Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з теорії держави та права тема: теорія держави та права як наука

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

 

Тема: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКА

ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.

 

Мета заняття: формування у студентів уявлення про теорію держави та права як основну юридичну науку; закріплення знань про систему категорій теорії держави та права; усвідомлення студентами місця і ролі теорії держави та права в системі юридичних наук. Всебічний розвиток та формування у студентів дійсно наукових поглядів та переконань.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: теорія, наука, юридична наука, предмет науки, предмет теорії держави та права, категорія, методологія, метод, методологія теорії держави та права, система, функція, функції теорії держави та права, державно-правова практика.

 

ПЛАН.

1. Теорія держави та права як наука та її предмет.

2. Методологія теорії держави та права.

3. Функції теорії держави та права.

4. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. Значення теорії держави та права для державно-правової практики.

5. Роль теорії держави та права у формуванні юридичного світогляду співробітника органів внутрішніх справ.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Що представляє собою предмет теорії держави та права ?

2. Які рівні вивчення держави та права виділяють сучасні правознавці ? Розкрийте їх зміст ?

3. Структура теорії держави та права як науки ?

4. Чим на Вашу думку може пояснюватися безупинний розвиток предмета теорії держави та права ?

5. Яка роль теорії держави та права у формуванні юридичного світогляду, в становленні сучасного юриста?

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Роль юридичних наук для розвитку законодавства.

2. Теорія держави та права як наука та навчальна дисципліна.

 
ЛІТЕРАТУРА:

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Алексеев С.С. Теория права.-М.,БЕК,1993.

Алексеев С.С. Общая теория права. -М., 1994.

Бандурка О., Пушкін О., Зайцев Л. Право i держава - теоретичний аспект// Право Украiни. 1995 .-№ 11.

Валеев Д.Ж. Обычное право и его генезис// Правоведение, 1974, № 6.

Душанов Х.М. Першиц А.И. Мононорматика и начальное право (статья первая) // Государство и право, 2000, № 1, с. 98-103.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Лазарев В.В. Теория государства и права (актуальные проблемы).,М. Академия МВД России, 1992.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

От доклассовых обществ к раннеклассовым.- Наука, 1987.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. -Львiв, 1994.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. -М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

 

Під час відповіді на перше питання студенти та студенти повинні усвідомити, що теорія держави та права – це не дві ізольовані одна від іншої наукові галузі (теорія держави та теорія права), а єдина наука. Необхідно визначити нерозривний зв’язок і характер взаємодії держави та права, а також усвідомити, що держава та право – це, в першу чергу, політико-ідеологічна реальність, а не ідея, поняття. Реальність, з якою не може не рахуватись жодна суспільна сила, якою б великою вона не була.

Також студенти та студенти повинні визначити, що є предметом теорії держави та права. При цьому необхідно враховувати, що предметом будь-якого теоретичного знання є не тільки речі і явища, що сприймаються емпірично, але й також закладені в них об’єктивні тенденції, які виявляються лише на рівні наукових абстракцій.

 

Розкриваючи зміст другого питання, студенти та студенти повинні пом’ятати, що методологія являє собою складне утворення, яке містить у собі цілу систему різних методів, логічних прийомів і засобів пізнання визначених явищ. А також повинні уявляти собі в чому полягає методологічний підхід теорії держави та права як науки. Необхідно розкрити суть загальних, окремих та спеціальних наукових методів.

 

Під час відповіді на третє питання студенти та студенти повинні чітко усвідомити діюче розмежування функцій теорії держави та права на: теоретико-пізнавальну, практично-прикладну, ідеологічну, виховну, прогностичну функції. Студентам та студентам необхідно розкрити зміст онтологічної, ідеологічної, еврестичної, системоутворюючої, методологічної, еврестичної, прогностичної, комунікативної, навчальної, а також конструктивної і аналітичної функції.

 

Відповідаючи на четверте питання, студенти та студенти повинні зрозуміти, що вивчення держави та права не може бути обмежоване областю чисто юридичних уявлень. Державо та право виступають як явища суспільного життя в цілому і знаходяться у полі зору усіх суспільствознавчих наук. Щоб дати державі та праву всебічне обгрунтування необхідний тісний зв’язок з науками, які вивчають загальні закономірності розвитку суспільства, і такі його сторони, з якими пов’язане існування і функціонування держави і права. Необхідно також усвідомити, що будучи за своїм предметом фундаментальною наукою правознавства, теорія держави та права виступає як необхідна ланка теоретичних знань між філософськими знаннями і спеціальними юридичними дисциплінами.

Студенти та студенти повинні розкрити місце теорії держави та права в системі юридичних наук; розглянути теоретико-історичні, спеціальні, галузеві і міжгалузеві, прикладні, та вивчаючі міжнародне право науки, які є основними ланцюгами в системі юридичних наук.

Також студентам та студентам необхідно показати зв’язок теорії з практикою, тобто розкрити значення теорії держави та права для державно-правової практики. Усвідомити необхідність вивчення теорії держави та права співробітниками правоохоронних органів.

 

 

 Тема: ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА.

 

Мета заняття: формування у студентів розуміння складності і неоднозначності процесів походження держави та права, їх детермінованості різними економічними, політичними, соціальними та іншими чинниками. Послідовне та цілеспрямоване формування у студентів підходів до оцінювання минулого та сучасного.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: первісний лад, неолітична революція, звичай, звичаєве право, мононорма, суспільна влада, публічна влада, держава, право.

 

ПЛАН.

1. Загальна характеристика теорій походження держави та права.

2. Закономірності і форми виникнення держави. Нерівномірність розвитку державності у різних народів.

3. Характеристика соціальних норм первісного суспільства. Перехід до правових норм, закономірності виникнення права.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які ознаки характерні для суспільної влади в первісному суспільстві?

2. Які закономірності виникнення держави ?

3. Визначте ознаки права, що відрізняють його під соціальних норм первісного суспільства:

     1) не розмежовують права і обов'язки;

     2) забезпечуються державою;

     3) існують у свідомості людей;

     4) розмежовують права і обов'язки;

     5) забезпечуються звичкою:

     6) виражають волю усіх членів суспільства.

4. Дайте характеристику "договірної теорії" походження держави і права.

5. У чому переваги та недоліки марксистської теорії походження держави та права ?

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Немарксистські вчення про походження держави.

2. Причини та умови виникнення держави та права.

3. Особливості виникнення держави та права.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Абдулаев М.И., Комаров С.А. "Проблемы теории государства и права" – Питер, 2003.

Алексеев С.С. Теория права.-М.,БЕК,1993.

Алексеев С.С. Общая теория права. -М., 1994.

Бандурка О., Пушкін О., Зайцев Л. Право i держава - теоретичний аспект// Право Украiни. 1995 .-№ 11.

Валеев Д.Ж. Обычное право и его генезис// Правоведение, 1974, № 6.

Душанов Х.М. Першиц А.И. Мононорматика и начальное право (статья первая) // Государство и право, 2000, № 1, с. 98-103.

Жаркой М.Э., Кривачев А.А. "Теория права и государства: Лекции в тезисах, определениях и блок-схемах" –М.: ПРИОР, 2003.

Загальна теорiя держави i права / За ред. В.В. Копєйчікова. - К.: Юрiнформ, 1997.

Кельман M.С. Теорія держави: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1997.

Кельман M.С. Теорія права: Навчальний посібник / М-во освіти України; НАВСУ, Львів. Інститут внутр. справ., Тернопіль: /Поліграфіст/, 1998.

Лазарев В.В. Теория государства и права (актуальные проблемы).,М. Академия МВД России, 1992.

Любашиц В.Я. и др. "Теория государства и права" – М., 2003.

Маркина Е.А. "Теория государства и права: Конспект лекций" – М.: Издательство МГУ, 2003.

Марченко М.Н. "Теория государства и права в вопросах и ответах" –М.: Проспект, 2003.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Хрестоматия: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов, М.: «Издательство ПРИОР», 2000, с.416.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.- М., 1999.

От доклассовых обществ к раннеклассовым.- Наука, 1987.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / Под ред. Проф. М.Н. Марченко.- М.,1998.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред В.С.Нерсесянца. - М.,2000.

Рабiнович П.М. Загальна теорiя права та держави. Тексти лекцiй. -Львiв, 1994.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методичні засади дослідження // Право України, 2001, № 8.

Скакун О.Ф. Теория государство и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько. -М. Юрист, 1997.

Теория государства и права. Учебник / О.Ф. Скакун, Н.К. Подберезский.- Х.,1997.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред В.М.Корельского и В.Д Перевалова. - М., 2000.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. - М. ИИП "Отечество", 1998.

 

 

Під час відповіді на перше питання студенти та студенти повинні усвідомити, що різноманітність теорій походження держави і права має об’єктивну основу, що кожна з таких теорій має історичний характер і відображає певну сторону процесу виникнення держави та права. Необхідно звернути увагу студентів та студен на ті позитивні моменти, які притаманні багатьом з цих теорій, а саме: визнання множинності факторів, що призводять до утворення держави та права, визнання ролі окремих особистостей і народів в цілому в процесі утворення держави.

Разом з тим, підсумовуючи питання, необхідно відзначити, що жодна з теорій так і не змогла дати остаточну відповідь на питання про причини виникнення держави та права.

 

Основу відповіді студентів та студен на друге питання може скласти матеріал, викладений у підручниках з теорії держави та права Скакун О.Ф., Хропанюка В.М., Рабіновича П.М., і Копєйчикова В.В. Студентам та студентам необхідно зв’язати теоретичний матеріал з матеріалом, який вони вивчають в інших учбових курсах, таких як історія держави та права зарубіжних країн, історія держави та права України.

 

Розкриваючи зміст третього питання, студенти повинні засвоїти наявність двох основних точок зору на процес виникнення права:

1. Право є породженням держави, тісно й нерозривно пов’язане з ним та обслуговує потреби держави.

2. Право – це відносно самостійне утворення, яке складалося ще в рамках первісного суспільства в умовах переходу від привласнюючого господарства до господарства, що виробляє.

Це слід мати на увазі, характеризуючи основні теорії походження права. Під час відповіді на це питання необхідно використовувати роботи під редакцією А.С. Піголкіна, статтю Валєєва в журналі “Правознавство”, роботу Карбоньє.
 

Тема: СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДЕРЖАВИ.

 

Мета заняття: формування у студентів уявлення про сутність держави, ознайомлення з різними підходами до розуміння сутності держави, поглиблення і систематизація їхніх знань про типологію держави. Формування у студентів переконань закономірності історичного процесу.

 

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ: держава, ознаки держави, суверенітет, державна влада, політична влада, типологія, історичний тип держави, цивілізація, демократія.

 

ПЛАН.

1. Держава як соціальне явище: сутність, основні ознаки.

2. Державна влада. Співвідношення державної і політичної влади.

3. Роль органів внутрішніх справ у здійсненні державної влади.

4. Типологія держави: формаційний і цивілізаційний підходи та їхні сучасні оцінки.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняттю держави.

2. Назвіть ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві:

 а) населення не оподатковується;

 б) влада відокремлюється від суспільства;

 в) влада виражає інтереси домінуючої частини населення;

 г) органи влади не поділяються на види за окремими функціями;

 д) створюється система загальнообов'язкових правил поведінки;

 е) влада поширюється на всіх членів роду.

3. У чому сутність держави перехідного періоду ?

4. Визначте основні етапи становлення держави.

5. Що мається на увазі під типологією держави ?

6. У чому полягає співвідношення державної і політичної влади?

7. У чому полягає сутність суверенітету держави та які його види ?

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка