Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Лекція з дисципліни "Професійна етика державного службовця"

Лекція з дисципліни "Професійна етика державного службовця"

Сторінка1/2
  1   2
Лекція з дисципліни "Професійна етика державного службовця".
План.

  1. Мораль та етика: основні поняття.

  2. Професійна етика: виникнення, призначення, функції у суспільстві.

  3. Основні засади професійної етики державного службовця.

  4. Морально-правове регулювання поведінки державних службовців в Україні.


1.Мораль та етика: основні поняття.

Мораль — одна із форм духовного життя, один із найдав­ніших універсальних способів соціальної регуляції. Вона має загальнолюдський сенс і конкретно-історичний зміст. Мораль­ний вимір дає нам уявлення про міру людяності суспільства і особистості.

Мистецтво та релігія, філософія та право завжди звертали­ся до проблем добра і зла, справедливості й гуманності, сенсу життя та щастя людини й узагальнили досвід духовних пошу­ків людства.

Особливо гостро проблема місця і ролі моральних ціннос­тей у суспільному житті постала у XX ст., у період постра­дянських трансформацій, зокрема, в Україні. Найвидатніші досягнення науково-технічного прогресу обернулися ката­строфічними наслідками для людини. Проблема війни у ядер­ний вік, глобальна екологічна криза, проблеми хвороб і голоду, взаємодії культур і освіти стали планетарними пробле­мами. Вирішення їх без опори на моральну складову людсько­го існування неможливе, оскільки інтелект, не наповнений, не пронизаний моральністю (моральними цінностями), здатний зруйнувати не тільки навколишній світ, а й самого себе. Мо­ральне відродження і духовне вдосконалення людини — мета і засіб прогресивного розвитку українського суспільства та людства у цілому.

Етика - це філософська наука про мораль. Вона осмислює, узагальнює, систематизує історичний розвиток моралі, історію становлення й розвитку етичних теорій, концепцій, які обґрунтували природу, сутність, специфіку, функції моралі, за­кономірності її розвитку та функціонування, взаємозв'язок з іншими формами матеріального та духовного життя людей.

Етика як моральна філософія — це теоретичне знання, що відбиває моральну свідомість у всій її складності та суперечли­вості й конкретно-історичну моральну практику в її розмаїтті та колізіях.

2.Професійна етика: виникнення, призначення, функції у суспільстві.
За сучасних умов, коли формуються ринкові відносини, розбудовується громадянське суспільство і правова держава, зростання вільного саморегулюючого першопочатку в праці, підсилення моральних чинників у системі її стимулів, гумані­зація різних сфер праці веде до постійного розширення кола професій, що претендують на формування власних моральних кодексів. Крім традиційно відомих медичної, педагогічної та юридичної, поряд з дипломатичною та військовою етикою, рішуче заявляють про себе адміністративна і депутатська ети­ка, міліцейська і спортивна, етика вченого й журналіста, ін­женера і працівника сфери обслуговування. Дедалі більш оче­видним стає те, що прогресивний розвиток сучасного суспільства, усіх боків суспільного життя залежить від рівня загальноосвітньої та професійної підготовки, загальної культу­ри, моральних якостей працівників — активних і мислячих учасників історичної творчості. Безумовно, кожна трудова ді­яльність (незалежно від професії) базується на моральній сис­темі суспільства. В її лоні можуть обґрунтовуватися особливі моральні норми, цю відбивають специфіку професійної діяль­ності.

Професійна діяльність, об'єктом якої виступають живі люди, утворює складну систему взаємоперехідних, взаємозумовлених моральних стосунків. До цієї системи належать перш за все: а) ставлення спеціалістів до об'єкта праці (слід­чий — обвинувачений, лікар — хворий, вчитель — учень); б) стосунки спеціаліста з колегами; в) ставлення спеціаліста до суспільства. Ці стосунки вивчаються професійною етикою. Конкретизація ж загальних моральних принципів і норм та­ких стосунків відповідно до особливостей того чи іншого виду професійної діяльності являє собою «професійну» мораль. Во­на виникає у зв'язку з суспільним розподілом праці, що по­клав початок відокремленню соціально-професійних груп. З їх утворенням виникла потреба в регулюванні стосунків між професіоналами та професіоналів з клієнтами. Спочатку це було невелике коло професій, котрі у процесі подальшої спе­ціалізації праці все більше диференціювалися, у результаті чо­го виникали все нові й нові професії. Залежно від конкретних історичних умов переважала та чи інша сфера професійної ді­яльності. Ставлення до неї суспільства визначає її цінність.

Моральна оцінка професії суспільством зумовлюється двома чинниками: по-перше, тим, що дана професія дає об'єктивно для суспільного розвитку, по-друге, тим, що вона дає людині суб'єктивно, а саме в плані морального впливу на неї. Будь-яка професія, оскільки вона існує, виконує певну соціальну функцію. Представники цієї професії мають своє суспільне призначення, свої цілі. Та чи інша професія визначає вибір специфічного середовища спілкування, яке накладає відбиток на людей незалежно від того, хочуть вони цього чи ні. Всере­дині кожної професійної групи складаються певні специфічні зв'язки і стосунки людей.

Залежно від об'єкта, знарядь праці, прийомів, що вико­ристовуються, і завдань, які вирішуються, виникає неповтор­на своєрідність ситуацій, труднощів і навіть небезпеки, які ви­магають від людини певного типу дій, психологічних реакцій. У кожній професії свої моральні «спокуси», моральні «доблес­ті» і «втрати», виникають певні суперечності, конфлікти, ви­робляються своєрідні засоби їх вирішення. До професійної ді­яльності людина залучається з її суб'єктивним світом почуттів, переживань, устремлінь, способом мислення, моральних оці­нок. Серед різноманітних ситуацій у професійних стосунках починають виділятися найбільш типові, які й характеризують відносну самостійність професій, її специфічну моральну ат­мосферу. А це, у свою чергу, зумовлює специфіку вчинків лю­дей, своєрідність моральних норм їх поведінки. Отже, як тіль­ки професійні стосунки набули якісної усталеності, це привело до формування особливих моральних настанов, що відповідають характеру і змісту праці, відображають практичну доцільність певних стосунків як між членами професійної групи, так і самої групи з суспільством.

Морально-професійні норми історично розвивалися від конкретного до абстрактного. Спочатку їх значення було над­то конкретним і пов'язувалося з певними реальними діями чи предметами. І лише в ході тривалого історичного розвитку їх смисловий зміст набуває загального, власне морального зна­чення.

Кожна епоха має свій комплекс вироблених морально-професійних норм, які стають певною духовною реальністю. Морально-професійні норми можуть жити своїм власним життям і перетворюватися на об'єкт осмислення, вивчення, аналізу і засвоєння, стають силою, що спрямовує поведінку представника тієї чи іншої професії.

Витоки професійної етики простежуються ще в рабовлас­ницькому суспільстві. Давньогрецький філософ Аристотель вважав її особливою галуззю етичного знання. Припускають також, що давньогрецький лікар, «батько» медицини Гіппо­крат розробив вперше в історії професійний кодекс у формі клятви лікаря як вихідний пункт розвитку професійної етики. Пізніше теоретичною проблематикою професійної етики зай­малися І. Бентам, Ш. Монтеск'є, О. Конт, Е. Дюркгейм та ін.

У феодальну епоху професійний розподіл праці досягає свого помітного розвитку, про що свідчить поява численних морально-професійних кодексів, статутів, заповідей цехів, чернецьких та лицарських орденів, купецьких гільдій, суддів тощо. Спочатку ці кодекси виражали прагнення представни­ків панівного класу закріпити за собою привілеї займатися розумовою працею, а пізніше ця тенденція почала виявлятися і серед людей так званих вільних, творчих професій (худож­ників, акторів, письменників тощо). У період Середньовіччя виросла ціла піраміда суворо регламентованих моральних сто­сунків, верствово-корпоративних розмежувань, які обросли застарілими правилами, казуїстикою.

У новий час, з утвердженням буржуазних відносин, як відомо, триває професійний розподіл праці, зберігаються і поглиблюються професійні суперечності. Анархія капіталіс­тичного виробництва, жорстка конкуренція, невпевненість у завтрашньому дні, індивідуалізм у боротьбі за виживання сприяли створенню замішених кланів, корпоративних груп. Разом з розвитком буржуазного суспільства, подальшого фор­мування професій набуває розвитку й морально-професійна свідомість. Моральний склад людини зумовлювався «кастовіс­тю» професії, що мало вплив на ставлення «професіоналів» до справи, поведінку в повсякденному житті, у суспільстві. На­приклад, професійна етика бізнесменів американського вели­кого бізнесу є визначальним чинником не тільки їх ставлення до своєї праці (відданість «босу», «фірмі»), а й особистих якостей морального складу.

Мораль буржуазного суспільства була пройнята духом корпоративності — на перший план виставлялись інтереси професійної групи, а вони за своєю сутністю виражають не професійну, а саме вузько корпоративну мораль. Неважко по­мітити, що наше сучасне життя дуже нагадує згадані вище об'єктивні умови існування корпоративної моралі. З проява­ми її нам доводиться стикатися майже щоденно, наприклад, у працівників торгівлі, водіїв громадського транспорту, чинов­ників усіх рівнів тощо.

Корпоративна мораль захищає окремі групові інтереси, створює особливі норми поведінки і оцінки вузького прошарку людей, які часто протистоять нормам су­спільної моралі й носять у своїй суті антисоціальний характер. Інколи, з точки зору суспільства, ці норми корпоративної мо­ралі виступають як явний аморалізм, своєрідна антимораль, перевернуті норми моралі. У сучасному суспільстві існуванню подібної моралі в окремих соціальних і професійних групах сприяє розбалансованість ринку і фінансової системи, кри­зовий стан виробництва, що збільшує спокусу для морально нестійких людей скористатися професійним і службовим ста­новищем для вирішення власних проблем за рахунок оточую­чих. На перешкоді цим явищам можуть стати як моральний осуд, так і заходи правового характеру, що покликані зупини­ти антисуспільну поведінку людей, котрі керуються у своїй ді­яльності нормами корпоративної моралі.

Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що морально-професійні норми є невід'ємною частиною загальнолюдської моралі та конкретно-історичної моральної системи. Мораль­но-професійні норми, професійно-етичні кодекси, як і мо­ральна система суспільства взагалі, історично і соціальне тісно пов'язані з конкретною епохою, є «дітищем» свого часу, ві­дображенням конкретно-історичних суспільних відносин. Ос­кільки морально-професійні норми не ізольовані, а є складо­вою частиною загальної моралі суспільства, і водночас відбивають специфічний характер професійної діяльності, то і професійна етика є частиною загальної етичної теорії.

Професійна етика, крім того, це прикладна соціально-фі­лософська дисципліна, яка вивчає походження, сутність, спе­цифіку, суспільні функції морально-професійних норм і сто­сунків, закономірності їх розвитку на різних історичних етапах. Із цього визначення випливає, що об'єктом вивчення професійної етики є специфічні, морально-професійні норми, стосунки, а також норми, принципи, заповіді пануючої у су­спільстві моралі трансформовані до особливостей того чи ін­шого виду професійної діяльності, що регулюють поведінку професіоналів при виконанні ними функціональних обов'яз­ків, санкціонованих громадською думою і особистими пере­конаннями професіоналів.

Морально-професійні кодекси, що стали частковим еквіва­лентом суспільної моралі, виковують такі соціальні функції:

  • пізнавальну, яка реалізується у відображенні об'єк­тивних процесів суспільно-професійного розподілу праці за конкретних історичних умов;

  • регулятивну (забезпечується взаємозв'язок спеціаліс­тів з суспільством; набір специфічних прийомів праці);

  • ціннісно-орієнтаційну (даються уявлення про мо­ральний ідеал професіонала, професійні обов'язок, честь, со­вість, справедливість тощо).

Професійна етика покликана дати теоретичне обґрунтування сутності трансформації загальних норм і принципів мо­ралі до специфічних умов професійної діяльності людей відпо­відно до уявлень про професійний обов'язок, благо, добро і зло, справедливість, совість, честь та інші моральні цінності.

Слід підкреслити, що професійна етика розвивається на перетині теоретичного, нормативного і прикладного складни­ків (компонентів) етики, її зміст визначається специфічними завданнями конкретного виду професійної діяльності. На теоретичному рівні розглядаються_сутність, специфіка морально-професійних відносин, їх місце і роль у житті суспільства, сучасний стан і тенденції розвитку.

Завдання професійної етики в тому, щоб вивчити склад­ний процес віддзеркалення професійних стосунків у мораль­ній свідомості, у морально-професійних нормах, провести чіт­ку межу між морально-професійними явищами і явищами професійної майстерності, вивчити суспільні завдання, цілі професії і їх значущість у соціальному прогресі, саме цим сприяючи їх успішному виконанню.

Нормативний рівень концентрує в собі вивчення та обґрунтування практичних рекомендацій, конкретних моральних норм. При цьому важливо підкреслити, що професійна етика не створює норм, особливих нормативів для спеціаліс­тів тієї чи іншої професії. У такому разі вона перестає бути наукою, перетворюється на моралізаторство.

Завдання професійної етики щодо свого об'єкта — мо­рально-професійних стосунків на прикладному рівні полягає у сприянні й втіленні гуманістичних імперативів у специфічні умови професійної діяльності, встановленні меж бажаного, дозволеного і неприпустимого, обґрунтуванні морально-професійного ідеалу та певного зразку, еталону, взірця поведінки, "нормативного ідеалу в конкретній сфері професійної діяль­ності.

Професійна етика далека від дріб'язкової регламентації поведінки людей. Вона своїми рекомендаціями виробляє у працівників здатність до максимальної моральної орієнтації, до встановлення моральних кордонів застосування творчих прийомів, тим самим визначаючи лише основні моральні нор­ми і принципи професійної поведінки. Спосіб же поведінки у кожному окремому випадку визначається самою особистістю, стає справою її морального досвіду, професійного такту1.

У професійній етиці можна простежити зв'язок тих чи ін­ших видів діяльності й морально-психологічних якостей, по­єднання суспільних інтересів із спрямованістю, інтересами і покликанням окремої особистості. Потреби практики визначають ціль тієї чи іншої професії і вимагають від працівників відповідного профілю необхідної кваліфікації (професіоналіз­му, компетенції) , з одного боку, її етичної підготовки, що передбачає теоретичне освоєння норм і принципів моралі для застосування їх у професійній практиці, — з іншого. Кожна людина в силу обставин життя постійно тією чи іншою мірою втягується у рольове спілкування з різними професіоналами, наприклад, з лікарем, юристом, педагогом тощо. При цьому вона очікує від них не тільки кваліфікованого виконання їх обов'язків щодо задоволення її потреб, інтересів, а й уважно­го, увічливого до неї ставлення. Тому професійна етика покли­кана дати рекомендації професіоналам, посадовим особам, у тому числі й керівникам, щодо моральної складової у вико­нанні професійних функцій.

Внаслідок цього моральна характеристика працівника не може обмежуватися його широкими соціальними позиціями,] а за необхідності, має поширюватися на його суто професійні властивості, розглядатися завжди під кутом зору стосунків, що формуються у рамках даної професії, її місця і ролі у житті суспільства.

Призначення професійної етики полягає не тільки в тому, щоб розкрити об'єктивні причини виникнення, закономірності й тенденції розвитку морально-професійних відносин, не тільки конкретизувати зв'язки моральних норм, принципів та оціночних суджень сучасної моралі, уявлень про добро, справедливість, чесність відповідно до особливостей професійної діяльності, а й показати сам характер впливу цих загальнолюдських моральних норм і принципів на практику професійних стосунків, розкрити те, як вони відбиваються у свідомості пред­ставника тієї чи іншої професії та втілюються в його поведінці, ставленні до людини як споживача професійних послуг.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Опорний конспект лекцій з дисципліни „ етика таестетик а” м. Кременчук
Термін „етика” походить від давньогрецького „ethos”, яке ще в Гомера означало місце перебування, спільне житло

Опорні схеми для 7 класу «Ісус Христос ідеал для наслідування» розроблені...
«Християнська етика 1 – 11 класи» (Львів, 1997), згідно календарно-тематичного планування з християнської етики (Самолюк Г. С., Николин...

Методична розробка національна ідея як складова державотворення в...
Методична розробка заняття з дисципліни «Історія України». Підготувала Ноженко І. В. – викладач Артемівського індустріального технікуму...

Лекція професора О. Кохановської: «Об’єкти цивільних прав»
Лекція професора Н. Оніщенко: «Правова система як об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції»

Я, Антоненко Олександр Володимирович, як громадянин, як людина, народився...
Я, Антоненко Олександр Володимирович, як громадянин, як людина, народився 27 квітня 1951 року в м. Новоукраїнці, в сім’ї службовця...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Курсова робота з методики професійного навчання Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»

Назва друкованого періодичного видання
Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Програма курсу християнська етика
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №137 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка