Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Кафедра міжнародного бізнесу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо порядку оформлення, виконання та захисту

курсових робіт студентами спеціальності
6.030206 "Міжнародний бізнес"


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від “30” серпня 2010 року

Зав. кафедри
___________ В.А. Вергун

Директор Інституту

міжнародних відносин
___________ В.В.Копійка

КИЇВ – 2010

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад.: проф. В.А. Вергун, доц. М.Ю. Рубцова – К.: ІМВ, 2010.

Містять загальні вимоги та структуру курсової роботи, методичні вказівки до виконання її основних розділів та оформлення, організацію підготовки та порядок захисту.
Укладачі: проф. В.А. Вергун,

доц. М.Ю. Рубцова

Погоджено

з науково - методичною комісією

«____»___________________2010р.

_______________________________

Підпис голови НМК факультету/інституту

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………….

4

 1. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ ………………………….

5

 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ…………………………………

6

 1. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………………...

7

 1. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………

8

 1. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………….

11

Додаток А.Тематика курсових робіт для 2 курсу з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»…………………………………

12

Додаток Б. Тематика курсових робіт для 3 курсу з дисципліни «Менеджмент і маркетинг»……………………………………………..

17

Додаток В. Зразок заяви ……………………………….………………...

22

Додаток Г. Зразок титульної сторінки курсової роботи………………..

23

Додаток Д. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи

24ВСТУПКурсова робота – це важлива складова частина навчального плану. Курсові роботи виконують в межах найбільш важливих для кожної спеціальності дисциплін.

Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності “Міжнародний бізнес” виконують курсову роботу на другому курсі з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» і на третьому з дисципліни «Менеджмент і маркетинг».

Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів, призначений засвідчити рівень набутих студентам знань та вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних питань у галузі менеджерської діяльності.

Виконання курсової роботи має за мету:

 • закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент і маркетинг». та інших дисциплін;

 • розвинути у студентів навички самостійної роботи зі спеціальною літературою, посібниками, джерелами первинної та вторинної статистичної інформації;

 • виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти і інтерпретувати зібрані дані, самостійно оформлювати висновки, розробляти пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються.

Виконання курсової роботи повинно сприяти підвищенню вмінню студента:

 • здійснювати пошук необхідної наукової інформації;

 • формулювати проблему дослідження;

 • аналізувати наукову літературу;

 • вивчати досвід роботи різних об’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

 • викладати свої думки, аргументувати свої пропозиції;

 • оформляти науково-дослідний матеріал;

 • готувати до захисту та захищати підготовлений матеріал курсової роботи, відповідати на запитання, обґрунтовувати свою точку зору.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань з дисциплін “Міжнародні економічні відносини” та «Менеджмент і маркетинг». Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури-монографій, статей, які друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Ставиться вимога, щоб курсова робота містила елементи наукового пошуку і розробки, які спрямовані на вирішення питань ефективного функціонування господарюючих суб’єктів.

Для цього необхідно здійснити збір та порівняльний аналіз інформації, яка міститься в різних літературних джерелах, відшукати та опрацювати відповідні статистичні, інструктивні, нормативні та звітні матеріали підприємств або організацій.

Перш ніж розпочати роботу над індивідуальним завданням, студенту необхідно ознайомитися з вимогами до самостійно виконуваної частини роботи.
1. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. В перекладі з латинської актуальність означає важливість, значимість в теперішній час теоретичної концепції або практичного питання, що розглядається. Тому робота може претендувати на ту або іншу ступінь актуальності лише у випадку, якщо обрана тема характеризується новизною, відповідає сучасним потребам розвитку економіки держави.

ВИСОКИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ. Студент повинен аналізувати обрану тему на сучасному рівні розвитку науки, тобто використовувати в роботі ті підходи та наукові знання, закони та закономірності, які з позиції сьогоднішнього дня пояснюють різноманітні явища та події. Крім того, студент повинен забезпечити високий теоретичний рівень виконання роботи, тобто розкрити в ній основні поняття та терміни, включати в зміст матеріалу лише об’єктивні факти та реальні приклади.

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ХАРАКТЕР. Бажано прагнути до того, щоб робота містила елементи дослідження, оскільки це розвиває та виховує у студентів творче мислення та навички наукового пошуку розв‘язку обраної проблеми, дозволяє сформулювати систему аргументів, що обґрунтовують обрану тему. Цьому, в значній мірі, буде сприяти наявність аналітичного матеріалу та практичний досвід студента.

ПРАКТИЧНА НАПРАВЛЕНІСТЬ – це істотна і разом з цим складна вимога до роботи. Зміст даної вимоги в тому, щоб тісно пов’язати теоретичні положення з реальними задачами різноманітних суб’єктів ринку. Якщо в курсовій роботі наведені практичні рекомендації або пропозиції по вдосконаленню існуючого стану чи рекомендації по зміні окремих елементів виробничого процесу і ефективність цих змін або практичних рекомендацій буде підтверджена, тоді практична направленість по обраній темі буде досягнута.

ГРАМОТНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ. Порушення правил цитування, оформлення літератури, стилістичні огріхи – все це знижує якість роботи. Виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукової роботи, яка знадобиться йому в майбутньому в практичній діяльності. Роботу необхідно оформляти у відповідності з Державним стандартом України ДСТУ 3008-96 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.


 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи здійснюється у певній послідовності:

1 етап - вибір теми курсової роботи студенти здійснюють самостійно, керуючись переліком, який поданий у рекомендованій тематиці (див. Додаток А, Додаток Б.). Якщо студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою, він повинен узгоджувати її з викладачем, написати заяву на ім’я зав. кафедрою міжнародного бізнесу, в якій має бути сформульована ця тема.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно врахувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним інтересам, можливостям збирання первинної інформації і таке інше. Обравши тему, студент звертається з заявою на ім’я зав. кафедрою міжнародного бізнесу з проханням затвердити її.

2 етап – складання плану курсової роботи. План курсової роботи студент складає самостійно на основі знань з лекційного курсу, практичних занять та ознайомлення з літературними джерелами. Планом передбачається:

 • вступ;

 • 2 розділи з трьома параграфі в кожному, або 3 розділи по два параграфи к кожному, які розміщені у логічній послідовності та в яких має бути розкрито сутність обраної теми;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Складений студентами план обговорюється з науковим керівником, який його при необхідності корегує та затверджує.

3 етап – підбір та вивчення літератури. Студент складає бібліографію, у чому йому надає допомогу науковий керівник.

При опрацюванні літератури студент робить конспективні записи, виписки окремих даних, цитат. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто, рік видання та номери сторінок. Все це стане до нагоди при використанні виписаних матеріалів у курсовій роботі, з метою посилання на першоджерела.

4 етап – написання та оформлення роботи. Зібраний на посередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи. У разі необхідності підбирається додаткова інформація.

На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формуються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки таблиці) та здійснюється редагування. Завершується цей етап оформленням курсової роботи згідно з вимогами, які перелічені у третьому розділі методичних вказівок.


 1. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Складовими частинами курсової роботи мають бути вступ, основна частина, висновки.

У ВСТУПІ до курсової роботи (1-2 стор.) стисло характеризується актуальність, сучасний стан проблеми та питань, що вимагають вирішення. Чітко визначається мета курсової роботи та її завдання, об`єкт та предмет дослідження характеризується рівень опрацювання теми у вітчизняній та зарубіжній літературі.

Основна частина (загальним обсягом 35 – 40 друкованих стор.) – це стрижень курсової роботи. В ній глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Історія української філософії»
Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою наукову роботу та оформити її результати

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів
Рецензенти: д е н., проф Слав’юк Р. А., завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи убс нбу (м....

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Ми навчання, які включають контрольні питання з зарубіжної літератури до передбачених програмою тем, необхідних для самостійної підготовки,...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету із зарубіжної...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів
«Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання...

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка