Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука - Сторінка 13

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка13/13
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» № 143 від 18.02.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 8.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» № 683 від 01.08.02 // Офіційний вісник України.-2002.- № 31.-ст.1463.

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Антоненко М.І. Розвиток організаційно-правових засад українсько-російського співробітництва як один із факторів становлення державності України // Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті П.І. Новгородцеві (другі Новгородцевські читання) “Ідея правової держави: історія і сучасність” Спец. випуск Вісник ЛІВС МВС Луганськ.-2001.

Бурлай Е.В. “Правовое государство”: миф или реальность? // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 4, с. 42-56.

Васьковий Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні // Право України, 2000, № 1.

 Венгеров А.Б. Несущие конструкции правового государства // Право и власть. - М., 1990.

Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права // Право України.- № 5.-2003.-С. 26-31.

Гайворонський В., Жушман В. Виключне право Українського народу визначати конституційний лад у державі // Право України.- № 6.-2003.-С. 10-12.

 Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. -М.: ИГПГАН, 1991.

 Давидова М. Соціально-економічні права як крітерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України, 2001, № 8.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

 Жигарев С.С. Роль и место милиции в формировании правового государства // Укрепление общественного порядка и законности в правовом государстве. - М., 1990.

 Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Загоруй І.С. Втілення ідей суспільного ідеалу в основах конституційного ладу України // Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті П.І. Новгородцеві (другі Новгородцевські читання) “Ідея правової держави: історія і сучасність” Спец. випуск Вісник ЛІВС МВС Луганськ.-2001.

Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина // Право України.- № 5.-2003.-С. 36-41.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

 Коваленко А.И. Правовое государство: концепции и реальность. - М., 1993.

 Крусс В.И. Личностные права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы // Государство и право, 2000, № 10, с. 43-50.

 Лазарев В.М. Что такое правовое государство. - М.: Знание, 1990.

Левченков А.И. Украина как правовое социальное государство и перспективы его развития // Юриспруденция Научные труды университета права Литвы № 3, 2000 р.

Литвинов О.М. Не може бути правової держави без культури (деякі нотатки щодо книги Степана Сливки “Професійна культура юриста”) // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002, № 2, с. 2350-240.

Литвинов О.М. Щоб наблизити реальність правового суспільства (нотатки на сторінках дослідження про право як правову реальність) // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002, № 3, с. 254-263.

Любашиц В.Я. Государственная власть в РФ как выражение народовластия // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2004, № 1.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Магновський Ї. Екологічні гарантії конституційних прав: свобод людини та громадянина // Право України.- № 1.-2003.-С. 29-34.

Майданник О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні // Право України.- №7.-2003.-С. 9-14.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

 Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Матвєєв С.В. Концепція розподілу влад на зламі тисячоліть та деякі проблеми її втілення в державному управлінні в Україні // Збірник наукових статей „Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності”. – Донецьк: РВВ ДІВС. - - 2001. - №2.

Матвєєв С.В. Принцип розподілу влад у державному управлінні в Україні// Ідея правової держави: історія і сучасність. Вісник ЛІВС МВС України. Спец. Випуск. - Луганськ.-2001.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Негодченко О.В. Функції органів внутрішніх справ у контексті забезпечення прав і свобод людини // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 1, с. 176-184.

 Нерсесянс В.С. История идей правовой государственности. - М. ИГПГАН, 1993.

 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

Новаков О.С. Історико-соціальні витоки злочинності працівників правоохоронних органів у сфері службової діяльності // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2003, № 1, с. 91-101.

Новаков О.С. Основні методи профілактики злочинів працівників міліції у сфері службової діяльності // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002, № 4, с. 119-129.

 Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, тупики. -М.: Манускрипт, 1994.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соціального буття // Право України, 2001, № 8.

Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії // Право України, 2001, № 8.

 Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

 Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

 Раянов Ф.М. Введение в правовое государство. - Уфа, 1994.

Савин В.Н. Ответственность государственной власти перед обществом // Государство и право, 2000, № 12, с. 64-72.

Сікілінда О.І. Розвиток концепції правової держави в роботах О.Ф. и Б.О. Кістяківських (друга половина 19- початок 20 ст.) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. – Науково-дослідний та редакційно-видавничий відділ Донецького інституту внутрішніх справ МВС України. - 2002.- №2.

Синякин И.Н., Синюков В.Н., Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел // Государство и право, 2000, № 1, с. 124-125.

 Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демок- ратичного політичного режиму // Право України, 2001, № 5.

Скрипнюк В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. – 2002. - №5

 Тимошенко В. Правова держава. Теоретико-iсторичне дослiдження. - К., 1994.

Тихонов В.Н. Государство и его сущность в работах П.Д.Юркевича // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2002, № 4, с. 5-11.

Тихонов В.Н. К вопросу взаимоотношения государства и личности // Вісник ЛАВС МВС України. – Луганськ, 2001, № 3, с. 3-8.

 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М. Юрист, 1997.

 Теория государства и права. Учебник // О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский. - Х., 1997.

 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хальота А. Методи діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації прав людини // Право України, 2001, № 5.

 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М.: ИИП "Отечество", 1998.

Шаповал В. Конституція України: вже або лише п’ять років? // Право України, 2001, № 6.

Яковюк І. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2

Якубенко В. Принципи соціальної держави // Право України. – 2002. - №6

 

При розгляді першого питання потрібно звернути увагу на те, що вперше ідея правової держави виникла ще в античності, термін “правова держава” виник у дев’ятнадцятому столітті але формування концепції правової держави фактично продовжується дотепер, хоча останнім часом на перший план виходить проблема перетворення в життя теоретичних положень про правову державу. При розгляді цього питання необхідно спиратися на знання, отримані студентами та студентами при вивченні курсів історії держави і права закордонних країн і історії політико-правових вчень.

 

Студенти та студенти при відповіді на друге питання повинні засвоїти сутність правової держави, як держави соціальної демократії, у якому забезпечене панування права.

У своїх відповідях студенти та студенти повинні також розкрити зміст таких ознак правової держави, як: верховенство правового закону, поділ влади і система "стримувань і противаг"; взаємна відповідальність держави й особистості; соціальна і юридична захищеність особистості: конституційна законність і конституційний контроль та ін. У цьому зв'язку викликає інтерес точка зору П.М.Рабиновича, що виділяє у своїх роботах формальні і юридичні ознаки правової держави.

У цьому ж питанні теми викликає інтерес проблема взаємозв'язку держави і цивільного суспільства, особливо актуальна в даний час. При відповіді на це питання студенти та студенти повинні знати визначення поняття "громадянське суспільство", вміти характеризувати його основні риси. Необхідно звернути увагу на відносну самостійність цивільного суспільства, наявність визначених сфер, у які не допускається втручання з боку держави. Також студенти повинні роз’яснити тезу, що громадянське суспільство є передумовою правової держави.

 

У четвертому питанні цієї теми необхідно відзначити, що відповідно до Конституції Україна є правовою державою. У тексті Конституції закріплені основні ознаки і принципи правової держави. Після прийняття Конституції 28 червня 1996 року на перший план вийшло питання про практичну реалізацію цих положень. Особливо насущними стають проблеми завершення багатьох реформ та починань, створення реальних передумов для формування громадянського суспільства і системи захисту конституційних прав і свобод громадян. Необхідно відзначити, що підвищення ролі органів внутрішніх справ у формуванні правової держави в Україні безпосередньо пов'язано з переходом до практичного здійснення концепції правової держави. Перед органами внутрішніх справ України поставлена найважливіша задача забезпечити дотримання режиму законності, без якого неможливе існування правової держави.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка