Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рекомендаційний список літератури із циклу

Рекомендаційний список літератури із циклу

Сторінка1/3
  1   2   3


ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ/ Рекомендаційний список літератури із циклу

«На допомогу молодому вчителю і майбутньому педагогу»
Випуск 7
Харків - 2016
ББК 82.3(4УКР)

Н 30

Фольклор – складова частина української етнопедагогіки :

рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю і майбутньому педагогу». – Вип. 7 / уклад. Л. А. Бережна ; ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА». - Харків, 2016. – 25 с.


В усній народній творчості відображена багатогранна і глибока душа народу, його духовне багатство. У думах, піснях, прислів’ях і приказках, скоромовках, лічилках та інших фольклорних перлинах у високо поетичній і глибоко ліричній формі відображено весь культурно-історичний, мистецький шлях українського народу. У фольклорі вся минувшина і доля України: періоди високих піднесень і трагічних падінь, національно-визвольних і соціальних збурень, відчайдушної гайдамаччини і звитяжної козаччини, сторінки масового героїзму, епохи творчої праці і мистецького пізнання дійсності, оманливих надій та ілюзій, зневіри і зради.

Наш рекомендаційний список допоможе зорієнтуватися у бурхливому морі українського фольклору.


Укладач Л. А. Бережна

Відповідальний за випуск М. В. Жарова


© ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА»

Фольклор України - надзвичайно важлива складова частина культури народу.

Народна культура та мистецтво українців справедливо вважаються одними з найбагатших надбань культурної спадщини європейських націй.

Фольклор став віддзеркаленням не тільки найважливіших подій в історії України, починаючи з княжої доби, а й зберіг численні архаїчні язичницькі мотиви і символи, які часто приховуються під покровом християнської традиції. Завдяки фольклорній спадщині ми можемо ознайомитися із побутом далеких і близьких поколінь українців, уявити їх свята і будні, сповнені магічних і захоплюючих обрядів.

Можна сказати, що усна народна творчість становить  поетичну біографію народу, історію його трудового життя і боротьби за волю і незалежність, історію ратних подвигів його славних синів.

Скарбниця усної народної творчості надзвичайно багата. Це і ніжна мамина пісня, і цікава дідусева приказка, скоромовка, дума, загадка, мудре прислів’я тощо.

У поєднанні з етнографічними, календарно-обрядовими традиціями, звичаями фольклорні твори відображають самобутню систему духовності і практично-дійового досвіду народного життя. У казках, піснях, думах, баладах, прислів'ях, приказках та інших жанрах фольклору художньо відображені зразки, еталони національних духовних цінностей, самобутність української психології.

Для кожної дитини фольклор рідного народу - це висока і єдина школа національного світосприймання, яка починається з колисковими у перші місяці її життя і згодом сприяє усвідомленню нею себе як представника своєї нації. Це специфічна духовна школа, засоби впливу якої на емоції, почуття, розум дитини є незамінними. Фольклорні образи, ідеї, символи, відображені в них моральні згустки відіграють величезну роль у пробудженні і розвитку національної свідомості і самосвідомості.

У фольклорних творах ми глибше пізнаємо самі себе, свою національну психологію. Фольклорні твори рясніють крилатими виразами, мудрими порадами, доречними жартами, довірливою усмішкою, створюючи в дітей психологічний комфорт, оптимістичний настрій, радість пізнання, енергію життєутвердження.

Як свідчать спостереження, діти, виховані на фольклорі, як правило, більш чутливі до художньо-образного слова, до рідної мови.

Не можна бути свідомим, культурним громадянином своєї країни, не знаючи свого народу, не почуваючи себе його сином. Не можна глибоко розуміти свій народ, не знаючи його художньої словесної творчості.

Отже, фольклор — це дорогоцінне художнє надбання народу, це витвір його поетичної душі, котрі необхідно знати й цінувати.


Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космологічні українські народні погляди та вірування / Г. Булашев. – К.: Довіра, 1992. – 415 с.

Виклади давньослов’янських легенд, або міфології / уклад. Я. Головацький. – К.: Довіра, 1991. – 96 с. : Іл.

Вовк М. Сучасні українські академічні фольклористичні школи / М. Вовк // Київська старовина. – 2011. - № 5. – С. 135.-144.

Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович , - Либідь, 2002. – 664 с. : Іл.

Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посібник / Я. І. Гарасим. – К. : Знання, 2009. – 301 с.

Грицай М. С. Українська народнопоетична творчість : підручник / за ред. проф. М. С. Грицая ; М. С. Грицай, В. Г. Бойко, Л. Ф. Дунаєвська. – К. : Вища школа, 1983. – 359 с.

Гузь О. О. Жанрова специфіка фольклорної та літературної казки. Різновиди народних казок, їх характерні ознаки / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура. – 2015. - № 7-8. – С. 2-4.

Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – 3-е вид. доп. й переробл. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 320 с.

Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда / В. Ф. Давидюк. – Львів : Світ, 1922. – 176 с.

Давня праслов’янська міфологія // Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. Лановик, З. Лановик. – К., 2001. – С. 94-106.

Давня праслов’янська міфологія // Сележан Й. Основи національного виховання. Українознавство : Ритуально-міфологічна культура українців : хрестоматія. – Чернівці, 2005. – С. 34-42.

Дей О. І. Українська балада / О. І. Дей. – К. : Наук. думка, 1986. – 264 с.

Дерево життя : міфи, легенди, повір’я / упоряд. худож. оформ. В. Ярош. – К. : «Успіх і кар’єра», 2009. – 224 с.

Дитячий фольклор // Рідне слово. Українська дитяча література : хрестоматія : у 2-х кн. – К., 1999. – Кн. 1. – С. 7-13.

Дитячий фольклор // Степанишин Б. Давня українська література в школі / Б. Степанишин. – К., 2000. – С. 267-277.

Дмитренко М. К. Збирачі народних перлин / М. К. Дмитренко. – К. : Т-во «Знання» УРСР, 1989. – 48 с. – ( Сер. 6 «Література і мистецтво», № 4).

Дожилася Україна : Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні / зібр. і прокомент. І. Бугаєвич. – К. : Укр. письменник, 1993. – 29 с.

Дохристиянська міфологія та її українські відгомони // Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / М. Попович. – К., 2009. – С. 9-13. : іл.

Загадки // Таємниці віків : Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки… : навч. посібник. – К. , 2001. – С. 481-502.

Закувала зозуленька : антологія української народної поетичної творчості : для ст. шк. віку. – К. : Веселка, 1998. – 510 с.

Зборовська Н. Казки як психотерапія для дорослих і дітей / Н. Зборовська // Укр. мова і література. – 2008. – № 9. - С. 71-78.

Звідки йдуть легенди, апокрифи // Брайчевський М. Ю. Скарби знайдені і незнайдені / М. Ю. Брайчевський. – К., 1992. – С. 67-83.

Зв’язок жанрів магії та міфології з художньою літературою // Сележан Й. Основи національного виховання. Українознавство : ритуально-міфологічна культура українців : хрестоматія. – Чернівці, 2005. – С. 42-62.

Золотий колосок : збірник фольклорних і літературних творів для роботи з дітьми у дошкільних закладах за програмою «Дитина». – К. : Освіта. – Ч. 1. : Своє люблю і знаю. – 1994. – 624 с.

Князі України / авт.-упоряд. Ф. Левітас. – К. : Казка, 2012. – 64 с. – («Легенди та перекази»).

Коваленко О. Казка : чи завжди чарівна і чи завжди – дитяча? / О. Коваленко // Освіта України. – 2011. – 12 верес. – С. 15.

Колядки Закарпаття / упоряд. Ю. Д. Туряниця. – Ужгород : Карпати, 1992. – 192 с.

Костомаров М. І. Слов’янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. – К. : Либідь, 1994. – 384 с. – ( Літературні пам’ятки України).

Кращі прислів’я та приказки українського народу / О. А. Попова. – Донецьк : БАО, 2008. – 415 с.

Крупеніна С. П. Тварини в народній міфології / С. П. Крупеніна // Позакл. час. – 2011. - № 9. – С. 39-42.

Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. Лановик , З. Н. Лановик . – К. : Знання – Прес, 2001. – 591 с.

Милорадович В. П. Малорусские народные поверья и рассказы о пятнице / В. П. Милорадович // Українці : народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1992. – С. 375-383.

Милорадович В. Українська відьма : нариси з української демонології / В. Милорадович. – К. : Веселка, 1993. – 72 с.

Міфи та легенди українців / уклад. Ю. П. Винничук. – Х. : Фоліо, 2015. – 219 с.

Міфи України : за кн. Георгія Будашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях». - К. : Довіра, 2003. – 383 с.

Міфологічні уявлення давніх слов’ян // Культурологія / за ред. А. Є. Конверського. – Х., 2013. – С. 670-675.

Міфологія // Люба моя Україна : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір’я українського народу / уклад. М. Шкода. – Донецьк, 2009. – С. 486-503.

Морські міфи, казки та легенди. – Одеса : Маяк, 2004. – 319 с. – (Морська б-ка).

Мушкетик Л. Світ людських бажань у народній казці українських Карпат / Л. Мушкетик // Народна творчість та етнографія. – 2010. - № 1. – С. 100-109.

Надь І. Національна характерологія у лубочній літературі та фольклорі / І. Надь // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 4. – С. 65-71.

Найден О. С. Мотиви походження та функції мистецтва в українському фольклорі / О. С. Найден // Мистецтво та етнос. – К., 1991. – С. 35-72.

Народний епос / автор-упоряд. Є. Луньо. – К. : Артек, 2001. – 64 с. – (Усе для школи. Укр. л-ра. – 10 клас. Вип. 12).

Народний епос ХХ століття : особливості і специфіка // Народний епос. – К., 2001. – С. 28-39.

Народний епос // Степанишин Б. Давня українська література в школі / Б. Степанишин. – К., 2000. – С. 127-181.

Народні балади Закарпаття / у записах В. Лінтура ; упоряд. І. Сенька. – Ужгород : Карпати, 2013. – 208 с.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу : ескіз української міфології / І. Нечуй-Левицький. – К. : Обереги, 1992. – 88 с.

Ой, радуйся, Земле! : колядки та щедрівки / упоряд. С. Майданська. – К. : Веселка, 1990. – 19 с.

Особливості української міфології // Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Вид. 4-е доп. – Х., 2010. – С. 117-120.

Плачинда С. Міфи і легенди давньої України / С. Плачинда. – К. : «Спалах», ЛТД, 1997. – 175 с.

Повір’я. – К. : Т-во «Знання» України. – К., 1992. – 48 с.

Поетична творчість українського народу // Закувала зозуленька : антологія української народної поетичної творчості : для ст. шк. віку. – К. , 1998. – С. 7-16.

Поліщук Ф. М. Український фольклор : Давня українська література : практичні заняття : навч. посібник для студентів фіологічних факультетів ун-тів і педагогічних ін-тів / Ф. М. Поліщук. – К. : Вища школа, 1991. – 190 с.

Приказки та прислів’я козацької доби // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар. – К., 2003. – С. 144-150.

Прокопова О. Космогонічні витоки української казки / О. Прокопова // Укр. література. – 2006. - № 1. – С. 3-7.

Релігійні вірування та міфологія східно-слов’янських племен // Українська та зарубіжна культура : навч. посібник. – К., 2000. – С. 367-377.

Релігія, міфологія і культи // Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – К., 2001. – С. 38-55.

Різдвяна ніч : легенди, казки, оповідання / уклад. З. Живка ; худож. С. Лобода. – Львів : «Свічадо», 2006. – С. 134 с.

Росовецький С. Український фольклор : поняття, сутність, особливості / С. Росовецький // Дивослово. – 2011. - № 9. – С. 46-52.

Скарбниця народної мудрості / упоряд. та передм. Т. М. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2008. – 286 с.

Слов’янська міфологія // Зарудний Є. О. Усі міфи / Є. О. Зарудний. – Х., 2007. –

С. 72-127.

Словов’янська міфологія // Твоя країна – Україна : енциклопедія українського народознавства. – Х., 2009. – С. 275-292.

Сміх крізь сльози (прислів’я, приказки, анекдоти, сміховинки // Чорна книга України. – К. : Вид. центр «Просвіта», 1998. – С. 737-781.

Стародавні українські легенди / уклад. Т. С. Жабська. – Х. : Ранок, 2006. – 80 с.

Таємниці віків : українські думи, легенди, перекази, пісні, казки : посібник / упоряд. О. Г. Мукомела. – К. : Грамота, 2001. – 511 с. – ( Шк. б-ка).

Українська культурно-історична школа у фольклористиці : методологічні орієнтири // Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посібник / Я. І. Гарасим. – К., 2009. – С. 234-246.

Український анекдот. – К. : Всесміх, 1992. – 46 с.

Український сатирикон : зб. сатир. та гумор. творів укр. письменників : для ст. шк. віку / упоряд. передм. та примітки Ю. І. Цекова. – К. : Веселка, 2000. – 519 с.

Український фольклор : хрестоматія для 5-11 кл. / упоряд. О. Ю. Бріцина та ін. – 2-е вид. – К. : Освіта, 1998. – 752 с.

Українські замовляння // упоряд. М. Н. Москаленко ; авт. передм. М. О. Новикова. – К. : Дніпро, 1993. – 309 с.

Українські казки про тварин. – К. : Техніка, 2005. – 318 с. – (Народні джерела).

Українські легенди / упоряд. Р. Рогаз ; передм. Я. Гояна ; худож. О. Губарев. – К. : Веселка, 2011. – 195 с.

Українські міфи. Демонологія. Легенди. – К. : Музична Україна, 1992. – 144 с.

Українські космологічні легенди та перекази про різні трави, квіти, хлібні злаки і городину // Міфи України : за кн. Георгія Будашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях». - К., 2003. – С. 263-296.

Українські народні загадки про будову та життя і смерть людини // Позакл. час. – 2007. - № 5. – С. 48-51.

Українські народні загадки про знаряддя та засоби праці, господарський інвертар // Позакл. час. – 2007. - № 2. – С. 120-124.

Українські народні загадки про природу // Позакл. час. – 2007. - №. 3. – С. 83-84.

Українські народні казки : казки Поділля / запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. – Чернівці : Букрек, 2013. – 368 с.

Українські прислів’я і прикази / упоряд. Т. М. Панасенко. – Х. : ТОВ «Бібколектор», 2012. – 351 с.

Українці : народні вірування, повір’я, демонологія. – К. : Либідь, 1991. – 640 с.

Усна народна творчість // Етнографія України. – Львів, 1994. –С. 387-407.

Усна народна творчість // Література України : для дітей серед. шк. віку. – Харків, 2006. – С. 7-34. – (Дит. енциклопедія).

Усна народна творчість. Обрядові пісні, билини, казки // Історія української культури. – К., 1993. – Зшиток V. – С. 194-202.

Усна народна творчість // Українське народознавство : навч. посібник / за ред.. С. П. Павлюка. – 3-тє вид., випр. – К., 2006. – С. 532-556.

Усна народна творчість // Українська дитяча література : антологія / упоряд. А. П. Козачок. – К., 2002. – С. 6-86.

Шмалько А. Епос, якого нема / А. Шмалько. – К. : Зелений пес, 2007. – 176 с.

Щедрик-ведрик : календарно-обрядова поезія. Скоромовки. Лічилки, жмурилки. Народні прикмети / уклад. Є. Г. Орлова. – К. : Вид. група «Основа», 2012 – 96 с. – («Бібліотечка школяра. Українознавство»).

Ярош В. Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та віруваннях / В. Ярош. – К. : Успіх і кар’єра, 2013. – 112 с.


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендаційний список літератури із циклу
Коштовний скарб народу : рек список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу». – Вип. 6 / уклад....

Рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу»

Департамент культури І туризму
Психологія для всіх : рекомендаційний список літератури / уклад. Є. А. Шевченко; окз «Харківська обласна бібліотека для юнацтва»....

Некрасова Цикл «З рідного гнізда»
Рекомендаційний список літератури «Існувати – значить мислити» присвячений 150-річчю від дня народження Володимира Івановича Вернадського...

Новітні технології навчання І виховання
Новітні технології навчання І виховання : рек список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу». –...

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Ми навчання, які включають контрольні питання з зарубіжної літератури до передбачених програмою тем, необхідних для самостійної підготовки,...

Анотований список літератури з теми: «Художньо-естетичне виховання...
Збірка матеріалів науково-практичної конференції вчителів художньо-естетичного циклу, трудового навчання «Художньо-естетичне виховання...

Курсова робота
Висновки Список використаної літератури

Правила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії,...

Додатки Список використаної літератури
Павлова І. Ф., вчитель – методист Новобузької гімназії, призер Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2010»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка