Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Науково-методичний проект

Науково-методичний проект

Сторінка1/3
  1   2   3
Харківська академія неперервної освіти


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ

«Підвищення ефективності

професійної майстерності (управлінської діяльності)

керівників загальноосвітніх навчальних закладів

у міжкурсовий (міжатестаційний) період»

Харків

2016

Актуалізація проблеми. Україна протягом останніх двох років зробила певні кроки назустріч європейським цінностям, серед яких провідне місце займають свобода, демократія, рівність усіх перед законом тощо. Ці цінності ґрунтуються на освіті, в основі якої людиноцентристський світогляд, моральність і духовність. На впровадження цих цінностей у повсякденне життя українського народу спрямовані реформи в освіті, зокрема й у загальній середній.

У Законі України «Про освіту» зазначено, що освіта є основою інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток її розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей. Якісна і змістовна освіта є метою і сенсом розбудови української загальноосвітньої школи.

Якість освіти залежить від багатьох факторів: науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного, ідеологічного, психолого-педагогічного, інформаційного, фінансового, морального, духовного тощо.

Сучасній школі необхідні професіонали, які здатні працювати в умовах швидкого зростання обсягів наукової інформації, розвитку освіти, підвищення її якості, яким притаманні духовність, гуманістичний світогляд, повага до людини тощо. Мова йде про адекватність розуміння учасниками навчально-виховного процесу відповідних цінностей та пріоритетів.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року визначає пріоритети розвитку освіти на засадах демократії та гуманізму.

Як зазначає О. Я. Савченко, управління школою стає професійною діяльністю, зміст якої виходить за межі педагогіки. Професіоналізм сучасного керівника школи визначається знаннями та уміннями, що дозволяють забезпечувати ефективне управління.

Демократичні цінності в системі освіти формуються на всіх рівнях — змістовому, організаційному, функціональному, комунікативному. Такі підходи у період соціально-економічного розвитку України стали основою оновлення управління школою.

Серед науковців, що опікуються проблемами удосконалення управління школою, склалася певна колективна думка щодо важливих передумов цього процесу, а саме: підвищення наукового рівня управління школою, вміння керівників заохочувати учасників навчально-виховного процесу до інноваційної діяльності, залучати їх до прийняття важливих рішень, співпрацювати з громадськими організаціями.

Ще у 80-і роки Є. С. Березняк підкреслював необхідність наукових підходів до управління школою, всебічного наукового аналізу діяльності школи. «Директор школи має бути людиною високої педагогічної культури, всебічно компетентною в питаннях педагогіки і психології, теорії й практики, глибоко знати зміст предметів, які вивчаються в шкільному курсі, вміти згуртовувати колектив і весті його за собою, всебічно розвивати ініціативу, впроваджувати позитивний досвід у практику».

У сучасній українській школі управління забезпечується переважно трьома чинниками, а саме:

 • вмінням керівника чітко й об'єктивно отримати інформацію щодо основних показників навчально-виховного процесу,

 • оперативною оцінкою цієї інформації та прийняттям рішення,

 • професійною кваліфікацією вчителів.

Тобто важливою є не тільки управлінська компетентність керівника, а і вплив його на рівень виконання професійних обов'язків учителями.

Протягом останніх десятиліть сформовані також деякі сучасні принципи управління школою:

 • визначення мети і пріоритетів роботи школи;

 • реалістичне планування;

 • циклічність і комплексність управлінських дій;

 • постійний аналіз результатів роботи на всіх стадіях;

 • колегіальність в управлінні школою;

 • забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

Результати практичної роботи багатьох закладів показують, що найважливішим показником ефективного управління є здатність колективу до самоорганізації.

Сучасні тенденції модернізації освіти зумовлюють оновлення управління загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням таких особливостей:

 • перед керівниками шкіл постають нові завдання, які потребують умінь аналізувати великий обсяг фактичного матеріалу, узагальнювати тенденції, прогнозувати розвиток педагогічної системи школи, приймати рішення, організовувати їх виконання, оцінювати результати;

 • керівники шкіл все більше відчувають вплив ринкових відносин, усвідомлюють, що управлінські процеси не обмежуються внутрішньо шкільним управлінням;

 • посилюється вплив соціуму, громадськості на управлінську діяльність, окремої уваги керівників шкіл потребує управління людськими ресурсами, залучення педагогів, батьків, учнів до вирішення шкільних проблем.

За таких умов діяльність керівників шкіл значно ускладнюється, оскільки вони вже не є пасивними виконавцями формальних інструкцій і вказівок. Практика показує, що певна частина керівників шкіл добре усвідомлює необхідність власної активності, самостійності. Вони повною мірою відчувають відповідальність за прийняті рішення і результати діяльності колективу, рівень якості освіти і виховання.

Разом із тим, управління сучасною школою характеризується сукупністю проблем і протиріч:

 • між колективним характером роботи, що зумовлює міжособистісну взаємодію, та індивідуальною формою опанування управлінських технологій кожним керівником;

 • між об'єктивними вимогами суспільства до особистості й діяльності керівника та обмеженістю умов для розвитку його професіоналізму;

 • між цілісністю змісту управлінської діяльності та значною кількістю її напрямів;

 • між практикою звернення керівників до минулого соціального досвіду та необхідністю переорієнтації їх на зміни в суспільстві й освіті;

 • між необхідністю суворого дотримання нормативно-правових актів, циркулярів владних структур і потребою в креативному мисленні та нестандартних рішеннях;

 • між необхідністю забезпечення розвитку педагогічної системи навчального закладу, що потребує інноваційних підходів, і особистою неготовністю керівників до впровадження інновацій;

 • між прагненням керівників до творчого пошуку та недосконалістю існуючої нормативно-правової бази.

Якщо перелічені протиріччя в переважній більшості є об’єктивними, то існує ряд проблем, які залежать безпосередньо від керівника, а саме:

 • керівники навчальних закладів не позбулися традицій тотального контролю, який ґрунтується на недовірі до учасників навчально-виховного процесу;

 • у практиці зустрічаються приклади відчуження управлінців від інших суб'єктів діяльності; нерідко управління здійснюється заради виконання функцій;

 • управління спрямовується на роботу з документами, на вирішення адміністративно-господарчих питань, а не на творчі процеси розвитку школи;

 • керівники навчальних закладів не володіють достатньою науково-методичною підготовкою з питань сучасного менеджменту і маркетингу в освіті;

 • керівники навчальних закладів не мають належної психолого-педагогічної підготовки до роботи з учасниками навчально-виховного процесу, не схильні до колегіальних методів управління;

 • недостатньо розвинені лідерські якості в деяких керівників;

 • не всі керівники навчальних закладів здатні приймати виважені і своєчасні управлінські рішення;

 • пріоритетами у роботі окремих керівників є не компетентність і професіоналізм в управлінській діяльності, а особиста відданість керівництву;

 • недостатня професійна культура і самосвідомість окремих керівників навчальних закладів;

 • нераціональне використання існуючих ресурсів тощо.

Звідси можна зробити висновок:

 • у того педагога, якого призначають керівником школи, мають бути вже сформованими відповідні професійні якості;

 • професіоналізм є інтегрованим утворенням, яке формується й розвивається в процесі підготовки і безпосередньо в професійній діяльності.

На сучасне управління школою суттєво впливають й економічні знання. В освіті поряд з менеджментом поширюється впровадження маркетингу: вивчається попит на освітні послуги, створюється ринок освітніх послуг, виробляються вимоги до якості освіти.

Щоб забезпечувати належний рівень модернізації освіти і її оновлення, управління має носити випереджувальний характер, що неодноразово підкреслювали В. Кремінь, О. Савченко, В. Олійник, Л. Даниленко, Г. Єльнікова та ін.

Модернізація освіти зумовлює більш високий рівень вимог до професіоналізму керівників, оскільки школа набуває нового соціального статусу і визначається як відкрита соціальна система.

Сучасний керівник має бути: соціальним лідером; володіти технологіями менеджменту та маркетингу в освіті; менеджером, який управляє педагогічною системою школи, її розвитком, вивчає попит на освітні послуги, забезпечує їх якість, налаштований на створення оригінальної освітньої практики; фахівцем з управління соціальними системами в умовах ринкових відносин.

Важливу роль у формуванні та становленні сучасних управлінців, керівників, створенні умов для постійного розвитку їхньої професійної компетентності відіграє система післядипломної освіти і атестації педагогів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Існуюча практика роботи з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів щодо підвищення якості управлінської діяльності, особливо з питань атестації перед призначенням на посаду, організаційно-методичного супроводу в міжатестаційний період, не є результативною, адже сьогодні нагальними постають питання формування професійної компетенції керівника школи як локального топ-менеджера.

Отже, в системі післядипломної освіти необхідно організувати системну науково-методичну підготовку керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо підвищення їх компетентностей з питань сучасного управління. Ця підготовка включає в себе очний, заочно-дистанційний етапи навчання, передбачає посилення практичної складової у змісті навчання на курсах підвищення кваліфікації, надання керівникам можливостей для вибору спецкурсів поглибленого змісту для задоволення фахових потреб. У навчальних програмах необхідно більше уваги приділяти реалізації управлінської компетентності, яка полягає в:

 • розумінні загальних підходів до менеджменту організації;

 • вмінні керувати структурними підрозділами школи та делегувати повноваження виконавцям;

 • знанні й використанні в роботі основних функцій менеджменту організації (планування, організація, мотивація та контроль);

 • набутті знань про ключові сфери менеджменту організації (освітня, кадрова, фінансова, стратегічна, комунікації та PR);

 • оволодінні базовими поняттями «культури організації», «лідерства», «стилів управління» тощо;

 • отриманні знань у галузі маркетингу тощо.


Мета проекту – вдосконалення системи підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у міжкурсовий (міжатестаційний) період на основі сучасних наукових підходів до організації праці менеджерів освіти; формування керівника як соціально активної особистості, якій притаманні такі моральні якості: працелюбність, відповідальність, гуманізм, патріотизм.
Завдання проекту:

 • надання науково-методичної, організаційної допомоги місцевим органам управління освітою, їх методичним службам у роботі з кадровим резервом на посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх атестації перед призначенням на посади, атестації на відповідність займаній посаді, підвищення кваліфікації у міжатестаційний період;

 • організація ефективної навчально-методичної роботи на базі академії з окремими категоріями керівників загальноосвітніх навчальних закладів на диференційованій основі в залежності від особистих потреб директорів шкіл, рівня їх фахової, психолого-педагогічної підготовки, віку, стажу роботи на посаді, рівня володіння теоретичними та практичними основами наукових знань управління соціальною організацією в умовах трансформації суспільства, децентралізації територіально-адміністративного устрою та соціально-економічного реформування;

 • підготовка методичних рекомендацій щодо компетентностей, що визначають зміст і структуру професіоналізму діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечують якісний менеджмент освіти на рівні місцевих громад, районів, міст, регіону в умовах ринкової економіки.


Концептуальні підходи щодо підвищення ефективності професійної майстерності керівників загальноосвітніх навчальних
1. Загальні положення
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників не визначено порядок організаційної роботи місцевими органами управління освітою щодо циклічності і змістовності науково-методичної роботи, тематики, місць проведення заходів, документального підтвердження (посвідчення) з питань підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів у міжатестаційний період та осіб, які претендують на посади керівників.

До того ж, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України N 1135 від 08.08.2013 року «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» зобов’язано місцеві органи управління освітою організувати до 1 вересня 2017 року атестацію керівників навчальних закладів, призначених на посади до 30 вересня 2013 року.

У п. 3.8. Типового положення про атестацію педагогічних працівників зазначено про те, що засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього навчального закладу, проводиться у разі необхідності.

У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту) до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад серед делегованих повноважень з питань роботи з керівними кадрами належать лише питання визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів.

В умовах децентралізації адміністративно - територіального устрою України суттєво змінюється і система управління освітою на місцях, особливо це стосується роботи з керівними кадрами. Об’єктивним є й те, що на місцях у переважній більшості не вистачає науково-методичних педагогічних ресурсів, здатних забезпечити якісне підвищення кваліфікації керівних працівників та осіб, які претендують на посади керівників шкіл, об’єктивного і змістовного проведення роботи з атестації цього контингенту педпрацівників.

До створення об'єднаних територіальних громад адмініструванням освітньої мережі в сільських регіонах України займаються відділи освіти РДА. Функції виконавчих органів сільських і селищних рад у сфері освіти - мінімальні, і полягають у реалізації непрямих завдань для забезпечення шкіл. Як забезпечити у перехідний період ефективну роботу з керівними працівниками закладів освіти? Це питання є нагальним для усіх районів, об’єднаних територіальних громад, що створені і тих, що створюються, і потребує якісного науково-методичного супроводу, адресної і професійної допомоги органам управління освітою.

Практика показує, що великий відсоток шкільних адміністрацій, особливо сільських, не можуть самостійно, без зовнішньої методичної підтримки, забезпечувати навчальний процес необхідної якості.

Усе зазначене вище передбачає створення на державному, регіональному, місцевому рівнях сучасної системи науково-методичної (змістовної) та організаційної роботи з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів та осіб, які претендують на посади керівників шкіл.

Серед змістовних завдань органів управління освітою є:

 • розробка місцевої програми практичної роботи з керівниками і їх резервом щодо забезпечення теоретичних знань сучасної філософії освіти, основ менеджменту в освіті, передового педагогічного досвіду тощо;

 • створення системи регулярного підвищення кваліфікації керівних працівників та осіб, які претендують на посади керівників шкіл, на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» або іншого ВНЗ відповідно до нормативних вимог;

 • розробка науково-методичного супроводу і узагальнення передового досвіду з питань менеджменту освіти серед керівних працівників навчальних закладів;

 • розробка змісту перспективного плану постійного науково-методичного супроводу управлінської діяльності адміністрацій навчальних закладів щодо виконання функціональних обов’язків згідно з п.3.4 Типового положення про атестацію педагогічних кадрів;

 • розробка на регіональному рівні диференційованої у залежності від запитів керівників шкіл, їх резерву, програми з сучасного менеджменту загальної середньої освіти;

 • створення узгодженої між департаментом науки і освіти облдержадміністрації, КВНЗ «ХАНО» і місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування системи підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників з навчально-виховної роботи та осіб, які претендують на посади керівників шкіл.

Серед організаційних завдань органів управління освітою є:

 • моделювання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників та осіб, які претендують на посади керівників шкіл, з урахуванням їх запитів і рекомендацій органів управління освітою;

 • організація і координація діяльності місцевих органів управління освітою з питань підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників та осіб, які претендують на посади керівників шкіл, згідно з їх запитами;

 • діагностика і моніторинг навчальних програм, змісту викладання, якості навчальних досягнень слухачів курсів підвищення кваліфікації тощо;

 • реорганізація або створення на місцевому рівні в залежності від реальних потреб мобільної професійної служби менеджерів, до компетенції якої будуть входити питання організації сучасного управління школою;

 • забезпечення належних комунікацій в освіті, ефективне використання наявних ресурсів в організації навчально-виховного процесу;

 • створення належного морально-психологічного супроводу управлінської діяльності адміністрації закладу освіти, доброзичливих стосунків між учасниками навчально-виховного процесу, вивчення основ знань з конфліктології та впровадження цих знань у практику.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської...
Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2020 рр. (протокол науково-методичної ради...

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 42 19
Джерело педагогічної майстерності : науково-методичний бюлетень. Вип. 2 : Економічна освіта на уроках з базових дисциплін / Харк...

Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2018 рр
Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2018 рр. (протокол науково-методичної ради...

Навчально-методичний посібник Біла Церква 2015 ббк 63. 3(0)63. 3(4Укр)...
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...

Итини за
Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради

Навчальні заклади
Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів*...

Кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №1 імені Т. Г. Шевченка» Укладач Шевченко С. В
Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради

Технології креативної освіти як складова створення інноваційного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Проект Концепція громадянської освіти та виховання в Україні
Початок третього тисячоліття характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, відбувається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка