Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»

Сторінка1/3
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Харківський автомобільно-дорожній технікум

Лозівська філія


Клименко Т. В.

Методичні вказівки та завдання

до виконання курсової роботи з дисципліни

«Планування та організація діяльності

підприємства»

Для студентів

денної та заочної форм навчання

спеціальності «Економіка підприємства»

Лозова
Лозова 2014
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії ХАДТ для використання в процесі навчання студентами денної та заочної форми навчання за спеціальністю: 5.03050401 „Економіка підприємства”.
Рецензент: Бурмака М.М. - кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ХНАДУ
Клименко Т.В

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи

з дисципліни „Планування та організація діяльності підприємства” - Лозова , 2014. - 37с

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни „Планування та організація діяльності підприємства ” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю: 5.03050401 „Економіка підприємства” розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії ”Економіка підприємства”

Протокол № 3 від 08.10.2014 р.

Голова циклової комісії _____________ Клименко Т.В.

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни „Планування та організація діяльності підприємства ” підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни „Планування та організація діяльності підприємства ”, розробленої на основі анотації освітньо-професійної програми для середніх спеціальних закладів за спеціальністю: 5.03050401 „Економіка підприємства”, затвердженою Міністерством освіти і науки України 2009 р. Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю: 5.03050401 „Економіка підприємства”


Клименко Т.В., Лозова 2014


ЗМІСТ
Вступ...............................................................................................................................4

1. Мета курсової роботи................................................................................................5

2. Загальні вимоги до курсової роботи .......................................................................6

3. Оформлення курсової роботи ..................................................................................7

4. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт......................................12

5. Порядок викладу матеріалу відповідно до структури роботи.............................13

- титульна сторінка..............................................................................................13

- зміст....................................................................................................................13

- вступ...................................................................................................................13

- розділ 1 - огляд літератури...............................................................................14

- розділ 2 - організаційно-економічна характеристика підприємства...........15

- розділ 3 - практична частина (відповідно обраної теми)..............................16

- висновки............................................................................................................17

- додатки..............................................................................................................17

- список використаної літератури.....................................................................18

6. Вимоги до захисту...................................................................................................19

7. Критерії оцінки курсової роботи............................................................................20

8. Тематика курсових робіт.........................................................................................23

9. Структура курсових робіт.......................................................................................25

10. Додатки...................................................................................................................30

11. Рекомендована література....................................................................................33

ВСТУП
На довгій дорозі до істини всі кроки важливі,

але перші — це найважчі, бо з них починається шлях...

Г. Сковорода
Розвиток економіки повинен базуватися на творчій ініціативі і діловитості як окремих осіб, так і трудових колективів підприємств. Кожен фахівець повинен мислити масштабно, не ординарно і багатоваріантно, вміло застосовувати методи скорочення термінів створення і освоєння нової техніки, раціонально і ефективно керувати виробництвом, максимально економити всі види ресурсів. Окрім цього, він повинен бути озброєний основами вільного підприємництва та маркетингової діяльності.

Спроможність спеціаліста вирішувати дані задачі в значній мірі залежить від рівня і якості рівня його економічної, організаційної та управлінської підготовки.

Зміни, що відбуваються в нашій країні, зумовлюють постановку нових задач перед працівниками вищої школи. Важливою стає вимога підготувати фахівця, спроможного аналізувати економічні і організаційні проблеми з позиції системного підходу і оптимального програмування з використанням ЕОМ та застосовувати методи, які сприяють підвищенню ефективності використання основних резервів виробництва. Щоб бути спроможним вирішувати названі задачі, випускник вищої школи перед усім повинен добре знати основи організації виробництва, економіку і планування діяльності підприємства. Підсумковим етапом закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань є курсова робота по курсу «Планування та організація діяльності підприємства».

Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання та творчо підходити до вирішення конкретних завдань при плануванні та організації діяльності підприємства.

МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Відповідно до навчального плану напряму підготовки 030504 „Економіка підприємства” галузі 0305 „Економіка та підприємництво” студенти денної та заочної форм навчання виконують курсову роботу з дисципліни „Планування та організація діяльності підприємства”, яка є важливою формою самостійного поглибленого вивчення курсу. Виконання та захист курсової роботи - одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної діяльності за фахом.

Основною метою написання курсової роботи є:

1. Засвоєння теоретичного матеріалу і набуття практичних навичок з питань планування та організація діяльності підприємства.

2. Оволодіння методикою і технікою самостійного виконання дослідницької роботи .

Підготовка курсової роботи вимагає від студента:

 • визначення сутності досліджень та змісту роботи;

 • вміння логічно викласти головні питання роботи;

 • вміння самостійного підбору, систематизації та обробки інформаційного матеріалу друкованих, електронних та ін. джерел;

 • вміння робити обгрунтовані висновки з теми дослідження;

 • організувати свою діяльність в напрямку перспективного розвитку досліджень.

Предметом дослідження курсової роботи є питання теорії і практики планування та організації діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження є діяльність суб'єктів господарювання та основні показники їх діяльності.

Курсова робота, як важлива форма навчального процесу, покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати отримані знання в процесі роботи над інформаційними джерелами (монографіями, підручниками та інструктивними матеріалами), аналізувати статистичні та практичні матеріали, що характеризують економічну діяльність підприємств різних форм власності,

Якість виконання роботи свідчить про глибину та фундаментальність знань, набутих студентом в процесі навчання, характеризує вміння самостійно досліджувати питання теми, застосовувати інструментарій для прийняття управлінських рішень в галузі планування і організації діяльності підприємства.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
Основне завдання курсової роботи полягає у розширенні і закріпленні теоретичних знань з предмету "Планування та організація діяльності підприємства" у отриманні навиків самостійної роботи з науковою літературою, узагальнення наявних даних, формулюванні висновків і конкретних пропозицій виробництву.

Курсова робота виконується студентами згідно з навчальним планом зі спеціальності. Вона є першим етапом у самостійному науковому дослідженні студента і готує його до здачі комплексного державного екзамену. Відповідно до навчального плану наведено теми і плани курсових робіт.

Написання робота базується на практичних матеріалах підприємств, організацій різних форм власності та видів діяльності, містить таблиці, графіки, схеми, тобто має практичний характер.

Курсова робота виконується на матеріалах конкретного підприємства за 2-3 роки діяльності з використанням даних планових відділів, річних звітів, первинних бухгалтерських документів, статистичної звітності, які характеризують роботу підприємства. При написанні курсової роботи необхідно використовувати також і іншу економічну літературу з відповідної теми.

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно із тематики курсових робіт, затверджених цикловою комісією. Студент має право вільного вибору відповідно до своїх наукових і практичних інтересів і здібностей. Якщо у студента є своя тема, він може її виконувати, попередньо узгодивши із завідувачем відділення і керівником роботи назву і доцільність виконання пропонованої теми. Тема роботи має відповідати нахилам і творчим можливостям автора, як з точки зору вибору для дослідження певної проблеми, так і характеру роботи. Вибравши тему курсової роботи, студент складає план та узгоджує його з керівником.

Згідно складеного графіка проводяться регулярно консультації, на яких студент доповідає про стан дослідження, консультується з приводу всіх питань, які виникають у процесі роботи. Завершені курсові роботи здаються керівнику, який перевіряє їхню якість, викладає свої зауваження, пропозиції. Якщо курсова робота виконана у відповідності до вимог, керівник рекомендує її до захисту і повертає студенту.

Прийом курсової роботи до захисту проводиться комісією, затвердженою керівництвом навчального закладу, відповідно графіку. Позитивна оцінка з курсової роботи виставляється тільки за умови її успішного захисту. Студентам, що одержали оцінку „незадовільно”, даються інші завдання і встановлюється новий строк для їх виконання.
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
1 Загальні вимоги
Курсова робота виконується на стандартних аркушах паперу формату А4 (210x297). Курсова робота друкується за допомогою комп’ютерної техніки на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) в текстовому редакторі Microsoft Word 95/97 у форматі Times New Roman текстового редактору Word розміру 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. Мова написання – українська або, з дозволу відділення, інша. Для формул і графіків використовують стандартні вмонтовані в текстовий редактор режими. Шрифт друку має бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності, ніяких виділень жирним шрифтом і курсивом в тексті не повинно бути (крім заголовків структурних частин та підрозділів).

Щільність тексту повинна бути однаковою. Після того, як робота надрукована, її необхідно уважно прочитати і акуратно виправити всі друкарські помилки. Робота подається до захисту добре вичитаною, без будь–яких помилок і виправлень.

При написанні тексту залишають береги таких розмірів: лівий - не менше 25 мм, правий - не менше 10 мм. верхній та нижній - не менше 20 мм. Кожна сторінка повинна мати рамочку. У тексті заведено використовувати дієслова першої особи множини, наприклад, «візьмемо», «розглядаємо» і т.ін. Не допускаються скорочення, крім загальних (тис., км і т.д.).

Розділи повинні мати порядкову нумерацію і бути позначені арабськими цифрами без крапки в кінці.

Найменування розділів треба записувати у вигляді заголовків, які розміщують симетрично тексту і пишуть великими (заголовними) літерами. Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Підкреслювати заголовки і виділяти кольором не можна.

Підрозділи також повинні мати нумерацію, що підпорядковується нумерації в межах розділу. Між заголовком розділу і підрозділу повинний бути лише один інтервал (1,5 - ний).

Кожен підрозділ треба починати і нумерувати з нового абзацу. Між підрозділом і текстом роботи також повинен бути один інтервал (1,5 – ний).

Якщо назва підрозділу наближається до кінця сторінки, то між нею і кінцем сторінки повинно бути не менше трьох рядків тексту. Якщо рядків менше, краще почати цей підрозділ з нової сторінки.

Кожний розділ курсової роботи треба починати з нової сторінки. Підрозділ не треба починати з нової сторінки.
2 Нумерація
2.1 Нумерація сторінок
Нумерацію подають арабськими цифрами без знака N . Титульний аркуш, завдання, зміст включають у загальну нумерацію сторінок і не вважають розділами. Номерів сторінок на цих аркушах не ставлять. Номер проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці.

2.2 Нумерація розділів та підрозділів
Перед назвою: Зміст, Вступ, Висновки і пропозиції, Список використаної літератури номер не ставиться. Першим розділом роботи, який треба нумерувати, є огляд літератури. Нумерацію подають арабськими цифрами без знака N.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку.
2.3 Нумерація ілюстрацій і таблиць
Ілюстрації і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на початку наступної сторінки. Таблиці нумерують арабськими цифрами послідовно в межах розділу. , наприклад, Таблиця 2.5. Слова «Таблиця 2.5» указують один раз праворуч над першою частиною таблиці (якщо таблиця розміщується на кількох сторінках), на інших сторінках пишуть «Продовження таблиці 2.5”. При посиланні в тексті використовується скорочення «табл.» (Наприклад, «В табл. 6 представлені дані продаж…»)

Таблиці треба розміщувати так, щоб було як можливо менше їх переносів.

Якщо таблиця займає більше місця, ніж одна сторінка, то під титульними рядками таблиці вставляється строка з нумерацією стовпців на наступній сторінці зправа вказується (наприклад) «продовження табл. 6». Нижче подається строчка з нумерацією стовпців, а нижче неї ті табличні дані, якї не вмістилися на попередній сторінці. Можливий інший варіант оформлення. Якщо після посилання на таблицю місця до кінця сторінки для неї не вистачає, то до кінця сторінки наводиться текст, який логічно йде після таблиці. А таблиця наводиться з нової сторінки. Після неї з одним інтервалом наводиться логічне продоження попереднього тексту. В кожному випадку вибір варіанту оформлення може бути вибраний самостійно студентом за критерієм збереження логічності і наочності подання матеріалу.

Схеми, креслення або малюнок позначають словом "Рис.". Кожну ілюстрацію треба супроводжувати назвою, яку розмішують під нею. Нумерація у межах розділу. Наприклад: "Рис. 3.2 Динаміка продуктивності праці".

Рисунки (графіки, діаграми, тощо). Це важливі складові елементи курсової роботи. Графічні матеріали доповнюють текстову частину курсової роботи та ілюструють її. При посиланні в тексті роботи на рисунки використовують скорочення «рис.» Наприклад, «…на рис. 2.2. представлена факторна модель показника рентабельності туристичних путівок…». Власне оформлення самого рисунку представлено в додатку В цих методичних вказівок.

Графічні ілюстрації виконують на основі як вторинних так і первинних матеріалів. Тематика, кількість і зміст графічних матеріалів визначаються змістом теми курсової роботи та обсягом завдань, які вирішує автор роботи.

Графіки, як правило, використовуються для відображення динаміки розвитку досліджуваного явища. Діаграми складають, коли треба показати структуру досліджуваного об’єкту, або динаміку структурних змін.

При виконанні графічної частини необхідно суворо дотримуватись відповідних масштабів та правил побудови. Всі графічні матеріали повинні мати назву, відповідну нумерацію і пояснення.

У випадках, коли таблиці, той чи інший графічний матеріал запозичено без змін з літературних джерел, необхідно під ним обов’язково зазначити джерело посилання.

Якщо студент поновив чи доповнив запозичений матеріал, він повинен вказати, на підставі яких даних зроблені доповнення, зміни тощо.

Нумерація рисунків, таблиць, формул може бути наскрізна, або в межах розділу, але зберігатися по всій роботі. Не можна для таблиць прийняти наскрізну нумерацію, а для формул в межах розділу.
3 Оформлення використаних формул
Формули набирають за допомогою редактора формул (знак в меню команд на панелі монітора). з абзацу з позначенням в кінці строки номеру формули в дужках. Відстань між текстом і формулою не менш як 10 мм (краще один 1,5-ний інтервал). Тлумачення символів і числових коефіцієнтів, які входять до формули з їх одиницями виміру, повинні бути з нового рядка у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Одиниці фізичних величин відокремлюють від тексту комою. Перший рядок під текстом формули повинен починатися словом “де” без двокрапки після нього.

Як правило студенти використовують формули з друкованих джерел. Тоді перед наведенням формули необхідно дати посилання на джерело, з якого ця формула запозичена.
4 Оформлення списку використаної літератури
Перелік використаних джерел - це перелік книг, статей, офіційно документальних та директивних матеріалів тощо, на які посилається студент при поданні матеріалу в роботі. В курсовій роботі повинно бути використано не менше 20 джерел інформації.

Бібліографічний список використаної літератури необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту.

Джерела повинні бути записані в такій послідовності:

• Конституція України;

• Закони України;

• Укази Президента України;

• Постанови Верховної Ради України.

Більш детальні пояснення щодо оформлення курсової роботи Ви зможете знайти в посібнику «Практичні поради з підготовки та захисту курсових робіт» для спеціальності 5.050107 «Економіка підприємства», укладач Клименко Т.В.

Додатки містять графіки, рисунки, текст допоміжного характеру тощо. В роботі перед представленням додатків на чистому листі друкується посередині слово «ДОДАТКИ» з нумерацією цієї сторінки, яка позначається і в змісті. На наступних листах у порядку посилання в тексті роботи представляються додатки. Сторінки в додатках не нумеруються, в змісті на вказуються.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки із зазначенням по середині аркуша “ Додаток А” і мати заголовок, розміщений нижче від слова “ Додаток”. Позначаються додатки заголовними буквами українського алфавіту.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Майбутнім спеціалістам в галузі економіки необхідні конкретні економічні знання, вміння грамотно і компетентно передбачувати, вміти передбачувати і розраховувати потреби ринку в певному товарі, обсяг його виробництва, витрати на нього, ціни, в результаті, прибутковість підприємства, його економічну і соціальну ефективність. Курсова робота з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства» є основою таких знань.

На прикладі підприємства виконавець курсової роботи обґрунтовує економічну основу функціонування підприємства, самостійно прогнозує і планує товари і послуги, розраховує необхідні ресурси, витрати, прибуток, рентабельність, формує об'єктивне мислення про стан підприємства в певний період часу і можливі зміни цього стану в майбутньому.

Наведені рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства» підкреслюють, що план розвитку і діяльності підприємства є основним положенням практичної економіки підприємства.

Структура кожної курсової роботи повинна бути наступною:

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

2 Теоретична частина - "Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Практична частина (відповідно до теми роботи)

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури.
ПОРЯДОК ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ

ВІДПОВІДНО ДО СТРУКТУРИ РОБОТИ

Титульна сторінка

Титульна сторінка містить інформацію про навчальний за­клад, де виконувалася робота, вид роботи, назву теми, дані про виконавця роботи та керівника, про допуск студента до захисту курсової роботи. Розташування інформації на титульному листі наведено у додатках А. Титульний лист на сторінці не нуме­рується, проте враховується в загальній нумерації. За титульним листом йде лист із завданням на курсову роботу.
Зміст

Зміст роботи оформляється на одній сторінці. Зміст також не нумерується, проте враховується в загальній нумерації. Зміст включає:

 • вступ;

 • послідовний перелік усіх розділів та підрозділів;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

В змісті наводяться номери сторінок, на яких розміщується початок матеріалу.

Вступ

У вступі необхідно:

 • коротко, але ясно та чітко, обґрунтувати вибір теми курсо­вої роботи;

 • показати її актуальність в сучасних умовах господарювання

 • довести значущість та новизну цієї теми в господарській діяльності підприємства;

 • визначити предмет (проблема або коло питань, які дослід­жуються в роботі) та об'єкт (підприємство, організація чи уста­нова, на підставі даних яких виконується робота) дослідження.

 • визначити кінцеву мету (розробку заходів щодо удоскона­лення предмету дослідження стосовно до обраного об'єкта) до­слідження;

 • підкреслити основні завдання та коло питань, які розгляда­ються в роботі у відповідності з визначеною метою (визначають­ся у відповідності з структурою роботи);

 • подати перелік методів дослідження;

 • представити інформаційну базу дослідження.РОЗДІЛ 1
Огляд літератури
Огляд літератури включає 6-7 сторінок рукописного тексту. Для написання цього розділу необхідно вивчити офіційні документи, які прийняті Урядом і Верховною Радою України, підручники, навчальні посібники, збірники наукових праць, матеріали науково-практичних конференцій, газетні і журнальні наукові статті, лекції з курсу "Планування та організація діяльності підприємства", а також іншу економічну літературу з відповідної теми.

Літературний огляд повинен бути згрупований у наступній послі­довності;

• стан вивчаємого питання на рівні області або України на цей час (наприклад: стан розвитку галузі в цілому по Україні, показники забезпеченості і використання ресурсного потенціалу підприємствами галузі, рентабельність та фінансовий стан підприємств і таке інше). Проробити 1-2 джерела із посиланням на дані Держкомстату України та дані обласних управлінь статистики:

• загальні проблеми вивчаємих питань на рівні області або України у наступний час. Проробити 2-3 джерела;

• причини такого стану та проблем. Проробити 2-3 джерела;

• шляхи поліпшення стану, рішення проблем, ліквідування при­чин. Проробити 2-3 джерела.

Це можуть бути законодавчі та нормативні акти; статистичні дані; результати соціологічних опитувань та фактологічні дані, розміщені у спеціалізованих виданнях; матеріали конференцій, монографічні дослідження; статті в періодичних виданнях; підручники та навчальні посібники.

У такій же послідовності в короткій формі можливо викладання своєї думки щодо проблем, причин та шляхів вирішення цих чи інших питань.

Посилання на джерела слід зазначати порядковим номером за пе­реліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад:

„... при продуктивності 50 шт\год [2].”, „На думку багатьох авторів [3,4,5]…”.

Дані огляду літератури повинні частково використовуватися у четвертому

розділі курсової роботи.
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА (теоретична частина)
Другий розділ курсової роботи в однаковій мірі стосується всіх тем без виключення. Пункти 2.1 і 2.2 цього розділу теоретичні, а пункт 2.3 - розрахунковий.

Цей розділ курсової роботи має аналітико-дослідницький ха­рактер. Забезпечуючи логічну послідовність дослідження, він повинен поєднати викладені теоретичні засади та вміння використовувати обрані методи дослідження і певний методичний інструментарій.

У цьому розділі розкривається сучасний стан предмета дослідження на обраному об'єкті дослідження; здійснюється аналіз та якісна оцінка факторів, що обумовили динаміку окремих показників на об'єкті дослідження. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, схеми мають супроводжува­тися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність та стан явищ і процесів, що спостерігаються на об'єкті дослідження, розкрити їх особливості та тенденції розвитку.

Джерелом інформації є техніко-економічні показники та фінансова звітність об'єкта дослідження, а також статистична звітність, а саме: форма №1-підприємництво “Звіт про основні показники діяльності підприємства”; форма №11-ОЗ “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”; форми 1-ПВ, 2-ПВ “Звіт із праці” (місячна, квартальна, річна); форма 3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”;

У цьому розділі на 10-15 сторінках, використовуючи дані за три останніх роки, необхідно привести організаційно-економічну ха­рактеристику підприємства, на підставі якого розробляється робота.

РОЗДІЛ 3

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

(відповідно до обраної теми роботи)
Третій розділ курсової роботи присвячується безпосередньо вивченню теми і повинен включати 15-20 сторінок. В цьому розділі проводяться необхідні розрахунки, використовуючи відповідні таблиці планів і звітів підприємства. Джерелом інформації є техніко-економічні показники та фінансова звітність об'єкта дослідження, а також статистична звітність. Це можуть бути дані статистичної звітності:

 • форма №1 - підприємництво “Звіт про основні показники діяльності підприємства”;

 • форма №11-ОЗ “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”;

 • форми 1-ПВ, 2-ПВ “Звіт із праці” (місячна, квартальна, річна);

 • форма 3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”;

 • форма 1-Б “Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” (місячна) тощо.

Крім цього в процесі написання курсової роботи необхідно використовувати:

 • форму №1 “Баланс”;

 • форму №2 “Звіт про фінансові результати”;

 • форму №3 “Звіт про рух грошових коштів”;

 • форму №4 “Звіт про власний капітал”;

 • форму №5 “Примітки до річної фінансової звітності”;

 • примітки до звітів.

ВИСНОВКИ

Висновки, що є окремим елементом курсової роботи, становлять стисле викладання результатів проведеного дослідження відповідно до поставленої мети. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі положення, які містять обгрунтовані, чіткі, лаконічні формулювання вирішення проблеми; узагальнюються результати планування об'єкта дослідження за визначеними завданнями; подаються пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності підприємства. Пропозиції мають бути спрямовані на вирішення окремих теоретичних питань та проблем практичного характеру. Формулюючи пропозиції, необхідно визначити їх конкретну доцільність у теперішній час або у майбутньому, звертаючи увагу на наслідки економічного та соціального характеру.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 4-5 сторінок.
ДОДАТКИ

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні мате­ріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою і розміщуються на останніх сторінках. Крім того, у додатки можна включати інструкції, ілюстрації допоміжного характеру тощо, на які наводяться посилання в роботі. Кожен додаток оформлюється з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі відносно тексту сторінки малими літерами з першої прописної. Над заголовком з першої прописної друкується „Додаток__” і велика літера, що позначає додаток. Назва додатку вирівнюється по центру і в кінці крапка не ставиться.

Додатки слід позначати послідовно прописними літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь. У разі, якщо додаток поділений на розділи та підрозділи, текст у межах кожного додатка нумерується літерою і цифрою, наприклад, А.2 (другий розділ додатка А).

Ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис.Д.1.2 - другий рисунок першого розділу

додатку Д; формула (А.1) — перша формула додатку А.

Додатки розміщуються відповідно до посилань на них за основним текстом курсової роботи.

Курсова робота має бути подана до захисту в відповідній пап­ці.

На останній сторінці тексту курсової роботи (перед списком використаних джерел) необхідно поставити особистий підпис і вказати дату здачі роботи для перевірки та рецензування.

Підготовлена курсова робота підписується студентом і здається в економічне відділення для перевірки не пізніше, ніж за два тижні до її захисту.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Список використаних джерел може містити орієнтовно 30-40 найменувань. Опис викори­станих джерел необхідно робити відповідно до вимог державних стандартів опису літературних джерел. Спочатку вказуються офіційні матеріали, якщо вони використовувалися в роботі, - Конституція України, Закони України, Постанови Верховної Ради, Укази Президента України, Постанови Уряду, а потім усі інші джерела в абетковому порядку, дотримуючись мови, якою видано те чи інше джерело (українською, російською). У кінці списку наводять іншо­мовні джерела інформації. Для інформаційних матеріалів джерел Інтернету обов'язкове посилання на відповідну web-адресу. Посилання на літературні джерела мають наводитися у тексті у квадратних дужках. Наприклад, посилання [19, с. 27] означає: 19 - порядковий номер літе­ратурного джерела у списку, 27 - сторінка цитованого джерела. Також допускається оформлення підстрокових зносок.


ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ

Курсові роботи студенти захищають публічно в установлені цикловою комісією терміни на засіданні спеціальних комісій по захисту, призначених керівництвом навчального закладу.

Умовами допущення до захисту є:

 • оформлена за всіма вимогами курсова робота;

 • рецензія керівника, в якій визначена попередня оцінка, з якою робота допускається до захисту.

Незадовільно виконану роботу до захисту рецензент не допус­кає і повертає студенту на доопрацювання. Виправлені та допов­нені курсові роботи подаються повторно на розгляд обов'язково разом з першим варіантом роботи і рецензією на неї.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Діапазон оцінки, балів

Оцінювання якості курсової роботи

0 - 75

Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану0-15


0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану
5 – зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану
10 – зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану
15 – зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату0-15


0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті
5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті
10 – понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково
15 – понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті


Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми0-15


0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні
10 – критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні
15 – критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями

Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств


0-10


0 – фактологічний матеріал не використаний
5 – залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені
10 – залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений


Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань0-10


0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана
5 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково
10 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана

Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам0-10


0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог
5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог
10 - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог

Оцінювання захисту курсової роботи - 0 – 25 балів

Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження0-10


0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження
5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження
10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

Використання роздаткового ілюстративного матеріалу0-5

0 – роздатковий ілюстративний матеріал не використано
5 – доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом

Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання0-10


0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання

5 – студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання

10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання


Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує:

1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником –

0-75 балів;

2) оцінювання захисту курсової роботи – 0-25 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну шкалу за критеріями.
Критерії оцінювання знань студентів

Відмінно – 90-100балів - відмінне виконання роботи або відповідь без помилок

Добре – 75-89балів - взагалі правильна робота, відповідь з кількома незначними

помилками (до 10%)

Задовільно – 60-74балів - непогано, але з певною кількістю помилок, які не

заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

Незадовільно – менше 60 балів - потрібно додатково попрацювати для

отримання позитивної оцінки

Рішення щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в відомість захисту курсових робіт і залікову книжку студента.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Історія української філософії»
Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою наукову роботу та оформити її результати

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів
Рецензенти: д е н., проф Слав’юк Р. А., завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи убс нбу (м....

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад.:...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Кафедра економіки агропромислових формувань
Навчальні завдання та методичні вказівки до проведення семінарсько-практичних занять з науки «Методологія наукових досліджень» для...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка