Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Iнституту права та суспільних відносин за 2012-2013 р р. Кафедра цивільного, господарського та кримінального права Монографії о лефір В.І

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Iнституту права та суспільних відносин за 2012-2013 р р. Кафедра цивільного, господарського та кримінального права Монографії о лефір В.І

Сторінка1/3
  1   2   3
Каталог

наукових, навчальних та навчально-методичних видань Iнституту права та суспільних відносин

за 2012-2013 р.р.
Кафедра цивільного, господарського та кримінального права
Монографії
Олефір В.І. Торгівля людьми як елемент нелегальної міграції: соціальні і правові проблеми протидії: монографія / В.І. Олефір. - К.: «МП Леся», 2013. - 72 с. ISBN 966-8126-77-1

У монографії проведено комплексне дослідження соціальних і правових проблем протидії торгівлі людьми як елементу нелегальної міграції. Розглядаються різні форми торгівлі людьми, основна увага приділяється одній із таких розповсюджених форм, як викрадення й продаж жінок і молодих дівчат з метою сексуального насильства та експлуатації. Визначаються шляхи подолання цих негативних явищ адміністративно-правовими засобами.

Для науковців, викладачів, курсантів, студентів, працівників практичних органів, які займаються даними проблемами
Олефір В.І., Галунько В.В., Лошицький М.В., Короєд С.О.

Теоретичні засади та практичні проблеми судової адміністративно-деліктної діяльності: монографія / В.І. Олефір, В.В. Галунько, М.В. Лошицький, С.О. Короєд - К.: «МП Леся», 2013. - 340 с. ISBN 978-966-8126-89-5

В монографії проведено комплексне дослідження правової природи судового розгляду справ про адміністративні правопорушення як здійснюваної в процесуальній формі адміністративно-деліктної діяльності органів правосуддя; визначено місце суду серед інших адміністративно-юрисдикційних органів; розкрито матеріально-правові та процесуальні особливості судового розгляду справ про адміністративні проступки, протоколи в яких переважно надходять на розгляд судів від органів внутрішніх справ; розглянуто особливості накладення таких адміністративних стягнень, як арешт і конфіскація, застосування усного зауваження, а також визначено вплив судової адміністративно-деліктної практики і суддівського розсуду на результати вирішення конкретних справ про адміністративні правопорушення.

Для суддів, прокурорів, посадових осіб адміністративно-юрисдикційних органів, практикуючих юристів, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також всіх, хто цікавиться питаннями судового розгляду справ про адміністративні правопорушення.
Короєд С.О. Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики: монографія / - К. «МП Леся», 2013. -224 с. ISBN 978-966-8126-89-5

У монографії досліджуються окремі проблеми теорії і практики ефективності цивільного судочинства. Наводяться теоретико-методологічні підходи до визначення ефективності цивільного судочинства, досліджується категорія процесуальної форми як основи ефективності цивільного процесу, розкриваються мета і завдання цивільного судочинства як вектори забезпечення його ефективності та вплив на них процесуального права, приділяється увага вивченню процесуальної економії як передумови ефективності цивільного судочинства. Практичні проблеми забезпечення ефективності цивільного судочинства розкриваються на прикладі реалізації окремих процесуальних інститутів: інституту попереднього судового засідання в аспекті доцільності його обов'язкового проведення; інституту відповідачів і третіх осіб та участі в цьому статусі органів, які посвідчують, засвідчують та реєструють факти, стани і права; інституту забезпечення позову в аспекті визначення способів забезпечення майнових і немайнових позовних вимог; правової допомоги та компенсації витрат на неї; меж позовних вимог та підстав відмови в позові; юридичної заінтересованості як передумови права на звернення до суду.

Для науковців, викладачів, суддів та кандидатів у професійні судді, прокурорів, практикуючих юристів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також всіх, хто цікавиться проблемами цивільного процесу. Під загальною редакцією член-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Коваленка В.В.


Короєд С.О.

Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах: монографія / С.О. Короєд. - К.: «МП Леся», 2013. - 212 с. ISBN 966-8126-60-2

У монографії проведено комплексне дослідження теоретико-правових основ підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах, розкрито основні напрями цивільної процесуальної політики держави, досліджено зміст завдання і мети цивільного судочинства як головних векторів в підвищенні його ефективності, розглянуто межі судового втручання в диспозитивні і змагальні права сторін як засіб забезпечення ефективності цивільного судочинства за рахунок процесуальної активності суду, визначено основні напрями підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах, зокрема увага приділяється оптимізації цивільного судочинства та спрощенню судових процедур.

Для науковців, викладачів, суддів та кандидатів у професійні судді, прокурорів, практикуючих юристів, аспірантів, студентів юридичних факультетів, а також всіх, хто цікавиться проблемами цивільного процесу.
Навчальні та навчально-методичні посібники
Калаянов Д.П., Олефір В.І., Константінов С.Ф. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге. - К.: ПП «Дірект Лайн». - Київ. - 2012. - 240 с. ISBN 978-617-696-035-5

У навчальному посібнику розглядається поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ, наводяться відомості про склад адміністративного проступку, дається характеристика адміністративних проступків, підвідомчих органам внутрішніх справ, і порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також поняття доказів та доказування в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів внутрішніх справ, суб'єктів доказування. Конспективне змістовне тлумачення зазначених питань здійснюється з урахуванням положень Конституції та чинного адміністративного законодавства України.

Розрахований для курсантів, слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, практичних працівників ОВС тощо. Зміни в законодавстві враховано станом на 1 травня 2012 р.
Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: Навчальний посібник. Видання друге. - К.: ПП «Дірект Лайн», 2012.-100 с.

Авторський колектив: Олефір В.І., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Білик В.М., Варивода В.І., Дрозд О.Ю., Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Кузьміних Г.Б., Куліков В.А., Луговий І.О., Павлівський М.К., Сущенко В.Д., Ткаченко О.Є.

Навчальний посібник підготовлено згідно вимог законодавчих актів України щодо охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час проведення виборів народних депутатів України, а також відповідних програм навчальних дисциплін, які викладаються у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки діяльності органів внутрішніх справ в сучасних умовах.

Видання розраховане на слухачів, курсантів та викладачів вищих навчальних закладів системи МВС України і практичних працівників органів внутрішніх справ. УДК 351.743 (477) ISBN 978-966-373-640-2
Олефір В.І., Білик В.М., Братель С.Г. та інші.

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар. - К.: «Видавничий дім «Скіф», 2012. -512 с. ISBN 978-966-8894-76-3

Науково-практичний коментар підготовлено для використання при поглибленому вивченні питань, пов'язаних із реалізацією державної антикорупційної політики, у якому даються роз'яснення основних положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Видання розраховане на широкий загал науковців, правоохоронців, студентів закладів освіти та представників громадськості, яких цікавлять питання протидії та запобігання корупції. Законодавство враховано станом на 1 січня 2012 р.


Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. - 1192 с. ISBN 978-966-2143-78-2

У навчальному посібнику всебічно розкриваються теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України. Аналізуються особливості професійної підготовки персоналу ОВС. Окремий розділ присвячено участі громадськості в охороні громадського порядку, її взаємодії з ОВС. Надається загальна характеристика ролі підрозділів внутрішньої безпеки у забезпеченні дисципліни та законності в ОВС. Розкриваються теоретико-методологічні засади контролю за діяльністю правоохоронних органів.

Навчальний посібник розраховано на курсантів, слухачів і студентів, викладачів, ад'юнктів (аспірантів) вищих навчальних закладів системи МВС України, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами діяльності органів внутрішніх справ України.Правознавство. Випускний курс: [навчальний посібник] / автори-упорядники: Галунько В.В., Мурашин О.Г., Фрицький Ю.О. та ін.; за заг. ред. В.І. Олефіра, В.В. Галунька. – К.: Університет «Україна», 2013. – 296 с.

У навчальному посібнику відповідно до навчального курсу підготовки фахівців за напрямом «Право» упорядковано основні проблемні питання базового, спеціально-базового та повного курсу навчальних дисциплін, які виносяться на державну атестацію. За основу взято прогресивні напрацювання провідних учених-правників, новітнє вітчизняне законодавство та авторські розробки авторів-упорядників.

Призначається для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство», для здійснення підготовки до іспитів та інших зацікавлених осіб. Законодавство наведено за станом на 1 жовтня 2012 р.

Статті
Олефір Віктор Іванович,

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України


Короєд Сергій Олександрович,

кандидат юридичних наук, доцент

Режим доступу: http://idpnan.in.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/sudova_apeljacija.html
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Передмова
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та...
Уявлення про теорію держави та права як основну юридичну науку; закріплення знань про систему категорій теорії держави та права;...

Повна назва програми Коли І ким затверджена Кількість годин за програ мою
Каталог навчальних програм варіативної складової робочих навчальних планів на 2012-2013

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Засідання Методичної ради
Про виконання зведеного плану видання наукових та навчально-методичних матеріалів втеі кнтеу у 2012 р

Розвитку людини «україна» актуальні проблеми правознавства
...

Кандидат юридичних наук, доктор філософії, доцент кафедри цивільного...
Зміст роботи ґрунтується на аналізі історичного зв’язку сучасного вітчизняного законодавства з правничими актами І звича­ями наших...

Програма Конференції включатиме пленарне, виїзне та секційні засідання....
...

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» інститут...
Галунько В. В. Людина І держава : монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. Університет «Україна»,...

Література загального характеру 4
Публікації з окремих питань загальної частини кримінального права (відповідно до структури Загальної частини кк україни) 123База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка