Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Назва друкованого періодичного видання

Назва друкованого періодичного видання

Сторінка1/2
  1   2
Додаток 9

до наказу Міністерства

освіти і науки України

09.03.2016 № 241
Список

друкованих (електронних) періодичних видань,

що включаються до Переліку наукових фахових видань України
І. Друковані періодичні видання

з/п

Назва друкованого періодичного видання


Засновник (співзасновники)


Галузі наукиАграрний вісник Причорномор’я

Одеський державний аграрний університет

технічні, сільсько-господарські,

економічніАктуальні проблеми держави і права

Національний університет «Одеська юридична академія»

юридичніАктуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управлінняАктуальні проблеми міжнародних відносин

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

економічні,

юридичні,

політичніАктуальні проблеми права: теорія і практика

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

юридичніАктуальні проблеми розвитку економіки регіону

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

економічніБіологія та валеологія

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

біологічніВикладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.

Міжпредметні зв’язки

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


педагогічніВісник Дніпропетровського університету

серія: «Біологія. Медицина»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

біологічніВісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Серія «Філологічні науки»

ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

філологічніВісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

економічні
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


економічні
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки

Житомирський державний технологічний університет

технічніВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

психологічніВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічніВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічніВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні,

юридичні,

політичні
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

економічні
Вісник Львівського національного аграрного університету

(агрономія)

Львівський національний аграрний університет

сільсько-господарськіВісник Львівського національного аграрного університету.

(архітектура і сільськогосподарське будівництво)

Львівський національний аграрний університет

технічніВісник Львівського національного аграрного університету.

(агроінженерні дослідження)

Львівський національний аграрний університет

технічніВісник Львівського університету. Серія економічна

Львівський національний університет імені Івана Франка

економічніВісник Львівської комерційної академії. Серія економічна

Львівська комерційна академія

економічні
Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча

Львівська комерційна академія

технічніВісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»

(економічні науки)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

економічні
Вісник Національної академії правових наук України

Національна академія правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

юридичніВісник Прикарпатського університету.

Серія: Фізична культура

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. С. Стефаника»

фізичне виховання та спортВісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. С. Стефаника»

філософські,

психологічні
Вісник Сумського національного аграрного університету.

(агрономія і біологія)

Сумський національний аграрний університет

сільсько-господарськіВісник Сумського національного аграрного університету.

(економіка і менеджмент)

Сумський національний аграрний університет

економічні
Вісник Тернопільського національного економічного університету

Тернопільський національний економічний університет

економічні
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

(технічні науки)

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

технічніВісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

економічніВісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

серія «Економічна»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

економічніВісник Чернівецького торговельно-економічного інституту

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету

економічніВісті Харківського ентомологічного товариства

Известия Харьковского энтомологического общества

The Kharkov Entomological Society Gazette

Харківське ентомологічне товариство, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

біологічніВолинь філологічна: текст і контекст

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки


філологічніГалицький лікарський вісник

Івано-Франківський національний медичний університет

медичніГеоінформатика Геоинформатика

Geoinformatika

Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України

технічніГеологія і корисні копалини Світового океану

Геология и полезные ископаемые Мирового океана

Geology and

Mineral Resources of the World Ocean

Національна академія наук України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України

геологічніДержавне будівництво та місцеве самоврядування

Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

юридичніДержавне управління та місцеве самоврядування

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управлінняЕкономіка і організація управління

Донецький національний університет

економічніЕкономіка та право

Экономика и право

Національна академія наук України,

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет

юридичніЕкономіка харчової промисловості

Экономика пищевой промышленности

Food Industry Economics

Одеська національна академія харчових технологій, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

НАН України

економічніЕкономічний аналіз

Тернопільський національний економічний університет

економічні
Економічні інновації

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

економічні
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

технічніЕфективність державного управління

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

економічні,

державне управлінняЖурнал європейської економіки

Тернопільський національний економічний університет

економічні
Записки з українського мовознавства

Одеський національний університет

ім. І. І. Мечникова

філологічніЗахист інформації

Защита информации

Ukrainian Information Security Research Journal

Національний авіаційний університет

технічніЗбірник наукових праць /педагогічні науки/

Херсонський державний університет

педагогічніЗбірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища

Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды

Collected papers of Institute of environmental geochemistry

Національна академія наук України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

геологічні,

технічніЗбірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету

Подільський державний аграрно-технічний університет

економічніЗбірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені

Івана Черняховського

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

технічні

військовіЗдоров’я жінки

Здоровье женщины

Health of woman

МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти імені

П. Л. Шупика МОЗ України,

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,

ДУ «Український стратегічних досліджень України», громадянки України – Щербінська О. С.,

Бахтіярова Д.О.

медичніЗдоров’я чоловіка

Здоровье мужчины

Health of man

ДУ «Інститут урології НАМН України», громадянка України – Щербінська О. С.


медичніЗернові продукти і комбікорми

Зерновые продукты и комбикорма

Grain Products and Mixed Fodder’s

Одеська національна академія харчових технологій

технічніІван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: серія історична та філологічна

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

філологічніКультурологічна думка: щорічник наукових праць

Інститут культурології НАМ України

мистецтво-знавство,

культурологія
Математичне моделювання в економіці

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, ДУ «Інститут економіка та прогнозування НАН України», Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова

НАН України

фізико-математичні,

технічні,

економічніМедицина невідкладних станів

Медицина неотложных состояний

Emergency medicine

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України», громадянин України - Заславський О. Ю.

медичніМеліорація і водне господарство

Інститут водних проблем і меліорації НААН

технічні,

сільсько-господарськіМеталл и литье Украины

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

технічніМистецтво та освіта

Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України

педагогічніМова і культура

Язык и культура

Language & culture

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго»

філологічніМолодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки


фізичне виховання та спортНавчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика


Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології

ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини

НАПН України

педагогічніНаукове пізнання: методологія та технологія

ДВНЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К. Д. Ушинського»

філософськіНаукове сходження

ScienceRise

ПП «Технологічний центр», Харківська медична академія післядипломної освіти, Національний фармацевтичний університет, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

фармацевтичніНауковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

Національний університет біоресурсів і природокористування України

філологічніНауковий вісник НЛТУ України

(серія економічна)

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

економічніНауковий вісник Одеського національного економічного університету

Одеський національний економічний університет

економічні
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(серія міжнародні відносини)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки


політичніНауковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. (Філологічні науки. Мовознавство)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки


філологічніНауковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(філософські науки)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки


філософськіНауковий вісник Ужгородського університету

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»


педагогічніНауковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»

Херсонський державний університет

філологічніНаукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

біологічніНаукові записки кафедри педагогіки

Научные записки кафедры педагогики

Scientific notes of the pedagogical department

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

педагогічніНаукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Серія: біологія

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

біологічніНаукові записки. Серія: Педагогічні науки

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка


педагогічніНаукові праці Донецького національного технічного університету.

Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»


технічніНаукові праці Лісівничої академії наук України

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Громадська організація «Лісівнича академія наук України»

технічніНаукові праці Національного університету «Одеська національна юридична академія»

Національний університет «Одеська юридична академія»

юридичніНаукові праці Національного університету харчових технологій

Національний університет харчових технологій

економічні,

технічніНаукові праці

Научные труды


Одеська національна академія харчових технологій

технічніНауково-практичний журнал «Архів психіатрії»

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

медичніНауково-практичний збірник «Криміналістичний вісник»

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

МВС України, Національна академія внутрішніх справ МВС України

юридичніНауково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів»

Научно-технический журнал «Металловедение и обработка металлов»

Scientific Technical Journal «Metal Science and Treatment of Metals»

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

технічніОсвіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – Науково-методичний збірник. –Київ

Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

педагогічніОфтальмологія

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

медичніПолітикус

Politicus

ДВНЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К. Д. Ушинського»

політичніПравова держава

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

юридичніПрактична філософія

Благодійна організація «Центр практичної філософії», Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди

НАН України

філософськіПроблеми правознавства та правоохоронної діяльності

Донецький юридичний інститут

МВС України

юридичніПроблеми програмування

Проблемы программирования

Problems in Programming


Національна академія наук України, Інститут програмних систем

НАН України

фізико-математичні,

технічніПродовольча індустрія АПК

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ПП «Видавниче представництво «Паралель»

технічні,

сільсько-господарськіПрофесійна освіта: методологія, теорія та технології

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

педагогічніПроцеси лиття

Процессы литья

Casting Processes

Національна академія наук України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

технічніСадівництво

Інститут садівництва НААН

сільсько-господарськіСерце і судини

Сердце и сосуды

Heart & Vessels

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Громадська організація «Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів

м. Києва», громадянка України – Амосова К. М., громадянин України – Мішалов В. Г., ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

медичніСільськогосподарські машини

Луцький національний технічний університет

технічніСімейна медицина

Семейная медицина

Family medicine

Українська асоціація сімейної медицини, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, громадянка України – Щербінська О. С.

медичніСоціальна економіка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

економічніСоціальна фармація в охороні здоров’я

Социальная фармация в здравоохранении

Social Pharmacy in Health Care

Національний фармацевтичний університет

фармацевтичніСтратегічні пріоритети

Національний інститут стратегічних досліджень

економічні
Стратегія економічного розвитку України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

економічні
Сучасні дослідження з іноземної філології

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»


філологічніСучасні проблеми моделювання

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

технічніТеорія і практика управління соціальними системами

Теория и практика управления социальными системами

Practice of Social Systems Management

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

педагогічніТехнологические системы

ВАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», ТОВ «Компанія «Індустріальні технології»

технічніТоргівля, комерція, підприємництво

Львівська комерційна академія

економічні
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция

Tuberculosis, Lung diseases. HIV infection

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

медичніУкраїнська полоністика

Житомирський державний університет імені Івана Франка

філософські, педагогічніУкраїнський географічний журнал

Національна академія наук України, Інститут географії НАН України, Головне управління геодезії, картографії та кадастру України, Українське географічне товариство

географічніУкраїнський науково-медичний молодіжний журнал

Украинский научно-медицинский молодежный журнал

Ukrainian Scientific Medical Youth Journal

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

медичні,

фармацевтичніУніверситетські наукові записки

Хмельницький університет управління та права,

Національна академія державного управління при Президентові України,

Інститут законодавства Верховної Ради України

економічні, юридичніУправління розвитком складних систем

Київський національний університет будівництва і архітектури

технічніФизико-технические проблемы горного производства

Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук України

технічніФізична активність, здоров’я і спорт

Львівський державний університет фізичної культури

фізичне виховання та спортФормування ринкової економіки в Україні

Львівський національний університет імені Івана Франка

економічніХарчова наука і технологія

Пищевая наука и технология

Food science and technology

Одеська національна академія харчових технологій

технічніХарчова промисловість

Національний університет харчових технологій

технічніХірургія України

Surgery of Ukraine

Хирургия Украины

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Асоціація хірургів-гепатологів України, Громадська організація «Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів

м. Києва», ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

медичні
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Назва друкованого періодичного видання
М. С. Грушевського нан україни, Український інститут національної пам’яті, державний центр збереження документів Національного архівного...

Назва друкованого періодичного видання
Академія наук суднобудування України, Міжнародна Академія морських наук, технологій та інновацій, двнз «Національний університет...

Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок чи фахове видання
Забезпечення якісної оцінки кредитних можливостей позичальника як спосіб мінімізації кредитного ризику банку

«Уроки рідного слова» Методична розробка
Назва навчального (навчально – методичного) видання цикл уроків літератури рідного краю

«Чарівний світ книги» Конспекти уроків позакласного читання
Назва навчального (навчально – методичного) видання цикл уроків з позакласного читання для учнів 5 класу

Післяслово до подій у спілці письменників України
Наклад видання 2000 примірників. Майже така кількість членів нспу на сьогодні складає спілку письменників України. Це видання автор...

Збірник наукових праць №1
Заснований у 2012 році. Виходить 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації кг №781/378Р...

Програма виховання І навчання дітей від 2 до 7 років 3 видання, доопрацьоване та доповнене
Програма виховання І навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (3 видання, доопрацьоване та доповнене) розроблена на виконання Закону...

Яка повна назва держави, проти якої очолив визвольну боротьбу Б. Хмельницький?
Яка повна назва держави, проти якої очолив визвольну боротьбу Б. Хмельницький? (Річ Посполита)

Назва пріоритетного напряму розвитку науки І технікиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка