Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових робіт, визначених кафедрою для написання у відповідному навчальному році. Допомогу в написанні курсової роботи здійснює викладач, який веде семінарські заняття

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових робіт, визначених кафедрою для написання у відповідному навчальному році. Допомогу в написанні курсової роботи здійснює викладач, який веде семінарські заняття

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Аграрний коледж управління і права

Полтавської державної аграрної академії

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. Юридичного

Відділення

___________ С. В. Скорик

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА”

Розглянуто і схвалено на

Засіданні циклової комісії

Юридичних дисциплін

Протокол №„__”______ 2016 р.

Голова циклової комісії____________

Полтава – 2016

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави і права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи сприяє більш глибокому засвоєнню положень теорії держави і права, набуття необхідних навичок узагальнення державно-правової практики.

Теми курсових робіт і конкретні методичні вказівки, план та література до кожної теми знаходяться на кафедрі. Тема курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових робіт, визначених кафедрою для написання у відповідному навчальному році. Допомогу в написанні курсової роботи здійснює викладач, який веде семінарські заняття.

Для написання курсової роботи слід ознайомитися з планом обраної теми, списком необхідної літератури, методичними рекомендаціями, опрацювати відповідні розділи підручників тощо. Список запропонованої до кожної теми літератури не є вичерпним, тому можна самостійно підбирати додаткову літературу, нормативні акти, матеріали юридичної практики та інші джерела відповідно до обраної теми курсової роботи.

У процесі вивчення спеціальної літератури доцільно робити виписки, вести конспекти, систематизувати матеріал згідно з планом курсової роботи. Слід вказувати назву книги, статті, прізвище автора, рік видання, сторінки, які використовувалися з тим, щоб при написанні роботи мати можливість у належний спосіб оформити посилання на використані джерела.

Робота повинна мати аналітичний, а не описовий характер. Це означає наступне: якщо розкривається сутність правового чи державного явища, то дається визначення його поняття, перелік і характеристика ознак; при виділенні певних видів того чи іншого державно-правового явища вказуються критерії подібної класифікації; здійснюючи порівняльний аналіз державноправових явищ, необхідно назвати їх спільні та відмінні ознаки, зробити висновок про їх співвідношення; порівнюючи певні точки зору, поняття, потрібно їх відповідно аргументувати. Особливу увагу слід приділити формулюванню відповідних понять (з урахуванням існуючих в юридичній літературі точок зору), розкриттю та обґрунтуванню суттєвих рис, властивостей, закономірностей, принципів і тенденцій розвитку державно-правових явищ. Теоретичний матеріал повинен підкріплюватись положеннями Конституції України, чинного законодавства та прикладами з юридичної практики.

Курсова робота повинна мати завершений характер. Її тема вважається розкритою, якщо в ній послідовно і правильно висвітлені всі питання в повному обсязі, змістовно і обгрунтовано використана рекомендована та додаткова література. Роботу слід розпочинати коротким вступом, в якому зазначити актуальність, теоретичну і практичну значущість проблематики, що розглядається. Наприкінці роботи наводяться висновки, в яких необхідно викласти основні надбання роботи, її підсумки, основні позиції автора з приводу досліджуваної теми. Сформульовані висновки та визначення понять мають бути зрозумілими, чіткими, логічно несуперечливими і пов’язуватись з іншими положеннями роботи. Наведені факти, статистичні дані та інші матеріали повинні бути достовірними і систематизованими.

Цитати необхідно брати в лапки і внизу сторінки давати точні і повні посилання на конкретне джерело – монографію, статтю тощо (авторська назва роботи, місце та рік її видання, назва видавництва (для монографії), назва журналу, рік та номер видання (для статті), а також відповідні сторінки). Посилання супроводжуються цифровою нумерацією і подаються мовою оригіналу (наприклад: Цвік М.В. Про сучасне праворозуміння // Вісник Акад. правових наук України. – 2001. – №4. – C.7.). Посилання на використані джерела також можна робити відповідно до їх переліку в списку літератури, який розміщується в кінці роботи. Наприклад, після цитати, яка взята зі сторінки 14 літературного джерела, що розміщене в переліку використаних джерел під номером 1, необхідно зробити запис [1, с. 14].

Після наведеного наприкінці роботи списку використаних літературних джерел і законодавчих актів необхідно поставити дату її виконання та особистий підпис студента.

Обсяг роботи складає 25 – 30 пронумерованих сторінок формату A 4, береги – 2 см. для зауважень рецензента. Робота виконуються власноручно, грамотно і розбірливо. У разі фізичних вад студента, через які він не може самостійно написати текст, можливе застосування комп’ютерного набору. У тексті не допускаються закреслення, помітки та ін.

Титульна сторінка курсової роботи оформлюється у такий спосіб:Міністерство освіти і науки України

Аграрний коледж управління і права

Полтавської державної аграрної академії

Курсова робота з теорії держави і права

«назва теми курсової роботи»

Виконав: група, курс,

прізвище, ім’я,

по-батьковістудента

Перевірив: ,

прізвище, ім’я, по-батькові викладача

м. Полтава

2016Курсова робота повинна бути представлена для перевірки викладачу, який веде семінарські заняття до 30 квітня відповідного академічного року навчання. У разі невідповідності курсової роботи вимогам, що висуваються до написання курсових робіт студентів, такі роботи повертаються студенту на доопрацювання.

Не допускаються до захисту і потребуюють доопрацювання такі роботи:

 • які повністю або в значній частині виконанні несамостійно, шляхом механічного переписування першоджерел, підручників, матеріалів взятих з Інтернету;

 • в яких виявлені суттєві помилки і недоліки, що свідчать про те, що основні питання теми не засвоєні студентом;

 • з низьким рівнем грамотності і грубим порушенням правил оформлення курсової роботи.

Захит курсової роботи відбувається у присутності двох викладачів кафедри, одним з яких є викладач семінарських занять. Захист проходить в усній формі, студенти доповідають зміст роботи, відповідають на зауваження та поставлені викладачами запитання. Під час захисту дозволяється використовувати додаткові матеріали.

За результатами захисту виставляється оцінка за шкалою: відмінно, добре, задовільно, не задовільно. У випадку незадовільної оцінки студент зобов’язаний виконати роботу знову і подати її до захисту до початку поточної сесії.

Тема 1. Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука


План
 1. Теорія держави і права: поняття, риси.

 2. Предмет теорії держави і права.

 3. Функції теорії держави і права.

 4. Формування теорії держави і права як самостійної юридичної науки.Вихідними для вивчення курсу теорії держави і права є наукознавчі питання цієї науки. Правильне розуміння предмету теорії держави і права, її функцій, знання історії становлення цієї науки, є необхідною умовою як опанування загальнотеоретичних знань, так і осмислення юриспруденції в цілому.

Розгляд першого питання корисно розпочинати із загального визначення науки, окреслення груп наук (технічні, природничі, суспільні) та пояснення, до якої з них відноситься юриспруденція, складовою якої є загальна теорія держави і права. Далі потрібно сформулювати визначення теорії держави і права, навести критерії науковості цієї сфери знань, дослідити її ознаки та особливості. Пояснюючи риси теорії держави і права, слід зупинитися на статусі даної науки в системі юридичних наук, вказати особливості впливу останньої на юридичну практику, пояснити її загальний і фундаментальний характер.

Розкриваючи друге питання, слід надати визначення предмету теорії держави і права та охарактеризувати його структуру. Кожен елемент структури предмету потребує окремого детального розгляду. Зокрема, потрібно вказати на специфіку закономірностей виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ, що досліджуються теорією держави і права та навести приклади таких закономірностей. Слід також звернути увагу на систему юридичних понять як елементу складу предмету, вказати види цих понять, навести їх приклади з використанням Конституції та чинного законодавства України.

Третє питання роботи присвячене функціям загальної

теорії держави і права. Розглядаючи його, потрібно зупинитись на характеристиці функцій, спільних для всіх юридичних наук (пізнавальна, евристична, прогностична ідеологічно-виховна, функція допомоги практиці). Окремо слід пояснити функції теорії держави, що притаманні лише цій науці (узагальнюючу, інтеграційну, методологічну). Потрібно розуміти, що саме через ці функції розкривається роль теорії держави і права в системі юридичних наук.

Відповідаючи на четверте питання, необхідно проаналізувати розвиток енциклопедії права і філософії права як дисциплін, які історично і генетично передують формуванню теорії держави і права. Переходячи безпосередньо до вивчення процесу формування теорії держави і права як окремої дисципліни, потрібно виокремити основні причини ґенези цієї сфери знань, назвати відомих науковців – теоретиків різних періодів, накреслити основні тенденції розвитку теорії держави і права на сучасному етапі.


Рекомендована література
 1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999 – 712 c.

 2. Антологія української юридичної думки: В 10 т. Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права /Упоряд. Бабкін В.Д., Усенко І.Б, Пархоменко Н.М., За заг. ред. Шемшученко Ю.С..- К.: Видавничий дім "Юридична книга", 2002.- 568 с.

 3. Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 320 c.

 4. Гусарєв С., Колодій А. Фундаменталізація теорії держави і права // Право України. - 2009. - № 4. - C. 194-196.

 5. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник /За ред. Копєйчикова В.В..- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 320 с.

 6. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків:

Право, 2009. – 584 с.

 1. Козюбра М.І. Місце філософії права в системі суспільствознавства (до питання про дисциплінарний статус філософії права) // Проблеми філософії права. Т. 1. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – C.27-32.

 2. Оніщенко Н.М. Значення та роль правопізнавальних конструкцій у загальній теорії держави і права // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.37. - К.: Ін-т держави і права НАН України, 2007. - C.3-9.

 3. Тімочко О.Ю. Про предмет і об`єкт теорії держави та права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. Вип. 2. - Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. - C. 64-70.

 4. Лобода Ю.П. Цінність держави як складник предмета теоретико-правової юриспруденції // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.10. - К.: Ін-т держави і права НАН України, 2001. - C. 40-44.

 5. Кельман М. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права //Право України. - 2006.- № 9.-C. 38-42.

 6. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. Теорія держави і права: Державний іспит. – Х.: Одіссей, 2007. – 256 c.

 7. Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права (предмет, система, функции науки: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1971. – 160 с.

 8. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – Львів: Край, 2008. – 224 c.

 9. Чевыкалов И.Н. Теория государства и права. Ч.1. Энциклопедия права. Общее учение о праве. – Донецк: ДонГУ, 2000. – 133 c.

 10. Цвік М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права // Вісник Академії правових наук України – 2003. - №2-3 (33-34). - С.25-37.


  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

В. А. Палехова методичні вказівки до написання курсової роботи
Перш, ніж почати працювати над нею, доцільно ознайомитися з вимогами до написання та порадами, врахування яких здатне суттєво полегшити...

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Анкета для учнів для діагностики факультативів, поглиблених профілів, індивідуальних занять
Який факультатив ти відвідуєш у цьому навчальному році, хто його керівник, в який день І час проводяться ці заняття?

Правила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт
Список літератури – необхідний елемент довідкового апарату будь-якої друкованої праці (опублікованої чи неопублікованої): монографії,...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Вступ аналіз методичної роботи за 2012-2013 навчальний рік
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, центру методичної та соціально-психологічної служби, а також відповідно до...

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів
Рецензенти: д е н., проф Слав’юк Р. А., завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи убс нбу (м....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка