Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мета заняття - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка4/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Мета заняття: перевірка і поглиблення у студентів знань про сутність і зміст права, його принципи і функції; формування відношення до права, як до вищої соціальної цінності. Подолання правового нігілізму у студентів.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: право, об'єктивне право, приватне право, публічне право, форма права, нормативний акт, правова система, концепція права, цінність права.

 

ПЛАН.

1. Поняття, сутність і зміст права.

2. Принципи права.

3 .Право як основа політики і засіб її здійснення.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Назвіть причини існування різних визначень права.

2. Поняття і види принципів права.

3. Спеціально-юридичні функції права.

4. Співвідношення права з іншими соціальними явищами.

5. Охарактеризуйте право як загальну форму і рівну міру свободи.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Генезис права і проблема його сутності.

2. Ідеологія і право.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Алексеев А.И. К вопросу об общем понятии права// Государство и право., 1993, N 6.

Гудима Д., Дудаш Т. Актуальні проблеми філософії права (за матеріалами “круглого столу”) // Право України.- № 5.-2003.-С. 151-152.

Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Иванова Г.П. О понятии права // Правоведение.-1983.- N 8.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право, 2000, № 3, с. 5-11.

Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України, 2000, № 2.

Кравець В. Право як об’єкт пізнання // Право України, 2001, № 6.

Лазарев В.В. Теория государства и права.-М.,1992.

Лейст О.Э. Три концепции права // Советское государство и право., 1991, № 12.

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права // Гос. и право.- № 9.- 2003.- С. 122-125.

Лившиц Р.З. Современная теория права: Краткий очерк. - М., ИГПРАН, 1992.- с.4-36.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права // Гос. и право.- № 6.- 2003.- С. 13-22.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Макаров О.В. Соотношение права и государство // Государство и право, 1995, № 5.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Нерсесянц В.С. Право и закон. - М.: Наука, 1983.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Пелих К. Верховенство права – вихідний принцип у діяльності працівників міліції // Право України, 2001, № 4.

Перевалов В.Д., Белканов Е.А. Книга не для профессуры. Бернд Рютерс. Теория права. // Государство и право, 2000, № 6, с. 13-15.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М., Шмельова Г.Г., Лунь Л.А. Загальна теорiя права i держави.-К.,1993.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Смітнюк А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України, 2001, № 8.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько.- М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф.Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України.- № 7.-2003.-С. 24-29.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

Ющик О. Право: у пошуках дефініції // Право України.- № 6.-2003.-С. 105-109.

 

Під час відповіді на перше питання студентам необхідно розкрити поняття “право”, звернувши увагу на філософські, соціологічні та психологічні аспекти. При цьому треба пам’ятати, що тільки синтез, інтегрування усіх визначень права здатні дати характеристику права як цілісного суспільного явища. Також під час відповіді необхідно висвітлити можливі підходи до праворозуміння, як то: нормативний, генетичний, інструментальний, аксіологічний, системний, соціологічний підходи. В цьому ж питанні повинні бути розглянуті основні ознаки права, які відрізняють його від інших соціальних норм. Необхідно особливо розглянути формальну визначеність, інституціональність, легітимність, універсальність права.

 

Відповідаючи на друге питання, студенти та студенти повинні уявляти, що принципи права –це його основні положення, які характеризуються універсальністю, загальною значимістю, вищою імперативністю та відображають відправні ідеї права. Необхідно пам’ятати, що правові принципи є ідеологічною основою виникнення, становлення та функціонування багатьох правових явищ. Вони визначають нормотворчу та правозастосовчу діяльність, координують функціонування механізму правового регулювання, виступають критерієм оцінки законності рішень органів державної влади і дій громадян, формують правове мислення і правову культуру, є базою для системи права. Принципи права виникають за наявності відповідних об’єктивних умов, мають історичний характер або відображають результати раціонального, наукового осмислення закономірностей розвитку об’єктивної дійсності.

 

Розкриваючи зміст останнього питання студентам та студентам треба показати тісний зв’язок права та політики, усвідомити, що право є основою політики та засобом її здійснення. Відповідь доцільно проілюструвати прикладами з політичного життя України.

 

Тема: СУБ'ЄКТИВНЕ ЮРИДИЧНЕ ПРАВО.

 

Мета заняття: закріплення знань у студентів про сутність права, розгляд понять: суб'єктивне право, правовий статус, «права людини». Розкриття значення правових цінностей у діяльності співробітників органів внутрішніх справ. Виховування студентів у дусі поваги до прав і свобод людини.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: суб'єктивне право, суб'єктивні права, "права людини", свобода особи, природне право, цінність права, правовий статус, правоздатність, дієздатність.

 

ПЛАН.

1. Суб'єктивне право. Співвідношення суб'єктивного та об'єктивного права.

2. Правовий статус особистості. Поняття "права людини".

3. Соціальна цінність права.

4 .Правові цінності та їх значення в діяльності працівників органів внутрішніх справ.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняття суб'єктивного права.

2. У чому полягає взаємозв'язок суб'єктивного й об'єктивного права?

3. Суть концепції природних суб'єктивних прав.

4. У чому полягає соціальна цінність права?

5. Дайте класифікацію основних прав і свобод людини.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Концепція природних суб'єктивних прав.

2. Охорона прав громадян – головне завдання держави.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Бела Сабо. Щодо розвитку Європейського приватного права // Право України.- № 10.-2003.-С. 157-160.

Гудима Д., Дудаш Т. Актуальні проблеми філософії права (за матеріалами “круглого столу”) // Право України.- № 5.-2003.-С. 151-152.

Давидова М. Соціально-економічні права як крітерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України, 2001, № 8.

Данукин В.П. Право: история, теория, практика // Государство и право, 2000, № 8, с. 117-120.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Калашкарян Р.А. Права человека в России: декларации, нормы и жизнь // Государство и право, 2000, № 3, с. 27-50; № 4, с. 31-41.

Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина // Право України.- № 5.-2003.-С. 36-41.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Конституция Украины. -К.,1996.

Кравець В. Право як об’єкт пізнання // Право України, 2001, № 6.

Крусс В.И. Личностные права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы // Государство и право, 2000, № 10, с. 43-50.

Лившиц Р.З. Теория права. - М., 1994.

Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. - М.,1993.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права // Гос. и право.- № 6.- 2003.- С. 13-22.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Нерсесянц В.С. Наш путь к праву. - М., 1992.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Права человека. Основные международные документы. – М.: Международные отношения., 1989.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй.- Львiв, 1994.

Синякин И.Н., Синюков В.Н., Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел // Государство и право, 2000, № 1, с. 124-125.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько.- М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України.- № 7.-2003.-С. 24-29.

Хальота А. Методи діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації прав людини // Право України, 2001, № 5.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М.: ИИП "Отечество", 1998.

Шаповал В. Конституція України: вже або лише п’ять років? // Право України, 2001, № 6.

Явич Л.С. Сущность права. - Л.,1985.

 

Відповідаючи на перше питання, студенти та студенти повинні дати визначення поняттям суб’єктивного та об’єктивного права. При цьому необхідно враховувати, що однією з найважливіших передумов здійснення та захищеності прав людини є їх закріплення державою у спеціальних, загальнообов’язкових правилах поведінки, так званих юридичних нормах. Тому права людини, які забезпечені саме такими нормами, визначають поняттям суб’єктивного юридичного права. А саму систему таких норм визначають поняттям об’єктивного юридичного права. Таким чином, суб’єктивне юридичне право людини – це закріплена в юридичних нормах можливість певної її поведінки, спрямованої на здійснення відповідних прав людини. А об’єктивне юридичне право – це система загальнообов’язкових правил поведінки, встановлених або санкціонованих державою, які виражають волю домінуючої частини соціально неоднорідного суспільства, спрямованих на регулювання суспільних відносин відповідно до цієї волі і загальносоціальних потреб, які забезпечуються державою.

 

Під час відповіді на друге питання студенти повинні розкрити суть поняття “правовий статус особистості”. При цьому необхідно пам’ятати, що в загальних рисах правовий статус особистості являє собою систему суб’єктивних юридичних прав і юридичних обов’язків самої особистості. Наявні особливості і тенденції розвитку правового статусу особистості в державах соціально-демократичної орієнтації полягає в:

- збільшенні кількості прав людини, що закріплюються в юридичних нормах;

- рівності правового статусу всіх громадян, відсутності соціально необґрунтованих соціальних привілеїв та винятків;

- збагаченні соціального (зокрема, матеріального) змісту юридичних прав особистості;

- посиленні соціальної і державної захищеності, гарантованості правового статусу особистості.

Розкриваючи зміст питання про “права людини”, слід було б ознайомитися з текстами наступних документів: “Загальна декларація прав людини” 1948 року, “Міжнародний пакт про громадянські та політичні права” 1966 року, та ін.

 

Розкриваючи третє питання, студенти та студенти повинні зробити підсумок заняття й з’ясувати, в чому полягає соціальна цінність права, якими бувають правові цінності і яке їх значення для діяльності співробітників органів внутрішніх справ. Слід звернути увагу на рекомендовані для підготовки до заняття нормативно-правові акти.

 

Тема: ТИПОЛОГІЯ ПРАВА.

 

Мета заняття: перевірка і поглиблення знань студентів про історичні типи права, їх сутність і взаємозв'язок; формування знань про основні правові системи сучасності. Виховування студентів у дусі поваги до прав і свобод людини, формування у них активної громадської позиції, щодо необхідності додержуватися основних принципів демократії.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: типологія права, історичний тип права, правова система, право азіатського способу виробництва, рабовласницьке право, феодальне право, буржуазний тип права, соціально-демократичний тип права.

 

ПЛАН.

1. Сутність і поняття типу права.

2. Типологія права у формаційному і цивілізаційному підходах..

3. Сучасні правові системи: сутність і структура.

4. Роль органів внутрішніх справ у державі з перехідним до соціал-демократичного типом права.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняття “тип права”.

2. Назвіть основні історичні типи права, дайте їм характеристику.

3. При якому типі права і чому представники експлуатованого класу не визнавалися суб'єктами права?

4. У якому типі права був вперше закріплений принцип формальної правової рівності? Чому він не був характерний для інших типів права?

5. Які характерні риси романо-германської і англосаксонської правових систем?

6. Дайте характеристику сучасному типу права, його характерним рисам.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка