Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України
Двнз «прикарпатський Національний університет

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

з дисципліни «пОЛІТЕКОНОМІЯ»

Івано-Франківськ – 2015

УДК 330+371.214.114

ББК 65.01

М 54
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки.030502 – «Економічна кібернетика», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030508 – “Фінанси і кредит”, 6.030509 – «Облік і аудит» / уклад. О. І. Ємець. – 3-тє вид., змінене. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 24 с.
Укладач: Ольга Іванівна Ємець

кандидат економічних наук

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Методичні рекомендації рекомендовані до друку
рішенням кафедри теоретичної та прикладної економіки

протокол № 3 від «20» жовтня 2014 р.
рішенням вченої ради економічного факультету

протокол № 4 від «28» листопада 2014 р.

Рецензенти:

Білий М.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Баран Р.Я. – к.е.н., доцент Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи мають сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни “Політекономія”, спонукають ґрунтовно вивчати законодавчі акти, статистичні щорічні видання, спеціальні наукові видання, у яких розглядаються теоретичні та практичні аспекти вирішення головних економічних проблем у сучасних умовах.

Наведено методику написання курсової роботи в основу якої покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення складових частин роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах.
ЗМІСТ


1. Мета курсової роботи………………………………………………………

4

2. Вибір теми та визначення завдань дослідження………………………….

4

3. Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації………

5

4. Захист курсової роботи…………………………………………………….

6

Таблиця 1. Основні етапи виконання курсової роботи……………………...

6

Таблиця 2. Критерії оцінки курсових робіт…………………………………

7

Таблиця 3. Умови не допуску курсової роботи до захисту…………………

7

Таблиця 4. Структура курсової роботи……………………………………….

7

Таблиця 5. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела………………………………………………………………………….8

Таблиця 6. Оформлення курсової роботи…………………………………….

9

Таблиця 7. Оформлення списку використаних джерел……………………...

10

Таблиця 8. Основні умови одержання оцінки………………………………..

12

Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки ………………………...

13

Додаток Б. Зразок змісту курсової роботи…………………………………...

14

Додаток В. Зразок написання вступу…………………………………………

15

Додаток Д. Зразок написання висновків……………………………………..

16

Додаток Е. Зразки оформлення таблиць, рисунків, формул………………...

17

Додаток Ж. Зразок оформлення списку використаних джерел……………..

18

Додаток З. Зразок оформлення рецензії на курсову роботу………………...

21

Додаток К. Перелік тем курсових робіт………………………………………

22

Додаток Л. Розподіл курсових робіт …………………………………………

24

Додаток М. Розподіл часу самостійної роботи при виконанні модуля «Курсова робота» ………………………………………………………….......

241. Мета курсової роботи
Дані методичні рекомендації підготовлені для надання допомоги студентам економічного факультету денної та заочної форм навчання у написанні та оформленні курсової роботи.

Виконання курсової роботи є однією із форм самостійної роботи студентів в ході навчального процесу, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентом теоретичного матеріалу та вміння його аналізувати і застосувати на практиці, підтверджувати грамотність та ерудицію.

Творчому і глибокому засвоєнню курсу «Політекономія», а також розвитку навиків самостійних досліджень повинні сприяти виконання студентами курсових робіт, які є невід’ємною складовою частиною системи підготовки майбутніх економістів.

Основною метою виконання курсової роботи є поглиблення теоретичних знань студентів з курсу «Політекономія».

Написання курсової роботи дає змогу студенту навчитися самостійно використовувати й узагальнювати теоретичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем, обґрунтовувати висновки й пропозиції, спрямовані на їх розв’язання.
2. Вибір теми та визначення завдань дослідження
Тематика курсових робіт щорічно затверджується на засіданні кафедри. Студент може самостійно обирати будь-яку тему із наведеної у даних методичних вказівках, проте, не допускається виконання однакових тем курсових робіт в межах академічної групи.

Студенти заочної форми навчання вибір теми курсової роботи здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності, можливостей використання матеріалів підприємств та організацій, де вони працюють.

У окремих випадках може затверджуватися тема курсової роботи за пропозицією студента, якщо є база для її виконання і відповідність навчальній програмі курсу. Якщо студент обрав тему, не визначену кафедрою, він повинен написати про це заяву на ім’я завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки. У заяві слід зазначити назву обраної теми та обґрунтувати її вибір.

У процесі роботи студенти розвивають і вдосконалюють такі навички:

  • визначати мету, основні завдання, об’єкт та предмет дослідження;

  • самостійно формулювати проблему дослідження;

  • здійснювати пошук і підбір потрібної інформації;

  • логічно і послідовно висловлювати свої думки, пропозиції, робити аргументовані висновки щодо теоретичного матеріалу, явищ та фактів реального життя;

  • правильно оформляти науково-довідковий матеріал;

  • публічно захищати підготовлену роботу (створювати презентацію, робити наукові повідомлення, відповідати на поставлені запитання, захищати свою точку зору тощо).


3. Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації
За допомогою електронного каталогу наукової бібліотеки (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – ПІДРОЗДІЛИ – Наукова бібліотека – електронний каталог – назва документа містить текст http://194.44.152.155/elib/lib/) легко можна скласти список використаних джерел за обраною темою, вводячи ключові слова.

Слід опрацювати та використати у курсовій роботі статті викладачів економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» із збірників наукових праць:

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону,

Вісник Прикарпатського університету. Серія економіка,

Моделювання регіональної економіки.

Радимо опрацювати такі економічні часописи останніх 5 років, як «Актуальні проблеми економіки», «Банківська справа», «Бізнес и банки», «Бух облік і аудит», «Бюлетень НБУ», «Вісник НБУ», «Галицькі контракти», «Географія та основи економіки в школі», «Голос України», «Діловий вісник», «Економіка АПК», «Економіка і прогнозування», «Економіка промисловості», «Економіка України», «Економіка. Фінанси. Право.», «Економіст», «Економічна теорія», «Економічний часопис ХХІ ст.», «Закон і бізнес», «Контракти», «Маркетинг в Україні», «Підприємництво, господарство і право», «Податки і бухгалтерський облік», «Праця і зарплата», «Проблеми науки», «Світ науки», «Статистика України», «Фінанси України» та інші. Зауважимо, що в останніх річних номерах періодичних часописів завжди дається перелік усіх публікацій даного року з вказівкою на число журналу і його сторінки.

Фактичні та статистичні дані минулих років містяться у таких статистичних щорічниках і довідниках, як «Івано-Франківщина, Україна, Світ: статистичний щорічник» (http://www.ifstat.gov.ua), «Статистичний щорічник України», «Україна в цифрах», довідниках інших країн та ін.

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (АРІФРУ = SMIDA) надає клієнтам допомогу в якісній і комплексної організації процесу розкриття інформації про учасників фондового ринку http://smida.gov.ua/db/emitent/find.

За допомогою комп'ютерної правової системи «Нормативні акти України» http://zakon.nau.ua/ можна формувати словник законодавчих термінів з обраної теми., знайомитись з довідниками (норми, індекси, курси ... ), Положеннями (стандартими) бухгалтерського обліку.

На офіційному веб-порталі Верховної Ради України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ пошукова система дозволяє швидко знайти документи, як за реквізитами, так і за контекстом і перевірити їхню чинність.

Потрібно пам’ятати: не допускається виконання курсової роботи виключно за матеріалами підручників та навчальних посібників. Основними літературними джерелами мають стати статті окремих авторів, колективні монографії та публікації в періодичних виданнях.

Список використаних джерел формується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

За допомогою вивчення та аналізу списку використаних джерел відбувається складання плану роботи.

Далі відбувається узгодження плану роботи та списку використаних джерел з лектором курсу та науковими керівником.

Якщо всі спірні питання плану та списку використаних джерел вирішені приступаєте до написання і оформлення курсової роботи.

Студент здає оформлену роботу у папці на кафедру у встановлені терміни, про що лектор робить запис у журналі реєстрації курсових робіт. Потім курсова робота передається науковому керівнику для написання відгуку і виставлення оцінки до захисту.
4. Захист курсової роботи
Захист курсової роботи здійснюється перед комісією (завідувач кафедри, лектор, науковий керівник), яка затверджується на засіданні кафедри.

Тези доповіді студент готує заздалегідь. У доповіді (5 хвилин) студенту слід розкрити актуальність обраної теми, дати характеристику об’єкта і предмета дослідження та доповісти про отримані результати за кожним розділом, основні висновки і пропозиції, які він сформував під час дослідження обраної теми.

За бажанням студент може підготувати презентацію (5-10 слайдів).

Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії та присутніх на захисті. Загальний час захисту курсової роботи не повинен перевищувати 10 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії виноситься рішення про остаточну оцінку за курсову роботу, яке оголошується в той самий день.

Після захисту курсова робота передається на зберігання в архів кафедри.

Таблиця 1. Основні етапи виконання курсової роботи


Етапи

Характеристика

Орієнтовний графік

1 семестр

2 семестр

1 етап

Вибір теми та визначення завдань дослідження.

до 10 жовтня

до 10 березня

2 етап

Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації.

до 20 жовтня

до 20 березня

3 етап

Складання плану роботи.

до 5 листопада

до 5 квітня

4 етап

Узгодження плану роботи та списку використаних джерел з лектором та науковими керівником.

до 20 листопада

до 20 квітня

5 етап

Написання і оформлення курсової роботи.

до 5 грудня

до 5 травня

6 етап

Захист роботи.

до початку екзаменаційної сесії

до початку екзаменаційної сесії


Таблиця 2. Критерії оцінки курсових робіт
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Історія української філософії»
Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою наукову роботу та оформити її результати

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів
Рецензенти: д е н., проф Слав’юк Р. А., завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи убс нбу (м....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка