Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка2/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Держава, суспільство та соціальний прогрес.

2. Державна влада та способи її здійснення.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Закон України “Про боротьбу з коррупцією” від 20 грудня 1995// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. – Питер.- 2003.

Антоненко М.І. Розвиток організаційно-правових засад українсько-російського співробітництва як один із факторів становлення державності України // Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті П.І. Новгородцеві (другі Новгородцевські читання) “Ідея правової держави: історія і сучасність” Спец. випуск Вісник ЛІВС МВС Луганськ.-2001.

Байтин М.И. Государство и политическая власть. - Саратов, 1972, Гл. 2, 4.

Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України, 2001, № 8.

Бурлай Е.В. “Правовое государство”: миф или реальность? // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 4, с. 42-56.

Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право, 1993, № 7.

Дмитриев Ю.А. Соотношение политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и право, 1994, № 7.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Любашиц В.Я. Государственная власть в РФ как выражение народовластия // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2004, № 1.

Любашиц В.Я. и др. Теория государства и права. – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Манов Т.Н. Признаки государства: Новое прочтение // Политические проблемы теории государства и права.- М., 1993, с.38-40.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства.- Л.; Наука, 1971.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. -Львiв, 1994.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

Рожкова Л.П. Причины и методы типологии государства и права.-Саратов,1984.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Сурилов А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. - Одесса: Вища шк.-1989,Гл. 3.

Теория государства и права/ Под общ. ред. Королева А.Н. и Явича Л.С. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та.-1982.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько.- М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Тихонов В.Н. Государство и его сущность в работах П.Д.Юркевича // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002, № 4, с. 5-11.

Тихонов В.Н. К вопросу взаимоотношения государства и личности // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2001, № 3, с. 3-8.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М.,1998.

Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти// Государство и право, 1995, №8.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства, М., 1983.

 

 

При розгляданні студентами першого питання, їм необхідно лати визначення поняття держави, розкрити її сутність як політичної, структурної і територіальної організації суспільства, при цьому необхідно звернути особливу увагу на різноманітність підходів до розуміння сутності держави, також слід виділити всі супутні визначенню держави ознаки, та важливе місце при цьому відвести розкриттю поняття суверенітету як одному з найважливіших ознак держави.

 

Переходячи до другого питання слід розкрити поняття державної влади шляхом: а) виявлення її природи і основних властивостей; б) аналізу її структури; в) характеристики владовідносин та методів їх здійснення. При цьому необхідно враховувати те, що державна влада, будучи різновидом соціальної влади, має всі ознаки останньої. Разом з тим, вона має якісні особливості. Найважливіша з них міститься в політичній природі державної влади.

Студенти повинні знати, що держава – не тільки форма організації державної влади, але й безпосередній її носій. Вона наймогутніший виразник влади, її концентроване матеріальне й організаційне втілення. Державна влада і держава перебувають в такій органічній єдності, при якій їх окремий розгляд має лише певний теоретичний зміст. Проте, не можна забувати, що в переломні періоди історії ця єдність може порушуватись. Мова йде про революції, перевороти та інше, головною ознакою і основною метою яких є захват державної влади.

Також студенти та студенти при відповіді повинні зачепити проблему легальності та легітимності державної влади.

 

Під час відповіді на третє питання студенти та студенти повинні уявляти, що різноманітність держав, яка мала місце в історії та існує в цей час потребує їх повної впорядкованості, класифікації за загальними та окремими ознаками. А основною класифікацією держав є їх розподіл та об’єднання за типами, тобто за сукупністю найбільш суттєвих ознак.

Критерієм історичної типізації найчастіше є поняття суспільно-економічної формації. Студенти та студенти повинні мати уявлення про формаційний та цивілізаційний підходи до типології держав та їх сучасних оцінках. Також повинні оволодіти знаннями про зміну типів держав і формах переходу від одного типу держав до іншого.

В цьому ж питанні повинна бути зачеплена проблема перехідного стану сучасної української державності, а також розглянуті основні тенденції розвитку державності у сучасному світі.

 

Тема: ФОРМА ДЕРЖАВИ.

 

Мета заняття: перевірка і поглиблення знань студентів про поняття «форма держави», формування уявлень про роль співробітників органів внутрішніх справ України в процесі становлення демократичного політико-правового режиму в державі. Формування правового установлення у студентів на погодження спрямованості та очікувань особи з інтересами та очікуваннями суспільства.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: форма держави, форма державного правління, державний устрій, політико-правовий (політичний) режим, унітарна держава, федерація, конфедерація, співдружність, союз, автономія, монархія, республіка, демократія, тоталітаризм, авторитаризм.

 

ПЛАН.

1. Поняття форми держави.

2. Форма державного правління.

3. Форма державного устрою.

4. Політико-правовий /політичний/ режим. Роль органів внутрішніх справ у формуванні демократичного політичного режиму в Україні.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які складові частини поняття "форма держави" Ви знаєте ?

2. Яке співвідношення типу і форми держави?

3. Які, на Вашу думку, основні причини заважають становленню демократичного політико-правового режиму в нашій країні?

4. Визначте, які зміни форми держави зафіксувала Конституція України 1996 року (у порівнянні з Конституцією УРСР 1976 року) ?

5. Дайте характеристику нетрадиційним формам державного устрію.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Еволюція форм української держави в сучасний період.

2. Нетипові форми правління.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Конституция Украины. К.,1996.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права.". – Питер, 2003.

Антоненко М.І. Розвиток організаційно-правових засад українсько-російського співробітництва як один із факторів становлення державності України // Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті П.І. Новгородцеві (другі Новгородцевські читання) “Ідея правової держави: історія і сучасність” Спец. випуск Вісник ЛІВС МВС Луганськ.-2001.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. Пер. с франц.-М.,текст,1993.

Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України, 2001, № 8.

Давидова М. Соціально-економічні права як крітерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України, 2001, № 8.

Даль Р. Демократия и ее критики.-М., 2003.

Диков А.Б. Институт президентства в Башкортостане // Государство и право, 2000, № 8, с. 97-102.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Загоруй І.С. Втілення ідей суспільного ідеалу в основах конституційного ладу України // Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті П.І. Новгородцеві (другі Новгородцевські читання) “Ідея правової держави: історія і сучасність” Спец. випуск Вісник ЛІВС МВС Луганськ.-2001.

Загоруй І.С. Гуманістичні засади конституційного ладу України, як засіб забезпечення прав людини // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. – Харків, 2000.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико-правовой теории.- М.,1990.

Левченков А.И. Украина как правовое социальное государство и перспективы его развития // Юриспруденция Научные труды университета права Литвы № 3, 2000 р.

Линецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України // Право України, 2000, № 6, с. 19-23.

Карпунов В.Н., Татоли Т.В. Типология политических режимов: некоторые вопросы теории и практики // Вісник ЛАВС МВС України. – 2002. -№4.

Конституция буржуазных государств.: Юрид. лит., 1982.

Костецька Т. Шляхи демократизації державно-правових систем (про підсумки міжнародної науково-практичної конференції) // Право України, 2000, № 12.

Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе // Теория права: новые идеи, - М. -ИГП. АН СССР. 1991 .Вып. 1- с.8-16.

Лазарев В.В. Теория государства и права.-М.,1992.-Гл.5.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение// Политические проблемы теории государства.-М.;ИППАН,1993.- с.38-40.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соціального буття // Право України, 2001, № 8.

Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України, 2001, № 8.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй, Львiв, 1993.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

Сікілінда О.І. Еволюція форми української держави у 90-ті роки // Вісник ЛІВС МВС України - 1998 - № 3

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму // Право України, 2001, № 5.

Скрипнюк В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. – 2002. - №5

Стародубский В.А. Политические режимы европейских буржуазных стран. - Свердловск, 1989.

Татоли Т.В. К вопросу о сущности «монархо-фашизма» в межвоенной Болгарии // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2001, № 2, с. 20-33.

Телешун С. Окремі аспекти реформування адміністративно-територіального устрою в контексті останніх урядових пропозицій // Право України.- № 1.-2003.-С. 8-11.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько.-М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений/ Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве// Государство и право, 1994.- № 1.-с.109-115.

Шапиро Л. Тоталитаризм: что это такое? Исследования зарубежных политологов. Ч. 1,2. М.,1993.

 

Під час відповіді на перше питання студенти та студенти повинні розкрити історичні передумови виникнення такої категорії, як “форма держави”. Розкрити класифікації форм держави, що наводились Платоном, Аристотелем та іншими представниками політико-правової думки. Визначити складові частини поняття “форма держави” і показати тісний зв’язок між ними. При цьому необхідно пам’ятати, що не можна розкривати форму будь-якої держави, виходячи тільки з одної-єдиної частини поняття “форма держави”. Також перед студентами та студентами стоїть задача розкрити співвідношення типу та форми держави.

 

Відповідаючи на друге питання, студенти та студенти повинні не тільки розкрити безпосередній зміст поняття “форми державного правління”, але й розповісти про особливості форми державного правління у рабовласницьких, феодальних, буржуазних та соціалістичних державах. Необхідно також показати особливості радянської форми правління, еволюції форми правління в Україні на сучасному етапі. Студенти та студенти повинні дати визначення монархії (її видів), республіки (її видів).

 

Розкриваючи третє питання, студентам та студентам необхідно чітко дати визначення унітарної держави, федерації та конфедерації. При цьому необхідно пам’ятати, що форма державного устрою характеризує державу з точки зору його територіального розподілу і відповідної організації державних органів. У відповіді повинна міститися інформація й про інші державні й міждержавні утворення: імперії, союзи, співдружності. Для чіткої й детальної відповіді необхідно висвітлити проблеми автономій в унітарних державах та суверенітетів у складній державі.

 

Відповідь на четверте питання передбачає крім визначення поняття “політико-правовий режим”, ще й висвітлення понять демократичного та недемократичного режимів, особливостей деяких видів недемократичних режимів, як-то: тоталітаризм, авторитаризм, фашизм та інших, а також характеристики демократичних режимів. Крім названого необхідно розкрити основні проблеми формування демократичного політико-правового режиму в Україні в сучасний період.
 

Тема: ФУНКЦІЇ, МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка