Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ на правах рукопису слюсар костянтин сергійович

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ на правах рукопису слюсар костянтин сергійович

Сторінка1/3
  1   2   3


М

ІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
На правах рукопису

СЛЮСАР КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ
УДК 340.0 + 342.72/73
НАУКОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науковий керівник:

Гіда Євген Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент

Київ – 2011

ЗМІСТ


ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЧНА ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ11

1.1 Історіографія формування поколінь прав людини та джерельна база дослідження


11

1.2 Теоретико-методологічна характеристика наукової концепції поколінь прав людини


45

Висновки до розділу 1

65

РОЗДІЛ 2. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ У НОРМАТИВНИХ АКТАХ ДЕЯКИХ КРАЇН СВІТУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ68

2.1 Закріплення прав людини різних поколінь у країнах англо-американської правової сім’ї


68

2.2 Нормативне закріплення прав людини різних поколінь у країнах романо-германської правової сім’ї


81

2.3 Особливості закріплення прав людини різних поколінь у країнах правової сім’ї релігійного права


93

2.4 Закріплення прав людини різних поколінь у міжнародних та регіональних документах


111

Висновки до розділу 2

129

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ В УКРАЇНІ


132

3.1 Структура механізму реалізації прав людини різних поколінь в Україні

132

3.2 Роль міліції у забезпеченні реалізації прав людини різних поколінь в Україні


154

Висновки до розділу 3

173

ВИСНОВКИ

175

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

178

ДОДАТКИ

201

ВСТУП
Актуальність теми. Права людини – це складне багатомірне явище, що має еволюційний характер. Протягом історії розвитку людства вплив прав людини на всі явища та фактори суспільної дійсності був досить суттєвим. Вони визначали сутність, зміст права, його цінність та процес функціонування. У кожну епоху розвитку суспільства існували свої уявлення про права окремої особи, про належне та заборонене в її поведінці. Усе це відповідним чином впливало на зміст правового статусу особи, її роль та цінність у суспільстві, можливості її самореалізації, ефективність та адекватність механізму реалізації та забезпечення прав людини. Вивчення проблем реалізації, гарантування та забезпечення прав людини надає можливість визначити стан і рівень розвитку суспільства, місце людини в ньому, ефективність впливу права на суспільні процеси.

У значній кількості наукової літератури історія розвитку прав людини описана трьома фазами – поколіннями. Перше покоління прав людини включає політичні та громадянські права, друге – економічні, соціальні та культурні, третє – колективні. Формування поколінь прав людини зумовлене двома важливими факторами: по-перше, права людини постійно розвиваються із плином світових процесів, а, по-друге, хоча експерти і відзначають загальний характер прав людини, їх універсальність прийнятна лише на декларативному рівні. Водночас, у наукових джерелах ми не знаходимо ґрунтовного аналізу поколінь прав людини, тим не менш про їх існування згадує більшість вчених, хоча і робить це доволі схематично.

Наукова концепція поколінь прав людини – феномен багатоплановий. Її сутність полягає у тому, що вона синтезує в собі філософські, релігійні, моральні, ідеологічні та інші культурні аспекти. Наукова концепція поколінь прав людини виступає могутньою ідеологічною підтримкою для глобалізацій них світових процесів, проте, існує загроза того, що ідеї й уявлення про права людини (у тому вигляді, в якому вони існують на сучасному етапі) можуть нанести шкоду культурному, національному, традиційному розмаїттю країн. Зокрема, значна частина питань, пов’язаних із функціонуванням і розвитком саме наукової концепції поколінь прав людини, також залишається малодослідженою.

Проблеми прав людини досліджували багато вітчизняних науковців. Так, наприклад, історичні аспекти становлення та розвитку прав людини вивчали В. Васецький, В. Горбаль, Н. Заінчковський, С. Мороз, С. Рабінович, О. Ярмиш; класифікували та досліджували різні групи прав людини С. Верланов, М. Гуренко, М. Давидова, С. Добрянський, В. Копєйчиков, А. Колодій, Є. Краснов, І. Магновський, Ж. Пустовіт, П. Рабінович, Ю. Размєтаєва; забезпечення прав людини в діяльності міліції – Є. Білозьоров, О. Горова, Є. Гіда, В. Демиденко, Н. Ілларіонова, М. Небеська, О. Негодченко, В. Січкар, А. Хальота, О. Шмоткін; реалізацію прав людини та механізми їх забезпечення – Ю. Білас, В. Васьковська, Т. Заворотченко, І. Панкевич, І. Паращич, Т. Пашук, О. Пушкіна, Т. Француз-Яковець.

Окрім того, під час написання дисертації використовувалися праці відомих зарубіжних науковців: Л. Вестра, Г. Каура, Б. Кланка, Ф. Меріно, О. Сарата, Д. Сінгха, К. Сміт, М. Фрімана, Л. Хетзел та інших.

Проте поза увагою названих авторів залишилися питання щодо визначення змісту поколінь прав людини, особливостей їх формування та закріплення, не була здійснена теоретико-методологічна характеристика поколінь прав людини. Вищезазначені обставини, а також відсутність комплексних наукових досліджень даної проблеми і визначають актуальність цього дисертаційного дослідження. Водночас акцент зроблено на системній характеристиці поколінь прав людини, їх особливостях в основних типах сучасних правових систем світу та особливостях механізму їх реалізації в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з програмою Міністерства освіти і науки України «Актуальні проблеми будівництва демократичної соціальної правової держави відповідно до положень Конституції України», загальною темою «Традиції і новації в сучасній Українській державності і правовому житті» (державний реєстраційний номер 0110U01195) на 2006–2010 рр., відповідає Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1153 від 27 08.2008) та вимогам наказу МВС України від 29.07.2010 № 347 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ на 2010–2014 роки». Тема дисертації є складовою частиною «Плану проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у Національній академії внутрішніх справ на 2010 рік», затверджена вченою радою Національної академії внутрішніх справ України (протокол № 6 від 25.05.2004), розглянута та схвалена відділенням державно-правових наук і міжнародного права Академії правових наук України у 2004 році (№ 74).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є комплексна характеристика сутності наукової концепції поколінь прав людини та особливостей механізму їх реалізації в сучасній Україні.

Досягнення мети зумовило необхідність визначення таких задач:

 • вивчити джерельну базу дослідження;

 • проаналізувати історичні процеси формування поколінь прав людини;

 • осмислити теоретичні аспекти наукової концепції поколінь прав людини;

 • описати методологічні підходи щодо вивчення поколінь прав людини;

 • виявити особливості закріплення прав людини різних поколінь в основних правових сім’ях сучасності (англо-американській, романо-германській, сім’ї релігійного права);

 • проаналізувати міжнародні документи, що закріплюють права людини різних поколінь;

 • визначити структурні елементи механізму реалізації прав людини різних поколінь в Україні;

 • висвітлити особливості діяльності міліції щодо забезпечення реалізації прав людини різних поколінь в Україні.

Об’єктом дослідження є права людини, тенденції їх розвитку та шляхи реалізації.

Предметом дослідження є зміст наукової концепції поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній Україні.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. Так, історичний метод допоміг розкрити основні етапи розвитку прав людини та витоки формування поколінь прав людини (підрозділ 1.1). Діалектичний метод використовувався в процесі з’ясування змісту наукової концепції поколінь прав людини, механізму реалізації прав людини різних поколінь та його елементів (підрозділи 1.2, 3.1). Структурно-логічний метод та метод класифікації дозволили згрупувати права людини у різні покоління (підрозділ 1.2), з’ясувати стан нормативного забезпечення прав людини різних поколінь в міжнародних актах (підрозділ 2.4). За допомогою компаративного методу було порівняно особливості становлення прав людини різних поколінь в основних правових сім’ях сучасності (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Методи аналізу, синтезу та системний метод дозволили вирізнити елементи механізму реалізації поколінь прав людини (підрозділ 3.1) та проаналізувати діяльність міліції щодо забезпечення реалізації прав людини різних поколінь в Україні (підрозділ 3.2).

Емпіричну базу дослідження становлять нормативні документи, що закріплюють права людини різних поколінь; узагальнення статистичних даних та аналітичних довідок, опитування 500 респондентів, з яких 200 – працівники різних служб та підрозділів міліції України та 300 – громадяни України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням сутності наукової концепції поколінь прав людини та механізму їх реалізації в сучасній Україні, спрямованим на впорядкування, розширення наукових знань і розв’язання теоретико-практичних проблем розвитку та реалізації прав людини різних поколінь в Україні, зокрема:

вперше:

 • запропоновано авторську інтерпретацію категорії «покоління прав людини», під якою пропонується розуміти групу прав людини, що виникла у суспільстві в певну епоху і була закріплена в офіційних нормативно-правових актах держави або міжнародних документах та забезпечена відповідними механізмами;

 • обґрунтовано, що наукову концепцію поколінь прав людини слід визнавати продуктом західної цивілізації. Її не можна визнати універсальною внаслідок того, що західні уявлення про права людини не збігаються з уявленнями, які склалися у східних країнах;

 • розкрито механізм реалізації прав людини різних поколінь, що складається з таких елементів: права людини, що закріплені у нормативному акті; юридичні факти; правомірна поведінка при реалізації суб’єктивного права в процесі правових відносин;

удосконалено:

 • систему знань про виокремлення поколінь прав людини. Зокрема, були проаналізовані та охарактеризовані права, що входять до четвертого покоління прав людини;

 • наукові підходи щодо основних етапів формування та розвитку прав людини, було виокремлено шість етапів їх розвитку: 1) космополітичний; 2) теологічний; 3) позитивістський; 4) соціальний; 5) інтернаціональний; 6) глобалізаційний;

 • наукові уявлення щодо особливостей виникнення, закріплення та реалізації прав людини різних поколінь у країнах англо-американської, романо-германської правових сімей та правовій сім’ї релігійного права;

дістали подальшого розвитку:

 • розуміння ролі міліції України у процесі забезпечення реалізації прав людини різних поколінь, а також меж її правозастосовної діяльності;

 • обґрунтування необхідності підписання Україною міжнародних документів, що закріплюють права людини третього та четвертого поколінь.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що у дисертації сформульовано й обґрунтовано висновки та пропозиції, які сприятимуть подальшому осмисленню прав людини різних поколінь, а також дозволять підвищити ефективність їх реалізації в Україні.

Наукові висновки та пропозиції, представлені та доведені у дисертаційному дослідженні використовуються та можуть бути використані:

 • у сфері правотворчості – як теоретичний матеріал для вдосконалення, розвитку чинної системи нормативно-правових актів України, розробки нових та внесення змін до чинних норм права (акт впровадження Верховної Ради України від 21.05.2011);

 • у сфері правозастосування – для покращення якості й ефективності діяльності суб’єктів правозастосування (акт впровадження Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України від 30.03.2011);

 • у навчальному процесі – для підготовки навчально-методичних матеріалів, а також при викладанні таких навчальних курсів, як «Теорія держави та права», «Актуальні проблеми теорії держави та права» й інших галузевих юридичних дисциплін із відповідних тем (акт впровадження Національної академії внутрішніх справ України від 13.07.2005; акт впровадження Львівського державного університету внутрішніх справ від 23.03.2010);

 • у науково-дослідній сфері – при визначенні напрямів наукових пошуків і тем дисертацій викладачів, аспірантів і здобувачів (акт впровадження Харківського національного університету внутрішніх справ від 19.03.2010; акт впровадження Одеського державного університету внутрішніх справ від 25.03.2010).

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дослідження апробовані автором під час його обговорення на засіданнях кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, а також оприлюднювались на міжнародних наукових (науково-практичних) конференціях: «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право» (Луцьк, 2005); «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави» (Одеса, 2010); «Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (Харків, 2011); всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми управління у сучасний період розвитку державності України» (Київ, 2008); «Проблеми протидії злочинності у сфері громадської безпеки» (Дніпропетровськ, 2009); «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (Запоріжжя, 2009); науково-теоретичних конференціях: «Актуальні проблеми підготовки керівних кадрів МВС України у світлі освітянської реформи» (Київ, 2004); «Україна 2005: поступальна хода до верховенства права» (Київ, 2005); «Правове забезпечення взаємодії оперативних підрозділів та слідчих апаратів у розкритті та розслідуванні злочинів» (Київ, 2005); «Проблеми підвищення ефективності державного управління в правоохоронній діяльності» (Київ, 2006); «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів» (Кам’янець-Подільський, 2010); науково-практичних конференціях: «Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки» (Київ, 2010); «Актуальні проблеми правоохоронної діяльності» (Київ, 2010); «Актуальні питання управління органами внутрішніх справ у сучасних умовах» (Харків, 2010) та були опубліковані у збірниках матеріалів до цих конференцій.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Розділ джерельна база дослідження маргінальної поведінки як виду правомірної поведінки особи

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Вступ

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Розділ стадії та критерії ефективності практичної реалізації правової політики держави

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Нато (North Atlantic Treaty Organization) – Організація Північноатлантичного договору, або Північноатлантичний Альянс

Міністерство внутрішніх справ України Дніпропетровський державний...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади реформування органів виконавчої влади в україні

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ

Національна академія внутрішніх справ на правах рукопису
України, так І іноземців, поряд із правами І обов‘язками, складається також І з відповідальності, складовим елементом якої є адміністративний...

В дискурсі філософських парадигм
Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України

Охорона права власності в україні
Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України

Н аціональна академія внутрішніх справ на правах рукопису безносюк андрій миколайович
Система кримінально-процесуальних гарантій при здійсненні кримінального судочинстваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка