Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мета заняття - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка3/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Мета заняття: перевірка і поглиблення знань студентів про функції держави, різні критерії їхньої класифікації, формування уявлень про державний апарат, його призначення і принципи його діяльності. Виховання студентів у дусі поваги до законів та активної правомірної поведінки.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: функції держави, механізм держави, апарат держави, орган держави, посадова особа, державний службовець, компетенція.

 

ПЛАН.

1. Поняття та зміст функцій держави, їх класифікація. Зміст і еволюція функцій української держави в сучасних умовах.

2. Співвідношення понять механізм і апарат держави. Органи держави як складові частини його апарата.

3. Основні принципи діяльності держапарату. Апарат української держави в сучасних умовах.

1.   Органи внутрішніх справ в державному механізмі України.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які основні функції держави, їх найважливіші види ?

2. Назвіть функції держави залежно від часу виконання:

- внутрішні;

- неосновні;

- основні;

- постійні;

- тимчасові;

- зовнішні.

3. Які основні форми здійснення функцій держави ?

4. Органи держави за способом утворення:

- вторинні;

- виборні;

- місцеві;

- призначувані;

- загальні;

- постійні.

 

5. Які нові функції з'явилися в українській державі в сучасних умовах ?

6. Дайте визначення поняття “механізм держави”.

7. Дайте характеристику елементам державного апарату.

8. Які основні принципи організації і діяльності апарату держави ?

9. Яке співвідношення загальносоціального і класового у функціях держави ?

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Роль і місце органів внутрішніх справ у механізмі Української держави.

2. Боротьба зі злочинністю як одна з функцій української держави.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

Конституция Украины. К.,1996.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України.- № 9.-2003.-С. 24-30.

Аверьянов В.Б. Содержание деятельности государственного аппарата управления и его организационные формы// Советское государство и право, 1988, N 6, с.60-68.

Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства.- Саратов, изд-во Саратовского ун-та.,1979.

Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України, 2001, № 8.

 Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в аппарате государственного управления.- М.-1990.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Зеленецький В., Кальман О. Корупція в Україні та організаціїно-правові основи боротьби з нею // Право України, 2001, № 4.

Каркач П.М., Курочка М.Й. Проблеми повноважень прокурора в кримінальному судочинстві // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 1, с. 76-81.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Конституция Украины. -К.,1996.

Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки.- М.: Юрид. лит., 1988.

Лапка О. Правовий захист працівників органів внутрішніх справ: визначення його поняття // Право України, 2000, № 9.

Лившиц Р.З. Государство и право в современном мире// Теория права: новые идеи.- М.1991.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Макаренко О. Щодо співвідношення понять “орган виконавчої влади” та орган “державного управління” // Право України, 2000, № 6.

Морозова Л.А. Проблемы правовой ответственности государства, его органов и служащих // Государство и право, 2000, № 3, с. 20-36; № 4, с. 15-30.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Негодченко О.В. Функції органів внутрішніх справ у контексті забезпечення прав і свобод людини // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 1, с. 176-184.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Новік О. Правоохоронна діяльність: її бачення крізь призму людини // Право України.- № 9.-2003.-С. 121-124.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Пахоленко Н.Б. От тоталитаризма к демократии, о функциях государства в переходный период // Политические проблемы в теории государства. –М, 1993.

Пелих Н. Реформування міліції України: окремі підходи // Право України, 2000, № 10.

Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України, 2001, № 8.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

Резніков А.В. Історичні віхи місцевого самоврядування в Україні // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2001, № 1, с. 21-26.

Савин В.Н. Ответственность государственной власти перед обществом // Государство и право, 2000, № 12, с. 64-72.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці // Право України.- № 5.-2003.-С. 47-51.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько.- М. Юрист, 1997.

Теория права и государства. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений/ Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України.- № 5.-2003.-С. 24-26.

 

Під час розгляду першого питання теми необхідно звернути увагу студентів та студен на не однозначне трактування поняття і зміст функцій держави в рекомендованій літературі. При підготовки до семінару студенти та студенти повинні засвоїти основні види класифікацій функцій держави, усвідомити особливості внутрішніх та зовнішніх, основних та додаткових функцій. Необхідно звернути увагу на історичний характер функцій держави. Аналізуючи еволюцію функцій української держави на сучасному етапі, необхідно підкреслити її залежність від змін політичного режиму і форми правління в українській державі, розкрити характер змін, що відбуваються.

 

Переходячи до другого питання слід звернути увагу на теоретичні погляди В.В. Копєйчикова, який увів до наукового оберту більш широке тлумачення поняття “механізм держави”, який містить у собі не тільки апарат держави, але й державні заклади, підприємства, організації. Студенти повинні усвідомити, що основним призначенням державного апарату є забезпечення реалізації функцій держави, а виконання цієї задачі неможливе без ефективної роботи органів і посадових осіб. Під час вивчення питання необхідно звернути особливу увагу на класифікацію органів державної влади.

 

При вивченні останнього питання студентам та студентам необхідно звернути увагу на основні принципи діяльності державного апарату. Особливу увагу слід приділити принципу розподілу влад як основоположному принципу організації державного апарату, та найбільш актуальним принципам сьогодення, а саме: принципам законності, професіоналізму та іншим. Також необхідно досить чітко уявляти структуру державного апарату України в сучасний період.

При відповідях на перше та третє питання доцільно використовувати певні статті Конституції України.
 

Тема: ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ CИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА.

 

Мета заняття: усвідомлення студентами структури і функцій політичної системи, типів зв'язків її суб'єктів; ознайомлення із сучасними політичними системами і їхньою еволюцією. Формування у студентів активної громадської позиції, щодо необхідності додержуватися основних принципів демократії.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: політична система, політична партія, громадська організація, суспільний рух, самоврядування народу, права і свободи особи, громадянське суспільство, безпосередня демократія, представницька демократія.

 

ПЛАН.

1. Політична система суспільства: сутність і структура. Еволюція сучасних політичних систем.

2. Політична система і цивільне суспільство.

3. Роль і місце держави в політичній системі суспільства.

4. Роль органів внутрішніх справ у становленні і зміцненні української держави.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняття "політична система", розкрийте структуру політичної системи України.

2. Дайте характеристику основним політичним системам сучасності.

3. Розкрийте роль держави в політичній системі суспільства.

4.   Які основні проблеми структурування цивільного суспільства в Україні і демократизації її політичної системи?

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Соціальна роль і функції політичної системи.

2. Роль представницьких інститутів у структурі державних органів.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Андреев С.С. Политические системы и политическая организация общества// Социально-политические науки.-1992.- № 1.

Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України, 2001, № 8.

Бурлацкий Ф.М. Политические системы современности.- М.,1978.

Добродумов П. Про реформу політичної системи України // Право України.- № 5.-2003.-С. 19-24.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Жильцова Е.И. Политическая система и ее роль в жизни общества// Социально-политические науки., 1992. -№ 10.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Конституция Украины.-К.,1996.

Литвинов О.М. Щоб наблизити реальність правового суспільства (нотатки на сторінках дослідження про право як правову реальність) // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002, № 3, с. 254-263.

Любашиц В.Я. Государственная власть в РФ как выражение народовластия // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2004, № 1.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мелащенко В.Ф. Политическая система.-К.:Знания.-1990.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Основы теории политической системы.-М.,1987.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соціального буття // Право України, 2001, № 8.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Проект Закону України про внесення змін до Конституції України // Право України.- № 10.-2003.-С. 10-16.

Политическая система: вопросы демократии и самоуправления.-М.,1988.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. - Львiв, 1994.

Резніков А.В. Історичні віхи місцевого самоврядування в Україні // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2001, № 1, с. 21-26.

 Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Смирнов В.В., Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве // Государство и право, 2000, № 3, с. 119-121.

Тихомиров В.А. Основы теории политической системы.-М.,1985.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько.-М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Толстик В.А. Основы теории государства.- Н. Новгород., 1995.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений/ Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. -М.: ИИП "Отечество" ,1998.

 

Під час вивчення першого питання треба звернути увагу студентів та студен на необхідність усвідомлення поняття “політична система суспільства”, а також на те, що політична система в юридичній літературі визначається по різному. Всі полярні точками зору з цього питання можна звести до двох основних напрямків: широке та вузьке розуміння цього суспільного явища. Вузьке розуміння політичної системи зводиться до визначення політичної системи як сукупності державних організацій, громадських об’єднань, трудових колективів, які здійснюють функції щодо реалізації політичної влади. Широка точка зору вбирає в себе ширшу сукупність матеріальних та нематеріальних компонентів, пов’язаних політичними відносинами з приводу здійснення політичної влади. Студенти та студенти повинні уявляти, що елементами політичної системи суспільства необхідно визнати: а) суб’єктів політики; б) політичні норми і принципи; в) політичні відносини; г) політичні погляди, політичну свідомість і культуру; д) зв’язки, які об’єднують названі компоненти.

Студенти та студенти повинні оволодіти знаннями про основні політичні системи сучасності та процес їх еволюції.

 

Під час відповіді на друге питання студенти та студенти повинні дати визначення громадянського суспільства і вміти показати зв’язок громадянського суспільства з політичною системою суспільства.

Особлива увага студентів та студен повинна бути звернена на те, що одне з головних місць у політичній системі суспільства займає держава. Це визначене тим, що лише держава володіє суверенною владою, виступає офіційним представником усього народу, забезпечує та захищає права своїх громадян, здатне задовольнити загальнолюдські потреби, виконувати соціальну та інші функції, має спеціальний апарат, який забезпечує виконання цих функцій, може встановлювати загальнообов’язкові правила поведінки та за їх допомогою регулювати суспільні відносини між різними суб’єктами права.

Виходячи з ознак держави як суб’єкта політичної системи суспільства, необхідно зупинитися на головних, загальновизнаних формах взаємодії держави з іншими суб’єктами політичної системи.

 

При відповіді на третє питання треба враховувати основні правові акти України, які стосуються діяльності міліції. Студентам та студентам необхідно визначити роль та місце органів внутрішніх справ в становленні політичної системи України та укріпленні держави.

З метою закріплення цього матеріалу доцільно організувати роботу студентів та студен з текстами нових нормативно-правових актів, які регулюють діяльність МВС України.

 

Тема: ОБ'ЄКТИВНЕ ЮРИДИЧНЕ ПРАВО.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка