Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»

Сторінка1/2
  1   2


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансових ринків

Протокол №____ від __________2014р.

Зав. кафедри фінансових ринків

____________ ______________________

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ІНВЕСТУВАННЯ»

для підготовки бакалаврів галузі знань

0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативної компоненти «Фінансова діяльність»

денної та заочної форми навчання


Ірпінь - 2014

Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої навчальної програми з дисципліни ««Інвестування» для підготовки бакалаврів зі напряму підготовки 6.03050801 «Фінанси і кредит», затверджених у 2014 році.

Укладачі А.А. Болдова, к.пед.н., доцент кафедри фінансових ринків

С.В. Шевчук, к.е.н. доцент кафедри фінансових ринків

В.М. Рудий,к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

Рецензент Ю.М. Коваленко, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансових ринків, протокол №____ від «____» ____________2014 р.


ЗМІСТПЕРЕДМОВА
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

 1. Загальні положення

 2. Тематика курсових робіт

 3. Порядок підготовки до виконання курсової роботи

 4. Структура та вимоги до змісту структурних частин курсової роботи

 5. Правила оформлення курсової роботи


ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ДОДАТКИ

ДОДАТОК А. Форма заяви

ДОДАТОК Б. Титульний аркуш

ДОДАТОК В. Завдання на виконання курсової роботи

ДОДАТОК Д. Зразки змісту курсової роботи

ДОДАТОК Е. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел

ДОДАТОК Ж. Рецензія на курсову роботу
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

4
5

5

6

8
10

14
20
21

21

22

24

26
27

29
30


ПЕРЕДМОВА
Дисципліна «Інвестування» має за мету визначити економічну ефективність інвестиційних проектів та доцільності фінансових вкладень.

Предметом курсу «Інвестування» є вивчення економічних відносин щодо різновидів інвестиційних проектів та програм. Виходячи з того що інвестиційним проектом вважається будь який план окреслений бюджетом коштів та терміном часу, об’єктом вивчення та оцінювання є всі напрями впровадження капіталу, що інвестується.

Підготовка висококваліфікованих економістів-фінансистів потребує від студентів не тільки глибокого вивчення теоретичних питань, відпрацьовування і закріплення отриманих знань на практичних заняттях, але й одержання визначених навичок науково-дослідних робіт. Цьому у відомій мері повинне сприяти виконання студентами курсових робіт.

Курсова робота є індивідуально підготовлене дослідження на актуальну тему, що спонукає студента самостійно працювати над літературою, збирати, систематизувати й аналізувати фактичний матеріал, що відноситься до теми роботи, вивчати й узагальнювати опубліковані в печаті виступи і пропозиції економістів.

У курсовій роботі студент повинен показати глибокі знання визначеної проблеми, по якій пишеться робота, уміння робити узагальнення і висновки на основі вивчених літературних джерел, фактичних матеріалів підприємств і організацій, а також уміння зв’язувати теоретичні знання з практикою.

Тематика курсових робіт охоплює всі основні питання програми досліджуваного предмета.

Написання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни «Інвестування» і ставить за мету:

 • поглиблення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни та уміння застосовувати їх при рішенні конкретних практичних завдань;

 • формування системного мислення на основі глибокого розуміння явищ, процесів, відносин у фінансовій сфері;

 • виявлення ступеня підготовки студента до самостійної практичної діяльності та рівня опанування майбутніми фахівцями інструментарію вирішення економічних та фінансових проблем, який допоможе стати їм активними економічними суб’єктами.

У курсовій роботі матеріал повинний викладатися відповідно до плану, що розробляється студентом і узгоджується з керівником.

Робота повинна носити творчий характер і показати, що студент активно працює над даною навчальною дисципліною.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Підготовка курсової роботи вимагає від студента:

 • з’ясування суті теми дослідження та змісту роботи;

 • самостійного підбору, систематизації та обробки даних;

 • вміння логічно викласти основні положення, умови, фактори інвестиційного аналізу та їх обґрунтування;

 • вміння робити обґрунтовані висновки з теми дослідження;

1.2. Студентам надається право вибору теми курсової роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

Вибрана тема курсової роботи закріплюється за студентом рішенням засідання кафедри на підставі особистої письмової заяви студента (додаток А).

Науковий керівник курсової роботи:

 • видає завдання для курсової роботи, що містить план і календарний графік виконання окремих її розділів;

 • проводить консультації та відповідно до графіку контролює виконання окремих розділів та курсової роботи в цілому.

До початку роботи над курсовою роботою студенти повинні бути забезпечені методичними вказівками, в яких сформульовані вимоги до курсової роботи.

1.3. При написанні курсової роботи потрібно обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі результати.

1.4. У курсовій роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

1.5. Курсову роботу подають у вигляді спеціально підготовленого друкованого рукопису (в т.ч. контрольний електронний варіант) в твердій палітурці.

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Формування та управління портфелем цінних паперів.

 2. Перспективи портфельного інвестування в Україні.

 3. Інвестиційна привабливість українських цінних паперів.

 4. Особливості фінансової діяльності ІСІ.

 5. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури.

 6. Використання емісії облігацій українськими підприємствами для залучення капіталу.

 7. Розвиток андеррайтингу як необхідна складова розвитку інвестиційного ринку України.

 8. Лізинг як механізм фінансування інвестицій.

 9. Особливості та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України.

 10. Прямі іноземні інвестиції: форми та економічна ефективність.

 11. Франчайзинг як форма здійснення прямих іноземних інвестицій.

 12. Вплив міжнародних фінансово-кредитних організацій на економіку України.

 13. Механізм стимулювання іноземних інвестицій: зарубіжний досвід та вітчизняна практика.

 14. Механізм функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні.

 15. Стратегія прямого інвестування в конкурентному середові.

 16. Інвестиційна діяльність страхових компаній на фінансовому ринку.

 17. Інвестиційний потенціал страхового ринку України.

 18. Інвестиційна діяльність комерційних банків в Україні.

 19. Діяльність інвестиційних банків в Україні.

 20. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності.

 21. Проблеми інвестування економіки України за рахунок внутрішніх ресурсів.

 22. Проблеми обмеженості інвестиційних ресурсів в Україні.

 23. Роль інвестицій в економіці держави.

 24. Роль інвестицій у розширеному відтворенні.

 25. Проблеми інвестування економіки України.

 26. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

 27. Інвестиційна привабливість галузей економіки України.

 28. Інноваційно-інвестиційна привабливість регіонів України.

 29. Інноваційний потенціал промисловості України.

 30. Проблеми формування та реалізації інвестиційної політики в Україні.

 31. Проблеми інвестування житлового будівництва в Україні.

 32. Роль інвестиційної політики в економічному зростанні.

 33. Інвестиційний клімат України: сучасний стан та перспективи.

 34. Методи оцінки інвестиційних проектів.

 35. Інвестиції в трудові ресурси та напрями підвищення їх ефективності.

 36. Проблеми реалізації інвестиційного потенціалу вітчизняних підприємств.

 37. Проблеми венчурного інвестування в Україні.

 38. Аналіз ефективності фінансових інвестицій підприємства.

 39. Перспективи інвестиційної діяльності підприємств в Україні.

 40. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

 41. Прибуток як головне джерело інвестиційних ресурсів на підприємстві.

 42. Управління інвестиційною діяльністю підприємства.

 43. Методи інвестування оборотних активів підприємства.

 44. Джерела фінансування інвестиційної діяльності.

 45. Інвестиційний ринок України.

 46. Проблеми розвитку інтелектуальних інвестицій в Україні.

 47. Податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

 48. Аналіз і оцінка інвестиційних ризиків.

 49. Моніторинг інвестиційних проектів.

 50. Реалізація тендерів в Україні.


3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3.1. Складання плану

Після вибору теми курсової роботи і вивчення літератури у студента вже склалося представлення про те, який може бути її основний зміст, у зв’язку з чим він складає план курсової роботи, що потім узгоджується з керівником.

Складанню плану курсової роботи повинне приділятися серйозна увага. Це важлива умова забезпечення підготовки роботи на високому ідейно-теоретичному і професійному рівні. У ході формування плану одержують своє конкретне вираження загальна спрямованість роботи, характер проблем, необхідність практичного матеріалу, а також намічаються зразкові границі й обсяг змісту окремих розділів і всієї роботи.

У процесі складання плану у студента складається загальне представлення про теоретичний рівень і практичне значення роботи. Тому що курсова робота виконується паралельно і навіть з відомим випередженням читання лекцій по навчальній дисципліні складання плану ще раз підкреслює значення навичок і уміння самостійного вивчення того чи іншого курсу.

При складанні плану необхідно мати на увазі те, що робота повинна відбивати два-три розділів: теоретичний і аналітико-практичні. Чіткий план курсової роботи створює умови для економії часу при написанні роботи.
3.2. Підбор літератури

Після вибору теми курсової роботи для якісного складання її плану студенту варто приступити до підбора літературних джерел і інструктивно-методичних матеріалів з питань, що відноситься до обраної теми. Це важливий етап успішної підготовки курсової роботи. Літературу по обраній темі студент підбирає самостійно по каталогах бібліотеки, що сприяє виробленню у студента самостійності і творчого підходу при виконанні роботи.

У тих випадках, коли студент зштовхнеться з відсутністю чи нечисленністю літературних джерел по обраній темі, то йому варто звернутися по допомогу до керівника.

Для якісної підготовки курсової роботи студент зобов’язаний ознайомитися з усіма публікаціями по темі роботи за останні 3 роки.

При доборі літератури необхідно звертати увагу на загальний зміст даного літературного джерела, маючи на увазі, що до складу літератури, необхідної для підготовки роботи, повинні включатися наукові роботи як загальнотеоретичного характеру, так і освітлюючи діючу практику. Особливу увагу необхідно звернути на висловлення про можливі шляхи і методи удосконалювання фінансового механізму. Критичне використання цього матеріалу при виконанні роботи - важливий елемент студентського наукового дослідження в процесі підготовки курсової роботи.
3.3. Збір, вивчення і обробка фактичного матеріалу

Важливим етапом виконання курсової роботи є збір і систематизація фактичного матеріалу.

Перший розділ виконується на основі вивчення літературних джерел. Робота повинна включати елементи самостійного узагальнення суті викладеного питання.

Другий розділ виконується на основі вивчення діючих нормативно-методичних документів, узагальнення літературних джерел та аналізу матеріалів власного дослідження.

Під час збору фактичного матеріалу необхідно врахувати основні вимоги, пред’явлені до інформації: повноту, порівнянність та достовірність.

Повнота полягає в тому, що студент повинен повністю охопити явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми: зібрати дані за максимально можливий безперервний термін (щонайменше 3 роки).

Порівнянність полягає в тому, щоб зібрані факти були взаємопов’язані, мали спільну основу. Порівнянність фактів дає змогу підсумувати їх та зробити загальні висновки, внести пропозиції.

Достовірність пов’язана з необхідністю отримання в результаті дослідження обґрунтованих та правильних висновків. Достовірною вважається інформація, яка відображає дійсні, правдиві параметри явищ. Для усунення помилок необхідно після виписки показників або після складання таблиць порівняти їх з першоджерелами.

Можуть бути допущені також помилки в арифметичних розрахунках при обробці зібраної інформації, які можна виявити за допомогою повторних розрахунків та логічного контролю. Повторний розрахунок необхідно виконати на підставі всіх розрахунків, а логічний контроль можливий лише між взаємопов’язаними показниками. Не слід вибирати для дослідження об’єкти, які функціонують в найкращих або в найгірших умовах.

Найбільш типовим недоліком робіт є описовий виклад другої частини, що зумовлено:

 • механічним перенесенням до роботи основних положень діючих інструктивно-методичних документів;

 • запозиченням прикладів тільки з літературних джерел без їх розкриття завдяки самостійному вивченню та аналізу;

 • неглибоким аналізом цифрових матеріалів, відсутністю практичних навичок застосування економіко-математичних методів, обчислювальної техніки та недостатнім зв’язком аналітичних даних з розроблюваними пропозиціями.

Уникнути зазначених недоліків можна, проілюструвавши всі викладені положення інструктивно-методичних документів реальними прикладами за результатами досліджень під час практики, вивчивши загальні показники діяльності аналогічних об’єктів за ряд років, визначивши їх динаміку, тенденції та перспективи, виконавши логічний аналіз дослідженого матеріалу.

Безпосередньо до викладу матеріалу студент може приступити після того, як добре вивчив літературу і фактичний матеріал.
4. СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН КУРСОВОЇ РОБОТИ

Матеріал курсової роботи розташовують в такій послідовності:

 1. титульний аркуш;

 2. завдання на курсову роботу (в основну нумерацію сторінок не включається);

 3. зміст;

 4. вступ;

 5. основна частина;

 6. висновки;

 7. список використаних джерел;

 8. додатки (при потребі).


4.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш курсової роботи (додаток Б) містить:

 • найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри, на якій виконана курсова робота;

 • назву теми курсової роботи;

 • прізвище, ім’я, по батькові автора;

 • шифр студентської групи;

 • дату здачи курсової роботи

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (при потребі консультанта);

 • місто і рік.


4.2. Завдання на курсову роботу

Завдання на курсову роботу (додаток В) містить:

 • найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри, на якій виконана курсова робота;

 • шифр і найменування спеціальності;

 • номер курсу, групи та навчального семестру;

 • прізвище, ім’я, по батькові автора;

 • назву курсової роботи;

 • план роботи та терміни виконання розділів;

 • перелік графічного матеріалу;

 • терміни здачі курсової роботи на рецензію та повного завершення і подання на кафедру;

 • дату видачі завдання науковим керівником з його підписом;

 • дату прийняття завдання студентом з його підписом.


4.3. Зміст

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх змістовних частин (окрім титульного аркушу та завдання на курсову роботу), а саме: зокрема вступу, питань основної частини, висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

Зміст курсової роботи складають в процесі ознайомлення зі спеціальною літературою, він залежить також від об’єкта дослідження (додаток Д).

Питання змісту повинні передбачати послідовне, логічно взаємопов`язане викладення результатів дослідження і концентроване відображення змісту роботи (в т.ч. передбачати аналітичну частину).
4.4. Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Вступ повинно бути написано в наступній послідовності:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями - розкривається сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість; підстави і вихідні дані для розробки теми. Обов’язково визначають актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідного сегменту ринку фінансових послуг, особливо на користь України в контексті глобалізації сучасних фінансових відносин.

2) аналіз останніх досліджень і публікацій - дається аналіз основних досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, при цьому роботи авторів, на прізвища яких є посилання, мають бути у списку використаних джерел. Також акцентується увага на невирішені проблеми, яким присвячена курсова робота.

3) формулювання цілей курсової роботи (постановка завдання) – в обов’язковому порядку формулюється мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження.

Мета курсової роботи – є поглиблення студентом теоретичних знань з обраної теми дослідження, вироблення вмінь застосування їх при вирішенні конкретних практичних завдань і на цій основі формулювання висновків та окреслення напрямів удосконалення функціонального механізму об’єкта дослідження. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

У відповідності до поставленої мети формулюються конкретні і чіткі

завдання, які повинні бути виконані в процесі дослідження обраної теми.

Обєкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для детального вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

4) інформаційна база дослідження - коротко наводиться перелік джерел інформації, що були використанні для написання роботи.
4.5. Основна частина

Основна частина курсової роботи – це виклад основного матеріалу дослідження, який поділений на розділи (питання), з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Розділи (питання) курсової роботи повинні розкривати тему дослідження із дотриманням наступної логіки викладення матеріалу1.

Спочатку розкриваються основні теоретичні положення обраної теми дослідження. Необхідно показати економічну природу питання дослідження, його народногосподарське значення, визначити роль і сутність проблеми, розкрити значення і важливість правильної організації інвестиційного аналізу по даній темі в сучасних умовах господарювання.

У цьому розділу студент повинен показати уміння узагальнювати теоретичний матеріал. Крім того, важливо обґрунтувати власну точку зору стосовно розглянутих теоретичних положень. При необхідності варто дати критичну оцінку діючої законодавчої бази, зв’язаної з темою дослідження.

В кінці даної змістовної частини доцільно зробити короткий узагальнюючий висновок, в якому слід зробити логічний перехід до наступної змістовної частини.

Наступна складова частина повинна бути присвячена аналізу обраного предмету дослідження. В другому розділі, як правило, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки. Досить важливо застосувати власні методи дослідження, опрацювання економічної інформації, одержаної в процесі її збору, а також показати вміння аналітичної обробки матеріалу. Висновки й узагальнення, сформульовані автором в цій частині мають бути підтверджені конкретним практичним матеріалом. Висновок по змістовній частині є обов’язковим.

Третій розділ має контрольно-аналітичну форму, метою якої є визначення основних напрямів щодо удосконалення предмета дослідження. Студент повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних досліджень. В кінці слід дати коротке узагальнення проведеного дослідження.

Виклад всього матеріалу курсової роботи підпорядковують одній головній ідеї, чітко визначеній автором.
4.6. Висновки

Курсова робота завершується висновками, в яких викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в ході дослідження, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. В першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.
4.7. Додатки

Включаються всі необхідні документи, що відносяться до теми дослідження. Одночасно до роботи додаються в заповненому виді допоміжні матеріали до основного змісту курсової роботи, що необхідні для підвищення наочності питань, що викладаються, і підтвердження окремих висновків. До них відносяться:

 • проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • розрахунки економічного ефекту;

 • інструкції і методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання курсової роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру.


4.8. Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків в наступному порядку:

 • Кодекси України;

 • Закони України;

 • нормативні матеріали (Укази, Постанови, інструктивні вказівки (положення) міністерств і відомств);

 • підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні і газетні статті;

 • інструктивні і звітні матеріали підприємств, організацій, установ.

Зразок оформлення наведено в додатку Ж.
5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
5.1. Загальні вимоги

Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами:

 • шрифт – Times New Roman, розмір 14;

 • інтервал між рядками – 1,5;

 • після назви кожної структурної частини має бути пропуск в один рядок;

 • відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 1,25 см.;

 • параметри сторінки:

 • поля - правого – 10, інших – 20 мм. (поля не відділяються рискою, сторінки не обводяться рамкою);

 • розмір аркушу - А4 (210х297 мм).

Шрифт друку повинен бути чітким – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Курсову роботу друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4.

Обсяг основного тексту курсової роботи повинен становити 25 – 30 сторінок, в тому числі: вступ – 2 сторінки, висновки – 2-3 сторінки. Текст додатків і список використаних джерел в обсяг основного тексту не входять, але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента рисунка) друкованим шрифтом.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», назви розділів основної частини, «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ» «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення, і лише потім можна користуватися введеною абревіатурою.
5.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів (питань) основної частини1, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (рисунки, фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах питання, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера питання і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого питання). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах питання. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера питання і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого питання). Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: Продовження табл. 1.2.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах питання. Номер формули складається з номера питання і порядкового номера формули, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1 - перша формула третього питання). Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1…

2…

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.
5.3. Ілюстрації

Ілюструють курсові роботи, виходячи із певного загального задуму. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. Наприклад:

Рис. 2.1. Загальний обсяг іноземних інвестицій в 2010 р.

При потребі ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під рисунковий текст).

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

5.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Наприклад:

Таблиця 2.2.

Коефіцієнт нарощування (капіталізації)

Рік

Процентна ставка

2%

10%

20%

30%

40%

1

1,020

1,100

1,200

1,300

1,400

5

1,104

1,611

2,488

3,713

5,378

10

1,219

2,594

6,192

13,786

28,925

15

1,346

4,177

15,407

51,186

155,568

20

1,486

6,727

38,338

190,050

836,683


Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною.

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».
5.5. Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Наприклад:де FV - нарощена сума, тис. грн.;

CF – потоки грошових сум, тис. грн.;

r - ставка складних відсотків, виражена десятковим дробом;

n – кількість періодів, років.
Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації:

а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово;

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером в дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)».
5.6. Посилання

При написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову, текст, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером у вигляді зносок на кожній сторінці.

Наприклад:

…«Певна сума грошей або їх рух самі по собі виражають лише кількість грошей або факт перерозподілу»1.

……

…. «Циклічні стратегії виходять з передумови про наявність тісного зв’язку між змінами ціни акцій і дохідністю облігацій, зумовленою дією макроекономічних чинників»2.
___________________

1 Саврадим В.М. Теоретичні аспекти функцій державного бюджету [текст] / В.М. Саврадим, М.М. Балахнічова // Культура народов Причерноморья. Серия «Экономические науки». – 2010. - № 178. - С.27.

2 Пересада А.А. Фінансові інвестиції [текст]: [підручник] / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 393.

Після таблиці або рисунку має бути зазначено посилання на літературу. Після тексту таблиці або рисунку пишеться 10-м розміром шрифту «Джерело: Назва літературного джерела».

Наприклад:

Таблиця 3.2

Відсоток федеральних надходжень з різних джерел

Показник

1902

1940

1960

1980

1988

Прямі податки:

індивідуальний прибутковий податок

корпоративний прибутковий податок

податок з державних службовців на соціальні програми

податки на житло та дарчі

Непрямі податки:

акцизні податки

митні збори


-

-

-
1,0
47,6

47,4


16,9

19,8

14,2
6,3
31,6

5,8


44,0

23,2

15,9
1,7
12,6

1,2


47,2

12,5

30,5
1,0
4,7

1,4


42,9

12,8

36,4
1,7
3,6

0,6

Джерело: Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора [Текст]: [монографія] / Дж. Е. Стігліц ; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. — К. : Основи, 1998. – С. 468.
Якщо це розробка автора, то після таблиці або рисунку пишеться, наприклад «Джерело: складено автором за даними ____(назва джерела)» і т.п.


5.7. Додатки

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 2 - другий рисунок додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.
5.8. Список використаних джерел

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Приклад оформлення відомостей подано у додатку Е.

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Після закінчення курсова робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника, який повинен містити характеристику кожного розділу виконаної роботи, або заповненим бланком рецензії подається завідувачеві кафедри. Якщо подана робота відповідає всім вимогам даних методичних вказівок, завідувач кафедри вирішує питання про допущення студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші курсової роботи. У разі невідповідності вимогам завідувач кафедри може не допустити студента до захисту, а наукового керівника усунути від керівництва написанням подібних робіт. Таке рішення має бути затверджене на засіданні кафедри.

Захист курсової роботи відбувається таким чином:

Студенту дається 5-8 хв. для короткого викладу основних положень роботи. У доповіді варто відбити обґрунтованість вибору теми, її актуальність і значення в умовах сучасних економіко-правових відношень в Україні, вибір об’єкта і предмета дослідження, коротко розкрити основні ключові моменти курсової роботи та зупинитися на власному баченні напрямів удосконалення інвестиційної діяльності.

Після виступу студента Голова комісії, члени комісії задають студенту питання по темі дослідження. Відповіді на зауваження рецензента і питання членів комісії допомагають більш об’єктивно оцінити глибину знань, ступінь теоретичної і практичної підготовленості студента з дисципліни «Інвестування».

Оцінку захисту курсової роботи проводять на відкритому засіданні комісії. При виставленні оцінки враховуються актуальність теми, науковий підхід до її виконання, якість виконання й оформлення, змістовність доповіді і відповідей на поставлені питання.


Додаток А

Завідувачу кафедри

фінансових ринків
студента (ки) IV курсу

_________ групи

_____________________

(П.І.П. студента)

ЗАЯВА
Прошу затвердити мені тему курсової роботи: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________

«__»___________р. ______________

(підпис студента)


Додаток Б

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
Кафедра фінансових ринків

КУРСОВА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»

На тему: ________________________________________________ ________________________________________________________
Студента (ки)__________________

______________________________

групи __________________

Науковий керівник

_________________________________

Ірпінь – 2015
Реєстрація № _________ ____________ _____________________

(дата) (підпис методиста кафедри)
Результати перевірки ____________________________________________________________________

(на доопрацювання)


_______________ ____________________

(дата) (підпис)

Результат захисту: _______________ _____________ ___________________

(оцінка) (дата) (підпис)

Голова комісії _______________ ____________________________
Члени комісії _______________ ____________________________

_______________ ____________________________

_______________ ____________________________
Додаток В

Національний університет державної податкової служби України

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи

Кафедра фінансових ринків

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Курс_________Група___________________Семестр______________________Затверджую:

Зав. кафедрою

фінансових ринків ______________________

«___»____________201__р.  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Методична розробка національна ідея як складова державотворення в...
Методична розробка заняття з дисципліни «Історія України». Підготувала Ноженко І. В. – викладач Артемівського індустріального технікуму...

Методична розробка відкритого заняття з навчальної дисципліни «українська мова»
Розробку розглянуто на засіданні циклової комісії філологічних дисциплін та рекомендовано до затвердження

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

В. А. Палехова методичні вказівки до написання курсової роботи
Перш, ніж почати працювати над нею, доцільно ознайомитися з вимогами до написання та порадами, врахування яких здатне суттєво полегшити...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методична розробка «методика проведення уроку «творча майстерня побудови знань»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка проведення позакласного заходу з економіки «Грошима...
Дана методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню позакласного заходу по формуванню економного мислення учнів І культури....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка