Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Історія української філософії»

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Історія української філософії»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з курсу «Історія української філософії»


Укладачі: докт. ф. н., проф. Мозгова Н. Г.

к.ф.н. доц.. Остапчук Г.О.

Київ 2011

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота — це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з курсу «Історія української філософії». Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення завдань професійної діяльності у сфері філософії. Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з курсу «Історія української філософії», перевірити якість цих знань; оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень. Уже на цій першій творчій спробі можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналізувати і систематизувати першоджерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження. Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою наукову роботу та оформити її результати.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами філософського дискурсу. Вона затверджується на засіданні кафедри філософії. Виконання курсових робіт визначається графіком. Студентові надається право вибрати тему магістерської роботи з тих, які визначені кафедрою філософії, або запропонувати свою тему, обґрунтувавши необхідність її розроблення. Обирати тему без погодження з керівником не дозволяється.

Курсова робота студента з курсу «Історія української філософії» - це навчально-наукове дослідження. Обсяг курсової роботи становить 25-30 сторінок друкованого тексту, без урахування додатків і списку джерел літератури.
Вимоги до курсової роботи:

 • актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку філософського знання, а також практичним завданням зазначеної сфери;

 • об’єктивність дослідження;

 • наявність характеристики історії досліджуваної проблеми, її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

 • чіткість характеристики об’єкта, предмета, мети, завдань дослідження;

 • відповідність фактичного матеріалу методологічним нормам;

 • обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій;

 • бездоганність тексту з погляду законів і правил логіки, граматики та пунктуації;

 • відповідність вимогам державних, міждержавних та міжнародних стандартів, а також наукового стилю викладу;

 • своєчасність виконання.

Курсову роботу виконують відповідно до завдання-графіка, затвердженого кафедрою філософії. Цей процес спрямовують і контролюють завідувач кафедри, науковий керівник .

Захищають її публічно перед комісією в складі 3 викладачів кафедри філософії.

 1. ПОСЛІДОВНІСТ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Раціональніше організувати роботу над курсовою роботою, правильно розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно розробити вибрану тему допоможе алгоритм написання курсової роботи.

Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності:

 • вибір теми курсової роботи;

 • з'ясування об'єкта і предмета;

 • визначення мети і завдань дослідження ;

 • виявлення і відбір літератури з теми, її відбір та вивчення ;

 • складання попереднього плану дослідження;

 • написання вступу;

 • виклад теорії і методики ;

 • формулювання висновків;

 • оформлення списку використаних джерел та додатків.

 • літературне редагування та технічне оформлення

 • рецензування керівником та підготовка до захисту

Підготовчий етап роботи над курсовою роботою.

Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування актуальності тобто тим, наскільки вибране дослідження сприятиме розвитку відповідної галузі науки, економіки та соціальному розвитку країни.. Перевагу віддають темі, яка найповніше відповідає навчально-виробничим інтересам та схильностям і під час розроблення якої можна виявити максимум особистої творчості й ініціативи. При з'ясуванні об'єкта, предмета, мети і завдань дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв'язки. Об’єкт дослідження – це процес або явище, які породжують наукову проблему й вибрані шляхи для вивчення. Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії та практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації. Об’єкт дослідження – це частина об’єктивної реальності, яка на відповідному етапі предметом практичної й теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб’єкта).

Наукова проблема – це сукупність нових діалектично складних теоретичних або практичних питань, які суперечать існуючим знанням або прикладним методам у певній науці й потребують вирішення за допомогою наукових досліджень. Наукові проблеми виникають не стихійно, а закономірно, тому вирішення наукових проблем є рушійною силою розвитку науки.

Проблема повинна бути чітко визначеною та послідовною. Важливою умовою істинності проблеми є властивість її доведення (доказовості). Цю властивість у формальній логіці виражає закон достатнього обґрунтування, сутність якого полягає в тому, що в ході дослідження достовірними вважають лише ті твердження, стосовно істинності яких наведено обґрунтовані докази. Проблему вважається доведеною, якщо не просто стверджують її істинність, а й указують підстави її вирішення.

Оскільки наукова проблема є сукупністю складних теоретичних і практичних питань, під час наукового дослідження проблеми поділяють на складові компоненти – теми.

Тема – це частина наукової проблеми, яка охоплює одне або кілька питань дослідження.

Тему вибирають виходячи з мети дослідницької роботи, яка повинна передбачати розроблення нових концепцій і напрямів розвитку певної науки, удосконалення існуючої методології або розроблення нових методик (рекомендацій). Теми наукових досліджень формують у межах проблем відповідної науки, які поділяють на теоретичні, методологічні та організаційні.

Теоретичні проблеми передбачають дослідження окремих концепцій певної науки, що стосуються її законів, розроблення аксіоматичних знань.

Методологічні проблеми стосуються методів певної науки, що застосовуються в ході вивчення її об’єктів.

Організаційні проблеми включають організацію досліджень із певної науки й застосування її результатів у практичній діяльності.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Предмет дослідження є таким його елементом, який включає сукупність властивостей і відношень об’єкта, опосередкованих людиною (суб’єктом) у ході дослідження з певною метою в конкретних умовах.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. В об’єкті виділяють ту його частину, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямовують увагу, оскільки предмет дослідження визначає тему навчально-наукового дослідження, яку вказують на титульному аркуші першої частини магістерської роботи.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також із його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об’єкта дослідження в реальній практиці й вимогами суспільства до його ефективнішого функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюють двоступенево: першу частину – у вигляді суспільної корисності, другу – у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного предмета дослідження.

Наявність поставленої мети дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть включати такі складові:

 • вирішення певних теоретичних питань, що входять до загальної проблеми дослідження;

 • всебічне вивчення практики вирішення відповідної проблеми, виявлення її типового стану, вад і труднощів, їхніх причин, типових особливостей передового досвіду;

 • обґрунтування необхідної системи заходів для вирішення відповідної проблеми;

 • експериментальну перевірку запропонованої системи заходів щодо відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми при певних затратах часу й зусиль;

 • розроблення методичних рекомендацій і пропозицій щодо використання результатів дослідження в практиці роботи відповідних установ (організацій).


Робота над текстом курсової роботи

Другий етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Виписувати цитати треба на одну сторону окремих аркушів паперу стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому матеріалі, систематизувати його за темами і проблемами.

Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї роботи над дослідженням. Попередній план роботи треба обов'язково показати науковому керівникові, оскільки може статися, що потрібно буде переписувати текст роботи. Готуючись до викладення тексту курсової роботи, доцільно ще раз уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів). Кожний розділ (глава) висвітлює самостійне питання, а підрозділ (параграф) — окрему частину цього питання.

Для доказу кожного положення треба наводити аргументи, розташовуючи їх таким чином: середній доказ — слабкий доказ — сильний доказ або сильний — слабкий — середній. Щодо кожного розділу (глави) роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому.

Кількісні дані, що ілюструють практичний досвід роботи, можна проаналізувати за методом ранжованого ряду, розподіливши матеріали за роками, звівши їх у статистичні таблиці, таблиці для порівняння та ін., що дозволить зробити конкретні висновки. Таким чином, широке використання відомих у науці методів накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду в цілому дасть змогу виконати основне завдання курсового дослідження: поєднати різні роз'єднані знання в цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики феської науки.

Заключний етап роботи над курсовою роботою

На цьому етапі передбачається написання вступу та висновків до курсової роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту. Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість;визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст. Обов'язковою частиною вступу є огляд літератури з теми дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи (25—30 джерел). Огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни.

Логічним завершенням курсової роботи є висновки. Головна їх мета — підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих логічних, лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного значення.

У загальних висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, отримані в магістерській роботі, з формулюванням розв’язаної наукової проблеми (завдання) та значення її для науки й практики. Далі наводять рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

Основна вимога до заключної частини — не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених у розділах. Завершуючи написання курсової роботи, необхідно систематизувати матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.

3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Навчально-наукове дослідження містить:

 • вступ;

 • розділи, підрозділи, пункти, підпункти й висновки;

 • загальні висновки;

 • додатки (у разі потреби);

 • список джерел і літератури;

 • іменний і предметний покажчики;

 • зміст.

Основний текст курсової роботи друкують на форматі А4 (210297 мм) через півтора інтервалу шрифтом Times New Roman Cyr, кегль 14. Друкуючи текст, залишають поля таких розмірів: верхнє – 20мм, праве – 10-15 нижнє – 20мм, ліве – 30 мм. Абзацний відступ – 12,5мм.

Кожний розділ першої частини починають із нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів.

У тексті родові назви рубрик друкують малими літерами (крім першої), а тематичні заголовки – великими. Родові назви, номери й тематичні заголовки друкують напівжирним шрифтом. Родові назви й номери рубрик виділяють в окремий рядок.

Курсова робота містити нумерований абетковий список літератури, використаної для розроблення теми дослідження, а друга частина – нумерований алфавітний список літератури, використаний для редагування вибраного матеріалу, а також для здійснення економічних розрахунків. Побудова обох списків повинна відповідати принципу розташування «слово за словом».

Сторінки з даними титульного аркушу оформляють відповідно до зразків, наведених у додатку 1 – 3.

Зміст курсової роботи оформляють відповідно до зразка, наведеного в додатку 3.

На завершену й належним чином оформлену курсову роботу науковий керівник складає відгук. Захист відбувається публічно перед комісією у складі 3 викладачів кафедри філософії.
4. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ

Й ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Закінчивши технічне оформлення курсової роботи, необхідно приділити достатньо уваги підготовці до її захисту.

Процедура захисту включає:

 • доповідь студента щодо змісту роботи;

 • відповіді студента на запитання членів комісії та інших осіб, присутніх на захисті;

 • оголошення відгуку наукового керівника

 • рішення комісії про оцінку роботи.

Насамперед необхідно підготувати тези виступу (10 - 15 хв.) на засіданні комісії.

Зі структурного погляду тези виступу можна поділити на три частини, що складаються з рубрик, кожна з яких є самостійним смисловим блоком, хоча в цілому вони логічно взаємопов’язані та складають єдність, що характеризує зміст проведеного навчального дослідження.

Перша частина в основному повторює вступ курсової роботи. Рубрики цієї частини відповідають тим змістовим аспектам, які характеризують актуальність вибраної теми, формулюють цілі роботи, описують склад і загальну структуру праці.

Друга частина виступу в послідовності, визначеній логікою проведеного навчального дослідження, характеризує кожний розділ курсової роботи. При цьому особливу увагу звертають на кінцеві результати. Наводять критичні зіставлення й оцінки.

Третю, останню частину будують за змістом загальних висновків й основних рекомендацій курсової роботи.

Дуже важливо, щоб виступ був науковим, тобто добре аргументованим, зрозумілим, граматично точним, переконливим. Під час підготовки письмового тексту виступу варто скористатися такими порадами:

 • залишити великі поля для можливих стислих доповнень;

 • підкреслити слова, на яких робиться логічний наголос;

 • звести до мінімуму вживання займенників;

 • ужити переважно прості слова й прості стверджувальні речення.

Текст виступу може супроводжуватися додатковими матеріалами (схемами, кресленнями, таблицями, діаграмами, графіками, слайдами, фото-, кіно- та відеоматеріалами, плакатами тощо), які унаочнюють доведення відповідних положень курсової роботи, зроблених висновків та внесених пропозицій. Варто пам’ятати, що наочний матеріал повинен бути тісно пов’язаний із текстом курсової роботи

Підготовлені тези виступу в цілому повинні показати найвищий рівень теоретичної підготовки студента, його всебічну ерудицію та вміння доступно викласти основні результати проведеного дослідження.

Відповіді повинні бути стислими, чіткими та добре аргументованими. Якщо можливі посилання на текст курсової роботи, то їх обов’язково роблять, оскільки це надає їм найбільшої переконливості й водночас дозволяє акцентувати увагу на достовірності результатів дослідження.

Студент зобов’язаний дати відповіді на всі задані йому запитання. Перед тим як відповісти на питання, необхідно уважно його вислухати й, доцільно, занотувати. Бажано на запитання відповісти відразу, не вислуховуючи всі запитання. Відповідаючи на запитання, потрібно торкатися лише суті справи.

Результати захисту курсової роботи визначають оцінками відмінно, добре, задовільно та незадовільно. Оцінку виставляють на закритому засіданні комісії. Оголошує її голова комісії студенту й усім присутнім на відкритому засіданні.

Коли захист курсової роботи визнають незадовільним, комісія з’ясовує, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену кафедрою філософії.

Студента, який не справляється з повторним , відраховують з університету, видавши йому академічну довідку.

Захищені курсові роботи зберігаються на кафедрі філософії ІФОН протягом 3 років.

5. КЕРУВАННЯ ВИКОНАННЯМ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Керівництво курсовими роботами доручають кваліфікованим викладачам кафедри філософії НПУ імені М.П. Драгоманова.

Обов’язки наукового керівника курсової роботи такі:

 • надавати допомогу у виборі теми, розробленні плану (змісту) роботи, доборі літератури, виборі методів дослідження тощо;

 • аналізувати зміст роботи;

 • визначати поетапні терміни виконання роботи;

 • контролювати виконання роботи;

 • скласти письмовий відгук на курсову роботу.

У відгуку наукового керівника курсової роботи викладають:

 • актуальність теми;

 • ступінь наукового та практичного значення праці;

 • ступінь самостійності у виконанні курсової роботи, оригінальність вирішення проблематики роботи;

 • уміння використовувати джерела інформації, зокрема літературу;

 • ступінь володіння методами дослідження;

 • повноту і якість розроблення теми, завершеність роботи;

 • логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладення матеріалу;

 • можливість практичного застосування роботи або окремих її частин;

 • висновок про те, якою мірою робота відповідає вимогам, що висуваються до таких праць;

 • характеристику діяльності студента під час виконання магістерської роботи.

Відгук науковий керівник підписує особисто, зазначивши свої ініціали, прізвище, посаду, науковий ступінь, вчене звання, почесні звання та дату.

Отже, визначаючи якість курсової роботи, керівник повинен проаналізувати її, керуючись принциповими міркуваннями, що усувають будь-яку суб’єктивну думку.

У докладному аналізі курсової роботи наводять перелік помічених недоліків, наприклад: неточних і неправильних визначень та формулювань, смислових і стилістичних вад.

У висновках керівник обов’язково оцінює курсову роботу за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно та незадовільно. Оцінка незадовільно не є підставою для відхилення курсової роботи від її захисту.


Д о д а т о к 1.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

КУРСОВА РОБОТА
зі спеціальності 6.030100

„ФІЛОСОФІЯ”

Студента групи 23,

ІІ курсу денної форми навчання
Науковий керівник:

доктор філософських наук, професор

В.М. Іванов

Київ – 2010

Д о д а т о к 2

З М І С Т

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Розділ 1.

Проблема культурної ідентичності у сучасній філософській антропології. . . . . . . . . . .

10

1.1.

Формування теоретико-методологічних основ аналізу проблеми ідентичності в філософсько-історичному аспекті.

10

1.2.

Проблеми культурної ідентичності в контексті життєвого світу.

20

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Розділ 2.

Культурна ідентичність як універсальна форма самоусвідомлення людини полікультурного суспільства.

33

2.1.

Постмодерністський дискурс аналізу проблеми ідентичності.

33

2.2.

Соціолінгвістичні аспекти ідентифікації в сучасному суспільстві.

45

2.3.

Нові контексти ідентифікації в умовах техногенно-компютерної цивілізації.

57

Висновки

69

Розділ 3

Особистісна само ідентифікація у крос культурній перспективі.

85

3.1

Ідентифікуюча стилізація як екзистанційно-антропологічна проблема філософії початку ХХІ століття.

85

3.2.

Діалектика глобального та етнонаціонального в кроскультурній перспективі.

110

Висновки

123

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Джерела та література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

Іменний покажчик .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

Предметний покажчик .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

Анотації

142


Д о д а т о к 3.

ВИМОГИ ДО

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
Список літератури подається тільки в алфавітному порядку
Один авторАнтонов А. В. Восприятие внетекстовых форм информации в издании / А.В. Антонов. – М. : Книга, 1972. – 104 с.

Два авториАдамов В.О. Діяльність надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади. / В.О.Адамов , С.М.Матяш -К.: Києво-Мог.акад.,2005. – 307с.

Три автори

 1. в

Артемчук Г. І. Методика організації науково-дослідницької роботи: Навч. посіб. / Г.І. Артемчук, В.М. Курило, М.П. Кочерган: Київ. держ. лінгв. ун-т. – К.: Форум, 2000. – 270 с.Пять і більше авторів

Психологія менеджменту/ [Власов П.К.,Липницький А.В.,Лущихина І.М. та ін.]; під ред.. Г.С.Никифорова: К.:Гуманітарний центр, 2007- 510 с.

Без автора

Історія Свято-Михайлівського Злотоверхого монастиря/ [автор тексту В.Клос]- К.:Грані-Т, 2007. – 119с.

Проблеми типології та квантитативної лексикології : [ зб.наук.праць/ред. Калущенко В. та інш. ] – Чернівці:Рута, 2007.- 310с.

Багатотомне джерело

Дарова А.Т. Курс налогового права: в 6 т./А.Т.Дарова .-Х:Право.2002 – Т.4: Вирахування ПДВ. – 2007.- 534с.

Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей й математична статистика. Ч.1 / В.Г.Бондаренко, І.Ю.Канівська, С.М.Парамонова. –К.:НТУУ «КПІ»,2006.-125с.

Бібліографічні показники

Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій раді ЛДУ у 2006 р. / О.С.Куц, О.Вецеба –Львів:Укр.техноголії, 2007.-74 с.

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права Конституційного Суду України за 1997-2000роки/ [уклад. Кирись Б.О.,Полтань О.С. ].Львів:-Львів держ.у-т вн.справ, 2006.-82с. – (Серія Бібліотечні довідники: вип.5)

Частини книги

Козіна Ж.Д. Теоретичні основи і результати практичного застосування результатів аналізу з наукових досліджень в області спортивних ігор/ Ж.Д.Козіна // Теорія та методика фізичного виховання -2007.-№5 –С.18-32, 45-49

Словники

Українсько-німецький тематичний словник [укла.Н.Яцко та ін.]. – К.:Каравела, 2007- 534с.

Європейський Союз: словник-довідник / [ред..упоряд. М.Марченко ]. -2-ге вид. – К.: К.І.С., 2006.-657с.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі:електронні ресурси в науці, культурі та освіті (підсумки 10-ї Міжн.наук.конф.Крим-2003) [Електр. ресурс] / Л.Й.Костенкок, А.О. Ченненко, А.Г.Бровкін // Бібліотечний вісник – 2003 -№4-С.45- Режим доступу до журн.: http://www.nbul.gov.ua/articles/2003/03kinko/htm.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ


 1. Міфологічна свідомість праукраїнців як підґрунтя вітчизняної філософії.

 2. Онтологічні, натурфілософські, космогонічні і космологічні концепти в давньоруській культурі.

 3. Морально-етичні уявлення в Київській Русі.

 4. Провідні філософські джерела Київської Русі про людину, суспільство та історію.

 5. Філософські ідеї українських гуманістів та їх сучасне значення.

 6. Гуманістичне спрямування поглядів Ю.Дрогобича.

 7. Українська полемічна література ХУІ ст.. у філософському окресленні.

 8. Духовні пошуки І.Вишенського.

 9. Роль православних братств та братських шкіл у розвитку філософії та освіти в Україні.

 10. Філософські ідеї діячів Острозького культурно-освітнього центру.

 11. Київське братство та його значення у розвитку гуманістичних ідей в Україні.

 12. Логіка в Острозькій та Замойській академіях ( ХУІ-ХУІІ ст..): компоративний аналіз.

 13. Філософська думка Києво-Могилянської академії: вчення про світобудову та пізнання.

 14. Філософська думка Києво-Могилянської академії: етичні та естетичні ідеї.

 15. Натурфілософська та онтологічна проблематика у філософських курсах КМА.

 16. Людина в контексті релігійно-філософської рефлексії І.Гізеля.

 17. Принцип «Пізнай самого себе» в розумінні Сократа і Сковороди.

 18. «Нерівна рівність» Г.Сковороди й «рівна рівність» французьких просвітителів у контексті сучасного філософського осмислення проблеми.

 19. Вплив постаті Г.Сковороди на розвиток української духовної культури.

 20. Романтизм як світоглядна основа нового українського письменства.

 21. Філософські ідеї засновників Кирило-Мефодіївського товариства.

 22. Філософські погляди М.Гоголь у контексті українського романтизму.

 23. Тема «душі» у працях М.Гоголя. (спекулятивна психологія)

 24. Філософія українського неоромантизму: параметри розуміння людини.

 25. Філософсько-світоглядні ідеї Т.Шевченка.

 26. Ідея України у філософському світогляді П.Куліша.

 27. Філософська антропологія П.Куліша.

 28. Історіософські погляди М.Костомарова.

 29. Д.Веланський як представник шелігніанства в українській філософській думці ХІХ ст..

 30. Вплив німецької класичної філософії на розвиток української філософської думки першої половини ХІХ ст..

 31. Філософські студії у Львівському університеті наприкінці ХУШ- поч.. ХХ ст.

 32. Філософія у Харківському університеті у ХІХ – на поч.. ХХ ст..

 33. Розвиток філософської думки у Київському університеті у др..пол ХІХ на поч.. ХХ ст..

 34. Філософська традиція у Новоросійському університеті у др.пол. ХІХ – поч. ХХст.

 35. Логіка як практична дисципліна в КДА (1819-1920 рр.)

 36. Психологізм в українській академічній філософії ХІХ ст.

 37. Петро Лодій як представник української академічної філософії.

 38. Монодуалізм як нова метафізика М.Грота.

 39. Проблема історії філософії у філософській спадщині О.Козлова.

 40. Проблема періодизації історико-філософського процесу у творчості Ор.Новицького.

 41. Антропологічні погляди П.Юркевича в контексті сучасної філософської антропології.

 42. Розум і віра у філософській концепції П.Юркевича.

 43. Філософія міфу та художньої творчості Олександра Потебні.

 44. Філософія мови О.Потебні та В.Гумбольта.

 45. Ідеї правничої філософії у творчості Б.Костяківського.

 46. Логіко-нгосеологічні засади філософії В.Карпова.

 47. Спекулятивно-психологічні засади філософії П.Авсенєва.

 48. Співвідношення філософії та богослів’я у поглядах П. Ліницького

 49. Рецепція східної філософії в Україні (1840-1930-ті рр..)

 50. Вихідні філософсько-світоглядні ідеї В.Вернадського.

 51. Соціальна філософія М.Драгоманова.

 52. Філософсько-педагогічний феномен Михайла Драгоманова.

 53. Філософські ідеї у творчості покоління «Молодої України».

 54. Розвиток академічної філософії в Україні к. ХІХ – поч.. ХХ ст..

 55. Образ майбутнього України у творчості Івана Франка.

 56. Світоглядні ідеї Лесі Українки.

 57. Історіософські та соціально-політичні погляди В.Антоновича.

 58. Філософія національного радикалізму Д.Донцова.

 59. Історіософія Вячеслава Липинського.

 60. І.Лисяк-Рудницький – дослідник української політичної думки.

 61. Філософія права Б.Кістяківського: зміст,структура, соціально-практичне значення.

 62. Д.Чижевський як історик філософії.

 63. Проблема культурної ідентичності у творчій спадщині Д.Чижевського.

 64. М.Вернадський як основоположник вчення про ноосферу.

 65. В.Винниченко та його місце в історії філософської культури.

 66. Проблема української людини у творчості О.Кульчинського.

 67. Романтичний віталізм Миколи Хвильового.

 68. Росологія Юрія Липи.

 69. П.Копнін і його школа «логіки наукового пізнання».

 70. Розвиток філософії в українській діаспорі.

 71. Філософська дискусія «механістів» та «діалектиків» 20-30 р. ХХ ст.

 72. М.Хвильовий та дискусія з питань національної культури.

 73. Проблема національної ідентичності в творчості М.Шлемкевича та О.Кульчицького.

 74. Філософські підстави інтегрального націоналізму ( Д.Донцов, Ю.Липа, М.Сціборський).

 75. Ю.Вассиян як представник української філософської думки.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів
Рецензенти: д е н., проф Слав’юк Р. А., завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи убс нбу (м....

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад.:...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Ми навчання, які включають контрольні питання з зарубіжної літератури до передбачених програмою тем, необхідних для самостійної підготовки,...

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

В. А. Палехова методичні вказівки до написання курсової роботи
Перш, ніж почати працювати над нею, доцільно ознайомитися з вимогами до написання та порадами, врахування яких здатне суттєво полегшити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка