Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення

її результатів


Затверджено

на засідання кафедри макроекономіки

та державного управління

Протокол № 5 від 05.12.2011р.

КИЇВ КНЕУ 2013

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання / Укладачі Д.М.Котенок та В.І. Усик. – К.: КНЕУ, 2012. – с. 105

Укладачі: Дарія Михайлівна Котенок, к.е.н., доцент

Віра Іванівна Усик, к.е.н., доцент
Відповідальний за випуск і редакційну роботу завідувач

кафедри макроекономіки та державного управління, доктор економічних наук, професор Іван Йосипович Малий


З М І С Т


І. Загальні положення щодо виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів 5

КУРСОВА РОБОТА 78


з дисципліни «Макроекономіка» 78


м. Київ — 20__ рік 78

Комплексна КУРСОВА РОБОТА 79


зі спеціалізації «Менеджмент державних установ» 79


м. Київ — 20_ _ рік 79

ВСТУП
Під час навчання в університеті студенти виконують різні наукові проекти, які містять обґрунтовані теоретичні або практичні результати. Основна мета кожного з виду робіт полягає у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних знань, ознайомленні з методами, які напрацьовані іншими дослідниками в певній галузі, а також у науковому обґрунтуванні результатів власних досліджень. Наукова робота, як правило, передбачає постановку проблеми, систематизацію понятійного апарату дослідження, визначення методів перевірки вірності отриманих результатів, формування самостійних висновків та рекомендацій за результатами проведеного дослідження.

Основними завдання різних видів наукових робіт є такі:

- закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами у процесі вивчення певних дисциплін;

- отримання навичок з самостійної науково-дослідної роботи;

- набуття студентами досвіду чітко, послідовно і грамотно у письмовій формі викладати результати теоретичних та прикладних досліджень;

- формування сучасних навичок проведення досліджень;

- розвинення вмінь аналізувати та узагальнювати.

Реферат та есе є лише пробою наукового потенціалу студента, тому має передусім емпіричний характер (інколи аналітичний). Важливим у процесі написання цих видів робіт є набуття студентом практичних дослідницьких навичок, вміння опрацьовувати та систематизувати джерела з досліджуваної проблематики, робити власні узагальнення та логічні висновки, а також оформлювати основні частини роботи згідно з встановленими вимогами. На даному етапі написання наукових робіт ставиться за мету навчити студентів застосовувати елементарні дослідницькі прийоми та методи, розуміти суть і принципи методології наукової праці як такої, чітко розмежувавши її з іншими сферами та формами інтелектуального самовираження.

Дотримання студентом усіх вимог до оформлення реферату чи есе сприяє встановленню належного стилю роботи, виховує вимогливість до себе, прищеплює певні навики до ведення наукового дослідження, що буде йому корисним у роботі над курсовою та дипломною роботою.

Курсова робота продовжує, розвиває та закріплює дослідницькі аналітичні навички, вироблені студентами раніше. Зазначимо, що від реферату курсова робота відрізняється не лише більшим обсягом, але й поглибленою аналітичністю, складністю проблеми, свідомим застосуванням дослідницьких методів, ґрунтовним знанням наукової літератури з вибраної проблематики, свідченням чого є кваліфіковано зроблений у першому, зазвичай, методологічному розділі огляд спеціальної літератури.

Магістерською дипломною роботою студент завершує свою навчальну та наукову підготовку в університеті. Вона повинна засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову та спеціальну підготовку, довести вміння застосовувати здобуті знання для розв’язання конкретних наукових і практичних завдань.

Підготовкою до написання дипломної роботи є виробнича практика. Магістрант повинен чіткіше формулювати та глибше вирішувати поставлене перед собою наукове завдання, застосовуючи декілька наукових методів, які повинні скласти самостійну та повноцінну, хоч і відносно невелику наукову розвідку, пов’язану із тим колом проблем, які закономірно виникають при системному вивченні студентом власного творчого доробку.

Оформлення результатів усіх цих робіт відповідно до Державного стандарту України є важливим етапом узгодження формальної сторони та наукового змісту дослідження. Методичні рекомендації призначені забезпечити єдині критерії оформлення кваліфікаційних наукових робіт різних рівнів – починаючи від найпростіших (реферату, есе) до дипломної роботи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад.:...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Експеримент як найважливіша складова наукових досліджень в біології
Стаття містить короткий огляд етапів науково-дослідницької роботи учнів на уроках біології та в позаурочний час. Описано процеси...

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Укладач: Березанець І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Методичні рекомендації до проведення заходів ІV оформлення експозицій...
Оформлення експозицій книжково-журнальних виставок

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів...
Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету. Протокол №6 від 20 червня 2007 р

Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету із зарубіжної...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...

Оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
Міністерства освіти І науки щодо написання, оформлення І подання науково-дослідницьких робіт на конкурс-захистБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка