Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства» - Сторінка 3

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»

Сторінка3/3
1   2   3

5 Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держкомпромполітики України - від 02.02.2001 р. №47.

6 Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг), на транспорті (Наказ Міністерства транспорту України від 5 лютого 2002 р. № 65)

7 Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 6 березня 2002 року № 47).

8 Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 29 березня 2002 року № 64).

9 Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 7 травня 2002 року № 81).

10 Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств (Наказ Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001р. № 132).

11 Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності (Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 22 травня 2002 р. № 145).

12 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», від 29.11.1999р. №290.

13 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р.

№318.

14 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» від 28.12.3000 р. №352.

15 Постанова КМ України «Про порядок підготовка до консервації, проведення Консервації та розконсервації основних фондів підприємств» , від 28.10.97 р. №1183.

16 Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджене Постановою КМУ від 26.04.1996 р.№1.

17 Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы — М.; Финансы и статистика, 1997.

18 Акофф Р. Л, Планирование будущего корпорации.— М.: Прогресс, 1985.

19 Ансофф Й. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. — М,: Зкономика, 1989.

20 Балабанов Й. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? — М.: Финансы и статистика, 1997.

21 Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: Практ. посібн. для ВНЗ / Пер. з 3-го англ. вид. — К.: Знання, 2002.

22 Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В. М. Попова й С. Й. Ляпунова. — М.: Финансы и статистика, 2001.

23 Бухалков М. Й. Внутрифирменное планирование. — М.: ИНФРА — М, 1999.

24 Вид Л. Б., Иванова Е. А. Новая философия планирования. — М.: Зкономика, 1990.

25 Ґенеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування): терміни, поняття, персоналі'!. Навчальний економічний словник-довідник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: «Новий Світ—2000». 2003.

26 Горемыкин М. М., Бугулов 3. Р., Богомолов А. Ю. Планирование на предприятии: Учебник. Изд. 2-е, стереотипное. — М.: Информационно-издательский дом «Филинь», Рилант, 2000.

27 Деловое Планирование: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансьы и статистика, 1997.

28 Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: підприємництво / Пер. з англ. — К.: Україна, 1994.

29 Едвард Е. Блейклі. Планування місцевого економічного, розвитку: теорія і практика. — Л.: Літопис, 2002.

30 Економіка підприємства: Підручник. / За ред. проф. Й. М. Петровича. —Львів: «Новий Світ-2000», 2003.

31 Економіка підприємства: Підручник. В 2 т. /За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: Хвиля - Прес, 1995.

32 Звягинцев Ю. Е. Оперативное планирование и организация ритмичной работы на промышленных предприятиях. — К.: Техника, 1990.

33 Ильин А. Й. Планирование на предприятии. Учебн. пособие: В 2 ч. — Мн : ООО «Мисанта», 1998.

34 Каким быть плану: дискуссия 20-х годов: Статьи современный комментарий / Сост. 3. Б. Корицкий. — Л.: Лениздат, 1989.

35 Калина А. К., Конева М. Й., Ященко В. А. Современный анализ и прогнозирование. - К.: МАУП, 1996.

36 Клименко Т.В. Посібник «Практичні поради з підготовки та захисту курсових робіт» для спеціальності 5.050107 «Економіка підприємства»,

37 Кинг У, Клиланд Д. Стратегическое Планирование й хозяйственная политика / Пер. с англ. — М.: Прогресе, 1993.

38 Любанова Т. П., Мясоедова Л. В., Олейникова Ю. А. Стратегическое планирование на предприятии: Уч. пособ. — М.: «Издательство ПРИОР»,2001.

39 Мизюк Б. М. Стратегічне управління підприємством: Підручник. — Львів «Коопосвіта», 1999.

40 Неліп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Навч.-метод. посібн. Для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002.

41 Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. Скарби, 2002.

42 Оуен А. Как осуществить стратегию: Хрестоматия. Управление изменением. - М.: МЦДО «ЛИНК», 1996.

43 Панасюк Б. Я. Планирование: становление и развитие. — К.: Наукова думка, 1990.

44 Петрович Й.М та ін. Економіка виробничого підприємства. – Львів, Оксарт, 1996.

45 Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисцп. / За заг. ред. В. Є. Москалкжа. — К.: КНЕУ, 2002.

46 Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.

47 Положення про типовий бізнес-план. Затв. наказом ФДМУ від 26.05.94 №301 Підприємство і ринок України. — 1994. — №11.

48 Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. — К.: Основи, 1997,

49 Примак Г. А. Руководство по планированию деятельности предприятий. - К.: Влад и Влада, 1998.

50 Ру Д., Сулье Д. Управління / Пер. з франц. — К.: Основи, 1995.

51 Скворцов М. Н. Бізнес-план підприємства. — К.: Вища школа, 1995.

52 Стратегическое Планирование / Под ред. Є. А,Уткина. — М.: Тандем, 1998.

53 Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Навч. посів. — Львів: «Новий Світ—2000»,

54 Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: «Каравела», 2003.

55 Тян Р. Б. Планирование деятельности предприятия: Навч. посіб. — К.:МАУП, 1998.

56 Управління виробничою інфраструктурою: Навч. посібник / За .ред. Бялова М. А. - К. КНЕУ, 1997.

57 Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

58 Финансовое управление компанией / Под общ. ред. Е. В. Кузнецовой.

— М.: Фонд «Правовая культура», 1996.

59 Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. — М.: Финансы и статистика, 1997.

60 Швайка Л. А. Основи державного регулювання економіки: Навч. посіб.

— Львів: Фенікс. 2001.
1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Історія української філософії»
Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою наукову роботу та оформити її результати

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів
Рецензенти: д е н., проф Слав’юк Р. А., завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи убс нбу (м....

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад.:...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Кафедра економіки агропромислових формувань
Навчальні завдання та методичні вказівки до проведення семінарсько-практичних занять з науки «Методологія наукових досліджень» для...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка