Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Кафедра економіки агропромислових формувань

Кафедра економіки агропромислових формувань

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА"
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

та методичні вказівки до проведення семінарсько-практичних занять

з науки

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
для магістрів

напряму підготовки 6504 «Економіка підприємства»

спеціалізації 6504/1 «Економіка агропромислових формувань»


Київ – КНЕУ – 2015


Навчальні завдання та методичні вказівки до проведення семінарсько-практичних занять з науки «Методологія наукових досліджень» для студентів напряму підготовки 6504 «Економіка підприємства» спеціалізації 6504/1 «Економіка агропромислових формувань» /Уклад.: Коваль П.В. – К.: КНЕУ, 2015. – 41с.
Укладачі: Коваль П.В., к.ек.н., доцент

Рецензент: Дем’яненко С.І., д.ек.н., професор

Відповідальний за випуск завідувач кафедри економіки агропромислових формувань С.І.Дем’яненко.

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….4

І. Тематичний план дисципліни………………………………………………….6

ІІ. Методичне забезпечення………………………………………………………7

Ш. Зміст дисципліни…………………………………...…………………………8

ІV. Плани семінарсько-практичних занять і завдання для самостійного виконання студентами……………………………………………………..……14

V. Орієнтовна тематика рефератів (наукових есе)…………………………….38

VI. Самостійна робота студента. Поточний і підсумковий контроль за засвоєнням студентами дисципліни.....………………………………………...39

ВСТУП

Мета науки «Методологія наукових досліджень» полягає в ознайомленні студентів з сучасними методологічними економічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень в економіці та менеджменті; формуванні цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; освоєнні навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження в галузі аграрної економіки.

Предмет науки - система загальних принципів і підходів наукового пізнання, методи та технології пізнання, що пов'язані з науковою й практичною професійною діяльністю в галузі аграрної економіки та менеджменту.

Основні завдання науки полягають у формуванні в студентів достатньої компетентності щодо:

 • вивчення теорії та методологічних засад наукових досліджень;

 • теоретичне засвоєння питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень;

 • формування у магістрантів практичних навичок і вмінь щодо дослідницького процесу;

 • набуття навичок застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження аграрного розвитку;

 • засвоєння специфіки наукового пізнання в галузях аграрної економіки та менеджменту;

 • формування професійних здібностей, спрямованих на вирішення наукових проблем аграрної економіки та менеджменту;

 • оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику;

 • визначення економічної ефективності специфічних наукових досліджень.

До основних компетенцій набутих у результаті опанування науки слід віднести знання:

 • критичне усвідомлення категоріального апарату наукових досліджень;

 • принципи, методи і поняття наукових досліджень;

 • критичне осмислення парадигми методології науки;

 • спеціалізовані концептуальні знання щодо структури наукового дослідження та структури публікації наукових результатів;

 • видів та форм науково-дослідної роботи;

 • спеціалізовані концептуальні знання щодо оформлення результатів наукових досліджень.

Уміння:

 • застосовувати доцільні методи при проведенні наукових досліджень залежно від їх цілей;

 • збирати та обробляти інформацію, необхідну для проведення наукових досліджень;

 • використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у професійних дослідженнях;

 • логічно вибудовувати наукове дослідження відповідно специфіки, логіки та мети дослідження;

 • проводити дослідницьку діяльність;

 • науково обґрунтовувати та структурувати отримані наукові результати;

 • визначати ефективність наукових досліджень.

Наука «Методологія наукових досліджень» викладається у циклі основних дисциплін підготовки магістрів з напряму «Економіка підприємства» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань». Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з таких дисциплін бакалаврського рівня підготовки, як: "Філософія", "Економічна теорія", "Основи наукових досліджень", "Економетрія", "Економіка підприємства", "Ризикологія", "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків", "Менеджмент аграрних підприємств" та ін.

І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Назва теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні
Тема 1. Методологія наукових досліджень: зміст та сутність поняття.

1

-

-

-

4

1

-

6
Тема 2. Наука і наукове мислення.
Концептуальні основи наукового пізнання «Економічної картини світу».

2

2

-

-

8

1

-

6

Тема 3. Наукове дослідження та методика його виконання в економіці.

Технологія дослідницької роботи.

1

2

-

-

4

2

-

6

Тема 4. Рівні та методи наукового дослідження. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання.

2

4

-

2

8

4

8

16

Тема 5. Методи лонгітюдного моделювання аграрних економічних процесів. Непараметричні методи дослідження ефективності та продуктивності аграрного виробництва.

4

6

-

4

18

4

6

20

Тема 6. Імітаційно-симулятивне моделювання економічних процесів методом «Монте-Карло». Аналіз нелінійних економічних процесів аграрного розвитку.

4

6

-

4

18

4

4

20

Тема 7. Оформлення результатів наукових досліджень, упровадження їх у практику та оцінювання ефективності.

2

4

-

2

4

2

2

4

Підсумковий контроль

4

4

Усього:

16

24
12

64

18

20

78

Разом годин:

годин

120

120

кредитів

4

4ІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний . – Львів : Світ, 2001. – 416 с.

 2. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / А. О. Афанасьєв, Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.

 3. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с.

 4. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн./ О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.

 5. Дем’яненко С.І. Непараметричний аналіз в АПК : навч. Посіб. / С.І. Дем’яненко, О.В. Нів′євський. – К. : КНЕУ, 2009. – 195, [5] с.

 6. Тадыка И.Б. Управление эффективностью производства. Системно-синергетический поход. / И.Б. Тадыка ; НАН Украины; [Б.В. Буркинский (науч.ред.)]. — О. : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2007. — 328 c.

 7. Лук'яненко І.Г. Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід./ І.Г. Лук'яненко — К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2003. — 50 с.

 8. Лук'яненко І.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах: навч. посіб. / Лук'яненко І.Г., Городніченко Ю.О. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 352 с.

 9. Б. Мандельброт. Фрактальная геометрия природы. – Москва: Институт компьютерных исследований. 2002. -  656 стр.

 10. Б. Мандельброт, Ричард Л. Хадсон. (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах: Пер. с англ. – М.: Вильямс. 2006. – 408с.

 11. Э. Петерс. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка: Пер. с англ. – М.: Мир. 2000. – 333 с. ил.

 12. Коваль П.В. Оцінка ризиків та ймовірності досягнення прогнозованих параметрів процесу відтворення в аграрних підприємствах. / П.В. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. / наук. ред. І. Г. Манцуров. – 2010. – Вип. 11 (114). – С. 71-78.

 13. Коваль П.В. Методичні підходи щодо прогнозування темпів відтворення аграрного підприємства. / П.В. Коваль // Збірник наукових праць. Наукові записки. Серія «Економіка» – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 14. - С. 178-187.

 14. Коваль П.В. Дослідження темпів і пропорцій відтворення в сільському господарстві за допомогою моделей лонгітюдних даних./ П.В. Коваль // Агроінком. – 2006. - № 3-4. – С. 41-46.

 15. Коваль П.В. Ефективність функціонування аграрних підприємств в умовах зміни темпів і пропорцій відтворення ресурсного потенціалу. / П.В. Коваль // Економіка АПК. –2005. - № 8. – С. 45-52.

 16. Сільське господарство України: криза та відновлення / [за ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Дем’яненка, Арніма Куна]. – К. : КНЕУ, 2004. – 2007 с.

 17. Плани семінарсько-практичних занять, подані у цьому виданні.


ІІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Методологія наукових досліджень: зміст та сутність поняття

Поняття про діяльність людини: пізнавальну (гносеологічну), аксіологічну, праксіологічну. Наука як результат і особливий вид пізнавальної діяльності людини.

Роль філософії в обґрунтуванні проблем наукового дослідження. Логічний аналіз об'єкта, суб'єкта і предмета методології наукового дослідження. Зміст, структура і значення курсу для наукової підготовки магістра, аспіранта, дослідника.
Тема 2. Наука і наукове мислення. Концептуальні основи наукового пізнання «Економічної картини світу»

Підходи до визначення науки. Предмет науки. Ознаки науки як специфічної діяльності. Основні функції науки: пізнавальна, розвиваюча, практично орієнтована. Завдання, що поставлені перед наукою. Наукознавство як вчення про загальні закономірності розвитку й функціонування науки як системи знань. Структура науки та її елементи. Класифікація науки. Основні наукові галузі. Періодизація розвитку науки. Революції у науці. Напрями сучасного розвитку науки. Синергетика, еконофізика. Усвідомлення сучасної «Економічної картини світу».


Тема 3. Наукове дослідження та методика його
виконання в економіці.
Технологія дослідницької роботи

Поняття об'єкта та предмета наукового дослідження. Поняття про метод, методологію та рівні наукового дослідження. Типологія методів наукового пізнання: філософські, загальнонаукові, загальнологічні, емпіричні та теоретичні.

Особливості наукового дослідження в області економіки. Специфіка та особливості наукового дослідження аграрної економіки та менеджменту.

Основні етапи наукового дослідження і логіка їх пізнавального пошуку. Виявлення, формування і постановка наукової проблеми як однієї з форм наукового знання. Сутність, характер і шляхи вирішення наукової проблеми.

Формування та обґрунтування наукових гіпотез як процес поглиблення наукового дослідження. Види гіпотез та їх роль у дослідженні явищ і процесів реальної дійсності. Значення гіпотез у прогнозуванні розвитку матеріального та духовного світу.

Формування наукової теорії – основний етап у процесі наукового дослідження. Поняття наукової теорії, її сутності та структури. Ознаки і функції наукової теорії. Роль теорії у формуванні та розвитку знань, науки, наукової картини світу, економічної картини світу.

Пошукові, описові, причинно-наслідкові та прогностичні дослідження. Кабінетні і польові дослідження. Дослідження, які проводяться самостійно суб'єктом. Дослідження, що проводяться спеціалізованими дослідницькими фірмами. Дослідження, які проводяться спільно.

Тема 4. Рівні та методи наукового дослідження. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання

Рівні наукового дослідження: емпіричний і теоретичний, їх відмінність за предметом, методами і формами наукового знання. Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. Методи нагромадження емпіричного матеріалу та вираження його в різних формах емпіричного знання. Методи спостереження, вимірювання, опису, експерименту та їх роль у дослідженні.

Методи теоретичного узагальнення емпіричного матеріалу та вираження його в різних формах теоретичного знання. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання. Аналіз і синтез. Порівняння, абстрагування та узагальнення. Індукція, дедукція та аналогія. Моделювання і формалізація. Системний аналіз. Комплексні дослідження.

Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний методи. Порівняльний і структурно-функціональний методи. Логіко-математичний та імовірнісний методи. Емпіричні методи дослідження у групі економічних наук. Ситуаційні методи, що використовуються у менеджменті та маркетингу. Методи порівнянь, групувань, табличних, графічних, балансових, індексних, ланцюгових підстановок. Теорія масового обслуговування.

Інформаційний підхід у методології пізнання. Наукова інформація та її джерела. Поняття наукової інформації. Види та вимоги до наукових видань: автореферат, дисертації, препринт, збірник наукових праць, матеріали наукової конференції, тези доповідей наукової конференції, науково-популярне видання.

Технологія роботи з науковою літературою. Особливості збирання, обробки та інтерпретації інформації.

Тема 5. Методи лонгітюдного моделювання аграрних економічних процесів. Непараметричні методи дослідження ефективності та продуктивності аграрного виробництва

Застосування сучасних підходів до аналізу та оцінки ефективності та ризиковості ведення бізнесу. Суть методу лонгітюдного моделювання та особливості його застосування у прогнозуванні та аналізі динамічних процесів аграрної економіки. Обґрунтування управлінських рішень на основі лонгітюдного моделювання.

Суть непараметричного аналізу ефективності та продуктивності аграрного сектору. Вимірювання ефективності за Фарреллом. Технічна ефективність виробництва. Технічна ефективність використання ресурсів. Інші показники технічної ефективності. Вимірювання загальної ефективності виробництва. Ефективність масштабу виробництва.

Основи моделювання аналізу діяльності. Аксіоми аналізу огинаючої даних (АОД). Виробничі функції. Моделювання “Шкідливого виробництва”. Моделювання “Перевикористання ресурсів”. Агрегування показників ефективності за принципом «випуск-ресурс». Аналіз показників ефективності. Індекс продуктивності за Малмквістом. Вимірювання показників продуктивності за допомогою (АОД).


Тема 6. Імітаційно-симулятивне моделювання економічних процесів методом «Монте-Карло». Аналіз нелінійних економічних процесів аграрного розвитку

Метод «Монте-Карло», як інструмент оцінки емпіричних динамічних рядів у аграрному бізнесі шляхом імітаційного симулювання. Оцінка ризиків та ймовірності їх настання за допомогою метода «Монте-Карло». Оцінювання чутливості результативних параметрів до пояснюючих факторів.

Аналіз та ідентифікація динамічних процесів у аграрному бізнесі щодо стохастичності та її видів. Аналіз та ідентифікація динамічних рядів на фрактальність. Оцінювання динамічних рядів аграрного розвитку щодо типу фрактала та можливостей прогнозування процесів за допомогою R/S- аналізу, та показника Херста. Побудова стохастичного профілю динамічного процесу та його використання для прогнозування майбутнього розвитку процесу.

Тема 7. Оформлення результатів наукових досліджень, упровадження їх у практику та оцінювання ефективності

Систематизація результатів дослідження. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст. Докази гіпотези, висновки та рекомендації, науковий експеримент, коригування попередніх пропозицій, літературний огляд дослідження. Викладення висновків та рекомендацій у формі реферату, наукової статті, тез доповіді, звіту про виконану науково-дослідну роботу, курсової, випускної магістерської роботи. Наукова стаття. Звіт про науково-дослідну роботу (НДР).

Упровадження результатів закінчених досліджень та розрахунок їх ефективності. Продукція наукових досліджень: теоретичні і науково-методологічні положення, методики, рекомендації. Кінцеві результати НДР, місце і форми їх застосування. Порядок упровадження результатів НДР у практику діяльності підприємств. Відповідальність за впровадження НДР. Здавання замовнику НДР. Упровадження завершених досліджень: дослідне випробування розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, положень.

Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії. Економічна, науково-технічна, соціальна ефективність наукового дослідження.


ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКО - ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ
Тема 1. Методологія наукових досліджень: зміст та сутність поняття
Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване семінарсько-практичне заняття:

Ключові інструментальні компетентності:

базові загальні знання; здійснення наукових досліджень; розвиток дослідницьких навичок та умінь.

Ключові міжособистісні компетентності:

міжособистісні навики та уміння; взаємодія (робота в команді).

Ключові системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Ключові спеціальні (фахові) компетентності: з’ясування та усвідомлення сутності поняття методологія, наукове дослідження, необхідності та процедури наукового дослідження; вивчення класифікації наукових досліджень; вивчення емпіричних, логічних та теоретичних пізнавальних завдань наукового дослідження.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма
Обліково-фінансовий факультет, кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем, кафедра фінансового контролю І аналізу

Предмет І метод історії економіки та
Н. В. Братенші, В. Д. Братенші. Історія економіки та економічної думки. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж...

Розкла дустановчої сесії на 1 семестр 2015-2016 навчального року для студентів 1 курсу
Кафедра акіт кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Енгельса,19

Розкла дустановчої сесії на 1 семестр 2016-2017 навчального року для студентів 1 курсу
Кафедра акіт кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій
Кафедра об’єдную творчий колектив з 36 співробітників (з 13 викладачів-сумісників 3 докторів та 7 кандидатів наук; з 23 викладачів...

Доповідь На засіданні обласної секції викладачів економіки
Мета: На матеріалі педагогічних технологій створення ситуацій успіху хочу поділитися своїм досвідом створення ситуацій успіху на...

Кафедра теорії та історії держави І права
Кафедра теорії та історії держави І права заснована в 2003 році. З моменту заснування І до 2009 року її очолював к ю н., доцент Сидоренко...

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій
Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій створена у 2004 році. З 2004 по 2010 р кафедру очолює професор,...

Обласний семінар-практикум учителів економіки на тему: «Впровадження...
Року на базі Волинського іппо відбувся обласний семінар-практикум учителів економіки з проблеми: «Впровадження курсу за вибором „Фінансова...

Мучник Анатолій Мусійович – доцент кафедри соціально-гуманітарних...
Полтавського інституту економіки І права внз „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”, к політ н., доцентБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка