Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка5/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Різні підходи до типології права.

2. Зближення правових систем у сучасну епоху.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права” – Питер, 2003.

Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х томах.- М.: Юрид. лит., 1982, том 2.

Гегель Г. Философия права. - М.: Мысль, 1990.

Давид Р. Основные правовые системы современности. - М.: Прогресс, 1988.

Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Кравець В. Право як об’єкт пізнання // Право України, 2001, № 6.

Лазарев В.В. Теория государства и права. – М., 1992.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Лившиц Р.З. Современная теория права: Краткий очерк. - М., 1992.

Матузов Н.И. Правовая система и личность. - М., 1987.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Общая теория права. Под ред. А.С. Пиголкина. - М., 1994.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Правовая система Украины: теория и практика. - К., 1993.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. - М., 1993.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х., 1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

 

Під час розгляду першого питання студенти та студенти повинні усвідомити, що під поняттям типу права розуміється сукупність взаємопов’язаних рис правових систем, що відповідають певній соціально-економічній формації, характеризуються єдністю економічної основи і класової сутності. Тип права тісно пов’язаний із соціально економічним ладом держави, але при цьому, як і будь-яке явище надбудови має певну самостійність. Так, закони давнього Межиріччя, Римської імперії, Афін передбачали можливість визволення від боргового рабства, хоча це й не зовсім відповідало інтересам панівного класу.

 

У відповідях студентів та студен на друге питання повинна бути розкрита сутність історичних типів права (рабовласницького, феодального, буржуазного, соціалістичного). Необхідно виділити характерні риси історичного типу права. Разом з тим не слід уявляти історичні типи права як замкнуті системи, так як між ними існує взаємозв’язок та певне спадкоємність. Також слід звернути увагу на особливості цивілізаційного підходу до типології права.

 

Переходячи до останнього питання теми, студентам та студентам необхідно відзначити, що для сучасного типу права характерна різноманітність правових систем: романо-германська, англосаксонська, соціалістична та традіційно-релігіозна. Разом з тим, у сучасну епоху намітилась тенденція до зближення систем та їх взаємопроникнення.

 

Після вивчення цього питання студенти та студенти повинні вміти визначати особливості кожної правової системи.

 

Тема: ФОРМА ПРАВА ЯК КАТЕГОРІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ.

 

Мета заняття: формування у студентів уявлення про сутність поняття форма (джерело) права, поглиблення і систематизація їхніх знань про різні види форм (джерел) права. Усвідомлення студентами головної ролі закону в системі нормативно-правових актів України. Виховання студентів у дусі поваги до законів та активної правомірної поведінки.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: форми (джерела) права, правовий звичай, правовий прецедент, нормативний договір, доктрина як джерело права, закон, підзаконний акт, нормативно-правовий акт, система нормативно-правових актів, вища юридична сила.

 

ПЛАН.

1. Форма (джерело) права: поняття і види.

2. Нормативно-правовий акт як основна форма права в Україні.

3. Система нормативно-правових актів України.

4. Нормативно-правові акти МВС України.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняття "форма (джерело) права".

2. В якій правовій системі характерним джерелом права є правовий прецедент, доктрина (правова школа) , закон (кодекс) ?

3. Що означає поняття "вища юридична сила закону" ?

4. Які види нормативно-правових актів існують в Україні ?

5. Потенціал нормативних узагальнень різних форм (джерела) права

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Нормотворча діяльність МВС України.

2. Співвідношення закону і підзаконного нормативно-правового акту.

3. Підзаконні нормативно-правові акти.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Закон Украины "О милиции" от 20.12.1990., с изменениями и дополнениями // Ведомости Верховного Совета Украины.- 1991.-№4; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1992.-№36; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1993.-№11; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1995.-№24.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права.". – Питер, 2003.

Алексеев С.С. Теория права. М.: Изд-во БЕК., 1993.

Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Дутка Г. Предмет закону // Право України, 2001, № 4.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Зивс С.Л. Источники права. - М.: Мысль, 1981.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Кравець В. Право як об’єкт пізнання // Право України, 2001, № 6.

Кросс Руперт. Прецедент в английском праве. - М., 1985.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Мазур М.В. Судовий прецедент як джерело права України: проблеми теорії та практики // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 4, с. 5 – 20.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Муромцев Г.И. Источники права /теоретические проблемы/ // Правоведение, 1992, № 2.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Назаренко Е. Закон в системе нормативных актов Украины.// Право Украины, 1995, № 12.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Общая теория права / Под ред. Пиголкина. - М., 1994.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

Розулович Н.Н. Источники и форма права // Советское государство и право, 1988, N 3.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Сурилов А.В. Теория государства и права. - К. - Одесса: Вища шк., 1989.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М., Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х., 1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

Шаповал В. Конституція України: вже або лише п’ять років? // Право України, 2001, № 6.

 

Під час розгляду першого питання слід звернути увагу на різні підходи до визначення поняття “форма (джерело) права” в роботах таких відомих правознавців як Алексєєв С.С., Скакун О.Ф., Нерсесянц В.С. та ін. Студенти та студенти повинні вміти чітко виділяти такі форми права як “правовий звичай”, “правовий прецедент”, нормативний договір”, “правовий пам’ятник”, “правова доктрина”, “нормативно-правовий акт” та розкривати їх особливості.

 

Переходячи до другого питання, слід визначити, що в Україні основною формою права є нормативно-правовий акт, який є результатом правотворчості. Студенти та студенти повинні чітко виділяти ознаки нормативно-правового акту, його структуру та відрізняти його від інших видів правових актів та від інших форм права. Слід також звернути значну увагу на основні особливості та класифікації нормативно—правових актів (зокрема на розділ нормативно-правових актів на закони та підзаконні нормативно-правові акти).

 

У своїй відповіді на третє питання студенти та студенти повинні показати знання системи нормативно-правових актів України. Необхідно звернути увагу на те, що ця система має ієрархічну структуру, на зверхність закону взагалі, і Конституції зокрема, в системі нормативно-правових актів. У зв’язку з цим під час розгляду даної теми доцільно використовувати положення Конституції України.

 

Також важливо визначити місце нормативно-правових актів МВС України в загальній системі нормативно-правових актів України, використовуючи для цього як закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року зі змінами та доповненнями, так і інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність міліції.
Тема: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА.

 

Мета заняття: перевірка, поглиблення і систематизація знань студентів про норми права, їхні види і структуру, форми викладення правових норм у статтях законів і інших правових актах. Подолання правового нігілізму у студентів, виховання їх у дусі поваги до законів та норм права.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: норма права, соціальні норми, структура норми права, гіпотеза, диспозиція, санкція, дефініція, фікція, нормативно-правовий акт, стаття нормативно-правового акту.

 

ПЛАН

1. Поняття і види правових норм.

2. Структура норм права.

3. Форми викладання правових норм у нормативно-правових актах.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення норми права, у чому відмінність норми права від інших видів соціальних норм?

2. Які способи впливу на поведінку людей закріплюються у нормах права?

3. Які види правових норм Ви знаєте? За якими ознаками вони поділяються?

4. Назвіть види правових норм за характером диспозиції:

1) імперативні;

2) уповноважуючі;

3) похідні:

4) зобов'язуючі;

5) забороняючі,

6)первинні.

5. Чим відрізняються імперативні норми від диспозитивних, регулятивні від охоронних?

6. Назвіть форми викладення юридичних норм у нормативно-правових актах, дайте їм характеристику.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Соціальна цінність норм права.

2. Проблеми подальшого вдосконалення норм українського права.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Закон Украины "О милиции" от 20.12.1990., с изменениями и дополнениями // Ведомости Верховного Совета Украины.- 1991.-№4; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1992.-№36; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1993.-№11; Ведомости Верховного Совета Украины.- 1995.-№24.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Указ Президента Украины «О национальной программе борьбы с коррупцией» от 17.04.1997 // Урядовий кур”єр. – 1997. - №№ 70,71.

Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по укреплению законно­сти и правопорядка в Украине» от 5 августа 1996 // Именем закона. - 1996. - №36.

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» № 258 від 15.03.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 12.-ст.555.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» № 683 від 01.08.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 31.-ст.1463.

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» № 143 від 18.02.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 8.

Розпорядження Президента України «Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах» № 53 від 26.03.02 // Урядовий кур’єр.- 2002.- № 66 (6 квітня).- с.14.

Комплексна програма кадрової політики в органах і підрозділах внутрішніх справ і забезпечення законності і дисципліни на 2001-2005, затверджена наказом МВС України № 515 від 30.06.01

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Алексеев С.С. Теория права. - М.: Изд. БЕК, 1993.

Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени//Советское государство и право,1991, № 12.

Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Недбайло П.Е. Нормы советского права. - Саратов, 1987.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Пеньков Е.А. Социальные нормы: управление, воспитание, поведение. - М.: Высш. шк., 1990.

Плахов В.Д. Социальные нормы: философские основания общей теории. - М.: Мысль, 1985.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави.Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х., 1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Фаршатов И.А. Специализированные и специальные нормы права // Гос. и право.- № 6.- 2003.- С. 22-29.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М.:ИИП "Отечество", 1998.

Чернобель Т.Т. Структура норм права и механизм их деятельности//Правоведение, 1988,N 6.

Эффективность правовых норм. - М., 1980.

 

Під час вивчення першого питання необхідно пам’ятати, що норми права відносять до числа соціальних норм, тобто норм, які здійснюють нормативне регулювання поведінки суб’єктів шляхом встановлення певних правил, зразків поведінки. Особливістю норм права є та обставини, що вони є загальнообов’язковими, формально-визначеними правилами поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою. Тобто студентам та студентам треба досить чітко розглянути спеціальні ознаки норм права:

- формальну визначеність;

- загальнообов’язковий характер;

- чіткість порядку прийняття;

- забезпеченість усіма мірами державного примусу та інші

Характеризуючи види норм права, студенти та студенти повинні відзначити, що класифікація всієї сукупності норм права на групи здійснюється за різними ознаками, такими як:

- функціональна спрямованість;

- характер правових приписів;

- призначення;

- форма закріплення бажаної поведінки та інші.

 

Переходячи до другого питання слід зазначити, що питання про структуру норм права є одним з дискусійних питань в юридичній науці. Більшість юристів згодні з виділенням трьох елементів норми права:

1. Диспозиції - частини правової норми в якій у вигляді владного припису визначається те чи інше правило поведінки.

2. Гіпотези - частини правової норми в якій визначаються умови за яких реалізується дана норма права.

3. Санкції - частини правової норми в якій міститься вказівка

на юридичні наслідки порушення правила, яке зафіксоване в диспозиції, або умов, визначених у гіпотезі.

Така структура пов'язана з тим, що норма права, по-перше, повинна встановлювати певне правило поведінки шляхом закріплення прав і обов'язків суб'єктів; по-друге, вона повинна визначати умови, при наявності яких суб'єкти можуть реалізовувати ці права й обов'язки, і, по-третє, закріплювати певні засоби забезпечення приписів, які містяться в нормі права. Але потрібно відзначити, що в ряді галузей права структура порушується. Так, у кримінальному праві до структури норми права звичайно входить два елементи: гіпотеза і санкція. Не дотримується звичайна структура й у нормах конституційного права. Це пов'язане з особливостями тих суспільних відносин, що регулюються цими нормами , а також з тими функціями, які вони виконують. Відповідаючи на це питання студенти повинні вміти виділяти і характеризувати елементи правових норм, чому повинна сприяти робота з завданнями практикуму. Необхідно звернути їх увагу на існування різних видів диспозицій, гіпотез, санкцій і на критерії їх виділення.

 

Переходячи до третього питання необхідно підкреслити, що норма права набуває загальнообов'язкової силу тільки після закріплення у тому чи іншому нормативно-правовому акті. Необхідно відзначити, що структура норми права не завжди співпадає зі статтею нормативно-правового акта, у зв'язку з чим виділяються різні форми викладення правових норм у нормативно-правових документах.

 

Тема: СИСТЕМА ПРАВА.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка