Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Français anglais ukrainien

Français anglais ukrainien

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

FRANÇAIS ANGLAIS UKRAINIEN-A-
abandon m

abattement m

abbaye f

abject,-e adj

abjuration f

abolition f

abominable adj aborigène m abréviation a absence f

absolute adj

absorber vt

asurde adj

accent m

accepter vt

accès m

accessoir adj accident m

accolade f accomoder vt

accompagnement m accomplissement m accord m

accumuler vt

acide n,adj

acoustique adj

acte m

actif, -ve adj

action f

actuel,-le adj

adage m

adapter vt

addition f

adepte m

adéquat,-e adj.

adhérence f

adjectif m

admirable adj

admiration f

admirer vt

adopter vt

adorer vt

adulte adj,m,f


abandon n

abatement n

abbey n

abject adj

abjuration n

abolishment n

abominable adj

aboriginal n

abbreviation n

absence n

absolute adj

absorb v

absurd adj

accent n

accept v

access n

accessorial adj

accident n

accolade n

accommodate v

accompaniment n

accomplishment n

accordance n

accumulate v

acid n,adj

acoustic adj

act n

active adj

action n

actual adj

adage n

adapt v

addition n

adept n

adequacy n

adherent n

adjective n

admirable аdj

admiration n

admire v

adopt v

adore v

adult n,adj

[əˈbændən] 

[əˈbeɪtmənt] 

[ˈæbɪ]

[ˈæbdʒekt]

[æbjuəreiʃən]

[əˈbɔlɪʃmənt]

[əˈbɔmɪnəbl] 

[ ˌæbəˈrɪdʒənl]

[əbriːvɪˈeɪʃən]

[ˈæbsəns]

[ˈæbsəluːt]

[əbˈzɔːb] 

[əbˈsəːd]

[ˈæksɛnt]

[əkˈsept]

[ˈækses]

[ˌækseˈsɔːrɪəl]

[ˈæksɪdənt]

[ˈækəˌleɪd]

[əˈkɑməˌdeɪt]

[əˈkʌmpənɪmənt]

[əˈkəmplɪʃmənt]

[əˈkɔːdəns]

[əˈkjuːmjuleɪt]

[ˈæsɪd]

[əˈkuːstɪk]

[ækt]

[ˈæktɪv]

[ˈækʃən]

[ˈæktjuəl]

[ˈædɪdʒ]

[əˈdæpt]

[əˈdɪʃən]

[ˈædept]

[ˈædɪkwəsɪ]

[ədˈhɪərənt]

[ˈædʒɪktɪv]

[ˈædmərəbl]

[ˌædməˈreɪʃən]

[ədˈmaɪə]

[əˈdɔpt]

[əˈdɔː]

[ˈædʌlt]

залишення

ослаблення

абатство,монастир

огидний

зречення

відміна, скасування

мерзенний

тубілець

скорочення

відсутність

безумовний

усмоктувати

безглуздий

наголос, вимова

приймати

доступ

додатковий

нещасний випадок

схвалення

пристосовувати

супровід

виконання

згода

накопичувати

кислий

акустичний

справа, дія

діяльний

дія

дійсний

прислів’я

пристосовувати

додавання

знавець

відповідність

прихильник

прикметник

чудовий

захоплення

милуватися

усиновляти

обожнювати

дорослий

adverbe m

adversaire m

affabilité f

affaire f

affection f

affirmer vt

affliction f

affront m

âge n

agiter vt

agrément n

agriculture f

aide f

alarmer vt

alerte f

allée f

alliance f

allié m,f

allocation f

allusion f

alpin, -e adj

alternance f ambassade f ambiance f

ambigu adj

ambulance f

amélioration f

amende f

amiable adj

amour m

amplification f

amuser vt

amusement m

ancêtre m

angle m

animadversion f

animal ,-e m

animer vt

animation f

animosité f annihilation f

anniversaire m annonce f

annuaire m ,-el ,-le adj
adverb n

adversary n

affability n

affair n

affection n

affirm v

affliction n

affront n

age n

agitate v

agreement n agriculture n

aid n

alarm v

alert n

alley n

alliance n

ally n,v

allocation n

allusion n

alpine adj

alternate n ambassador n ambience n ambiguous adj ambulance n amelioration n amends n

amiable adj

amour n

amplification n

amuse v

amusement n

ancestor n

angel n animadversion n animal n

animate v

animation n

animosity n annihilation n

anniversary n announcement n

annual n
[ˈædvəːb]

[ˈædvəsərɪ]

[ˌæfəˈbɪlɪtɪ]

[əˈfɛə]

[əˈfekʃən]

[əˈfəːm]

[əˈflɪkʃən]

[əˈfrʌnt]

[eɪdʒ]

[ˈædʒɪteɪt]

[əˈgriːmənt]

[ˈægrɪkʌltʃə]

[eɪd]

[əˈlɑːm]

[əˈləːt]

[ˈælɪ]

[əˈlaɪəns]

[ˈælɪ]

[ˌælouˈkeɪʃən]

[əˈluːʒən]

[ˈælpaɪn]

[ɔːlˈtɜːnɪt]

[æmˈbæsədə]

[ˈæmbɪəns]

[æmˈbɪgjuəs]

[ˈæmbjuləns]

[əˌmiːlɪəˈreɪʃən]

[əˈmendz]

[ˈeɪmɪəbl]

[əˈmuə]

[ˌæmplɪfɪˈkeɪʃən]

[əˈmjuːz]

[əˈmjuːzmənt]

[ˈænsɪstə]

[ˈeɪndʒəl]

[ˌænɪmædˈvɜːʃən]

[ˈænɪməl]

[ˈænɪˌmeɪt]

[ˌænɪˈmeɪʃən]

ˌænɪˈmɒsɪtɪ]

[əˌnaɪəˈleɪʃən]

[ˌænɪˈvəːsərɪ]

[əˈnaunsmənt]

[ˈænjuəl]
прислівник

супротивник

привітність

справа

прихильність

стверджувати

журба

образа

вік

підбурювати

згода

землеробство

допомога

тривожити

тривога

алея

союз

союзник

локалізація

натяк

альпійський

чергування

посол

оточення

двозначний

швидка допомога

поліпшення

винагорода

полюбовний

кохання

перебільшення

забавляти

розвага

предок

ангел

осуд

тварина

оживляти

захоплення

ворожнеча

знищення

щорічний

оголошення

день народження
annulation f

anticiper vt

antinomique adj apologie f

apoplexie f

apparition f

appel m

application f appointements m,pl. appréciation f

approche f appropriation f approuver vt approximatif ,-ve adj

arc m

arguer vi

aride adj

arrivée f

arrogance f

art m

article m

artificiel,-le adj ascendance f aspirant, -e f aspiration f

assassin m assemblage m assentiment m assiduité f

assister vi

association f atmosphère f

attention f

attitude f

attractif,-ve adj audience f

auguste adj

austral,-e adj

authentique f

autocrate .,-ie f autosuggestion f

automne m

avalanche f

avarice f
annulment n

anticipate v

antinomy n

apology n

apoplexy n

apparition n

appeal n

application n appointment n

appreciation n

approach n appropriation n

approval n

approximate adj

arch n

argue v

arid adj

arrival n

arrogance n

art n

article n

artificial adj

ascendancy n

aspirant n

aspiration n

assassin n

assemblage n

assent n

assiduity n

assist v

associate n

atmosphere n

attention n

attitude n

attractive adj

audience n

august adj

austral adj

authenticity n

autocrat n autosuggestion n autumn n

avalanche n

avarice n

[əˈnʌlmənt]

[ænˈtɪsɪpeɪt]

[ænˈtɪnəmɪ]

[əˈpɒlədʒɪ]

[ˈæpəpleksɪ]

[ˌæpəˈrɪʃən]

[əˈpiːl]

[ˌæplɪˈkeɪʃən]

[əˈpɔɪntmənt]

[əˌpriːʃɪˈeɪʃən]

[əˈprəutʃ]

[əˌprəuprɪˈeɪʃən]

[əˈpruːvəl]

[əˈprɔksɪmɪt]

[ɑ:k]

[ɑːgjuː]

[ˈærɪd]

[əˈraɪvəl]

[ˈærəgəns]

[ɑ:t]

[ˈɑːtɪkl]

[ˌɑːtɪˈfɪʃəl]

[əˈsendənsɪ]

[əˈspaɪrənt]

[ˌæspəˈreɪʃən]

[əˈsæsɪn]

[əˈsemblɪdʒ]

[əˈsent]

[ˌæsɪˈdju:ɪtɪ]

[əˈsɪst]

[əˈsouʃɪˌeɪt]

[ˈætməsfɪə]

[əˈtenʃən]

[ˈætɪtjuːd]

[əˈtræktɪv]

[ˈɔːdɪəns]

[ˈɔgəst]

[ˈɔːstrəl]

[ˌɔːθenˈtɪsɪtɪ]

[ˈɔːtəkræt]

[ˌɔːtousəˈdʒеstʃən]

[ˈɔːtəm]

[ˈævəlɑːnʃ]

[ˈævərɪs]
анулювати

робити достроково

суперечність

вибачення

параліч

поява, видіння

заклик

накладання призначення на посаду

оцінка

наближення

привласнення

схвалення

приблизний

арка

аргументувати

сухий

прибуття

пихатість

мистецтво

стаття

штучний

панування

аспірант,претендент

сильне бажання

убивця

зібрання

згода

старанність

бути присутнім

асоціація, спілка

атмосфера

увага

поза, постава

привабливий

аудієнція

величний

південний

достовірність

самодержець

самогіпноз

осінь

лавина

жадібність
avenue f

aversion f

axe m
-B-
bail m

balance f

balle f

banal,-e,-ité

banane m

bande f

bande f

bannissement m banque f

banquier m

barbare adj

barbe f

bestiale adj

bicyclette f

bigoterie f

bizarre adj

blason m

bloc m

bombe n

bonbon m

border vt

bosse f

botanique f,adj bouquet m

box m

branche f

brave adj

bride f

brigade f

brigand m

brillant, -e adj

brusque adj

brutal,-e adj

brutalité f

brute f

budget m


avenue n

aversion n

axis n

bail n

balance n

ball n

banality n

banana n

band n

band n

banishment n

bank n

banker n

barbaric adj

barber n

bestial adj

bicycle n

bigotry n

bizarre adj

blazon n

block n

bomb n

bonbon n

border v

boss n

botanique adj

bouquet n

box n

branch n

brave adj

bridle n

brigade n

brigand n

brilliant n

brusque adj

brutal adj

brutality n

brute n

budget n


[ˈævənjuː]

[əˈvəːʃən]

[ˈæksɪs]


[beɪl]

[ˈbæləns]

[bɔ:l]

[bəˈnælɪtɪ]

[bəˈnɑːnə]

[bænd]

[bænd]

[ˈbænɪʃmənt]

[bæŋk]

[ˈbæŋkə]

[bɑːˈbærɪk]

[ˈbɑːbə]

[ˈbestjəl]

[ˈbaɪsɪkl]

[ˈbɪgətrɪ]

[bɪˈzɑː]

[ˈbleɪzn]

[blɔk]

[bɔm]

[ˈbɔnbɔn]

[ˈbɔːdə]

[bɔs]

[bɔtənɪk]

[ˈbukeɪ]

[bɔks]

[brɑːntʃ]

[breɪv]

[ˈbraɪdl]

[brɪˈgeɪd]

[ˈbrɪgənd]

[ˈbrɪliənt]

[bru(ː)sk]

[ˈbruːtl]

[bruːˈtælɪtɪ]

[bruːt]

[ˈbʌdʒɪt]


проспект

відраза

вісь


застава

терези

м’яч, куля

банальність

банан

пов’язка

зграя, банда

заслання

банк

банкір

варварський

перукар

тваринний

велосипед

сліпа прихильність

дивний

герб,геральдика

брила, блок

бомба

цукерка

обшивати,обсаджувати

горб

ботаніка, ботанічний

букет

бокс

гілка, галузь

хоробрий

вуздечка

бригада, артіль

розбійник

блискучій, діамант

грубий, різкий

жорстокий

грубість, звірство

скотина, недолюдок

бюджет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка