Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2013 р. №587

Кабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2013 р. №587


http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р. № 587
Київ

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога

Відповідно до статті 28 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, що додається;

перелік професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається одноразова адресна допомога молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, згідно з додатком.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям подавати щороку в разі потреби Міністерству соціальної політики пропозиції щодо внесення змін до переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), затвердженого цією постановою, з метою подання Кабінетові Міністрів України відповідного проекту акта.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 587

ПОРЯДОК
надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах

1. Цей Порядок визначає механізм надання молодим працівникам, які уклали трудові договори на строк не менш як три роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах (далі - заклади, підприємства, установи та організації), одноразової адресної допомоги (далі - допомога) за професіями (спеціальностями, напрямами підготовки) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про зайнятість населення”.

3. Допомога надається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету у готівковій формі.

4. Переліки молодих працівників, яким повинна бути надана допомога, із зазначенням прізвища, імені, по батькові таких працівників, дати народження, коду та назви спеціальності, дати видачі диплома, даних про посаду та місце роботи подаються щороку до 1 грудня:

закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - таким міністерствам, органам;

іншими закладами, підприємствами, установами та організаціями - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним і районним держадміністраціям.

На підставі зазначених переліків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і районні держадміністрації визначають кількість молодих працівників та обсяг коштів, необхідний для надання допомоги, в межах відповідних бюджетних призначень і спрямовують такі кошти закладам, підприємствам, установам та організаціям.

5. Для отримання допомоги молодий працівник подає керівникові закладу, підприємства, установи та організації відповідну заяву.

6. У разі отримання допомоги молодий працівник втрачає право на отримання одноразової адресної грошової допомоги відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 “Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2006 p., № 39, ст. 2623) і від 11 травня 2011 р. № 524 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 38, ст. 1558).

7. У разі відмови молодого працівника, якому надана допомога, приступити до роботи за призначенням, звільнення його за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, або за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у закладі, на підприємстві, в установі та організації такий працівник повертає суму фактично отриманої допомоги закладу, підприємству, установі та організації, які її надали, з метою повернення до державного бюджету.

Молодий працівник має право не повертати суму фактично отриманої допомоги закладу, підприємству, установі та організації, які її надали:

у разі невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок хвороби або інвалідності, що перешкоджає її виконанню;

дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, у разі розірвання ними трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість;

у разі повної ліквідації закладу, підприємства, установи та організації.

8. Звіт про виплату допомоги подається щороку до 15 лютого:

закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - таким міністерствам, органам;

іншими закладами, підприємствами, установами та організаціями - райдержадміністраціям для подальшого подання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям.

9. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації подають щороку до 25 березня Мінфіну узагальнену інформацію про надання допомоги.

10. Заклади, підприємства, установи та організації подають райдержадміністраціям інформацію про укладення трудових договорів з молодими працівниками.

Райдержадміністрації ведуть облік молодих працівників, які отримали допомогу.

Інформація про таких працівників зберігається протягом трьох років з дня укладення ними трудових договорів.

11. Відповідальність за виплату допомоги несуть керівники закладів, підприємств, установ та організацій, які уклали трудові договори з молодими працівниками.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 587

ПЕРЕЛІК
професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається одноразова адресна допомога молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах

Найменування професії (спеціальності, напряму підготовки)

Код згідно з Класифікатором професій (спеціальностей, напрямів підготовки)

Майстер виробничого навчання

3340

Дошкільна освіта

5.01010101
6.010101
7.01010101
8.01010101

Початкова освіта

5.01010201
6.010102
7.01010201
8.01010201

Технологічна освіта

5.01010301
6.010103
7.01010301
8.01010301

Професійна освіта (за профілем)

5.01010401
6.010104
7.01010401
8.01010401

Корекційна освіта (за нозологіями)

6.010105
7.01010501
8.01010501

Соціальна педагогіка

5.01010601
6.010106
7.01010601
8.01010601

Фізичне виховання*

5.01020101
6.010201
7.01020101
8.01020101

Здоров’я людини*

6.010203
7.01020301
8.01020301

Хореографія*
Хореографія (за видами)*

5.02020201
6.020202
7.02020201
8.02020201

Музичне мистецтво*
Музичне мистецтво (за видами)*

5.02020401
6.020204
7.02020401
8.02020401

Образотворче мистецтво*
Образотворче мистецтво (за видами)*

5.02020501
6.020205
7.02020501
8.02020501

Дизайн*
Дизайн (за видами)*

6.020207
7.02020701
8.02020701

Декоративно-прикладне мистецтво*
Декоративно-прикладне мистецтво (за видами)*

6.020208
7.02020801
8.02020801

Філософія*

6.020301
7.02030101
8.02030101

Богослов’я (теологія із зазначенням конфесій)*

6.020304
7.02030103
8.02030103

Історія*

6.020302
7.02030201
8.02030201

Філологія*

6.020303

Українська мова і література*

7.02030301
8.02030301

Мова і література (із зазначенням іноземної мови)*

7.02030302
8.02030302

Психологія*

6.030102
7.03010201
8.03010201

Практична психологія*
Практична психологія (за видами)*

6.030103
7.03010301
8.03010301

Хімія*

6.040101
7.04010101
8.04010101

Біологія*

6.040102
7.04010201
8.04010201

Геологія*

6.040103
7.04010301
8.04010301

Географія*

6.040104
7.04010401
8.04010401

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*
Екологія та охорона навколишнього середовища*

6.040106
7.04010601
8.04010601

Математика*
Математика (за напрямами)*

6.040201
7.04020101
8.04020101

Фізика*
Фізика (за напрямами)*

6.040203
7.04020301
8.04020301

Прикладна фізика*
Прикладна фізика (за галузями використання)*

6.040204
7.04020401
8.04020401

Інформатика*

6.040302
7.04030201
8.04030201

Лікувальна справа

5.12010101
7.12010001
8.12010001

Педіатрія

7.12010002
8.12010002

Медико-профілактична справа

5.12010103
7.12010003
8.12010003

Медична психологія

7.12010004
8.12010004

Стоматологія

5.12010104
7.12010005
8.12010005

Акушерська справа

5.12010105

Стоматологія ортопедична

5.12010106

Стоматологічна справа

5.12010107

Сестринська справа

5.12010102
6.120101
8.12010006

Лабораторна діагностика

5.12010201
6.120102
8.12010007

Фармація

5.12020101
6.120201
7.12020101
8.12020101

Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

5.12020102

Виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

Клінічна фармація

7.12020102
8.12020102

Технології фармацевтичних препаратів

7.12020103
8.12020103

__________
*Спеціальності, напрями підготовки, за якими молоді працівники працюватимуть на посадах педагогічних працівників у закладах, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані в селах і селищах, відповідно до профілю підготовки.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кабінет міністрів україни постанова
Затвердити Положення про Національний репозитарій академічних текстів, що додається

Наказ директора дп «дндіасб» від 23. 11. 201 №78 положення
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423 та на основі «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»,...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. №686-р «Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з проведенням...

Нака з
Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 р за №628/15319, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19....

Методичні рекомендації щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи
...

Про затвердження переліку галузей знань І спеціальностей, за якими...
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Житомирська обласна державна адміністрація
...

Київ Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка
Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Навчальний кабінет світової літератури
Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури (далі кабінет) роз­роблено відповідно до Закону України «Про загальну середню...

Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, п ротокол №6/6-20...
Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, протокол №6/6-20 від 03 липня 2015 року «Про проведення в 2016 році зовнішнього...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка