Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

С. В. Харченко


СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Методичні рекомендації

для студентів заочної форми навчання


Черкаси-2008

Видання здійснено за фінансової підтримки

Громадської організації “Рада батьків Черкащини”


УДК 658.2 (075)

Рекомендовано до друку рішенням Розповсюдження та

методичної ради Черкаського тиражування без офіційного

державного бізнес-коледжу. дозволу ЧДБК заборонено

Протокол № 3 від 21 березня 2008 року

Стратегія підприємства

Методичні рекомендації

для студентів заочної форми навчання

Укладач: Харченко С. В.
Черкаси, 2008 р. – 39 с.


Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, перелік питань для підготовки до іспиту та список рекомендованої літератури.

Призначені для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки
«Економіка підприємства».


Затверджено на засіданні © С. В. Харченко, 2008

циклової комісії економіки та комерції

Протокол № 6 від 15 січня 2008 р.

ЗМІСТ

ВСТУП 4

  1. Тематичний план 5

  2. Навчальна програма 6

  3. Загальні вказівки до виконання та оформлення контрольної роботи 13

  4. Завдання для виконання контрольної роботи 15

  5. Орієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту 35

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ВСТУП

Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства. Вони обумовлюються не тільки наявністю конкуренції та високими вимогами до якості товарів, але й необхідністю гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації, яка не завжди сприяє процвітанню підприємства. Успіх підприємства залежить від здатності передбачити і змінювати структуру виробництва і управління, розробляти і впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно планувати обсяги виробництва по різних товарах, інвестиції та прибутки, щоб досягти найбільшого ефекту і забезпечити існування підприємства у довгостроковій перспективі. Питання і проблеми, які виникають в зазначеній сфері, потребують підготовки спеціалістів стратегічного типу мислення, здатних визначати актуальні проблеми розвитку організацій, приймати та реалізовувати стратегічні рішення.

Дисципліна «Стратегія підприємства» відіграє важливу роль у набутті професійних навичок, професійного досвіду та теоретичних знань у галузі прийняття стратегічних рішень щодо перспектив роботи підприємства, умов та можливостей роботи. Особливістю предмета є те, що в ньому мало рутинних процедур і багато творчості. Не існує єдиної для всіх підприємств стратегії. Тому управлінець повинен забезпечити фірмі перевагу перед конкурентом, а значить керівництво повинне шукати нові оригінальні шляхи в управлінні.

Методичні рекомендації мають на меті встановити цільові орієнтири в опануванні методологією розробки стратегій підприємства і вибору стратегічних альтернатив, та забезпечити набуття практичних навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни, оволодіння навичками аналітичного обґрунтування розв’язання стратегічних проблем.

Зміст методичних вказівок побудовано відповідно до навчальної програми курсу «Стратегія підприємства», складеної у відповідності до освітньо-професійної програми з галузі знань «Економіка і підприємництво»
МОН України.

1. Тематичний план

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Всього

Ауди-

торна

робота

Самос. робота


1.

Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

15

1

14

2.

Місія та цілі підприємства

13

1

12

3.

Стратегічний контекст підприємства

13

1

12

4.

Оцінювання зовнішнього середовища підприємства

22

2

20

5.

Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

22

2

20

6.

Стратегії бізнесу

11

1

10

7.

Стратегія диверсифікації діяльності підприємства

11

1

10

8.

Стратегія зовнішнього розвитку підприємства

11

1

10

9.

Корпоративна стратегія підприємства

13

1

12

10.

Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства

18

2

16

11.

Альтернативність у стратегічному виборі

13

1

12

12.

Декомпонування корпоративної стратегії підприємства

11

1

10

13.

Загальна характеристика функціональної стратегії

15

1

14

14.

Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства

13

1

12

15.

Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні

15

1

14

Всього

216

18

198


2. Навчальна програма

Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

Загальна характеристика, зміст і завдання курсу “Стратегія підприємства” та її взаємозв’язок з іншими економічними дисциплінами. Стратегія підприємства і стратегічне управління. Інструментарій стратегічного управління підприємством.

Зміна умов світової підприємницької діяльності, ускладнення рівня турбулентності середовища та їх вплив на розвиток систем планування діяльності підприємств. Характеристика та основні ознаки фаз еволюції систем планування розвитку підприємства. Їх позитивні та негативні сторони.

Еволюція поняття стратегії від прадавніх часів до сучасних днів. Дефініції поняття стратегії різних авторів. Множинність аспектів вживання поняття стратегії. Місце концепції стратегії підприємства в сучасній економічній науці і управлінській практиці.

Організація формування стратегії на підприємстві. Етапи розробки стратегії підприємства. Послідовність, взаємозв’язок, циклічність та ітеративність етапів процесу розробки і реалізації стратегії підприємства. Особливості розробки стратегії підприємства для діючого та новоствореного підприємства.
Тема 2. Місія та цілі підприємства

Цінності та наміри вищого керівництва - основа визначення місії та цілей підприємства. Стратегісти та їх роль в процесі формулювання стратегії.

Філософія, концепція та імідж підприємства. Стратегічні намір та бачення як основа формування місії та стратегічних цілей підприємства. Процес визначення напрямку руху організації. Стратегічний намір на практиці. Роль лідерства (особистості керівника) у формулюванні стратегічного бачення майбутнього підприємства. Стейкхолдери та їхня здатність впливати на стратегічний намір. Вплив середовища на стратегічний намір.

Суть та значення місії для підприємства. Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії.

Поняття цілей. Значення цілевизначення. Класифікація та ранжування цілей підприємства. Вісім галузей діяльності, що в них мають бути цілі компанії: інновації, управління, кадри, соціальна відповідальність. Ієрархія цілей (загальнокорпоративні, цілі підрозділів, індивідуальні). Вимоги, що ставляться до цілей при їх формулюванні.
Тема 3. Стратегічний контекст підприємства

Функції та наміри вищого керівництва підприємства при розробці стратегії. Моделі мислення менеджерів (підприємницька, адаптивна, планова). Розробка стратегії та структура управління підприємством. Значення кожної ланки управління для процесу розробки стратегії. Важливість координації управлінських ланок. Місце та роль відділу стратегічного планування в процесі формулювання стратегії підприємства. Завдання і компетенції стратегії. Функціональні служби підприємства в процесі розробки стратегії.

Класифікація стратегій підприємницької діяльності відповідно до різних ознак. Стратегія однобізнесових та мультибізнесових підприємств. Ієрархія стратегій підприємства (загальнокорпоративна, стратегія бізнесу, функціональна, операційна). Основні вимоги до стратегії як системи у вигляді «стратегічного набору» підприємства.

Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії. Сутність стратегічної інформації. Джерела стратегічної інформації і методи її здобування. Характеристика інформаційної системи стратегічного планування. Специфіка основних елементів інформаційної системи: ланок збирання, накопичення, обробки та аналізу інформації, каналів руху, технічних засобів інформаційної роботи.

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства

Загальне та операційне зовнішнє середовище. Структурні компоненти загального середовища (політичний, економічний, соціальний, правовий, технологічний). Компоненти операційного середовища (постачальники, споживачі, конкуренти, робоча сила, інформаційні контрагенти, фінансові контрагенти, міжнародний бізнес). Визначення значущості для підприємства впливу компонентів зовнішнього середовища від різних чинників (поле діяльності, масштаби компанії і т.п.). PEST аналіз.

Сканування зовнішнього середовища як процес збирання, обробки та поширення інформації на підприємстві. Типи систем сканування. Джерела інформації при скануванні. Специфіка сканування факторів кожного компонента загального та операційного середовища. Моніторинг слабких сигналів. Важливість своєчасного прогнозування змін у зовнішньому середовищі. Прогнозування як метод оцінки майбутнього стану середовища. Застосування екстраполяції, мозкового штурму, статистичного моделювання, побудови сценарію і інших методів при прогнозуванні.

Загальний аналіз галузі (місце в народному господарстві, зрілість, ринки сировини, збуту, прибутковість, темпи інновацій і т.п.). Структура галузевих витрат. Проблеми визначення галузі. Аналіз галузі та конкуренції. Модель Портера аналізу п’яти конкурентних сил у галузі (споживачі, постачальники, конкуренти, товари-замінники, потенційні конкуренти). Вплив кожної сили на рівень конкуренції в галузі.

Позиціонування стратегічних груп у галузі (споживачі, постачальники, конкуренти, товари-субститути, потенційні конкуренти). Вплив кожної сили на рівень конкуренції в галузі. Бар’єри входу-виходу в галузі. Аналіз існуючих конкурентів. Джерела інформації для аналізу конкурентів. Визначення стратегічних типів конкурентів. Конкурентні профілі. Метод життєвого циклу в аналізі галузі і конкуренції.

Визначення загроз та можливостей зовнішнього середовища. Значущість рівнів середовища залежно від типу підприємства. Різна чутливість підприємств до факторів середовища. Загрози та позитивні можливості для підприємства, методика їх визначення. Оцінка впливу позитивних можливостей на підприємство та ймовірності їх використання. Побудова матриці можливостей. Побудова матриці загроз. Оцінка впливу загроз та ймовірності їх дії. Використання результатів аналізу матриць.
Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

Суть та значення внутрішнього аналізу підприємства. Ресурси підприємства, їх кількісна та якісна характеристика. Типи ресурсів за різними класифікаціями. Розвиток ресурсної бази. Характеристика компетенцій підприємства та основні способи (механізми) їх реконфігурації. Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій. Ресурси та компетенції як носії конкурентних переваг підприємства.

Оцінка сильних та слабких сторін підприємства. Класифікація ресурсів підприємства з погляду сильних і слабких сторін. Основні методи і показники, які використовуються для оцінки сильних та слабких сторін підприємства.

Конкурентні переваги фірми та ресурси, необхідні для забезпечення їх стабільності (довготривалість, неможливість ідентифікації і копіювання конкурентами і т.п.). Визначення конкурентної переваги. Концепція ключових компетенцій фірми і її застосування для визначення конкурентних переваг. Ланцюжок формування вартості. Джерела конкурентних переваг за
М. Портером. Матриця конкурентних переваг Бостонської консалтингової групи. Побудова матриці SWOT - аналізу як один з підходів до завершального етапу аналізу стратегічного контексту. Різні типи стратегічних дій за матрицею.
Тема 6. Стратегія бізнесу

Стратегія однобізнесового підприємства. Поняття бізнесу в теорії стратегії. Поняття стратегічної бізнес-одиниці та стратегічного напрямку діяльності. Еволюція концепції стратегічних бізнес-одиниць в практиці бізнесу. Принципи виділення та ознаки визначення стратегічних напрямків діяльності. Послідовність етапів стратегічної сегментації діяльності підприємства. Перегрупування видів діяльності підприємства та формування стратегічних напрямків діяльності. Циклічність цього процесу. Загальна схема розробки стратегії для СБЦ. Стратегічний аналіз СБЦ. Визначення місії для цілей СБЦ. Роль керівництва корпорації та керівництва СБЦ у процесі розробки стратегії бізнесу. Організація процесу стратегічного планування бізнесу.

Визначення стратегій бізнесу та їх класифікації за різними ознаками. Модель Портера розробки стратегії бізнесу. Класифікація стратегії за М.Портером (лідерство у зниженні витрат, диференціація, фокусування). Критерії вибору конкретних стратегій (необхідні навички та ресурси, вимоги до організації і т.п.), ризики базових стратегій. Структура галузі і вибір стратегії.

Стратегія лідирування за витратами. Джерела конкурентних переваг при лідируванні за витратами. Передумови успішного застосування стратегії лідируванні за витратами, відповідні вимоги до підприємства з точки зору технології, організації виробництва та управління. Шляхи досягнення та утримання лідерства за витратами. Сфокусоване лідерство за витратами. Ризики тривалого застосування підходу для досягнення конкурентної переваги. Стадії життєвого циклу галузі, для яких стратегія лідирування за витратами є прийнятною.

Стратегія продуктової диференціації. Засади стратегії продуктової диференціації. Технологічні, організаційні та управлінські передумови для досягнення позитивної конкурентної диференціації. Загрози та можливості середовища при застосуванні стратегії диференціації. Джерела конкурентних переваг за продуктової диференціації. Шляхи досягнення конкурентної диференціації: використання сили іміджу, робота зі споживачами, реклама, використання вигідного розташування і т.п. Взаємозв’язок стратегій диференціації та диверсифікації. Проблеми імітованості при застосуванні стратегії. Сфокусована диференціація. Межі у використанні диференціації.

Види стратегій підприємства за ознакою схильності до конкурентного суперництва. Чотири базові конкурентні стратегії К. Омає. Стратегічна тріада і відповідні бізнес-стратегії: орієнтовані на споживачів, на конкурентів, ті, що базуються на можливостях підприємства.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів...
Кононенко Тамара Михайлівна – кандидат філософських наук, викладач вищої категорії, методист

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та...
Уявлення про теорію держави та права як основну юридичну науку; закріплення знань про систему категорій теорії держави та права;...

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 5 семестру 2015-2016 навчального...
Приск курсу заочної форми навчання нні ект окр «Бакалавр» з напрямів підготовки

Розкла длабораторно екзаменаційної сесії 8 семестру 2015-2016 навчального...
Приск курсу нні ект заочної форми навчання окр «Бакалавр» з напрямів підготовки

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 11 семестру 2015-2016 навчального...

Розкла длабораторно-екзаменаційної сесії 11 семестру 2016-2017 навчального...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка