Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма ІІ сковородинівського колоквіуму На тему: «Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди»

Програма ІІ сковородинівського колоквіуму На тему: «Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди»

Український Філософський фонд

Центр св. Климента «Спілкування та діалог культур»

Кафедра філософії та релігієзнавства Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»

Центр «Практична філософія»

Програма

ІІ Сковородинівського колоквіуму

На тему: «Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди»

10–11 грудня 2013 року

(за адресою: Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,

Київ, вул. 4, Трьохсвятительська, к. 318)

Київ 2013

ОРГКОМІТЕТ

Ткачук М. Л. доктор філософських наук, професор, декан факультету гуманітарних наук, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Пролеєв С. В. доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, президент Українського філософського фонду, головний редактор часопису «Філософська думка».

Толстоухов А. В. доктор філософських наук, керівник Центру «Практична філософія» й головний редактор філософського часопису «Практична філософія».

Cтавнюк В. В. доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою історії стародавнього світу і середніх віків Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Cирцова О. М. кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.
10 грудня 2013 року

10 00 10 30 Реєстрація учасників

10 30 10 50 Хвилина кави

11 00 13 00 Ранкове засідання

Регламент
Доповіді 15 хв

Виступи в обговоренні 5 хв

Доповіді

Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди як науковий проект («Skovorodianum»).

Сирцова Олена Миколаївна кандидат філософських наук , старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Сковорода й візантійське богослів’я.

Ушкалов Леонід Володимирович доктор філологічних наук професор кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Cковородинський трактат «Убуждшеся видѣша славу егω»: роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його реторичної функції.

Бартоліні Марія Ґрація, доктор наук, старший науковий співробітник Міланського університету (Італія)

Мотивы христианизированного неоплатонизма

в творчестве Григория Сковороды.

Мильков Владимир Владимирович доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук (Росія)

14. 00 17. 00 Післяобіднє засідання

Некоторые замечания относительно итогов и перспектив изучения античных источников Григория Сковороды.

Марченко Олег Викторович, доктор философских наук, профессор кафедры истории отечественной философии философского факультета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ, Москва), заведующий кафедрой гуманитарных наук, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Григорій Сковорода й «Містагогія» Максима Сповідника.

Чорноморець Юрій Павлович, доктор філософських наук, професор

Національного педагогічного університету імені

М. Драгоманова.


Взаємокомпенсація філософії Епікура й метафорики насолоди «Пісні пісень» в містичному саду Сковороди.

Беліченко Андрій Валентинович, кандидат філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, головний редактор філософсько-літературного альманаху «Sub Rosa».

Григорій Сковорода як читач «De consolatione philosophiae» Северина Боеція.

Чернишов Віктор Володимирович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія

Кондратюка.
Містичні традиції та містичні контексти творчості Григорія Сковороди.

Пилипович Денис доктор філологічних наук, науковий працівник кафедри українознавства Ягеллонського Університету у Кракові (Польща) .Сковородознавчі проекти Національного літературно меморіального музею Г. С. Сковороди в с. Сковородинівка.

Рибка Олена Петрівна заступник директора з наукової роботи Національного літературно меморіального музею Г. С. Сковороди.


Дискусія

11 грудня

10 30 10 50 Хвилина кави

11 00 13 00 Ранкове засідання

КРУГЛИЙ СТІЛ

Презентація нових сковородознавчих українських та зарубіжних проектів і видань італійською французькою, німецькою, англійською, польською, російською мовами.

Леонід Ушкалов, Марія Ґрація Бартоліні, Денис Пилипович, Олег Марченко.

Презентація нового повного видання творів Сковороди:

Сковорода Григорій. Повне академічне зібрання творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. Едмонтон – Торонто Харків: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011, 1400 с.

Презентація сковородознавчих досліджень в Італії:

Maria Grazia Bartolini. “Introspice mare pectoris tui”. Ascendenze neoplatoniche nella produzione dialogica di H.S. Skovoroda, Firenze: Firenze University Press, 2010  (190 ст.)

Презентація першої в Польщі монографії про Сковороду :

Denys Pilipowicz. Rozmova o duchowym świecie: Hryhorij Skoworoda. Filozofia –Teologia – Mistyka. Kraków: Wydawnictwo “Szwajpolt Fiol“, 2010. 254 s.

14 00 Робоча зустріч авторів наукової збірки праць «Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди» та антології

двомовних видань «Античний кабінет Сковороди».

Ukrainian Philosophical Foundation,

Department of Philosophy and Religious Studies of National University «Kyiv-Mohyla Academy»,

Center «Practical Philosophy»,

Center of St. Clement «Communication and the Dialogue of Cultures»

PROGRAM

2nd Skovoroda Colloquium

«Antique and Medieval Sources of Skovoroda’s Philosophy»

10 –11december 2013

in the Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Treuchsviatytelska, 4, aud. 318

Kiev 2013

Organizing Committee

Maryna Tkachuk,  Doctor of sciences in philosophy, Professor, Dean of Humanities, Неad of Department of Philosophy and Religious studies, National University «Kyiv-Mohyla Academy».

Sergij Proleyev, Doctor of sciences in philosophy, Professor, Principal Research Fellow of the Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Philosophical Foundation,

Editor-in-Chief of the Philosophical Journal «Filosofs’ka dumka».

Anatolij Tolstouchov, Doctor of sciences in philosophy, Head of the Center «The Practical Philosophy», Editor-in-Chief of the Philosophical Journal «The Practical Philosophy».

Viktor Stavnyuk, Doctor of sciences in History, Professor, Director of Department of Ancient and Medieval History, Taras Schevchenko National University of Kiev.

Olena Syrtsova. Diplôme d’études approfondies en histoire de la philosophie , Université Paris I (Sorbonne), Post Doct. en philosophie, chercheur scientifique à l’Institut de philosophie de l’Academie Nationale des Sciences d’Ukraine.

10 december 2013

10. 00 10. 30 Registration

10. 30 10. 50 Coffee minute

11. 00 13. 00 Morning Session

Auditorium 318

Papers 15 min

Comments 5 min

Papers
Antique and Medieval Sources of Skovoroda’s Philosophy as Scientific Project («Skovorodianum»).

Olena Syrtsova, Diplôme d’études approfondies en histoire de la philosophie à L’Université Paris I (Sorbonne), Post Doct. en philosophie, chercheur scientifique à H. S. Skovoroda Institut de philosophie de l’Academie Nationale des Sciences d’Ukraine.

Gregorij Skovoroda and Byzantine Theology.

Leonid Ushkalov, MA, Ph.D, Doctor in Sciences of Philology, Professor (H. S. Skovoroda Kharkiv National University).
H. S. Skovoroda’s Ubuždšesja viděša slavu ego: the role of Biblical Quotations and of Patristic Homilies in establishing the treaty’s rhetorical function.

.

Maria Grazia Bartolini, Dottore di ricerca, Assegnista di ricerca (Università degli Studi di Milano).

Motives of Christian Neoplatonism in the Works of Grigory Skovoroda.

Vladimir Milkov the Doctor of Philosophical sciences, the leading researcher in the Institute of philosophy of the Russian Academy of Sciences.

13. 00 14. 00. Break
14. 00 17. 00. Afternoon Session

Few considerations on results and prospects of Grigory Skovoroda’s classical sources study.Oleg Marchenko, Professor of Russian Philosophy, History Department, doctor of philosophical sciences, Faculty of Philosophy, Russian State University of Humanities (RGGU, Moscow), Chief of the Department of Humanities, Professor of Moscow Tchaikovsky conservatory.
Skovoroda’s Conception of Three Worlds and «The Mystagogy» of Maximus the Confessor.
Yurij Chornomorets, Doctor of Sciences in Philosophy, professor at Kiev M. Dragomanov National Pedagogical University.
Mutual Compensation of Epicure’s Wisdom and the Delight of «The Song of Songs» in Skovoroda’s Mystical Garden.Andrij Belichenko, Ph.D. Scientific Research Fellow in the H. S. Skovoroda Institute of philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Chief Editor of the Philosophical Almanac «Sub Rosa».
Gregory Skovoroda as a reader of Severinus Boethius’s «De consolatione philosophiae».Victor V. Chernyshov, Ph.D., Associate Professor of the Department of Philosophy, Social and Political Studies at Poltava Yuri Kondratiuk National Technical University (Poltava, Ukraine).

Mystical Traditions and Mystical Contexts of Hryhorij Skovoroda’s works.

Denys Pilipowicz, Doctor of Philology, research fellow at the Department of Ukrainian Studies at the Jagiellonian University in Krakow (Poland).

Editions on Skovoroda in the frame of the Scientific Work of G. S. Skovoroda National Memorial Museum in Skovorodynivka (Charkhiv).

Olena Rybka. Vice director of Museum on scientific questions.

Discussion

11 december

10. 30 10. 50 Minute of Coffee

11. 00 13. 00 Morning Session

Round Table

Presentation of the Ukrainian, Italian, German, French, Canadian, Russian and Polish Editions and Projects of the Last Years, Relative to the Antique and Medieval Sources of Skovorodas Philosophy with participation of Leonid Ushkalov, Maria Grazia Bartolini, Denys Pilipowicz, Oleg Marchenko.

Presentation of the New Complete Edition of Gregorij Skovoroda Works: Сковорода Григорій. Повне академічне зібрання творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. ЕдмонтонТоронто –Харків: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011, 1400 с.

Presentation of the new monography on Skovoroda in Italy:

Maria Grazia Bartolini. “Introspice mare pectoris tui”. Ascendenze neoplatoniche nella produzione dialogica di H.S. Skovoroda, Firenze: Firenze University Press, 2010  (190 ст.).

Presentation of the first monography on Skovoroda in Poland:

Denys Pilipowicz. Rozmova o duchowym świecie: Hryhorij Skoworoda. Filozofia –Teologia – Mistyka. Kraków: Wydawnictwo “Szwajpolt Fiol“, 2010. 254 s.

Break

14. 00 Meeting of the authors of the Scientific Collection of the Papers of Colloquium «Antique and Medieval Sources of the Philosophy of Skovoroda» and of the antology of the bilingual texts «Antique cabinet of Skovoroda».
поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Античні та середньовічні джерела філософії Сковороди»
Кафедра філософії та релігієзнавства Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»

Національна академія наук України Інститут філософії імені Г. С....
Зал засідань Вченої ради Інституту філософії імені Г. С. Сковороди нану (вул. Трьохсвятительска 4, к. 318)

Уроку у 9 класі на тему «Значення творчості Григорія Савича Сковороди»
Сковороди, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів письменника, літератури про нього

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди національної академії наук україни
Д.І. Чижевський як історик філософії, його вплив на розвиток української історико-філософської науки

Національна академія наук України Інститут філософії імені Г. С. Сковороди
Г. С. Сковороди нан україни та Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі проводять 16 грудня 2014...

Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни сектор історії...
...

Програма Директора Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди
В цей час утверджуються основні принципи західної ("атлантичної") цивілізації, зокрема в епоху Модерну ці принципи утверджуються...

Наукова програма директора Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Поповича М. В
В цей час утверджуються основні принципи західної ("атлантичної") цивілізації, зокрема в епоху Модерну ці принципи утверджуються...

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди нан україни
«Прикладні аспекти теорії справедливості Джона Ролза: екологічна справедливість»

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди нан україни
Гергун А. В. Глобальна справедливість: контроверза універсалізму та партикуляризму. – К.: Наукова думка, 2016База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка