Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Бібліографічний покажчик Київ 2007 ббк 20. 1 Е 40 Бібліографічний покажчик «Екологічна освіта основа ХХІ століття»

Бібліографічний покажчик Київ 2007 ббк 20. 1 Е 40 Бібліографічний покажчик «Екологічна освіта основа ХХІ століття»

Сторінка1/3
  1   2   3

Управління культури

Ви виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради

(О (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації)


Екологічна освіта – основа ХХІ століття
Бібліографічний покажчик


Київ 2007


Управління культури

Ви виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради

(О (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації)
Централізована бібліотечна система

Оболонського району м. Києва

Екологічна освіта – основа ХХІ століття
Бібліографічний покажчик

Київ 2007
ББК 20.1

Е 40


Бібліографічний покажчик «Екологічна освіта – основа ХХІ століття» інформує про книги, навчальні посібники, брошури та статті з періодичних видань, які допоможуть у вивченні екології як науки та сприятимуть вихованню екологічної свідомості молодого покоління.

Матеріал видання згруповано в тематичні розділи: «Екологія: загальні аспекти вивчення», «Екологічне виховання молоді – майбутнє держави», «Охорона навколишнього середовища», «Екологія на сторінках Інтернету». Описи частково анотовано, в межах розділів розташовано в алфавітному порядку.

Вміщено словник екологічних термінів («Глосарій»).

Інформаційні джерела, представлені у виданні вийшли друком у 2003 – 2007 роках і знаходяться у фонді ЦРБ ім. О.С. Пушкіна Оболонського району м. Києва.

Покажчик підготовлено у відділі інформаційно-аналітичної та маркетингової роботи ЦРБ О.С. Пушкіна.

Інформацію подано станом на 01 червня 2007 року.

Укладач О.М. Львович
Відповідальна за випуск Н.В. Людвік.

©Укладач, О.М. Львович, 2007

© ЦРБ ім. О.С. Пушкіна Оболонського р-ну м. Києва, 2007

Зміст


Від укладача____________________________________________________5

Розділ 1. Екологія: загальні аспекти вивчення________________________7


Розділ 2. Екологічне виховання молоді –

майбутнє держави_______________________________________10

Розділ 3. Охорона навколишнього середовища_______________________13

Розділ 4. Екологія на сторінках Інтернету____________________________18

Додаток 1. Глосарій______________________________________________21

Додаток 2. Іменний покажчик авторів_______________________________26


Від укладача
Початок XXI століття - це час усвідомлення кризи цивіліза­ції, заснованої на індивідуалізмі, споживанні та підкоренні при­роди. Це час усвідомлення того, що природа має абсолютну цін­ність не тому, що вона приносить користь, а тому, що без неї неможливе існування людства. Настала епоха науки екології, яка взяла на себе функцію інтегрування людських знань і роль лоцмана людської історії.

Сучасна екологія - це наукова база для розробки стратегії і тактики поведінки людства. Закони екології вчать, що людство є частиною природи і його існування залежить від функціону­вання природних систем. Один із головних висновків, до якого веде вивчення екології, полягає в усвідомленні того, що при всіх видах виробництва треба орієнтуватися не на боротьбу з наслід­ками, що руйнують природу, а на усунення причин дегра­дації біосфери.

Закони екології лежать в основі не лише біологічного, а й соціального буття. З розвитком екологічної кризи стають усе більш актуальними екологічні прогнози на майбутнє . Вже перший з таких прогнозів, складений О. Тоффлером у 1971 році, показав небезпеку сліпого руху до суперіндустріального суспіль­ства. Серія прогнозів, зроблених Римським клубом, і в першу чер­гу прогнози Д. Медоуза, М. Месоровича, Е. Пестпеля, Я. Тінбергена та ін, досить об'єктивно засвідчують, що кризові ситуації в сиро­винній, продовольчій та екологічній сферах не є тимчасови­ми, вони зростають і ставлять перед людством серйозні завдання.

Наприкінці XX століття суспільство стало перед найважли­вішим моментом свого розвитку. Протягом усієї історії існу­вання людина спиралася на природоруйнівну структуру госпо­дарювання.

Техногенна цивілізація здійснила руйнівний вплив на біо­сферу планети і стала загрожувати здоров'ю людей і самому іс­нуванню людства. З'ясувалося, що природні багатства мають об­межені обсяги, швидко вичерпуються, а здатність багатьох еко­систем до самовідновлення наблизилася до межі, а в багатьох випадках виявилася вичерпаною. Виникла загроза майбутнім поколінням людства.

Напередодні XXI століття людство ступило на поріг нової скла­дної епохи - екологізації всіх сфер виробничої діяльності. Її ус­пішному здійсненню заважають соціально-політичні умови, які є наслідком того, що уряди й народи ще не зрозуміли необхідності віднесення проблем збереження довкілля до пріоритетів розвит­ку нації.

Складність і трагізм сучасного історичного періоду полягає в тому, що біосфера вже не може саморегулюватися за рахунок природних механізмів, тоді як ноосфера, яка управлятиметься загальнолюдським розумом, ще не існує. Світовому співтовари­ству необхідна єдина концепція виживання. Людство на роздо­ріжжі — треба зробити відповідний вибір: або екологічне усвідо­млення, або продовження стихійного розвитку з виходом за межу ризику і можливим крахом цивілізації.

Щодо подальшої долі людства існують як песимістичні, так і оптимістичні точки зору. Видатний англійський поет Байрон писав, що «людина позначає Землю руїнами». М.Ф. Реймерс стверджує: «У людства повинно бути майбутнє. І воно може бути світлим. Нерозв'язних проблем немає.

Пройти небезпечну ділянку шля­ху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активність, праця й високий професіоналізм». Але це шлях жорстких само­обмежень, шлях розуму, а не шлях самоствердження і самозадо­волення окремих осіб і окремих націй. Справжня людська цивілізація починається тоді, коли суспільство стабілізує своє середовище життя на основі гармонії соціальних і природних процесів.

Людська цивілізація вступила в таку фазу розвитку, коли її доля вирішується не науково-технічним прогресом, а глибиною екологічних знань і вмінням діяти відповідно до цих знань. Людство у XXI столітті вперше має стати єдиним суб'єктом творчості, тоді як раніше такими суб'єктами були тільки окремі особи або групи осіб.

Бібліографічний покажчик «Екологічна освіта –основа ХХІ століття» має на меті не просто передати основи необхідних знань з екології молодому поколінню, а виховати в нього шанобливе ставлення до невблаганних законів Природи і сформувати усвідомлення комплексу раціональних потреб «людини відповідальної», людини ХХІ століття.
Розділ 1. Екологія: загальні аспекти вивчення

«Людина підкорила собі планету і тепер повинна навчитися управляти нею, осягнути непросте мистецтво бути лідером на Землі. Якщо вона знайде в собі сили повністю і до кінця усвідомити всю складність і неусталеність свого сьогоденного стану і прийняти на себе певну відповідальність, якщо вона зможе досягнути того рівня культурної зрілості, яка дозволить їй здійснити цю нелегку місію, тоді майбуття належить їй.»

А. Печчеї
1.Білявський, Г.О. Основи екології: теорія та практикум [Текст]: навч. посіб. / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко.– К.: Либідь, 2004.– 368 с.

Пропонований посібник складається з трьох частин. У першій частині викладено основні положення, поняття й завдання сучасної екології, розглянуто сучасні концептуальні підходи до проблеми гармонійного розвитку суспільства, висвітлено специфіку екологічно збалансованого розвитку України.

У другій частині видання наведено інформацію про особливості екологічних методів досліджень, описано понад 60 завдань для практичних занять із визначення екологічного стану повітря, водних об’єктів, ґрунтів, рослин, тварин, мікроорганізмів, визначення загальної якості довкілля.

Цікавою і корисною для читача стане і третя частина посібника, яка містить додатки, де наведено найновішу інформацію щодо екологічних завдань і міжнародної стратегії людства у ХХІ сторіччі, законодавчо-нормативні документи та інформацію про сучасний екологічний стан України.

2.Білявський, Г.О. Основи екології [Текст]: підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков.– К.: Либідь, 2004.– 408 с.

Видання підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України і вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії екологічно-збалансованого розвитку людства у ХХІ столітті. Сутність, структура та роль сучасної екології розглянуто з позицій її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів.

3. Волошин, Д. В. Економіко-екологічні аспекти запобігання небезпечним змінам клімату : Методологія. Завдання. Механізми [Текст] / Д.В. Волошин.– К.: Наукова думка, 2005. - 278 с.

4. Злобін, Ю.А. Загальна екологія [Текст]: навч. посіб. / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2003.– 416 с.

У посібнику викладено основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини антропогенної деградації природного середовища, показано шляхи розвитку екологічного знання і причини трансформації екології від суто біологічної науки в соціально високо значущу сферу людських знань і дій.

5. Клименко, М.О.Моніторинг довкілля [Текст]: підручник / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк.– К.: Академія, 2006.– 360 с.– (Альма-матер).

У підручнику розглянуто моніторинг довкілля як самостійну і самодостатню галузь екологічної науки з власним предметом, об’єктом і методами дослідження. Узагальнено і систематизовано теоретичний доробок і практичний досвід суміжних природознавчих галузей знань, спрямованих на вивчення сучасних потреб і тенденцій глобальної екологізації людського світогляду.

Смисловим ядром видання є комплексний аналіз сутності, видів і рівнів моніторингу довкілля, зокрема: атмосферного повітря, поверхневих вод Світового океану, стану ґрунтів, радіоактивного забруднення навколишнього середовища, а також становлення біомоніторингу і біоіндикації як методів наукового пізнання.

Осмисленню теоретичного матеріалу сприятимуть вміщені у підручнику практичні роботи з моніторингу природничих об’єктів.

6. Корсак, К.В. Основи сучасної екології [Текст]: навч. посіб. / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: МАУП, 2004.– 340 с.

У пропонованому посібнику стисло, послідовно і нестандартно розглянуто особливості сучасної стадії еволюції людства, доведено необхідність переходу до нових засад життєзабезпечення, викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Розглянуто причини екологічних негараздів в Україні та можливості їх подолання.

7. Лук'янихін, В. О.   Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком [Текст] / В.О. Лук'янихін. - Суми : Університетська книга, 2002. - 314 с.

8. Малофеев, В.И. Социальная екология [Текст]: учеб.пособ. / В.И. Малофеев.– М.: Маркетинг, 2002.– 260 с.

У пропонованому підручнику розкрито сутність соціальної екології як предмету. Представлено аналіз ключових соціально-екологічних проблем. Наведено практичні приклади виникнення екологічних криз та шляхи їх попередження з метою забезпечення охорони навколишнього середовища. Розглянуто проблеми екологічної безпеки різних країн світу.

9. Мельник, Л. Г.    Екологічна економіка [Текст]: підруч. для вузів / Л.Г. Мельник. - 2-ге вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2003. - 348 с.

10. Мусієнко, М.М. Екологія [Текст]: тлумачний словник / М.М. Мусієнко.– К.: Либідь, 2004.– 376 с.

Словник містить тлумачення українською та російською мовами більш як 1500 базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології.

11. Романенко, В. Д.  Основи гідроекології [Текст] : підруч. для вузів / В.Д. Романенко. – К.: Обереги, 2001. - 728 с.

12. Руденко, С.С. Загальна екологія [Текст] : практич. курс / С.С. Руденко, С.С. Костішин, Т.В. Морозова. – Чернівці: Рута, 2003.– 320 с.

Книга знайомить читача з сучасними методами дослідження урбоекосистем. Автори пропонують 83 методики, специфічні для оцінки екосистем цього типу, які дозволять набути практичних навичок в оцінці екологічного стану урбоекосистем. Стислі теоретичні положення та інтерпретація ключових термінів полегшать самостійне опанування натурних і лабораторних досліджень.

13. Салтовський, О. І.  Основи соціальної екології [Текст]: навч. посіб. для вузів / О.І. Салтовський.– К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 382 с.

14. Сафранов, Т. А. Загальна екологія та неоекологія [Текст]: конспект лекцій / Т.А. Сафранов. – К.: КНТ, 2005. - 188 с.

15. Українсько-російський екологічний тлумачний словник [Текст] / Упоряд. А.М. Котляр; пер. В.М. Копоруліна.– Х.: Факт, 2005.– 336 с.– (Словник фахівця).
Розділ 2. Екологічне виховання молоді –

майбутнє держави«…я виніс із вражень мого життя глибоке переконання , що прекрасний ландшафт має такий величезний виховний вплив педагога: що день, проведений дитиною посеред бору і полів, коли її голову наповнює якийсь чарівний туман, в теплій волозі якого розкривається все її молоде, серце для того, щоб безтурботно і несвідомо вбирати в себе думки і зародки думок, які потоком ллються з природи, що такий день вартий багатьох тижнів, проведених на шкільній лаві»

К. Д. Ушинський

16. Андрейцев, В. І.   Право екологічної безпеки [Текст] : навч. та наук.- практич. посіб. / В.А. Андрейцев. – К.: Знання Прес, 2002. - 332 с.

17. Астапенко, Т.С. Формування екологічної свідомості засобами інформаційно – бібліотечної роботи [Текст] / Т.С. Астапенко // Екологічний вісник. – 2006.– № 2.– С. 28 – 29.

У статті йдеться про роль бібліотек, які мають нові інформаційні технології, у екологічному вихованні та формуванні екологічної свідомості населення.

18. Баб’як, М. Роль школи, церкви та громадськості села в екологічному вихованні учнів [Текст] / М. Баб’як // Педагогічна думка. – 2007.– № 1.– С. 55 – 58.

Представлено проект екологічної програми села Старичі на Яворивщині, метою якого є поліпшення екологічної ситуації на території села і прилеглих територіях , запобігання негативним впливам чинників забруднення на стан здоров’я населення, поліпшення естетичного вигляду території села.

19. Білик, Н.І. Підготовка лідерів – запорука успіху Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» [Текст] / Н.І. Білик // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 22.

У статті йдеться про міські та обласні організації Всеукраїнської дитячої спілки (ВДС) «Екологічна варта», яка створює психолого-педагогічні умови для розвитку особистих і колективних відносин, що є дуже важливим для процесу екологічного виховання.

20. Вернік, О.Л. Особливості проявів самосвідомості учнів молодших та середніх класів, евакуйованих із зони радіоекологічного контролю [Текст] / О.Л. Вернік // Безпека життєдіяльності. – 2006.– № 4.– С. 15 – 17.

Публікація містить порівняльний аналіз вивчення екологічної самосвідомості учнів Київських шкіл, переселених із зони радіоекологічного контролю.

21. Гуцал, О.З. Наука і екологічне відродження [Текст] / О.З. Гуцал // Екологічний вісник. – 2005.– № 5.– С. 13 –14.

Стаття розкриває суть головної на сьогодні, компоненти наукової і практичної екологічної сфери – промислової екології, яка полягає в найвищий економії природних ресурсів, допомагає усвідомити неминучість становлення екологічного мислення і наукового обґрунтування природо - ощадного господарювання людства на планеті.

22. Дацюк, В.П. «Забруднення навколишнього середовища. Екологічні проблеми автотранспорту» [Текст] / В.П. Дацюк // Безпека життєдіяльності. – 2006.– № 12.– С. 43 – 46.

Представлена методична розробка уроку з ОБЖД покликана сформувати в учнів уміння захищатись від негативного впливу екологічних чинників забруднення на здоров’я людини і навчити елементарним способам захисту від нього.

23. Дементьєва, Т.П. Деякі аспекти екологічної освіти і виховання учнів в інтересах збалансованого розвитку [Текст] / Т.П. Дементьєва // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 23.

Автор статті вважає, що екологічна освіта в широкому розумінні стає реальною освітою майбутнього, яка покликана забезпечити якісне життя для наступних поколінь, підготувати людину до того, щоб вона була здатна дбайливо ставитись до навколишнього середовища.

24. Добко, Т.В. Система інформаційно-бібліографічного забезпечення екологічних проблем у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського [Текст] / Т.В. Добко // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 20 – 22.

У статті йдеться про роботу Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського – головної установи держави, що здійснює накопичення, наукову обробку, зберігання, інтеграцію і суспільне використання національних інформаційних ресурсів, забезпечує доступ до світових джерел інформації в інтересах сталого розвитку України, зокрема виховання екологічної свідомості населення.

25. Драган, О.А. Психологічні особливості розв’язання екологічних задач в умовах різних освітніх середовищ [Текст] / О.А. Драган // Безпека життєдіяльності. – 2006.– № 3.– С. 29 – 31.

26. Колонькова, О.О. Особливості ставлення до природи учнів сільських шкіл [Текст] / О.О. Колонькова // Екологічний вісник. – 2006.– № 2.– С. 30 – 31.

Автор статті порівнює ставлення міських та сільських жителів до природи та охорони навколишнього середовища.

27. Лазебна, О.М. Позакласний захід: Екологічна криза [Текст] / О.М. Лазебна // Безпека життєдіяльності. – 2006.– № 4.– С. 47 – 48.

Представлений екологічний тренінг має на меті сформувати в учнів активну особистісну екологічну позицію.

28. Ольчедаєвська, В.М. Забруднення навколишнього середовища. Вода – необхідна складова життєзабезпечення людини [Текст] / В.М. Ольчедаєвська, К.М. Венжега // Безпека життєдіяльності .– 2007.– № 4.– С. 43 – 44.

Дана публікація містить методичну розробку уроку «Екологічна проблема навколишнього середовища. Взаємозв’язок людини і природи», метою якого є ознайомлення учнів з кризами, викликаними діяльністю людини, а також наслідками, до яких призводить нерозумне використання природних багатств.

29. Примаченко, Н.М. Головні екологічні проблеми Київщини [Текст] / Н.М. Примаченко / Шк. бібліотека. – 2006.– № 6.– С. 27 – 31.

Представлено методичну розробку уроку з екології, головною метою якого є навчити учнів реально оцінювати екологічну ситуацію; виховувати шанобливе ставлення до всього живого, любов до рідного краю, пробуджувати пізнавальний інтерес, виховувати почуття відповідальності за збереження природи.

30. Пруцакова, О. Л. Сучасна шкільна екологічна освіта і запити освіти сталого розвитку [Текст] / О.Л. Пруцакова // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 20 – 21.

У статті розглянуто шкільну освіту за параметром екологізованості, тобто наявності екологічної проблематики і часу на її вивчення.

31. Пустовіт, Н.А. Визначення потреб України в освіті в інтересах сталого розвитку [Текст] / Н.А. Пустовіт // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С.18 – 19.

У статті висвітлено загальні підходи і деякі попередні результати щодо визначення потреб України в освіті в інтересах збалансованого розвитку загальної середньої освіти.

32. Скребець, В.О.   Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи [Текст]: монографія / В. О. Скребець. – К.: Слово, 2004. - 439 с.

33. Совгіра, С. Активізація навчального процесу з екології при використанні навчально-рольових ігор [Текст] / С. Совгіра // Рідна школа. – 2007.– № 3.– С. 10 – 12.

Автор статті розповідає про використання навчально-рольових ігор в екології. Він наголошує, що це приклад того, як мета навчання визначає його зміст, а новий зміст змушує створювати нові методи і форми навчання, які перебувають на рівні розробки і вносять відповідні корективи, іноді істотні, в початковий зміст.

34. Совгіра, С. Надзвичайні ситуації та їх аналіз при вивченні екології [Текст] / С. Совгіра // Рідна школа .– 2007.– № 1.– С.– 67 – 69.

Мета даної публікації – навчити молоде покоління розуміти навколишню природу та зміни в ній, які спричинила людина своїми активними діями, пов’язувати побачене з почутим, правильно діяти в надзвичайних екологічних ситуаціях.

35. Стефаник, В.І. Специфіка екологічної освіти та виховання в сільській школі [Текст] / В.І. Стефаник // Екологічний вісник .– 2006.– № 1.– С. 27 – 29.

Публікація розповідає про сучасні педагогічні методи у вихованні екологічної свідомості молоді.

36. Шамлян, К. Проблема екологічного виховання у вищій школі [Текст] / К. Шамлян // Педагогічна думка. – 2007.– № 1.– С. 45 – 49.

Автор статті вважає, що психолого – педагогічні дисципліни мають великі можливості для реалізації екологічної освітньої парадигми, а особливу увагу звертає на великий психологічний потенціал взаємодії людини зі світом природи. Наводить результати досліджень, спрямованих на вивчення екологічної свідомості молоді, які відображають ефективність впровадження нових екологічних принципів в екологічний процес.


Розділ 3. Охорона навколишнього середовища

«На лиці природи не буває написана ницість…У присутності природи людиною оволодіває одвічна насолода, хоч би які прикрощі випадали їй у повсякденному житті».

Р.Емерсон,
37. Андрух, А.М. Історико-краєзнавча спадщина в останніх притулках первозданної природи басейну річки Самоткань [Текст] / А.М. Андрух, О. Орлов // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 5 – 6.

38. Васійчук, В.О. Зменшення техногенного та радіаційного ризиків унаслідок утилізації відходів коксохімічних виробництв [Текст] / В.О. Васійчук, З.О.Знак, С.М. Мохняк // Безпека життєдіяльності. – 2007.– № 4.– С. 9 – 10.

39. Вдовін, І.О. Моніторинг атмосферного повітря за допомогою мобільних комплексів – шлях до сталого розвитку [Текст] / І.О. Вдовін, А.М. Андрух // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 7.

У статті розглянуто проблеми забруднення атмосферного повітря, що є актуальними для багатьох країн світу.

40. Гавриш, С. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства [Текст]: наук. вид. / С. Гавриш; за ред.. М.Т. Кравчук – К.: Книга, 2002.– 633 с.

Книгу присвячено проблемі, актуальність якої зумовлюється динамічною світовою екологічною кризою, що найболючіше проявляється в постчорнобильській Україні. Автор по-новому підходить до головних проблем кримінально-правової теорії, з урахуванням цього, системно і аргументовано вивчає проблему правової охорони довкілля інструментами кримінального права, включаючи тлумачення та практику застосування норм VII Особливої частини Кримінального кодексу України 2001 р., шляхів і методів вдосконалення екологічного і кримінального законодавства.

41. Гайченко, В. А.    Основи безпеки життєдіяльності людини [Текст]: навч. посіб. для вузів / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль – К.: МАУП, 2002.

42. Гетьман, В.І. Еколого-економічна (рекреаційна) діяльність установ природно-заповідного фонду [Текст] / В.І. Гетьман; Державна служба заповідної справи Міністерства охорони навколишнього середовища України // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 2-6.

У статті йдеться про заходи щодо стимулювання збереження та відновлення природного середовища України.

43. Гетьман, В.І. Заповідна справа потребує інтеграції в управлінні [Текст] / В.І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2005.– № 5.– С. 2 – 7.

Автор публікації вважає: слід очікувати, що оптимізація управління природно-заповідним фондом сприятиме, передусім, його збереженню в
інтересах сталого розвитку, а також поліпшенню стану довкілля, «згортанню» екологічної кризи.

44. Гузій, А.І. Проблеми охорони тварин на автомобільних дорогах [Текст] / А.І. Гузій // Екологічний вісник. – 2006.– № 1.– С. 10.

У публікації розглянуто проблеми зростання транспортного навантаження, що негативно позначається на екологічному стані довкілля, і тваринному світі зокрема. Зазначено, що під колесами автомобілів щоденно гине десятки тисяч тварин, і це вимагає влаштування нових автомагістралей.

45. Гуліч, М.П. Сучасні підходи до гігієнічної оцінки функціональних продуктів харчування [Текст] / М.П. Гуліч, О.В. Ященко // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 15 – 16.

Стаття розповідає про новий напрям у сучасній науці, пов’язаний з розробленням, вивченням та впровадженням у харчування населення так званих функціональних продуктів заданого хімічного складу, в тому числі збагачених нутрієнтами, мікроорганізмами, харчовими волокнами, пребіотиками тощо. На думку автора такі продукти можуть ефективно впливати на фізіологічні функції організму, підвищити рівень здоров’я та зменшити рівень захворюваності.

46. Дензанов, Г.О. Ресурсозберігальна технологія біоконверсії природних фосфатів [Текст] / Г.О. Дензанов, Г.Д.Петрук // Екологічний вісник. – 2006.– № 2.– С. 25.

У статті йдеться про один з потужніших валежів збільшення продуктивності сільськогосподарського виробництва – застосування органічних і неорганічних добрив. Представлено порівняльну характеристику кожного з зазначених компонентів визначено переваги і недоліки кожного з них.

47. Джигирей, В. С.   Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст]: навч. посіб. для вузів / В.С. Джигирей. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. - 310 с

У книзі розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

48. Дмитренко, І.П. Джерела утворення та надходження діоксинів в організм людини [Текст] / І.П. Дмитренко // Екологічний вісник. – 2005.– № 5.– С. 10 – 11.

У публікації йдеться про забруднення навколишнього середовища діоксинами. Особливу увагу приділено проблемі наслідків впливу діоксинів (надзвичайно токсичних речовин) на живі організми.

49. Дудка, І.О. Знахідки рідкісного макроміцета, запропонованого до включення у нове видання Червоної книги України [Текст] / І.О. Дудка, В.А. Островська // Екологічний вісник .– 2006.– № 2.– С. 2 – 5.


50. Дуднікова, І. І.  Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посіб. / І.І. Дуднікова. - 2-ге вид., доп. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. - 267 с.

51. Затулова, В.І. Забруднення атмосферного повітря м. Києва [Текст] / В.І. Затулова // Безпека життєдіяльності. – 2006.– № 12.– С. 18 – 20.

У статті наведено статистичні дані щодо рівня забруднення атмосферного повітря м. Києва. Визначено основні джерела забруднення повітря, пов’язані не тільки з виробництвом, але й зі споживанням тепла та енергії. Представлено проекти природоохоронних робіт на найближчу перспективу.

52. Захаров, Є.П. Екологічні проблеми Землі, пов’язані з виготовленням й експлуатацією ракетно-космічної техніки [Текст] / Є.П. Захаров // Екологічний вісник. – 2006.– № 1.– С. 11– 12.

Розглянуто вплив ракетно-космічної техніки на навколишнє середовище з позиції екологічного менеджменту.

53. Зачаровані Карпати: Заповідники та національні природні парки Закарпаття [Фотоматеріал] / Гол. ред. Л.Д. Головатий; худ. М.М. Дем’ян. – Ужгород: Карпати, 2005.– 320 с.

Пропоноване видання – спільний доробок державного видавництва «Карпати» та наукових колективів Карпатського біосферного заповідника, Ужанського національного природного парку, Національного природного парку «Синевир», Регіонального ландшафтного парку «Зачарований край» – найзначніших природоохоронних територій Закарпатської області.

54.Корзун, В.Н. Вимоги до якості харчування населення в умовах екологічного неблагополуччя [Текст] / В.Н. Корзун // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 10 – 14.

У публікації зазначено, що якісні, екологічно чисті продукти харчування відіграють роль найважливішого чинника адаптації організму до існування зростаючого чужорідного навантаження в сучасних умовах..

55. Кричевский, С.В. Экополитика и экобезопасность ракетно-космической деятельности: международные и национальные аспекты [Текст] / С.В. Кричевський // Екологічний вісник. – 2006.– № 1.– С. 5 – 7.

У статті подано короткий аналіз проблем екологічної політики, екологічної безпеки ракетно-космічної діяльності й процесу роззброєння, які впливають на стан екологічної безпеки у країнах – основних учасників цієї активності, – в Росії, США, Європейському Союзі, Казахстані, Китаї, Україні тощо.

56. Лазарєва, С.В. Рослини лікують [Текст] / С.В. Лазарєва, П.І. Гаврилащук // Екологічний вісник. – 2005.– № 5.– С. 12.

Про лікування різних хвороб екологічно чистими рослинами.

57. Проблеми поліпшення стану здоров’я дітей Житомирщини після аварії на ЧАЕС [Текст] / В.А. Павловський та ін. // Екологічний вісник. – 2006.– № 2.– С. 16 – 17.

Автори статті визначають першочергові завдання з боку держави, уряду та органів виконавчої влади всіх рівнів щодо охорони здоров’я дітей, бо саме від цього залежить майбутній демографічний стан в країні.

У публікації наголошено, що уряду країни необхідно покласти найбільш ефективні соціальні та екологічні заходи в основу відповідних документів.

58. Промислова екологія [Текст]: навч. посіб. / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк та ін. – К.: Знання, 2005.– 474 с.

Висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості біосфери, розкрито суть біоценозу, біохімічного кругообігу речовин у біосфері, подано характеристику основних джерел забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери. Особлива увага приділяється проблемі забруднення навколишнього природного середовища підприємствами гірничодобувної, хімічної, машинобудівної, нафтопереробної промисловості. Розглянуто основні методи й засоби захисту навколишнього середовища на промислових підприємствах від хімічних, електромагнітних та радіоактивних випромінювань. Проаналізовано методику проведення екологічної експертизи промислових об’єктів.

59. Ромащенко, М. Аграрні ефективності використання зрошуваних земель у процесі реформи [Текст] / М. Ромащенко, Д. Савчук // Екологічний вісник .– 2006.– № 2.– С. 6 – 8.

У статті йдеться про новий, революційний етап аграрної реформи, що нині здійснюється відповідно до грудневого 1999 р. Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки», програма якої передбачає кардинальні зміни практично в усіх сферах життєдіяльності, спочатку на селі, а згодом і в усій державі.

60. Ситник, К.М. Енергетика і екологічні імперативи [Текст] / К.М. Ситник, В.М. Багнюк // Екологічний вісник .– 2006.– № 2.– С. 9 – 12.

У статті розглядається чинна національна енергетична стратегія та питання щодо її впливу на навколишнє середовище.

61. Столяренко, Г.С. Впровадження біоконверсних комплексів – шлях до збалансованого розвитку суспільства на регіональному рівні [Текст] // Г.С. Столяренко, Н.М. Фоміна, В.О. Єрмолаєнко // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 16 – 17.

У публікації йдеться про використання альтернативних біологічних технологій з метою вдосконалення індустрії сільського господарства, впровадження регіональних біоконверсних комплексів, зокрема для виробництва біологічно активних органо-мінеральних добрив, що дасть можливість сільськогосподарським підприємствам широко застосувати технологію біологічного землеробства.

62. Столяренко, Г.С. Шляхи вирішення регіональних екологічних проблем промислового міста [Текст] / Г.С. Столяренко, Н.М. Фоміна // Екологічний вісник. – 2006.– № 2.– С. 20 – 21.

Про методи усунення несприятливих наслідків техногенного впливу на навколишнє середовище та запобігання впливу забруднень середовища на здоров’я людини.

63. Сухарев, С.М. Основи екології та охорона довкілля [Текст]: навч. посіб.[ для студ. вищ. навч. закладів] / С.М. Сухарев, С.Ю. Чудак, О.Ю. Сухарева.– К.: Центр навч. літератури, 2006.– 394 с.


Видання призначено для навчання студентів як екологічних, так і неекологічних спеціальностей. Опанування матеріалом посібника дозволить зрозуміти роль сучасної екології в питанні виживання людської цивілізації.

Розкрито теоретичні основи та методологію охорони довкілля, його значення в сучасному світі. Показано практичні напрями вирішення ряду сучасних екологічних проблем, розглянуто систему екологічної безпеки.

64. Тимочко, Т.В. Екологічні проблеми космічної діяльності: погляд громадськості [Текст] / Т.В. Тимочко // Екологічний вісник. – 2006.– № 1.– С. 2 – 4.

Йдеться про негативний вплив ракетно-космічної техніки на довкілля, та необхідність підвищення екологічної чистоти виробництва й експлуатації ракет, ефективного використання ракетної техніки для розв’язання існуючих екологічних проблем, що на сьогодні є надзвичайно актуальним.

65. Тимчук, Н.Ю. Охорона і перспективи використання лікарських рослин Північних Гриняв [Текст] / Н.Ю. Тимчук // Екологічний вісник. – 2006.– № 6.– С. 7 – 8.

Публікація розкриває одну з найважливіших проблем, яка стоїть нині перед людством – забезпечення раціонального використання і охорони природних лікарських рослинних ресурсів.

66. Триснюк, В. Вплив антропогенних факторів на здоров’я населення Тернополя [Текст] / В. Триснюк // Екологічний вісник. – 2006.– № 2.– С. 18.

У статті розглянуто нові підходи у плані оцінки екологічної ситуації в Україні та її впливу на здоров’я населення країни. Представлено результати дослідження, проведеного Івано-Франківським науково-дослідницьким інститутом екологічної безпеки, головною метою якого було виявлення стану забруднення ґрунтів та поверхневих вод, атмосферного повітря, рослинності та інших компонентів довкілля, а також їхній вплив на здоров’я населення Тернопільщини.

67. Чоловський, І.Г. Використання нафтогазових свердловин для захоронення стічних вод у надра [Текст] / І.Г. Чоловський // Екологічний вісник. – 2006.– № 2.– С. 26 –27.

У статті наголошено, що стабілізація і поліпшення екологічного стану поверхневих водойм і ґрунтових вод України можливі за рахунок зменшення скидів стічних вод у водні об’єкти. Пояснюється, що це можна здійснити за рахунок захоронення стічних вод у глибокі підземні горизонти, що не мають промивного режиму і зв’язку з поверхневими і ґрунтовими водами.

Розділ 4. Екологія на сторінках Інтернету
68. Всеукраїнська екологічна ліга [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ecolog.ms.km.ua/, вільний. – Мова: українська.

Хмельницька обласна організація "Всеукраїнська екологічна Ліга" - це неурядова громадська організація, яка діє на теренах Хмельницької області і ставить собі за мету змінити екологічну ситуацію в Хмельницькій області та взагалі в Україні, що сприятиме формуванню нової природоохоронної свідомості населення та підвищить рівень його екологічної культури.

Матеріали, вміщені на сайті знайомлять з діяльністю організації, що базується на  організації громадського екологічного контролю за виконанням природоохоронного законодавства, створенні умов безпечної життєдіяльності, боротьбі за припинення діяльності підприємств, які загрожують екологічній безпеці, інформуванні населення про стан навколишнього природного середовища.
69. Екологія [Електронний ресурс] // Вечірня газета. – Режим доступу: http://www.vechirka.com.ua/society/other/2612081603.php, вільний. – Мова: українська.

На сторінці сайту «Вечірньої газети» – «Екологія», наведено інформацію про екологічний вечір «ЧИСТА УКРАЇНА — ЧИСТА ЗЕМЛЯ», який відбувся в актовому залі Кіровоградської загальноосвітньої школи №35, присвячений підсумкам природоохоронної акції.
70. Екологія 2007 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ecoline.kiev.ua/, вільний. – Мова: російська, українська.

На сайті представлено матеріали щорічних національних виставок «Екологія», головна мета якої – сприяти конкретному вирiшенню екологiчних проблем шляхом виробництва екологiчно чистої продукцiї та відповідного обладнання. У днi роботи виставки заплановано широку програму семiнарiв, круглих столiв, лекцiй з природоохоронної дiяльностi та природокористування, матеріали яких представлено сайті.
71. Екологія Наука Техніка [Електронний ресурс] / Науково-просвітницький центр.– Режим доступу: http://www.eko.org.ua/ua/, вільний. – Мова: українська.

На сайті науково-просвітницького центру «Екологія Наука Техніка», висвітлюються проблеми інформаційно-методичного, консультативно-довідкового, просвітницького забезпечення діяльності галузевих організацій, установ науки й освіти, органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських організацій в різних галузях екології.

72. Екологія – Право – Людина [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.epl.org.ua/ , вільний. – Мова: українська.

“Екологія-Право-Людина” (ЕПЛ) (колишній БФ "Екоправо-Львів") – неурядова міжнародна організація, заснована у 1994 році з метою надання допомоги у захисті екологічних прав фізичним та юридичним особам, сприяння розвитку природоохоронної справи, екологічної освіти, науки та культури.
73. Екологія України [Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7690940, вільний. – Мова: українська.

На сайті «Екологія України», що є складовою частиною «Урядового порталу», ви знайдете вичерпну інформацію про екологічний стан в державі, а саме: екологічну експертизу України, екологічне законодавство України, екологічний захист та енергозбереження в Україні.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бібліографічний покажчик (До 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя)
З україною у серці [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад. О. М. Львович. – К. Цбрп ім. О. С. Пушкіна цбс оболонського р-ну м....

Кафедра освітніх технологiй освітні технології бібліографічний покажчик Випуск 7
О освітні технології: Бібліографічний покажчик. Випуск – Миколаїв: мду, 2009. – 149 с

Методика та методологія наукових досліджень Бібліографічний покажчик Випуск 2
Гордєй С. С. – зав сектором науково-інформаційної роботи бібліотеки мну імені В. О. Сухомлинського

Педагогіка та психологія вищої школи Анотований бібліографічний покажчик Випуск 2
Пєхота О. М. – доктор педагогiчних наук, завiдувач кафедри освітніх технологій та педагогічної майстерності

Освітні технології
П-23 Освітні технології: Бібліографічний покажчик. Випуск – Миколаїв: мду, 2006. – 132 с

Освітні технології
П-23 Освітні технології: Бібліографічний покажчик. Випуск – Миколаїв: мду, 2008. – 149 с

Наукова бібліотека історія психології в Україні. ХХ століття бібліографічний нарис
Гордєй С. С., завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки мну імені В. О. Сухомлинського

Коропська центральна районна бібліотека Валентина Микитівна Михайленко...
Валентина Микитівна Михайленко: Реком покаж / Склад.: Євтушенко І. М.; Відп за вип. Фєофілова Л. В. Чернігів, 2007. 19 с

Знаменні І пам’ятні дати Сарненщини на 2014 рік
Знаменні І пам’ятні дати Сарненщини на 2014 рік : рекомендаційний бібліографічний довідник / Сарненська центральна районна бібліотека;...

Абетковий покажчик професійних назв робітБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка