Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису Носова Євгенія Анатоліївна

Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису Носова Євгенія Анатоліївна

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

На правах рукопису

Носова Євгенія Анатоліївна

УДК 311.21:519.23/.25

Статистичне забезпечення маркетингових досліджень


08.00.10 "Статистика"

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник

Герасименко Сергій Сергійович –

доктор економічних наук, професорКиїв-2009

ЗМІСТ

ВСТУП..............................................................................................................

4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ1.1. Статистичне дослідження як засіб здійснення маркетингового дослідження......................................................................................................


11

1.2 Складові статистичного забезпечення маркетингового дослідження..

23

1.3. Класифікації та групування в розробці статистичного забезпечення маркетингового дослідження..........................................................................


34

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1..........................................................................

42

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ2.1. Структура та складові інформаційної бази маркетингових досліджень.........................................................................................................


44

2.2. Організація статистичного спостереження в маркетингових дослідженнях....................................................................................................


57

2.3. Система статистичних показників в маркетингових дослідженнях....

73

2.4. Статистичні методи в маркетингових дослідженнях............................

86

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2.........................................................................

104

РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СЕГМЕНТУ ТОВАРНОГО РИНКУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ)3.1. Особливості статистичного забезпечення маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів……………………….


107

3.2. Статистичне забезпечення маркетингового дослідження ринку сирого молока...................................................................................................


118

3.3 Особливості статистичного забезпечення аналізу кон’юнктури ринку молочних продуктів..............................................................................


132

3.4. Статистична оцінка споживання молока та молочних продуктів за даними вибіркових обстежень........................................................................


152

3.5. Оцінка ефективності інформаційного забезпечення маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів України.......................


176

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3..........................................................................

197

ВИСНОВКИ......................................................................................................

200

ДОДАТКИ.........................................................................................................

208

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................

281


ВСТУП
Актуальність теми дисертаційної роботи. Забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств та окремих галузей на національному та світовому ринках стає особливо важливим та актуальним у зв’язку з приєднанням України до Світової організації торгівлі, що вимагає вдосконалення методики дослідження ринку, в тому числі для забезпечення органів державного управління потрібною інформацією з метою його контролю та регулювання.

В свою чергу, ефективне функціонування суб’єктів підприємницької діяльності обумовлює соціально-економічний розвиток держави і підвищення рівня життя населення. Прийняття та забезпечення реалізації необхідних для цього управлінських рішень вимагає здійснення маркетингової діяльності, головним елементом якої є маркетингові дослідження. Висновки за результатами маркетингових досліджень дозволяють визначити напрями та шляхи досягнення конкурентних переваг на ринку, що, в першу чергу, і впливає на підвищення ефективності діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Виходячи з масового характеру явищ і процесів, що відбуваються на ринку і які є об’єктом маркетингових досліджень, організація та здійснення останніх вимагає використання відповідних статистичних методів.

Ринкові відносини і пов’язана з ними маркетингова діяльність отримали свій розвиток в Україні тільки починаючи з 90-х років минулого століття. Цим обумовлена певна недоопрацьованість теоретичних і методико-прикладних засад організації та проведення маркетингових досліджень, зокрема щодо формування джерел маркетингових даних і використання статистичних методів. Розроблення вказаних засад відповідно до сучасних умов організації та функціонування економіки України дає можливість отримати вичерпну та обґрунтовану характеристику стану, тенденцій та перспектив розвитку сегментів ринку.

Теоретичною основою наукового дослідження стали положення праць вчених у галузі методології наукових досліджень, теорії статистики, економічної статистики, статистики ринку товарів та послуг, маркетингу та маркетингових досліджень. Вирішенню проблем організації та проведення маркетингових досліджень присвячені праці українських вчених – С. Близнюка, А. Войчака,
О. Зозульова, В. Полторака, А. Старостіної та ін., російських вчених –
І. Беляєвського, Є. Голубкова, Б. Токарева та ін. та вчених інших країн –
Д. Аакера, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Н. Малхотри, Г. Черчиля та ін. Теоретичні основи побудови статистичного забезпечення економічних і маркетингових досліджень, створення необхідної для його впровадження інформаційної бази, вибору та використання відповідних методів аналізу розглянуто у працях таких вітчизняних вчених, як С. Герасименко, А. Головач, В. Захожай, А. Єріна, Н. Ковтун, Л. Крамченко, Р. Моторин, Л. Рождєственська, В. Швець та інших.

В той же час слід зауважити, що в їх роботах не знайшла повною мірою свого відображення структура та принципи побудови статистичного забезпечення маркетингових досліджень, саме функціонування якого дозволяє отримати інформацію, необхідну для ефективного регулювання діяльності сегментів ринку. Потреба у вирішенні цього завдання зумовила вибір теми дисертації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках комплексної теми: “Теорія та практика соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційної економіки” (номер державної реєстрації 01БФ040-01). Роль автора полягає в обґрунтуванні структури та принципів побудови статистичного забезпечення маркетингових досліджень, розробленні статистичного забезпечення та виконанні маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів в Україні.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертації є теоретичне обґрунтування методичних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо створення та функціонування статистичного забезпечення маркетингового дослідження.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані та вирішені такі завдання:

 • узагальнити наукові погляди щодо етапів та напрямів проведення маркетингових досліджень;

 • обґрунтувати притаманність маркетинговому дослідженню основних ознак статистичного дослідження;

 • розробити завдання та структуру статистичного забезпечення маркетингових досліджень;

 • здійснити порівняльний аналіз джерел інформації щодо маркетингових досліджень;

 • систематизувати статистичні показники маркетингових досліджень;

 • визначити форми та методи статистичного спостереження, які доцільно використовувати у маркетингових дослідженнях;

 • обґрунтувати необхідність використання на певних етапах маркетингових досліджень відповідних статистичних методів аналізу, моделювання та прогнозування;

 • визначити особливості статистичного забезпечення маркетингових досліджень окремих сегментів ринку;

 • розробити структуру та принципи функціонування статистичного забезпечення маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів України;

 • оцінити відповідність наявної інформації щодо ринку молочних продуктів України вимогам статистичного забезпечення його маркетингового дослідження;

 • визначити напрями вдосконалення інформаційного та аналітичного забезпечення маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів України.

Об’єктом дослідження є система відносин між суб’єктами маркетингової діяльності.

Предмет дослідження – організаційні і теоретико-методичні засади статистичного забезпечення маркетингового дослідження.

Методи дослідження. В роботі використано загальнонаукові методи пізнання: спостереження, узагальнення, систематизації, порівняння, групування, експерименту, моделювання, дедукції, індукції, аналізу, синтезу та наукової абстракції.

Була обґрунтована необхідність залучення до маркетингових досліджень та використано при дослідженні ринку молока та молочних продуктів статистичні методи: аналізу рядів розподілу – для порівнянь стану кон'юнктури ринку; аналізу рядів динаміки та екстраполяції – для характеристики та прогнозування тенденцій кон'юнктури ринку; індексного аналізу та аналізу взаємозв’язків – для визначення та оцінювання впливу чинників на стан та тенденції кон'юнктури ринку; аналізу пропорційності розподілів – для територіальних порівнянь кон'юнктури; кластерного аналізу – для визначення територій, схожих щодо стану та тенденцій кон'юнктури.

Інформаційну базу дослідження становлять Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, офіційні публікації Державного комітету статистики України (статистичні збірники та бюлетені, в яких наводяться основні показники виробництва, експорту та імпорту товарів та послуг, оптової та роздрібної торгівлі, а також споживання, доходів та витрат населення) та методичні матеріали Державного комітету статистики України щодо методології розрахунку досліджуваних показників, праці вітчизняних та зарубіжних вчених.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації вирішено прикладну наукову проблему, яка полягає у розробленні теоретико-методичних та організаційних засад статистичного забезпечення маркетингового дослідження.

Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є наступні:

вперше:

- теоретично обґрунтовано притаманність маркетинговому дослідженню ознак статистичного дослідження, що обумовлено об’єктом дослідження, яким є масові процеси та явища, до яких необхідно долучати статистичні методи збирання, оброблення, аналізу та узагальнення масових даних з метою отримання потрібної для прийняття рішень інформації;

- визначено елементи статистичного забезпечення маркетингових досліджень, використання яких обґрунтовує вибір та застосування статистичних методів відповідно до завдань певного маркетингового дослідження, а також етапи його проведення;

удосконалено:

- умови та способи використання для сегментації ринку апріорних, Post Hoc та так званих нових методів в залежності від досліджуваного сегменту ринку, зокрема – ринку підприємств та споживчого ринку, а також існуючої щодо них інформації, напряму та завдань дослідження;

- систему статистичних показників маркетингового дослідження на мезорівні для використання в аналізі як сегментів ринку, так і ринку в цілому для характеристики його вертикальної структури, що дозволяє оцінити забезпеченість процесу виробництва ресурсами та визначити найбільш ефективні напрями реалізації;

дістало подальший розвиток:

- методи статистичного спостереження в маркетингових дослідженнях окремих сегментів ринку шляхом визначення ознак, що обумовлюють вибір методу збирання даних з метою підвищення достовірності та якості зібраних даних;

- методи моделювання та прогнозування маркетингових процесів відповідно до особливостей та обмежень інформації щодо окремих типів ринку, стійкості їх параметрів та періоду упередження, що підвищує надійність результатів прогнозів.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні організаційних і теоретико-методичних засад статистичного забезпечення маркетингових досліджень та умов його використання для окремих сегментів ринку, що сприятиме розвитку певних напрямів економічної статистики, зокрема статистики ринку товарів та послуг. Результати дисертації також можуть бути використані при підготовці навчальних посібників та підручників з економічної статистики, статистики ринку товарів та послуг, при читанні спецкурсів з питань організації та проведення маркетингових досліджень.

Наукові розробки та пропозиції щодо побудови системи показників для дослідження ринку молока та молочних продуктів і вдосконалення методики їх розрахунку знайшли практичне впровадження в роботі Державного комітету статистики України (довідки від 5.09.2007р. №01/3-17 та від 11.09.2007р. №01/3-19). Окремі положення та практичні рекомендації дослідження щодо розроблення статистичного забезпечення маркетингових досліджень були використані в практичній діяльності Міжнародної Консультаційної Групи (довідка від 10.05.2007р. №10/05-07) при плануванні вибіркових обстежень та проведенні статистичного аналізу первинних даних. Положення дисертаційної роботи щодо методів розроблення статистичного забезпечення та системи показників маркетингового дослідження використовувалися в навчальному процесі при читанні лекцій та проведенні практичних занять з курсу “Економічна статистика” для студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка №056/164 від 6.10.08 р.), а також при викладанні курсів "Статистика" та "Маркетингові дослідження" в Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України (довідка від 28.09.2007 р. №01/06-501).

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження були оприлюднені та отримали позитивну оцінку на 12 науково-практичних конференціях, зокрема “Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми і перспективи розвитку” (м. Київ, травень 2005 р., березень 2006 р, березень 2007 р., березень 2008 р.); "Проблемы повышения эффективности деятельности предприятий в современных условиях" (м. Севастополь, жовтень 2005 р.); “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (м. Київ, грудень 2005 р., грудень 2006 р.); "Стратегія інвестування промислового виробництва в Україні" (м. Київ, квітень 2006 р.); "Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми" (м. Львів, травень 2006 р.); “Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки" (м. Луцьк, квітень 2007 р.); "Теорія і методологія економіко-статистичного аналізу і прогнозування" (м. Київ, листопад 2007 р.); “Конкурентоспроможність національної економіки” (м. Київ, березень 2008 р.).

Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 20 наукових праць загальним обсягом 6,13 д.а., з яких 11 обсягом 4,15 д.а. – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (354 позиції на 34 сторінках) та додатків. Загальний обсяг дисертації 314 сторінок, з яких основний зміст становить 207 сторінок. Дисертаційна робота містить 70 рисунків, 24 таблиці та 23 додатки на 73 сторінках.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


  1. Статистичне дослідження як засіб здійснення маркетингового дослідження

Ефективне функціонування суб'єктів ринкової економіки вимагає вивчення ситуації на ринку та визначення інструментів впливу на неї, що вимагає проведення маркетингового дослідження, за результатами якого розробляються прогнози розвитку ринкової ситуації та визначаються заходи маркетингового впливу на ринок з метою забезпечення ефективності діяльності підприємства та створення інформаційної бази для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Маркетингові дослідження дозволяють розробити маркетингову стратегію, яка стосується елементів маркетинг-міх, узгоджуючи при цьому інтереси підприємства з факторами зовнішнього мікро- та макромаркетингового середовища, які впливають на його діяльність.

Визначення сутності та способів реалізації маркетингових досліджень вимагає проведення порівняльного аналізу визначень категорії "маркетингове дослідження", які наведені у вітчизняній та зарубіжній літературі загального та спеціального спрямування, з метою визначення ролі маркетингових досліджень, їх внеску у результат управління діяльністю підприємства, а також етапів його проведення. Порівняльний аналіз наведених у табл. А.1 (додаток А) визначень дозволив виділити основні елементи, притаманні маркетинговому дослідженню:

 • дослідницький характер здійснюваних дій;

 • склад процедур дослідження, а саме виявлення, збирання, реєстрація, відображення, обробка, класифікація, узагальнення, перетворення, систематизація, аналіз та надання інформації;

 • відображення цілей дослідження;

 • визначення об’єктів дослідження як елементів внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища підприємства;

 • наявність зв’язку маркетингових досліджень з підприємницькою діяльністю;

 • характер процесу дослідження, а саме його систематичність та регулярність.

Виходячи з визначень, наведених у табл. А.1 (додаток А), сутність маркетингового дослідження визначають:

 • як процес, який передбачає виконання певних процедур;

 • як функціональну діяльність, що забезпечує інформаційні потреби підприємства.

Основним призначенням маркетингового дослідження, яке відзначається всіма авторами визначень, є інформація, призначена для прийняття управлінських рішень за результатами маркетингових досліджень, визначення ринкових цілей та способів їх досягнення, здійснення планування маркетингових заходів та контролю діяльності підприємства у ринковому середовищі.

Об’єкти дослідження, в основному, обмежуються зовнішнім маркетинговим середовищем, хоча при виявленні маркетингових проблем та можливостей може досліджуватись і внутрішнє середовище підприємства.

Роль маркетингового дослідження полягає у забезпеченні планування і контролю діяльності в умовах ринкового середовища своєчасною інформацією щодо змін у маркетинговому середовищі та ефективності використовуваних маркетингових інструментів, яка надає конкурентні переваги підприємству на ринку, сприяє зниженню ризику прийняття управлінських рішень та вдосконаленню системи управління.
Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.


  • мікрорівні, тобто рівні окремого підприємства, метою якого є збирання даних та аналіз інформації для планування маркетингових заходів. Завданням маркетингового дослідження на цьому рівні є оцінка, аналіз та прогнозування можливостей підприємства (його потенціалу, конкурентоспроможності), стану та перспектив розвитку сегменту ринку, аналіз мікро- та макросередовища, контроль за виконанням маркетингових заходів, оцінка їх ефективності тощо.

Основними напрямами маркетингових досліджень на мезорівні є дослідження локального, національного та світового ринку, а також їх суб’єктів, в якості яких виступають споживачі, конкуренти, посередники та постачальники, а на мікрорівні – безпосередньо маркетингової діяльності конкретного підприємства та його можливостей (додаток А, рис. А.1).

Від напряму дослідження, який обумовлюється його об’єктом та задачами управління, залежить склад інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Традиційно виділяють п’ять етапів маркетингового дослідження (визначення проблеми, розробка підходу до її розв’язання, розробка плану дослідження, збирання даних, їх підготовка до аналізу та аналіз), але побудова статистичного забезпечення вимагає їх більшої деталізації, що дозволить визначити його елементи для кожного з них (додаток А, рис. А.2).

Всі перелічені етапи можна віднести до однієї з трьох груп:

 1. Планування та підготовка дослідження.

 2. Збирання, оброблення, зведення та зберігання інформації.

 3. Аналіз, прогнозування та розроблення рекомендацій.

Передумовою ефективної підприємницької діяльності, успішної реалізації маркетингової стратегії та формування державної політики регулювання ринку (шляхом соціально-економічного та податкового впливу, розроблення та прийняття відповідних законів) є оцінка та аналіз ринкової кон’юнктури, що є одним з напрямів маркетингового дослідження. Кон’юнктура ринку – це сукупність умов, що визначають ситуацію, яка склалась на ринку на певний момент або за обмежений проміжок часу, за яких відбувається процес продажу та купівлі товарів і характеризується місткістю ринку, рівнем попиту, обсягом пропозиції товарів, ступенем збалансованості ринку (співвідношенням попиту і пропозиції), рівнем цін, тенденціями розвитку ринку, які сформувались, намітились чи змінились, рівнем стійкості чи коливання його основних параметрів, масштабом ринкових операцій та ступенем ділової активності, динамікою виробництва, рухом та рівнем товарних запасів, рівнем ринкового (комерційного) ризику, рівнем конкурентної боротьби, станом ринку у визначеній точці економічного чи сезонного циклу, доходами споживачів, споживчою цінністю товару [176, с.189; 298, с.35].

Аналізуючи кон’юнктуру ринку, необхідно враховувати її властивості – динамічність, пропорційність, варіабельність, циклічність та сезонність (додаток А, табл. А.4).

Виходячи з цього, основними завданнями дослідження ринку є [296, с.303-304]:

 • моніторинг ринкової кон’юнктури, виявлення змін у обсязі та структурі попиту і пропозиції під впливом зміни цін, доходів покупців та зміни структури виробництва (її вдосконалення);

 • розробка прогнозів розвитку ринку, оцінка його місткості, прогнозування розвитку ринкової інфраструктури;

 • оцінка потреби в ресурсах для виробництва товарів;

 • аналіз якості та асортименту вироблених товарів та оцінка їхньої відповідності існуючому попиту з подальшим вдосконаленням цих показників;

 • виявлення резервів задоволення потреб за групами споживачів та сегментами ринку.

Крім того, необхідність вивчення ринку зумовлюється потребою у обмеженні його стихійності, забезпеченні керованості та регульованості основних процесів, які відбуваються на ньому, і розвиток яких важко передбачити через їх масовість та взаємовплив.

Узагальнюючи наведене вище, можна визначити, що основною метою маркетингового дослідження є створення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного планування маркетингу для пошуку та обґрунтування управлінських рішень щодо визначення нових ринків збуту, реалізації програм диверсифікації та модернізації виробництва та збуту, оптимізації товароруху, вдосконалення форм обслуговування споживачів.

Таким чином, маркетингове дослідження передбачає забезпечення безперервного процесу створення інформації, використання якої дозволяє здійснювати ефективну маркетингову діяльність шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо маркетингових заходів.

Тобто, за своєю суттю маркетингове дослідження є науковим дослідженням. Як відомо, метою проведення наукових досліджень є одержання наукового результату, який виступає у якості наукового знання, зафіксованого на носіях наукової інформації та такого, яке відповідає вимогам актуальності, новизни, достовірності, доцільності та практичної цінності.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Крім того, загальною рисою цих двох видів досліджень є також те, що у статистиці в якості засобу пізнання використовується метод наукової абстракції, оскільки складність соціально-економічних процесів, зокрема маркетингових, не дозволяє дослідити їх у чистому вигляді. Цей метод полягає у абстрагуванні уявлень про процеси, що вивчаються, від випадкового, перехідного, одиничного з одночасним виділенням в них типового, стійкого. Це дозволяє зрозуміти внутрішній зміст і сутність явищ та процесів.

При цьому статистика як метод наукового та практичного дослідження дозволяє [176, с.185-186]:

 • відслідкувати та відобразити стан ринку;

 • охарактеризувати його структуру та динаміку;

 • оцінити стійкість параметрів ринку;

 • виявити та змоделювати вплив на нього комплексу ринкових чинників;

 • спрогнозувати розвитку ринку.

Таким чином, планування, організація та проведення маркетингового дослідження може здійснюватись за тими ж принципами, що і статистичне дослідження.

Узагальнюючи наведене вище, можна визначити, що статистичне дослідження сегменту ринку, яке є одним зі способів проведення маркетингового, складається з наступних етапів:

 • визначення завдань дослідження;

 • проведення статистичного спостереження, тобто збирання даних шляхом реєстрації фактів та опитування респондентів;

 • систематизація та групування зібраних даних за певними ознаками, тобто перехід від характеристик окремих елементів до узагальнюючих показників у формі абсолютних, відносних чи середніх величин;

 • аналіз зібраної інформації за допомогою статистичних методів для характеристики варіації, динаміки та взаємозв'язків між показниками;

 • прогнозування розвитку досліджуваних показників та ринкової ситуації.

Крім того, проведення маркетингового дослідження є неможливим без використання попереднього досвіду, який накопичується у джерелах вторинної інформації та може забезпечити дослідника необхідними даними, а також ознайомити з вже існуючими напрацюваннями.


  1. Складові статистичного забезпечення маркетингового дослідження

Організація та здійснення маркетингового дослідження вимагає створення та використання відповідного статистичного забезпечення, яке являє собою сукупність всіх методів та прийомів статистики, які доцільно використовувати для виявлення властивих досліджуваним явищам та процесам закономірностей.

Основне завдання статистичного забезпечення полягає у виявленні за допомогою статистичних методів та моделей причинних зв’язків у масових суспільних явищах, описуванні та кількісному вимірюванні існуючих закономірностей, які проявляються у існуванні певних взаємозв’язків між явищами та тенденцій їх розвитку в конкретних умовах місця і часу, що виступатиме основою для розробки управлінських рішень.

Методика статистичного забезпечення ґрунтується на сукупності принципів, прийомів та методів статистичного дослідження, які обумовлюють вибір методів збирання, обробки та аналізу даних, а також розрахунку статистичних показників відповідно до досліджуваних процесів чи явищ з метою виявлення існуючих проблем та шляхів їх розв’язання.

Елементи статистичного забезпечення повинні визначатись з метою розв’язання поставленої проблеми, чого можна досягти тільки шляхом її системного розгляду, тобто як сукупності взаємопов'язаних елементів або підсистем, які вимагають застосування різних статистичних методів та розв’язання яких є інформаційно та методично забезпечено з урахуванням їх статистичних характеристик.

Оскільки основними завданням маркетингового дослідження є отримання інформації, аналіз якої дозволить прийняти управлінські рішення, його статистичне забезпечення повинно гарантувати якість отриманих результатів, яка безпосередньо залежить від правильності вибору джерел вторинної інформації, методів збирання первинних даних, їх обробки та аналізу, що вимагає накопичення та систематизації існуючого досліду з метою його використання. Тобто, потребують узагальнення існуючі підходи до проведення маркетингових досліджень, з яких буде здійснюватись вибір при реалізації конкретного проекту, спрямованого на розв’язання чітко визначених проблем. Формування загальної структури статистичного забезпечення дозволить розробити його для кожного конкретного маркетингового дослідження з урахуванням притаманних йому особливостей. Елементи статистичного забезпечення маркетингових досліджень можна представити у вигляді чотирьох взаємопов’язаних складових (табл. 1.2), а саме інформаційної бази, інтерактивних процедур, статистичних методів та моделей.

Таблиця 1.2

Елементи статистичного забезпечення маркетингових досліджень

Елемент

Характеристика

Призначення

інфор-маційна база

єдина оперативна сис-тема зберігання та ви-користання даних (на-копичення інформації, її систематизація та пе-редача користувачам)

дозволяє на основі попередньо зібраних да-них здійснювати оцінку ситуації, що скла-лась, визначати напрями дій та підвищувати оперативність процесу прийняття рішень, оскільки велика кількість інформації, необхідної для проведення маркетингових досліджень, накопичується в процесі діяльності підприємства та поза його межами

інтерак-тивні проце-дури

набір методів збирання первинних даних з виз-наченням їх основних властивостей, видів та способів організації, а також напрямів вико-ристання

дозволяє на підставі вже існуючого досвіду обрати правильний метод збору первинних даних в залежності від досліджуваного об’єкту та завдань дослідження, а також організувати цей процес найбільш оптимальним чином для отримання максимально можливого ефекту

статис-тичні методи

сукупність статистич-них методів зведення, групування, аналізу даних (дозволяють оці-нювати ринкові проце-си та виявляти причин-но-наслідкові зв’язки)

використовуються для встановлення взаємозв’язку та взаємозалежності між факторами, що впливають на маркетинговий процес з метою підвищення його результативності

статис-тичні моделі

результати маркетинго-вих досліджень у фор-мі набору статистич-них і специфічних мар-кетингових моделей, які дозволяють забез-печити вибір оптималь-них рішень. Кожна з моделей складається з сукупності взаємопо-в’язаних змінних, що представляють певну, реально існуючу сис-тему, процес чи резуль-тат

використовуються при опрацюванні даних та сприяєють прийняттю обґрунтованих управлінських рішень на основі вже існуючого та, у більшості випадків, перевіреного досвіду (але не обов’язково на цьому ж самому підприємстві): прогнозні моделі попиту та місткості ринку, коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції, моделі розрахунку цін, модель методики вибору місцезнаходження, криві "навчання і досвіду", матриці маркетингової стратегії, моделі демографічної сегментації ринку, ефективності рекламних заходів, поведінки споживачів, криві життєвого циклу товарів тощо
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Київський національний університет імені тараса шевченка на правах...
Особливості діяльності підприємств залізничного траспорту та їх вплив на формування фінансових результатів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка на правах...
Формування конкурентних переваг економічних суб'єктів під впливом кластеризації національних економік

Київський національний університет імені тараса шевченка на правах...
Особливості методики та порядку відображення в обліку прямих витрат на виробництво продукції цегельних заводах

Формування екологічної культури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри політології

1. Advances in Astronomy and Space Physics
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Головна астрономічна обсерваторія нан україни фізико-математичні

Національний університет «Острозька академія» На правах рукопису Іщенко Ірина Анатоліївна
Розділ теоретико-методологічні основи дослідження правового регулювання суспільних відносин

Національний університет «острозька академія» На правах рукопису Цесар Інна Анатоліївна
Розділ право І правові інститути у функціонуванні демократичної держави: теоретичні І практичні аспекти

Київський національний торговельно-економічний університет на правах...
Перелік умовних позначень

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Філософія»
У 2004 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка І отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філософія»...

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка