Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів денної І заочної форм навчання галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво»

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів денної І заочної форм навчання галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до написання і захисту

курсової роботи

для студентів денної і заочної форм навчання

галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит»
Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

протокол №__від «_____» 2014 року

Завідувач кафедри:

________________ проф. І.О. Лютий
Київ ‒ 2014

Авторський колектив:
д.е.н., професор Лютий І.О.,

к.е.н., доцент Петленко Ю.В.,

к.е.н., доцент Солодка О.О.,

к.е.н., доцент Чеберяко О.В.,

к.е.н., доцент Наконечна Ю.Л.

к.е.н., асистент Делас В.А.,

к.е.н., асистент Дрозд Н.В.

ЗМІСТ1.

Загальні положення……………………………………………………..

4

2.

Вибір та затвердження теми курсової роботи………………………...

5

3.

Підбір і вивчення літературних джерел……………………………….

6

4.

Складання і затвердження плану курсової роботи…………………...

8

5.

Структура курсової роботи…………………….....................................

8

6.

Вимоги до змісту курсової роботи………….........................................

9

7.

Порядок виконання курсової роботи……..............................................

12

8.

Порядок оформлення курсової роботи………………………………...

13

9.

Оформлення відзиву та захист курсової роботи...................................

18

10.

Оцінювання курсової роботи…………………………………………..

19

Додатки…………………………………………………………………………

211. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Курсова робота є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра і має на меті закріплення студентом професійних навичок та вмінь за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з фінансів і кредиту за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» передбачено виконання трьох курсових робіт (у 4, 6 та 9 семестрах навчання), які є базовими для фахової підготовки та здобуття кваліфікації 3439 «Фахівець з фінансів і кредиту».

Курсова робота фахової спрямованості виконується у 4 семестрі за тематикою фундаментальних навчальних дисциплін «Фінанси» і «Гроші та кредит»; має навчально-дослідний характер.

Курсова робота з кластеру виконується у 6 та 9 семестрах за тематикою дисциплін що формують комплексний професійний світогляд студента у межах обраної спеціалізації, а саме: у 6 семестрі ‒ «Фінансовий ринок»; у 9 семестрі ‒ «Державні фінанси» і «Фінансовий менеджмент». Курсова робота з кластеру має практичну спрямованість на виконання студентом спеціальних функцій та професійних завдань в межах об’єкту дослідження.

В процесі виконання курсової роботи поглиблюються навички самостійної наукової роботи студентів та розширюється їх науковий світогляд за обраною темою дослідження. Основна увага приділяється використанню методів наукового дослідження для відпрацювання структури та логіки курсової роботи на прикладі конкретного підприємства, установи, організації, галузі економіки, сектору ринку, ринку в цілому.

Метою виконання курсової роботи є поглиблення та закріплення знань набутих під час теоретичного навчання, їх практичне застосування в процесі роботи на темою дослідження.

Навчальна задача виконання курсової роботи полягає у закріпленні знань та практичних навичок, набутих під час вивчення профілюючих дисциплін; критичний аналіз сучасного стану обраної науково-практичної проблеми дослідження та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення фінансово-економічних аспектів функціонування об’єкту дослідження.

Отримані під час виконання курсової роботи знання і навички можуть бути застосовані студентом за умови роботи на посадах фінансиста-аналітика, економіста, фінансового менеджера, керівника підрозділу.

Результати виконання курсової роботи полягають у наступному:

  • уміння збирати, обробляти, аналізувати і контролювати фінансово-економічну інформацію для обґрунтування науково-практичних аспектів, висновків та пропозицій курсової роботи;

  • здатність здійснювати критичний аналіз наукових джерел економічної та фінансової інформації;

  • здатність до проведення цільових досліджень, розрахунків та аналізу фінансово-господарської діяльності;

  • уміння розробляти теоретичні, інформаційні та економіко-математичні моделі досліджуваних процесів, явищ і об’єктів, що відносяться до сфери професійної діяльності, оцінювати отримані результати;

  • уміння аналізувати статистичні дані та використовувати результати для побудови економіко-математичних моделей досліджуваних процесів, явищ і об’єктів;

  • уміння формувати рекомендації до державних органів влади та управління щодо вдосконалення регулювання у певних сферах економіки;

  • навички презентації отриманих результатів.

Методи організації виконання курсової роботи: поєднання набутих теоретичних знань із самостійною науково-дослідною діяльністю студентів.

Для написання курсової роботи студент обирає тему, орієнтуючись на запропоновану тематику (додаток 1). Курсова робота може бути логічним продовженням досліджень, започаткованих при написанні наукових робіт на попередніх курсах.

2. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Кафедра щорічно переглядає тематику курсових робіт, пов’язує їх з основними напрямами наукових досліджень окремих викладачів і погоджує на засіданні кафедри.

Студентам надається право вибору теми курсової роботи з переліку тем, запропонованих кафедрою (додаток 1). При виборі теми студент може одержати кваліфіковану консультацію у викладачів кафедр.

В окремих випадках студентам, які виявили схильність до науково-дослідницької роботи, надається право запропоновувати свою тему курсової роботи з обґрунтуванням доцільності її розробки і наданням попереднього плану її написання. Перевага надається темам, які продовжують попередні наукові дослідження студента або безпосередньо пов’язані з місцем майбутньої професійної діяльності. Запропонована студентом тема має бути погоджена з науковим керівником і завідувачем кафедри.

Назва курсової роботи повинна бути відносно короткою, відповідати обраній спеціальності, відображати сутність наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дослідження і його завершеність. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв курсової роботи, що починаються зі слів «Аналіз…», «Оцінка…», «Напрями розвитку…», «Проблеми…», «Сутність…», «Характеристика», «Шляхи…», «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів…», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...» тощо, оскільки подібні назви не відповідають логічній структурі роботи і не забезпечують її комплексність та завершеність.

Для затвердження теми курсової роботи студент звертається на кафедру із заявою, де вказує тему роботи і наукового керівника. Зразок заяви наведено у додатку 2. Не дозволяється кільком студентам виконувати курсову роботу за однією темою на базі одного об’єкту дослідження.

Кафедра затверджує теми і призначає кожному студенту наукового керівника зі складу викладачів кафедри. Теми курсових робіт і наукові керівники від кафедри закріплюються рішенням засідання кафедри.

Після затвердження теми курсової роботи студент, за погодженням з науковим керівником, складає план роботи.

Науковий керівник надає рекомендації щодо збору та аналізу статистичного матеріалу та необхідної літератури, консультує студента, здійснює контроль за ходом виконання курсової роботи, доповідає на засіданні кафедри про рівень готовності роботи, готує відзив на роботу, має право бути присутнім на захисті курсової роботи.

3. ПІДБІР І ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Успішне написання курсової роботи суттєво залежить від якості проведення підготовчої роботи. Обравши тему, студент повинен чітко визначити предмет, об’єкт, мету, завдання, логічну структуру дослідження, підібрати відповідну літературу та статистичний матеріал. При цьому, він може одержати кваліфіковану допомогу наукового керівника, викладачів кафедри, завідувача кафедри, працівників бібліотеки.

Слід починати роботу з опрацювання відповідних Кодексів, Законів України, постанов Кабінету Міністрів, Указів Президента України.

Такі матеріали регулярно публікуються в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр»; щотижневих виданнях «Бізнес», «Галицькі контракти», «Баланс», «Все про бухгалтерський облік», «Бюлетень фінансово-податкового законодавства і практики його застосування» та інших; а також розміщені в інформаційних системах «Ліга», «Бізнес», «Відомості Верховної Ради» тощо, на інформаційних сайтах (в першу чергу, на офіційному сайті Верховної Ради України www.rada.gov.ua). При цьому необхідно обов’язково звернути увагу чи у останній редакції подається нормативно-правовий акт, і чи не втратив від чинність.

Крім того, студент повинен докладно вивчити матеріали підручників і навчальних посібників, ознайомитись з додатковою літературою та періодичними виданнями за обраною темою: монографіями, статтями за останні роки в журналах «Фінанси України», «Финансы», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит», «Економіка України», «Вісник Національного Банку України», «Облік і фінанси», «Світ фінансів», «Финансы, учет, банки» та інших. При цьому необхідно обов’язково використовувати публікації викладачів Університету, а також іноземні джерела.

Для пошуку необхідного матеріалу студенту доцільно скористатися картотекою бібліотеки університету та предметно-тематичними каталогами публічних бібліотек.

При вивченні літератури студент повинен використовувати публікації останніх років, в першу чергу, надруковані у періодичних виданнях, в тому числі статті. Необхідно здійснювати цілеспрямований пошук за темою дослідження, вести робочі записи. Записи можна здійснювати як у формі стислого викладу (реферату), так і у вигляді окремих цитат. Усі записи незалежно від їх характеру (основні положення тексту, таблиці, статистичні матеріали, цитати) повинні бути підтверджені посиланням на джерела. Якщо виписка зроблена з книги або брошури, то вказується: прізвище та ініціали автора, назва книги, місце і рік її видання та зазначається номер сторінки звідки береться інформація. В посиланнях на журнали (газети) необхідно зазначати рік видання, номер, сторінки.

Статистичні та звітні дані повинні відображати сутність та динаміку питань і явищ, що досліджуються в роботі. Процес збору статистичного матеріалу дуже складний і трудомісткий, що потребує певного досвіду. З метою економії часу, забезпечення своєчасності і високої якості виконання курсової роботи необхідно скласти програму його збору. Допомогу у розробці цієї програми і у визначенні об’єкта дослідження студенти одержують у наукових керівників.

Джерелами для одержання статистичного матеріалу можуть бути: статистичні збірники; опубліковані наукові роботи; звітні дані підприємств і організацій; акти ревізійних перевірок; висновки фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів з питань господарської діяльності бюджетних установ. Найбільш популярними статистичними збірниками є: офіційні видання Держкомстату України «Статистичний щорічник за ___ рік» та «Україна в цифрах»; «Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за ___ рік»; «Основні показники виробничо-фінансової діяльності підприємств та організацій за ___ рік»; «Бюлетень систематизованого законодавства України. Сер. 3. Податки. Фінанси. Цінні папери»; «Макрофіскальний огляд: макроекономічна ситуація і бюджетні показники»; «Бюлетень фінансової статистики: показники і тенденції»; «Фінансовий ринок України: інформаційно-аналітичний бюлетень». Також в якості джерел статистичної інформації можна використовувати офіційні сайти таких установ як Верховна рада України (www.rada.gov.ua), Національний банк України (www.bank.gov.ua), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (www.me.gov.ua), Міністерство фінансів України (http://minfin.gov.ua/), Державна фіскальна служба України (http://sfs.gov.ua), Державна служба статистики України (www.ukrstat.gov.ua), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (www.nssmc.gov.ua), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (www.nfp.gov.ua), Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (http://smida.gov.ua) та інші.

Аналіз зібраного статистичного матеріалу здійснюється шляхом використання економіко-математичних і статистичних методів, подається у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. На основі результатів такого аналізу в роботі, відповідно до предмету дослідження, визначаються основні закономірності і тенденції, обґрунтовуються висновки, визначаються напрями удосконалення фінансових відносин.

Усі опрацьовані літературні джерела включаються до списку використаних джерел.

Потрібно мати на увазі, що вивчення літературних джерел, збір та аналіз статистичного матеріалу відбувається не лише в підготовчий період. Поглиблене вивчення спеціальної літератури, додатковий збір деяких статистичних даних здійснюється протягом всього періоду написання роботи, включаючи її завершальний етап.

4. СКЛАДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Важливим етапом підготовки курсової роботи є складання плану її написання. План розробки теми розкриває її зміст, вказує на напрям пошуку рішення поставлених завдань. Підготовка до складання плану розпочинається у процесі ознайомлення з основною літературою за темою дослідження. Якісно складений план курсової роботи сприяє результативному цілеспрямованому вивченню літературних джерел, орієнтує студента в процесі пошуку та обробки фактичного матеріалу та при викладенні основного змісту роботи.

При розробці плану роботи необхідно скласти коротку анотацію кожного параграфу. Матеріал повинен бути взаємопов’язаним і розміщеним в логічній послідовності.

План роботи залежить від предмету, об’єкту, мети та завдань дослідження. До погодження плану з науковим керівником студент може розробити кілька варіантів плану. Складаючи план роботи, студент має показати розуміння сутності обраної теми, напрямів її дослідження, постановки і вирішення окремих завдань. Погоджений з науковим керівником і затверджений ним план є основою для підготовки і написання курсової роботи.

При виконанні курсової роботи може виникнути необхідність уточнення плану роботи і змін напряму дослідження. Такі зміни слід погодити з науковим керівником.

План курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

В кожному розділі необхідно виокремити параграфи (рекомендується така кількість параграфів у розділах: перший і другий розділ ‒ три параграфи; третій розділ ‒ два параграфи). Назви розділів не повинні співпадати з назвою курсової роботи, а назви параграфів не повинні повторювати назви розділів.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

В. А. Палехова методичні вказівки до написання курсової роботи
Перш, ніж почати працювати над нею, доцільно ознайомитися з вимогами до написання та порадами, врахування яких здатне суттєво полегшити...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та...
Уявлення про теорію держави та права як основну юридичну науку; закріплення знань про систему категорій теорії держави та права;...

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів
Рецензенти: д е н., проф Слав’юк Р. А., завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи убс нбу (м....

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка