.

 

В другому питанні студентам та студентам варто приділити особливу увагу розкриттю основних прийомів тлумачення норм права. При цьому необхідно враховувати наступне:

1) Граматичне тлумачення - це з'ясування дійсного змісту правових норм шляхом дослідження їх з точки зору словесних формулювань, правил граматики і синтаксису.

2) Логічне тлумачення - це з'ясування змісту норми права шляхом безпосереднього використання законів формальної логіки.

3) Систематичне тлумачення - з'ясування змісту норми права в залежності від того місця, що вона займає в нормативному акті, у залежності від її зв'язків з нормами інших інститутів і галузей права.

4) Історичне тлумачення - це з'ясування змісту норми права на основі досліджень конкретних історичних умов, при яких вона була прийнята, яка мета в той час ставилась перед нею.

 

Відповідаючи на третє питання студенти та студенти повинні знати, що досить рідко, але може скластися ситуація, коли на першій стадії правозастосовчої діяльності не вдається знайти юридичну норму, розраховану саме на дану конкретну життєву ситуацію, тільки тому, що її ще взагалі немає в законодавстві /хоча справа, який необхідно вирішити знаходиться в сфері дії принципів права/. Виникає ситуація, що визначається поняттям “прогалини в законодавстві”.

Найбільш ефективним способом усунення прогалин є видання компетентним органом відсутніх норм права. Однак цей шлях дуже складний і займає багато часу. Тому, у деяких випадках, прогалини можуть бути усунуті за допомогою таких прийомів як застосування аналогії закону й аналогії права.

Аналогія закону - це рішення справи /при наявності прогалин в праві/ на основі правової норми, яка регулює найбільш подібні суспільні відносини.

Аналогія права - це рішення справи на основі принципів відповідної галузі права чи права в цілому.

 

Тема: ПРАВО В СИСТЕМІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка