Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мета заняття - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка6/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Мета заняття: формування у студентів уявлень про право як про цілісну систему, поглиблення знань про структуру права, розвиток вмінь і навиків проводити порівняльний аналіз правових явищ. Подолання правового нігілізму у студентів, виховання їх у дусі поваги до законів та права в цілому.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: правова система, система права, структура системи права, система законодавства, галузь права, підгалузь права, інститут права, структура системи законодавства.

 

ПЛАН.

1. Поняття системи права. Підстави і принципи побудови системи права. Функції системи права.

2. Характеристика основних елементів системи права.

3. Взаємозв'язок системи права, правової системи та системи законодавства.

4. Сучасний стан системи законодавства в Україні.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняття “система права”, які підстави її побудови?

2. Назвіть елементи структури системи права, дайте їм характеристику.

3. Які критерії розподілу права на галузі ?

4. Чим відрізняється інститут права від галузі права ?

5. Чим відрізняються одне від одного правова система, система права, система законодавства? Що між ними спільного?

6. Що змінюється, розвивається швидше: система права, правова система або система законодавства ?

7. У системі сучасного законодавства України виділяють такі групи нормативно-правових актів за предметом правового регулювання як: економічне законодавство, податкове законодавство, законодавство про оборону країни, законодавство про культуру, екологічне законодавство. Визначте, як співвідносяться ці частини законодавства з елементами системи права.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Сучасний стан системи законодавства в Україні.

2. Правові системи сучасності.

ЛІТЕРАТУРА:

 Конституция Украины. К.,1996.

 Закон Украины "О милиции" от 20.12.1990., с изменениями и дополнениями // Ведомости Верховного Совета Украины.- 1991.-№4; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1992.-№36; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1993.-№11; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1995.-№24.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Указ Президента Украины «О национальной программе борьбы с коррупцией» от 17.04.1997 // Урядовий кур”єр. – 1997. - №№ 70,71.

Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по укреплению законно­сти и правопорядка в Украине» от 5 августа 1996 // Именем закона. - 1996. - №36.

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» № 258 від 15.03.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 12.-ст.555.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» № 683 від 01.08.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 31.-ст.1463.

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» № 143 від 18.02.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 8.

Розпорядження Президента України «Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах» № 53 від 26.03.02 // Урядовий кур’єр.- 2002.- № 66 (6 квітня).- с.14.

Комплексна програма кадрової політики в органах і підрозділах внутрішніх справ і забезпечення законності і дисципліни на 2001-2005, затверджена наказом МВС України № 515 від 30.06.01

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

 Алексеев С.С. Теория права. - М.: Изд-во Бек, 1993.

Байтин М.И., Петров Д.Е. Система права: к продолжению дискуссии // Гос. и право.- № 1.- 2003.- С. 25-35.

Бела Сабо. Щодо розвитку Європейського приватного права // Право України.- № 10.-2003.-С. 157-160.

 Давид Р. Основные правовые системы современности. - М., 1988.

 Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

 Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

 Конституция Украины. - К., 1996.

Кравець В. Право як об’єкт пізнання // Право України, 2001, № 6.

Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України, 2001, № 8.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

 Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

 Общая теория права. Под ред. А.С. Пиголкина. - М., 1994.

 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

 Погорiлко В. Правова система - система права - система законодавства // Право Украiни, 1993, N 9-10.

 Поленина С.В. Система права и система законодательства// Правоведение, 1987, N 5.

 Правова система Украiни. Теорiя i практика. - К., 1993.

 Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

 Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

 Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х., 1997.

 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М.ИИП "Отечество", 1998.

 

 При розгляді першого питання необхідно пам'ятати, що під системою права розуміється побудова національного права, що становить собою розподіл єдиних за своїм призначенням в суспільному житті, внутрішньо погоджених норм на певні частини. Потрібно відзначити, що система права - це об'єктивно існуюча побудова права, що складається в умовах формування системи суспільних відносин, що потребують правового регулювання. Студенти та студенти повинні засвоїти, що система права характеризується структурою, об'єднанням внутрішньо погоджених компонентів - галузей, інститутів, норм, цілісністю і єдністю її складових частин, що обумовлено системою суспільних відносин, які визначають зміст правових норм, утворенням і дією останніх на підставі єдиних принципів, можливістю застосування примусових заходів з боку держави та інше; наявністю різних видів зв'язків норм права та їх об'єднань між собою /соціальних, ідеологічних, юридичних/.

 Внутрішня побудова права /його структура/ створюється шляхом об'єднання норм права у певні групи на підставі особливостей предмету і методу правового регулювання.

 Необхідно відзначити, що під предметом правового регулювання розуміється сукупність якісно однорідних відносин у певній сфері суспільного життя, що урегульовані за допомогою правових норм. Під методом правового регулювання розуміється сукупність засобів впливу права на суспільні відносини. Він визначається:

1) Характером зв'язків суб'єктів між собою /відносини рівності або підпорядкованості/;

2) Способом правового регулювання - забороною, дозволом, зобов’язуванням;

3) Юридичними наслідками.

 При розгляді цього питання є потреба досить детально розглянути підстави і принципи побудови системи права, а також основні функції системи права.

 

 Переходячи до другого питання необхідно відзначити, що основними елементами системи права є галузі, підгалузі, інститути права. Студенти та студенти повинні знати, що галузь права - це складова частина системи права, відносно самостійна сукупність його норм, об'єднаних спільністю предмета і методу правового регулювання. Кожній галузі права притаманні певний метод правового регулювання, характеристика якого обумовлена природою суспільних відносин, що є предметом регулювання тієї чи іншої галузі права. Під час обговорення питання потрібно вказати, що підгалузь права - це складова частина галузі права, яка поєднує норми права, що регулюють суспільні відносини певного виду, а інститут права - це така група норм права певної галузі, яка регулює конкретну групу суспільних відносин або сторону однорідних суспільних відносин.

 Студенти та студенти повинні мати уявлення про комплексні інститути права і міжгалузеві комплекси як про вторинні угруповання системи права.

 

У своїх відповідях на третє питання студенти повинні підкреслити, що під правовою системою розуміється сукупність усіх правових явищ, засобів, форм і установ.

У структурному плані правова система поєднує наступні блоки:

1) Стабільний, узагальнюючий у собі право як єдину цілісність і виражену в системі нормативних актів;

2) Динамічний, узагальнюючий у собі все різноманіття правовідносин;

3) Забезпечуючий, що складається з правосвідомості, правової культури як ідеологічних засобів і правових форм діяльності;

4)Результативний, що виражається у правопорядку і законності.

Слід зазначити, що у світовому співтоваристві чітко виділяється ряд правових систем, що мають свої особливості: англосаксонська, романо-германська, соціалістична, мусульманська. Студенти та студенти повинні знати особливості і характерні риси правових систем. Потрібно мати на увазі, що правова система більш широке поняття чим система права, що є її елементом. Що стосується системи законодавства, то вона співвідноситься із системою права як форма і зміст.

Система законодавства - це система нормативно-правових актів, яка є зовнішньою формою існування правових норм, засобом надання їм об'єктивності, визначеності, загальності. Структура системи законодавства залежить не тільки від логіки самої системи права, але й від інших факторів об'єктивного і суб'єктивного порядку. У формуванні галузей законодавства велику роль грає суб'єктивний фактор, що є відмінною рисою системи законодавства.

 

Тема: ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ.

 

Мета заняття: формування у студентів уявлення про правові відносини як частину суспільних відносин; виробітка вміння проводити класифікацію правовідносин, узагальнення раніше отриманих знань про юридичні норми і їх зв'язок із правовими відносинами. Формування правового установлення у студентів на погодження спрямованості та очікувань особи з інтересами та очікуваннями суспільства.

 

 ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: суспільні відносини, правові відносини, охоронні правовідносини, регулятивні правовідносини, правова норма, юридичний факт, подія, дія, індивідуальні юридичні акти, юридичний вчинок, юридичний стан, юридичний склад, суб'єкт правовідносин, об'єкт правовідносин, зміст правовідносин, правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, суб’ективне право, юридичний обов’язок, правова презумпція.

 

ПЛАН.

1. Суспільні відносини, роль і місце в них правових відносин.

2. Поняття і види правовідносин.

3. Юридичні норми і правові відносини.

4. Роль органів внутрішніх справ у регулюванні правових відносин.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняття “правове відношення”, розкрийте його ознаки.

2. Дайте характеристику основним видам правовідносин.

3. У чому полягає взаємозв'язок юридичних норм і правових відносин ?

4 .Правовідносини як спосіб реалізації суб'єктивного права.

5. Правомочності, правопритязання, юридичний обов'язок у правовідносинах.

 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Органи внутрішніх справ як суб'єкти правовідносин.

2. Правові відносини як різновид суспільних відносин.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 Конституция Украины. К.,1996.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Указ Президента Украины «О национальной программе борьбы с коррупцией» от 17.04.1997 // Урядовий кур”єр. – 1997. - №№ 70,71.

Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по укреплению законно­сти и правопорядка в Украине» от 5 августа 1996 // Именем закона. - 1996. - №36.

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» № 258 від 15.03.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 12.-ст.555.

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» № 143 від 18.02.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 8.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Алексеев С.С. Теория права. - М.: Изд-во БЕК, 1993.

Афанасьев К.К. К вопросу договорного регулирования административных правоотношений в сфере экономики // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 1, с. 13-20.

Афанасьев К.К. К вопросу о предмете административно-правового регулирования // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002, № 3, с. 53-65.

 Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. - Л., 1987.

 Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

 Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

 Иванова З.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан // Советское государство и право, 1980, N 2.

 Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. - М.: Юрид. лит., 1989.

 Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

 Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

 Общая теория права. Под ред. А.С. Пиголкина. - М., 1994.

 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

 Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

 Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

 Сташків Б. Зміст соціально забезпечувальних правовідносин // Право України.- № 6.-2003.-С. 66-71.Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений., М., 1992.

 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М., Юрист, 1997.

 Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х., 1997.

 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М.: ИИП "Отечество", 1998.

 

При розгляді першого питання необхідно звернути увагу студентів та студентів на те, що правовідносини є урегульованими нормою права суспільними відносинами учасники яких виступають носіями суб'єктивних прав, юридичних обов'язків, юридичної відповідальності і юридичних повноважень. При цьому необхідно враховувати, що під суб'єктивним правом розуміється міра можливої поведінки правомочної особи, що забезпечується відповідними юридичними обов'язками інших /зобов'язаних/ осіб. Суб'єктивне право фактично містить у собі три правомочності:

1) Можливість певної поведінки правомочної особи;

2) Можливість вимагати певних дій від зобов'язаної особи;

3) Можливість примусового здійснення обов'язку шляхом звертання в компетентні органи держави.

Необхідно враховувати, що юридичний обов'язок - це покладена на зобов'язану особу і забезпечена можливістю застосування примусових заходів міра необхідної поведінки, яку вона зобов'язано здійснювати в інтересах правомочної особи. Таким чином головною метою при підготовці до відповіді на це питання є необхідність визначити місце правових відносин в системі всіх соціальних відносин.

 

Логічним продовженням першого питання є друге. Та при відповіді на нього студенти та студенти повинні не лише дати чітке визначення правових відносин, а ще й повинні знати основні ознаки правовідносин, а саме:

1) Правовідносини є результатом свідомої діяльності людини і тому відносяться до сфери ідеологічних відносин;

2) Правовідносини нерозривно пов'язані з нормами права і виникають на їх підставі;

3) Правовідносини - це особлива форма взаємозв'язку між суб'єктами через їхні права й обов'язки, закріплені в правових нормах;

4) Реалізація суб'єктивних прав і здійснення юридичних обов'язків гарантується можливістю застосування засобів державного примуса;

5) Правовідносини - це вольові відносини, для виникнення яких необхідно волевиявлення всіх його учасників або одного з його учасників.

Студенти та студенти також повинні засвоїти, що існує декілька способів класифікації правовідносин:

1) За функціональною спрямованістю норм права на підставі яких вони виникають:

А) регулятивні;

Б) охоронні;

2) За рівнем індивідуалізації суб'єктів:

А) відносні;

Б) абсолютні;

3) За галузями права:

А) трудові;

Б) цивільно-правові і т.д.

4) За кількістю суб'єктів:

А) прості;

Б) складні;

5) За розподілом прав і обов'язків:

А) однобічні;

Б) двосторонні;

6) За характері дій зобов'язаного суб'єкта:

А) активні;

Б) пасивні;

7) За волевиявленням сторін:

А) договірні;

Б) управлінські.

 

Відповідь на третє питання повинна містити у собі матеріал щодо співвідношення юридичних норм та правовідносин. Доцільно проілюструвати відповіді певними прикладами, для цього можна використовувати наведені у списку літератури нормативно-правові акти.

 

Тема: СКЛАД ПРАВОВОГО ВІДНОШЕННЯ.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка