Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мета заняття - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка7/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Мета заняття: поглиблення початкових знань студентів про правові відносини, їх види і структуру. Формування уявлення про юридичний факт як підставу виникнення правових відносин. Розвивати у студентів стійкі правові ідеї та принципи демократії, формувати правову свідомість та правову культуру.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: юридичний факт, подія, дія, індивідуальні юридичні акти, юридичний вчинок, юридичний стан, юридичний склад, суб'єкт правовідносин, об'єкт правовідносин, зміст правовідносин, правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність

 

ПЛАН.

1. Структура правових відносин. Розмаїття підходів до характеристики його елементів

2. Суб'єкти і об'єкти правових відносин.

3. Юридичні факти: поняття і класифікація.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Яка структура правових відносин ?

2. Дайте характеристику різних видів суб'єктів правовідносин.

3. Види правових відносин по змісту.

4. Поняття юридичного факту.

5. Види юридичних фактів.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Взаємозв'язок юридичних фактів і норм права.

2. Юридичний акт і юридичний вчинок.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» № 258 від 15.03.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 12.-ст.555.

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» № 143 від 18.02.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 8.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Алексеев С.С. Теория права. - М.: Изд-во БЕК, 1993.

Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. - Л., 1987.

Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Иванова З.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан // Советское государство и право, 1980, N 2.

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. - М.: Юрид. лит., 1989.

Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України.- № 7.-2003.-С. 29-34.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Общая теория права. Под ред. А.С. Пиголкина. - М., 1994.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М., 1992.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х., 1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

 

 

При відповіді на перше питання необхідно відзначити, що правовідносини складаються з:

1) змісту правовідносин, при цьому виділяють:

 А) юридичний зміст, тобто зафіксовані у нормах права суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників;

 Б) фактичний зміст, тобто реально здійснювані учасниками правовідносин дії, спрямовані на реалізацію суб'єктивних прав і юридичних обов'язків;

2) Суб'єктів, тобто учасників правових відносин, що мають суб'єктивні права і виконують юридичні обов'язки. Доцільно звернути увагу студентів на те, що суб'єктами права можуть бути:

 А) індивіди /фізичні особи/ - громадяни, іноземці, або особи без громадянства і з подвійним громадянством;

 Б)організації, установи, підприємства /юридичні особи/, у тому числі державні і громадські.

Потрібно підкреслити, що останнім часом ряд авторів виділяють як суб'єктів права і соціальні спільноти /держава, народ, трудові колективи/.

Студенти та студенти повинні знати, що для того щоб бути суб'єктом права, організація або індивід повинні мати правосуб'єктність. При цьому у громадських і державних організацій правосуб'єктність знаходить своє вираження в компетенції їх органів, тобто в сукупності їх прав і обов'язків, що надаються їм для виконання визначених функцій. Правосуб'єктність індивідів виступає як складне явище, в яке входить правоздатність і дієздатність. Необхідно звернути увагу на те, що правоздатність - це обумовлена нормами права здатність суб'єкта мати суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Правоздатність виникає з моменту народження і припиняється зі смертю людини.

Студенти та студенти повинні засвоїти, що дієздатність - це обумовлена нормами права здатність суб'єкта своїми діями здобувати і здійснювати свої права й обов'язки. Вона виникає, як правило, з 18 років. Має сенс звернути увагу на те, що в деяких випадках до складу правосуб'єктності входить також деліктоздатність, тобто здатність особи нести юридичну відповідальність за скоєне правопорушення.

3) До структури правовідносин входить також об'єкт правовідносин - це матеріальні, духовні та інші блага з приводу яких суб'єкти вступають до правовідносин і здійснюють свої суб'єктивні права і юридичні обов'язки.

 

Розглядаючи друге питання студенти та студенти повинні докладніше розповісти про суб’єкт та об’єкт правових відносин (Див. вище).

 

При розгляді третього питання необхідно уточнити, що юридичні факти - це конкретні життєві обставини, зазначені в гіпотезі правової норми, з якими пов'язане виникнення, зміна або припинення правовідносин. Таким чином без юридичних фактів правовідносини неможливі. Студенти та студенти повинні знати, що юридичні факти підрозділяються на наступні групи:

1) За юридичними наслідками: правоутворюючі, правоприпиняючі, правозмінюючі;

2) За складом: прості /один факт/, складні /визначена сукупність фактів необхідна для виникнення юридичних наслідків/;

3) За тривалістю: одноразові /одноактні/, юридичні стани /триваючі довгий час/;

4) Стосовно волі суб'єктів: події /відбуваються незалежно від волі суб'єктів/, дії /відбуваються з волі суб'єктів/. У свою чергу дії бувають правомірними і протиправними.

Студенти повинні знати, що правомірні юридичні факти підрозділяються на:

1) Юридичні акти - дії, що спеціально відбуваються з метою виникнення певних юридичних наслідків;

2) Юридично значимі вчинки, які не мають за мету викликати юридичні наслідки, але викликають їх в силу закону.

Необхідно відзначити, що як юридичний факт може виступати правова презумпція - закріплене в законі припущення про наявність або відсутність визначених юридичних фактів.

Студенти та студенти повинні вміти давати характеристику кожному з наведених видів юридичних фактів.

 

Тема: ПРАВОТВОРЧІСТЬ.

 

Мета заняття: формування в студентів уявлення про сутність процесу правотворчості, його соціальному призначенні, видах і органах правотворчості, виробітку навиків самостійного аналізу нормативно-правового матеріалу. Виховування студентів у дусі поваги до законів та підзаконних нормативно-правових актів.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: правотворчість, принципи правотворчості, правоутворення, стадії правотворчого процесу, систематизація нормативно-правових актів, кодифікація, інкорпорація, консолідація, юридична техніка, законотворчість.

 

ПЛАН.

1. Поняття і загальна характеристика правотворчості.

2. Види й органи правотворчості.

3. Стадії правотворчого процесу.

4. Систематизація нормативно-правових актів.

5. Особливості правотворчого процесу в органах внутрішніх справ.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняття «правотворчість».

2. Особливості правотворчості в Україні.

3. Нормативно-правовий акт, як результат правотворчості, його відмінність від акта застосування права й акта тлумачення права.

4. Які локальні нормативно-правові акти Ви знаєте?

5. Порядок опублікування і вступу в силу нормативно-правових актів, їх дія в часі, просторі і по колу осіб.

6. На підставі аналізу змісту розділів Конституції України і Регламенту Верховної Ради України дайте характеристику законотворчого процесу в Україні.

7. У 16 столітті в Англії було прийнято так зване "криваве законодавство". Згадаєте його зміст відомий вам із курсу історії держави і права закордонних країн. У чому воно суперечить сучасним принципам законотворчості?

7.   11 березня 1996 року Конституційна комісія, до якої входили народні депутати України ухвалила проект Конституції України і відправила його до Верховної Ради України для подальшого розгляду і прийняття нової Конституції України. Про яку стадію правотворчого процесу йде мова в даному випадку?

9. Назвіть види інкорпорації за обсягом: 1) предметна; 2) загальна; 3) суб'єктна, 4)хронологічна;

5) галузева; 6) спеціальна.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Проблеми правотворчості на сучасному етапі в Українській державі.

2. Юридична техніка.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 Конституция Украины. К.,1996.

 Закон Украины "О милиции" от 20.12.1990., с изменениями и дополнениями // Ведомости Верховного Совета Украины.- 1991.-№4; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1992.-№36; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1993.-№11; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1995.-№24.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Указ Президента Украины «О национальной программе борьбы с коррупцией» от 17.04.1997 // Урядовий кур”єр. – 1997. - №№ 70,71.

Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по укреплению законно­сти и правопорядка в Украине» от 5 августа 1996 // Именем закона. - 1996. - №36.

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» № 258 від 15.03.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 12.-ст.555.

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» № 143 від 18.02.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 8.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» № 683 від 01.08.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 31.-ст.1463.

Розпорядження Президента України «Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах» № 53 від 26.03.02 // Урядовий кур’єр.- 2002.- № 66 (6 квітня).- с.14.

Комплексна програма кадрової політики в органах і підрозділах внутрішніх справ і забезпечення законності і дисципліни на 2001-2005, затверджена наказом МВС України № 515 від 30.06.01.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

 Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. - М., 1993.

 Алексеев С.С. Теория права. - М., 1993.

Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура // Право України, 2002, №5.

Горьова С. Нормотворча діяльність в умовах побудови в Україні правової держави // Право України, 2000, № 4.

Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Дутка Г. Предмет закону // Право України, 2001, № 4.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

 Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Козловський А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес // Право України, 2000, № 2.

 Котюк І., Котюк О. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів // Право України, 2000, № 8.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

 Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Морозова Л.А. Юридическая техника (обзор материалов научно-методического семинара) // Государство и право, 2000, № 11, с. 108-120; № 12, с. 85-98.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

 Нишиц А. Правотворчество и законодательная техника. - М., 1974.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соціального буття // Право України, 2001, № 8.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

 Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

 Регламент Верховного Совета Украины // Ведомости Верховного совета Украины, 1994, N 35.

 Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Скурко Е.В. Методы социально-правового моделирования в решении задач правотворчества // Гос. и право.- № 1.- 2003.- С. 103-107.

 Сильченко Н.В. Границы деятельности законодателя.// Советское государство и право, 1991, № 8.

 Сурилов А.В. Теория государства и права: учебное пособие. - Одесса: Вища школа, 1989.

 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

 Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х.,1997.

 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Шаповал В. Конституція України: вже або лише п’ять років? // Право України, 2001, № 6.

 Шепелева Т.И. Конкретизация юридических норм в правовом государстве. - Львов: Изд-во Львовского ун-та., 1989.

 

При відповіді на перше питання необхідно враховувати ті обставини, що правові норми, система яких утворює об'єктивне юридичне право, виникають внаслідок свідомої цілеспрямованої діяльності державних органів /а іноді і деяких інших суб'єктів/, цю діяльність відображають поняттям “правотворчість”.

Студенти та студенти повинні засвоїти, що правотворчість - це діяльність компетентних державних органів, уповноважених державою суспільних об'єднань, трудових колективів або всього народу по встановленню, зміні чи скасуванню юридичних норм.

Аналізуючи цю діяльність студенти повинні прийти до висновку про те, що:

1) Правотворчість є, як правило, діяльністю держави;

2) Ця діяльність має організаційну спрямованість;

3) Вона відображається в створенні нормативно-правових актів, що містять норми права або скасовують, змінюють їх;

4) Ця діяльність строго регламентується правовими нормами;

Необхідно звернути увагу студентів та студентів на те, що в демократичних країнах правотворчість здійснюється на основі наступних основних принципів:

1) Гуманізму;

2) Демократизму;

3) Законності;

4) Науковості.

Необхідно уточнити, що соціальним призначенням правотворчості є встановлення стандартів, еталонів, зразків дій, поведінки учасників суспільного життя, тобто моделювання суспільних відносин, що з погляду держави є припустимими, бажаними чи необхідними.

Важливо також розібратися в чому схожість та відмінність між поняттями: ;правотворчість”, “нормотворчість”, “законотворчість”.

 

При відповіді на друге питання студенти та студенти повинні показати знання того, що в літературі, що рекомендується, виділяються наступні види правотворчості:

1) За суб'єктами: правотворчість державних органів; правотворчість народу /референдум/; правотворчість громадських об'єднань, уповноважених державою на встановлення правових норм; правотворчість уповноважених трудових колективів.

2) За способом формування юридичних норм: встановлення юридичних норм; санкціонування - наділення юридичними властивостями вже існуючих соціальних норм.

 Студенти повинні засвоїти, що основним правотворчим органом в Україні є Верховна Рада України, що відповідно до Конституції є єдиним законодавчим органом. Можливістю правотворчості наділені також і інші органи державної влади, але для них ця функція не є основною і має характер створення підзаконних нормативно-правових актів.

 

При розгляді третього питання необхідно звернути увагу студентів на те, що правотворчість є тривалим процесом, а в будь-якому процесі можна виділити певні стадії. До основних стадій правотворчості можна віднести:

1) підготовку проекту нормативно-правового акта /ухвалення рішення про необхідність розробки проекту, підготовка проекту, узгодження проекту із зацікавленими організаціями/;

2) прийняття нормативно-правового акта /внесення проекту до правотворчого органу для обговорення, обговорення проекту у правотворчому органі, прийняття нормативно-правового акта;

3) обнародування /опублікування/ нормативно-правового акта;

Студенти та студенти повинні засвоїти, що складовою частиною правотворчості є законотворчість. В силу його значимості законодавчий процес детально записаний у Конституції України і законодавстві України. У ньому виділяються чотири основні стадії:

1) Внесення законопроекту /законодавча ініціатива/. Суб'єкти права законодавчої ініціативи зазначені в ст. 93 Конституції України;

2) Обговорення, що включає три читання, які відрізняються порядком проведення і результатом. Процедура організації і проведення цих читань розкривається в Регламенті Верховної Ради України;

3) Прийняття закону згідно до процедури, зазначеної в статті 91 Конституції України;

4) Його підписання та обнародування згідно до статті 94 Конституції України.

 

Відповідь на останнє питання теми повинна містити в собі матеріал про основні види систематизації законодавства, а саме: кодифікацію, інкорпорацію та консолідацію. Студенти та студенти повинні чітко дати визначення кожному з видів, навести їх ознаки та вміти навести приклади на кожен з видів систематизації законодавства.
Тема: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка