Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА “КРОК”

Методичні рекомендації

до виконання дипломної роботи

для студентів спеціальності

Облік і аудит”

освітнього рівня «Спеціаліст»

усіх форм навчання


Укладачі: І.В. Больботенко

О.Ю. Закревська

Київ 2015


Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік і аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх форм навчання / Укл.: Больботенко І.В.,Закревська О.Ю. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015 – 44с.

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри фінансів, обліку і аудиту

«2» жовтня 2015 р, протокол № 2

© Університет економіки та права «КРОК», 2015

ЗМІСТ1. Загальні положення 5

2. Тематика дипломних робіт 6

3. Вибір теми дипломної роботи 6

4. Порядок виконання дипломної роботи 7

5. Структура дипломної роботи 10

Титульний аркуш (за зразком звертатися до методиста кафедри) 10

Зміст (Додаток Д.1, Д.2, Д.3) 10

Вступ (2-3 сторінки) 10

Основну частину (щонайменше три розділи): 10

теоретичний – 20-25 сторінок 10

характеристика базового підприємства – 20-25 сторінок ; 10

бухгалтерський облік – 40-55 сторінок; 10

контроль та аналіз – 20-35 сторінок; 10

Висновки (6-8 сторінок) 10

Список використаних джерел 10

Додатки 10

Реферат, який не підшивається (див. Додаток Г) 10

6. Зміст (структура) дипломної роботи 10

первинні документи 14

облікові реєстри 14

форми звітності 14

аналітичні (розрахункові) таблиці; 14

документи аудиторської перевірки; 14

опис алгоритмів і програм розв'язання задач на ПК, які розроблені у процесі роботи над дослідженням; 14

ілюстрації допоміжного характеру (таблиці, рисунки, схеми, фотографії, алгоритми тощо). 14

7. Вимоги до оформлення дипломної роботи 14

Закони України 18

Постанови Верховної Ради України 18

Укази Президента України 18

Постанови Кабінету Міністрів 18

Інструкції та нормативні акти Міністерства фінансів України, галузевих міністерств, інших установ та відомств; 18

Роз’яснення Президії Вищого Господарського суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України; 18

Монографії, підручники, навчальні посібники, наукові видання, статті у наукових журналах, автореферати дисертацій, тощо 18

Іншомовні джерела. 18

Інтернет-ресурси 18

Матеріали практики 18

9. Захист дипломної роботи 19

ДОДАТКИ 21

Додаток А.1 21

Додаток А.2 23

Додаток Б 24

Додаткова інформація 24

25

Додаток Д.1 29

Зразок оформлення Змісту дипломної роботи 29

Додаток Д.2 30

Додаток Е.1 31

Додаток Е.2 34

Додаток Ж 36

Зразок оформлення 36

Списку використаних джерел 36

Додаток К.1 40

Додаток К.2 41

Зразок оформлення Рисунку 41

42

Додаток Л 42

Зразок оформлення Додатку 42

Продовження додатку Л 43

1. Загальні положення


Дипломна робота є завершальним етапом навчання студентів у вищому навчальному закладі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Вона є підсумком виконання навчальної програми та відображає вміння студента, що здобуває освітній рівень «спеціаліст» самостійно вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання.

Метою написання дипломної роботи є:

 • поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань з вибраного напрямку спеціалізації в галузі обліку та аудиту, а також уміння застосувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань;

 • пошук сучасних наукових досягнень у сфері розбудови системи державного регулювання обліку, економічного аналізу та контролю на підприємствах і в організаціях, уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних проблем.

Представлена до захисту дипломна робота повинна показати вміння автора коротко, логічно та аргументовано викладати матеріал і передбачає:

  • науковий пошук та визначення теоретичних основ проблеми, яка розглядається;

  • систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та практичних знань з обліку, економічного аналізу і контролю та їх застосування при вирішенні конкретних науково-дослідних завдань;

  • розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою наукових досліджень при вирішенні обліково-аналітичних проблем. Використання економіко - математичних методів та комп'ютерних програм повинно бути обов'язковою компонентою інструментарію дослідника;

  • узагальнення результатів дослідження та обґрунтування висновків і рекомендацій щодо удосконалення діючих методик;

  • виявлення підготовленості студента для самостійної роботи у навчальній, практичній або науково-дослідній діяльності.

При написанні дипломної роботи необхідно використовувати як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки), так і специфічні методи економічного дослідження (економіко-статистичні та економіко-математичні) тощо.

Представлена до захисту дипломна робота має засвідчити рівень теоретичних знань та професійну підготовку випускника. В своїй роботі випускник повинен продемонструвати вміння опрацьовувати теоретичний і практичний матеріал, вміння узагальнювати отримані дані, аналізувати їх та робити висновки.

За умови успішного захисту дипломної роботи випускники отримують диплом за спеціальністю «Облік і аудит» освітнього рівня «спеціаліст» кваліфікації «спеціаліст з обліку і аудиту».

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Практикум для студентів 1 курсу спеціальності
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів...
Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету. Протокол №6 від 20 червня 2007 р

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні рекомендації для студентів внз I- іі рівнів акредитації
Методичні рекомендації «Самостійна робота студентів на заняттях з дисципліни «Основи філософських знань». Для всіх спеціальностей...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Волощук І. П., Демиденко О. П., Коломієць С. С
Для студентів 3,4 курсів окр «Бакалавр» напряму підготовки 0200303 «Філологія», студентів окр «Спеціаліст» спеціальності 0203304...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів...
Кононенко Тамара Михайлівна – кандидат філософських наук, викладач вищої категорії, методистБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка