Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2011 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі обліку, аналізу та аудиту в апк двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2011 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі обліку, аналізу та аудиту в апк двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


БЕЗВЕРХИЙ Костянтин Вікторович
УДК 657.471


ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2011

Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі обліку, аналізу та аудиту в АПК ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ

Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент

КОВАЧ Світлана Іванівна,

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»,

доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

СУК Петро Леонідович,

Національний університет біоресурсів

і природокористування України,

професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

кандидат економічних наук, доцент

ПАЛЮХ Микола Степанович,

Тернопільський національний

економічний університет,

доцент кафедри аграрного бізнесу і обліку

Захист дисертації відбудеться «19» грудня 2011 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «17» листопада 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор В.М. Добровський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Складність управління економікою підприємств в умовах нестабільного середовища, в якому вони функціонують, потребує створення адекватної системи інформаційного забезпечення управління витратами виробничо-господарської діяльності, а отже, пошуку нових підходів до вирішення проблеми вдосконалення обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств.

У ринкових умовах господарювання стало очевидним, що найбільш керованими з позиції пошуку резервів економії, зростання прибутку та рентабельності підприємства, які визначають виробничу і збутову програму промислового підприємства, стають непрямі витрати, оскільки вони набувають особливого значення для прийняття ефективних управлінських рішень. Вказане потребує вдосконалення організації та методики обліку непрямих витрат промислових підприємств, а також посилення уваги до формування підсистеми їх внутрішньогосподарського контролю.

Вагомий внесок в удосконалення обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств у різний час зробили відомі зарубіжні вчені-економісти Х.Андерсон, Е.Аренс, Е.Аткінсон, Р.Банкер, К.Друрі, Е.Еліас, Р.Ентоні, Р.Каплан, Д.Колдуел, Д.Лоббек, М.Моувен, Б.Нідлз, К.Сєнков, Т.Споун, П.Фрідман, Д.Фостер, Д.Хенсен, Ч.Хорнгрен, Д.Шим, М.Янг, а також вітчизняні науковці Г.Бєкрєнєва, М.Білуха, Ф.Бутинець, Б.Валуєв, С.Голов, Л.Гнилицька, З.Гуцайлюк, Ю.Давидов, В.Дерій, Г.Кірейцев, Р.Костирко, М.Кужельний, А.Кузьмінський, В.Лінник, Н.Лоханова, В.Максімова, В.Пантелеєв, М.Палюх, М.Пушкар, В.Сопко, П.Сук, М.Чумаченко, К.Юрченко та ін. Значну увагу дослідженню теорії та практики обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств приділяли також провідні російські дослідники, такі як О.Волкова, В.Івашкевич, М.Кутер, В.Палій, Л.Панферова, А.Соколов, Я.Соколов, А.Шеремет, К.Щиборщ.

Проведений аналіз результатів досліджень свідчить про широке коло опрацьованих ученими питань з обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств у цілому та в діяльності приладобудівних підприємств зокрема. Втім, зважаючи на існуючі організаційно-технологічні особливості діяльності приладобудівних підприємств, теоретичні й організаційні положення і рекомендації практичного характеру щодо обліку та контролю непрямих витрат промислових підприємств потребують поглиблених досліджень. Це зумовило вибір теми дисертаційної роботи та підтверджує її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за темою „Удосконалення обліку і контролю на підприємствах АПК” (державний реєстраційний номер 0111U007427). Особистий внесок автора полягає в уточненні, вдосконаленні та розробці методичних підходів, а також пропозицій щодо організації обліку та внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств для вирішення потреб управління. Застосування цих розробок забезпечить управлінський персонал необхідною інформацією для прийняття раціональних і адекватних управлінських рішень.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці теоретико-методичних рекомендацій та пропозицій, спрямованих на вдосконалення організації та методики обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств.

Для досягнення мети в роботі поставлено й вирішено такі завдання:

 • з’ясувати економічну сутність непрямих витрат як об’єкта обліку і контролю;

 • уточнити класифікацію та систематизувати склад непрямих витрат промислових підприємств з урахуванням інформаційних потреб управлінського персоналу;

 • виділити організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств приладобудування та визначити їх вплив на побудову обліку і контролю непрямих витрат;

 • внести пропозиції щодо вдосконалення організації та методики побудови обліку непрямих витрат промислових підприємств;

 • розробити інструментарій процесу бюджетування непрямих витрат промислових підприємств для потреб ефективного управління;

 • визначити організаційно-методичні засади внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств;

 • запропонувати концепцію моделювання внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств;

 • розробити загальну методику та комплексний підхід до оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств.

Об`єктом дослідження є процес формування непрямих витрат промислових підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних питань з обліку і внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід до визначення сучасного стану обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Метод пізнання об’єкта дисертаційного дослідження ґрунтується на системному та синергетичному підходах, відповідно до яких інформаційне забезпечення обліку непрямих витрат промислових підприємств розглядається в нерозривному зв’язку з підсистемою їх внутрішньогосподарського контролю. Дослідження сутності непрямих витрат промислових підприємств здійснено за допомогою загальнонаукових методів абстрагування та синтезу. В результаті поєднання системного підходу, історичного методу, методів аналізу та синтезу узагальнено існуючі теоретичні положення щодо визначення окремих питань з обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Вирішення поставлених у дисертаційному досліджені завдань та обробка даних, отриманих у процесі дослідження, здійснено з використанням методів моделювання, спостереження, формалізації, порівняння, опису, узагальнення та графічних методів.

Інформаційною базою дослідження є вітчизняне законодавство та нормативно-правові документи з питань обліку і контролю, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання з обліку і внутрішньогосподарського контролю, довідково-інформаційні видання, інформаційно-правові системи, а також звітність приладобудівних підприємств України, мережа Інтернет, офіційні матеріали міжнародних організацій.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в розробці теоретико-методичних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення організації та методики обліку і контролю непрямих витрат на підприємствах приладобудування. Вагомими результатами проведеного дослідження, що характеризують його наукову новизну, особистий внесок автора та виносяться на захист, є такі:

вперше:

 • розроблено загальну методику оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств, що уможливило комплексний підхід до здійснення оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю формування непрямих витрат і визначення слабких місць у зоні можливих ризиків його здійснення;

удосконалено:

 • класифікацію та склад непрямих витрат промислових підприємств через впровадження нових класифікаційних ознак за функцією управління, відношенням до продукту, відношенням до забезпечення господарської діяльності підприємства. Впровадження нових класифікаційних ознак та уточненого складу непрямих витрат формує вищий рівень інформаційного забезпечення відповідних користувачів необхідною управлінською інформацією про непрямі витрати;

 • систему документального оформлення господарських операцій з обліку непрямих витрат промислових підприємств через розробку деяких форм і доповнення реквізитів існуючих первинних документів, використання яких сприятиме формуванню необхідної й оптимальної обліково-контрольної інформації для потреб управління;

 • порядок синтетичного та аналітичного обліку непрямих витрат через доповнення номенклатури субрахунків до рахунків 91 „Загальновиробничі витрати”, 92 „Адміністративні витрати”, 93 „Витрати на збут”, 94 „Інші витрати операційної діяльності” з метою гармонізації фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, бюджетування і внутрішньогосподарського контролю для забезпечення інформаційних потреб управлінського персоналу, що позитивно впливає на оперативність прийняття управлінських рішень;

 • підходи до формування системи бюджетування непрямих витрат промислових підприємств, а саме: обґрунтування сутнісних характеристик, принципів та функцій бюджетування як ефективного інструменту технології управління непрямими витратами промислового підприємства; етапи процесу бюджетування та вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на непрямі витрати; порядок і методику здійснення контролю за виконанням бюджетів непрямих витрат за допомогою розробленого документа „Звіт про виконання бюджету” за певний період (місяць, квартал, рік), що дає змогу оптимізувати практичну реалізацію механізму бюджетування і контролю непрямих витрат на промислових підприємствах;

набули подальшого розвитку:

 • характеристика економічної сутності непрямих витрат як об’єкта обліку і контролю через доведення необхідності їх розгляду в двох аспектах: у контексті операційної діяльності підприємства та за відношенням їх до процесу виробництва, що доповнює сформовані теоретичні підходи до обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Це уможливило обґрунтування необхідності перейменування: непрямих витрат, пов’язаних зі збутом, виходячи із їх економічної сутності та складу, на витрати, пов’язані зі збутом, рекламою та маркетингом; інші операційні витрати на інші витрати операційної діяльності та зробити відповідне уточнення статтей фінансової та внутрішньогосподарської (управлінської) звітності, що забезпечить адаптивне формування інформаційних потоків про непрямі витрати промислових підприємств;

 • методичні підходи щодо впливу організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств приладобудування (організаційна структура; внутрішні зв’язки між структурними підрозділами підприємства; організація цехової структури виробництва; система управління виробництвом, трудомісткість виготовлення деталей; номенклатура виготовлених приладів) на організацію бухгалтерського і внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат, а також на визначення повної собівартості виробленої продукції, що підтверджує необхідність урахування специфіки діяльності підприємств приладобудування при вдосконаленні обліку і контролю цих об’єктів;

 • понятійний апарат і термінологія внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств через формування мети, завдань, складу об’єктів та суб’єктів, визначення поняття „внутрішньогосподарський контроль непрямих витрат”, що послугувало основою для розробки концепції моделювання внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає в збагаченні практики науково обґрунтованими пропозиціями та рекомендаціями з удосконалення обліку і внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств.

Розроблені у дисертації рекомендації щодо вдосконалення організації та методики обліку і контролю непрямих витрат апробовано експериментальним впровадженням ТОВ „Аудиторська фірма” „Сфера обліку” (довідка №6 від 25.06.2010 р.), ПАТ „Київський завод „Аналітприлад” (довідка №36-03/11 від 16.03.2011 р.), ДП ВО „Київприлад” (довідка №42-08-06/2011 від 08.06.2011 р.). Крім того, пропозиції дисертанта використовуються у навчальному процесі та науковій роботі кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, зокрема при викладанні дисциплін “Облік в галузях АПК”, “Фінансовий облік ІІ”, “Управлінський облік”, “Внутрішньогосподарський контроль” (довідка від 23.06.2011 р.).

Особистий внесок здобувача полягає в самостійно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід до вирішення важливого наукового завдання – вдосконалення теорії, методики та організації обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Усі праці за темою дисертації опубліковані одноосібно.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження апробовані, оприлюднені та дістали схвалення в доповідях і виступах здобувача на 16 міжнародних та всеукраїнській наукових конференціях: VІ Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” (м. Тернопіль, ІЕП, 16 квітня 2008 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку” (м. Київ, КНЕУ, 10 – 11 жовтня 2008 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції „Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, ЧДТУ, 8 – 10 квітня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Методологія і методика незалежного аудиту і державного фінансового контролю” (м. Ірпінь, НУДПС України, 6 жовтня 2009 р.); VIII Міжнародній науковій конференції „Мовні стратегії у формуванні світової бухгалтерської еліти” (м. Житомир, ЖДТУ, 15 – 16 жовтня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін” (м. Київ, КНЕУ, 23 жовтня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Реформування економіки України: стан та перспективи” (м. Київ, МІБО КНЕУ, 26 – 27 листопада 2009 р.); Науково-практичній конференції „Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації” (м. Київ, КНЕУ, 18 лютого 2010 р.); Восьмій всеукраїнській науковій конференції „Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева” (м. Житомир, ЖДТУ, 24 – 25 лютого 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Стан і перспективи розвитку обліково-економічної системи в Україні” (м. Тернопіль, ТНЕУ, 23 – 24 квітня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики” (м. Київ, КНЕУ, 14 травня 2010 р.); ІХ Міжнародній науковій конференції „Нові концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічних змін” (м. Житомир, ЖДТУ, 14 – 16 жовтня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку” (м. Вінниця, ВНАУ, 20 – 21 жовтня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців” (м. Харків, ХДУХТ, 28 – 29 жовтня 2010 р.); ІІ Всеукраїнській заочній науковій конференції „Актуальні питання сучасної економіки” (м. Умань, УНУС, 20 – 21 січня 2011 р.); Науковій інтернет-конференції: „Соколовские чтения в Житомире: наследие и развитие идей великого ученого” (м. Житомир, ЖДТУ, 17 червня 2011 р.).
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук...
Роботу виконано у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія...

Автореферат розісланий «10»
Робота виконана на кафедрі історії та теорії господарства двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних...
Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні механізми політичного лідерства

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних...
Захист відбудеться 05 липня 2011 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради к 26. 139. 01 у Відкритому міжнародному...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано на кафедрі російської та зарубіжної літератури Таврійського національного університету імені В. А. Вернадського,...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Кожура Людмила Олександрівна, канд юр наук, доцент кафедри теорії та історії держави І права

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано у Хмельницькому національному університеті, Міністерство освіти І науки України

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних...
Робота виконана в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія», Міністерство освіти та науки України

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани контактних занять для студентів заочної форми навчанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка