Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методика та методологія наукових досліджень Бібліографічний покажчик Випуск 2

Методика та методологія наукових досліджень Бібліографічний покажчик Випуск 2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МиколаЇвський Національний університет

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Бібліотека Миколаївського національного університету

імені В.О. Сухомлинського


Методика та методологія наукових досліджень
Бібліографічний покажчик

Випуск 2


Миколаїв

2011

ББК 91.9:72

М-54


Укладач:

Гордєй С.С. – зав. сектором науково-інформаційної роботи бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського.


Відповідальний за випуск:

Сімоненко Н.Є. – директор бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського
М-54 Методика та методологія наукових досліджень: Бібліографічний

покажчик. / Укладач С.С. Гордєй. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. – 18 с.


Для студентів, викладачів, магістрантів, аспірантів вищих навчальних закладів, здобувачам наукового ступеня.
До читачів

Науково-дослідна діяльність це інтелектуальна праця, спрямована на придбання знань, умінь і навичок. Знання методології, теорії, технології, методів та організації науково-дослідної діяльності є базою для аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, організаторів науково-дослідної діяльності всіх рівнів. Успішне володіння навичками дослідження і творчої роботи бакалаврами, спеціалістами і магістрантами допомагає їм порівняно легко включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в площину практичного використання.

Пропонуємо Вам бібліографічний покажчик «Методика та методологія наукових досліджень» Вип.. 2, який підготувала бібліотека МДНУ ім. В.Сухомлинського.

Покажчик адресується студентам, викладачам, магістрантам, аспірантам вищих навчальних закладів, здобувачам наукового ступеня.
Основи методології науково-дослідної роботи


 1. Впровадження наукових досліджень / Колесников О.В. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2011.- С. 85-87

 2. Методология и методика научного исследования // Научные работы. – Минск, 2007. – С.4-77.

 3. Гарасим П.М. Методологія та методика економічних досліджень / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин-Тернопіль.: Астон, 2006. – 414с.

 4. Герасимов И.Г. Структура научного исследования: философский анализ познавательной деятельности в науке / И.Г. Герасимов. - М.: Мысль, 1985. – 215с.

 5. Горбатенко І.Ю. Основи наукових досліджень: підручник. - К.: Вища школа, 2001. – 91с.

 6. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень: навч. посібник / І.М. Грищенко, О.М. Григоренко. – К.: Київський Нац. торг.-екон.ун.-т., 2001. – 186с.

 7. Гуйтур М. Алгоритми виявлення відкриттів у результатах наукових досліджень / М. Гуйтур, В. Коноваленко // Вища школа. – 2011. – № 2. –

С. 29-40.

 1. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К.: Центр навч. літ.-ри, 2004. – 212с.

 2. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования / В.И. Загвязинский. – М.: Педагогика,1982.-160с.

 3. Загузов Н.И. Повышение качества диссертационных исследований - главная задача научной аттестации / Н.И. Загузов // Мир образования - образование в мире. – 2007. – №4. – С.7-24. 1. Інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу // Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. ./ Ю.В.Макогон, В.В.Пилипенко. - Донецьк: Альфа-прес, 2007. – С.38-67.

 2. Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика.: статьи и выступления. - 4-е изд. испр. и доп. / П.Л. Капица. – М.: Наука, 1987. – 496с.

 3. Кирпичева И.К. Библиография в помощь научной работе: методическое и справочное пособие./ И.К. Кирпичева. – Л.: Гос. публ. б-ка., 1958. – 332с.

 4. Костюк В.Н. Методология научного исследования / В.Н. Костюк. – К.: Вища школа, 1976. – 164с.

 5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192с.

 6. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – 2-е вид. випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 328с.

 7. .Лудченко А.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / А.А. Лудченко. – К.: Знання, 2000. – 113с.

 8. Лутай В. Про формування наукових проблем дисертаційної роботи та методологію їх розв’язання / В. Лутай //Вища освіта України. – 2002. – №4. – С.129 -132.

 9. Математична обробка результатів дослідження // Грищенко І.М. Основи наукових досліджень / І.М. Грищенко, О.М. Григоренко. – К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – С.154-176.

 10. Математичне планування експерименту у наукових дослідженнях //Грищенко І.М. Основи наукових досліджень / І.М. Грищенко, О.М. Григоренко. – К.: Нац. торг.-екон.ун-т., 2001. – С.103-151

 11. Методи графічної обробки результатів // Дідик М. Основи наукових досліджень / М. Дідик, І. Горбатенко. – Херсон, 2003. – С.185-189.

 12. Методологічні основи наукового пізнання // Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці: навч. посібник / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко. – Донецьк.: Альфа-прес, 2007. – С.7-38.

 13. Методология и методика научного исследования // Научные работы. – Минск, 2007. – С. 4-77

 14. Нікітіна М. Оцінка ефективності наукової праці / М.Нікітіна, В.Грішаков, В.Побірченко // Вища школа. - 2001. – №6. – С.52-58.

 15. Організація і проведення наукових досліджень // Фізика. – 2004. – №19-21

 16. Організація і проведення наукових досліджень// Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці: навч. посіб. для студ. вищих навч. зак / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко. – Донецьк: Альфа-прес, 2007. – С.67-128.

 17. Організація науково-дослідної роботи // Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С.18-21.

 18. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів / За ред. А. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.

 19. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. І. Пилипчук, А. С. Григор'єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

 20. Приходько П.Т. Азбука исследовательского труда / П.Т. Приходько. – Новосибирск: Наука, 1979. – 93с.

 21. Прокопенко Л.С. Методика пошуку літератури / Л.С. Прокопенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформалогія. – 2005. - №4. – С.65-68.

 22. Психологічні особливості творення наукового тексту: Методичні рекомендації / За ред. В.В. Андрієвської. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 216 с.

 23. Рихлівський І.П. Інновації в дисертаційних роботах /І.П. Рихлівський // Бюлетень ВАКУ. – 2010. – №4. – С.12-14.

 24. Ростовський В.С. Основи наукових досліджень і технічної творчості / В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська. – К.: Центр учбової літ-ри., 2009. – 24с.

 25. Свердан М.М Основи наукових досліджень / М.М. Свердан, М.Р. Свердан. – Чернівці: Рута, 2006. – 352с.

 26. Семиченко В. Проблема формування дослідницької культури молодих науковців / В. Семиченко // Післядипломна робота в Україні. – 2006. – №1. – С.19-29.

 27. Сластенин В.А. Методологическая культура исследования / В.А. Сластенин // Педагогическое образование и наука. – 2005. – №4. – С.4-11.

 28. Степанко В. Державне регулювання системи наукових досліджень в Україні / В. Степанко // Рідна школа. – 2007. – №2. – С.64-68.

 29. Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення . дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 76с.

 30. Философские основания методологии научного исследования // Баскаков А.Я. Методология научного исследования. – К., 2002. – С.5-21.

 31. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / А.С. Філіпченко. – К.: Академвидав, 2004. – 208с.

 32. Худолій О.М. Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи / О.М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання, 2010. - № 10. - С. 19-36

 33. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / Г.С. Цехмітрова. – К.: Слово, 2004. – 240с.Методи та методика педагогічних досліджень


 1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогіка, 1982. – 342с.

 2. Борисова О. Науково-дослідна діяльність студентів педагогічних ВНЗ в умовах реалізації завдань Болонської конвенції / О. Борисова, Н. Хоменко // Рідна школа. – 2008. – №10. – С.33-36.

 3. Введение в научное исследование по педагогике; под ред. В.И. Журавлева. – М.: Просвещение, 1988. – 237с.

 4. Вибір проблеми та визначення теми педагогічних досліджень // Завуч. – 2002. – №13. – С.23-24.

 5. Галузинський В.М. Місце науково-дослідної роботи студентів у концепції вдосконалення підготовки сучасного вчителя / В.М.Галузинький, М.Б.Євтух, Є.С.Спіцин // Нові технології навчання. – Вип.27. – К., 2000. – С.94-104.

 6. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження / С.У. Гончаренко – К.: АПН України, 1995.

 7. Грабар М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. – М.: Педагогика, 1997. – 136с.

 8. Загузов Н.И. Подготовка и защита диссертации по педагогике: науч.-метод. пособие-2-е изд. перераб. и доп. – М.: Ореол-Лайн, 1998. – 192с.

 9. Краснощек І. Науково-дослідна діяльність як фактор формування соціальної самореалізації майбутнього вчителя / І. Краснощек // Рідна школа. – 2002. – №6. – С.15-18.

 10. Кушнір В.А. Шлях освіти. Методологічні основи педагогічних досліджень / В. А. Кушнір, Г. А. Кушнір // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 9-14.

 11. Методи та методика педагогічних досліджень // Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К., 2003. – С.25-59.

 12. Методологические проблемы развития педагогической науки ; под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Педагогіка, 1985. – 240с.

 13. Методологія і методи педагогічних досліджень // Зайченко І. Педагогіка: підручник. - Чернівці, 2003. – С.26-37.

 14. Методы педагогических исследований: лекция; под ред В.И.Журавлева – М.: Просвещение, 1972. – 158с.

 15. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України. – Харків.: ОВС., 2003. – 272с.

 16. Педагогіка вищої школи як наука. Методи наукових досліджень // Психологія і педагогіка : Лекції / Г.Васянович. – Львів, 2010. – Т. 4. – С.189-216.

 17. Полонский В.М. Методы педагогических исследований / В.М. Полонский // Школьные технологии. – 2008. – №4. – С.143-147.

 18. Решетнева И.И. Исследовательская деятельность студентов в системе непрерывного педагогического образования / И.И. Решетнева // Инновации в образовании. – 2007. – №8. – С.42-49.

 19. Саранцев Г.И. Цель, объект и предмет педагогических исследований / Г.И. Саранцев // Педагогіка. – 2002. – №7. – С.13-19.

 20. Семеног О. Активізація науково-дослідної роботи майбутніх учителів-словесників / О. Семеног// Рідна школа. – 2003. – №6. – С.28-31.

 21. Система НИР студентов // Байкова Л.А. Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии. – М., 2001. – С.148-158.

 22. Сікорський Г. До проблеми математичної обробки результатів психолого-педагогічних досліджень / Г. Сікорський // Шлях освіти. – 2008. – №3. – С.12-19.

 23. Скалкова Я. Методология и методы педагогических исследований. - М.: Педагогика, 1989. – 224с.

 24. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований / М.Н.Скаткин. – М., 1986.

 25. Фельдштейн Д. Педагогика. Психолого-педагогические диссертационные исследования в системе организации современных научных знаний / Д. Фельдштейн // Педагогика. – 2011. – № 5. – С. 3-22.Організація наукових досліджень у середніх та вищих навчальних закладах


 1. Артемова Л.М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії з використанням ІКТ / Л. М. Артемова // Хімія. – 2011. – № 13-14. – С. 5-8.

 2. Аверьянова Ю. Формування навчально-дослідницької культури школяра / Ю. Аверьянова // Хімія. – 2011. - №31. – С. 18-21

 3. Авраменко Н.Л. Науково-дослідна робота студентів як складова навчального процесу: стан, проблеми та шляхи удосконалення (на прикладі кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету державної податкової служби України) / Н. Л. Авраменко // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 5. – С. 17-22.

 4. Атамасов О.В. Дослідницька та проектна діяльність учнів при вивченні історії / О.В. Атамасов // Обдарована дитина. – 2008. – №4. – С. 29-31.

 5. Бабак О.В. Дослідна робота як засіб активізації творчих здібностей учнів / О.В. Бабак // Хімія. – 2008. – №3. – С.23-24

 6. Белянкова Н.М. Возможности музейной педагогики в организации исследовательской работы младших школьников / Н. М. Белянкова // Начальная школа. – 2011. – № 9. – С. 62-65.

 7. Бык И.С. Проблемы организации и эффективности научной деятельности в вузах И.С.Бык - К.: Вища школа, 1982. – 556с.

 8. Быстренина И.Е. Модель формирования готовности студентов к исследовательской деятельности / И. Е. Быстренина // Мир образования - образование в мире. – 2011. – № 1. – С. 123-128.

 9. Возможности организации проектно-исследовательской деятельности в средней школе /О.А. Жильцова, Е.В. Кузнецова и т.д. // Школьные технологии. – 2008. – №6. – С. 100-104.

 10. Гордеева Н.А. Роль творческого воображения в научно-исследовательской деятельности студентов / Н.А. Гордеева // Инновации в образовании. – 2007. – №11. – С. 130-136.

 11. Дудар Л. Проектна технологія. Організація пошуково-дослідницької роботи з хімії в умовах сільської школи / Л. Дудар // Хімія. Шкільний світ. – 2011. – №12. – С. 3-4..

 12. Зінченко В. Студент і науково-дослідна робота / В.Зінченко // Рідна школа. – 2001. – №2. – С.37-38.

 13. Золочевська М. Використання "інструментів мислення" в груповій дослідницькій діяльності студентів і учнів / М. Золочевська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2011. – № 4-5. –

С. 71-76.

 1. Кардаш К.М. Оценка научной работы студентов: точка зрения студентов и их руководителей / К.М. Кардаш // Психология обучения. – 2001. – №1. – С. 10-12.

 2. Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов. – М.: МГУ, 1982. – 108с.

 3. Клепко С .Шляхи вдосконалення досліджень в освіті / С. Клепко // Управління освітою. – 2004. – Число 10.

 4. Кловак Г. Науково-дослідна лабораторія педагогічного університету як школа професійної підготовки майбутнього вчителя дослідника / Г. Кловак // Вища освіта України. – 2004. – №1. – С.85-91.

 5. Купіч Л. Підготовка до захисту науково-дослідної роботи:методичні рекомендації для слухачів і керівників секції хімії / Л. Купіч // Хімія. – 2010. – №16-17. – С.30-23.

 6. Леоненко П. Науково-дослідна робота студентів: досвід минулого і проблема сьогодення / П. Леоненко // Вища школа. – 2002. – №2-3. – С.19-34.

 7. Микитюк О.М. Навчально-дослідна і науково-дослідна робота студентів / О.М. Микитюк // Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл / за ред.В.І. Лозової. – Харьків : ОВС. – 2006. – С.268-287.

 8. Михайленко М. У центрі уваги-наука вищої школи / М. Михайленко // Освіта України. – 2005. – 11 березня.

 9. Міхно О. Розвиток дослідницьких здібностей старшокласників на уроці української літератури / О. Міхно //Українська мова і література в школі. – 2008. – №5. – С.21-26.

 10. Науково-дослідна діяльність студентів // Товканець Р.В. Університетська освіта: Навчально-методичний посібник. – К.: Кондор, 2011. – С. 51-60

 11. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури // Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи - К.: ЦНЛ, 2003. – С.198-212.

 12. Науково-дослідна робота в закладах освіти. – Тернопіль: Астон, 2001.-130с.

 13. Науково-дослідна робота студентів // Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: Навчальний посібник / За ред. Г. Шляхтун. – К.: Академія, 2011. – С. 173-177.

 14. Науково-технічна творчість студентів пед. ін-тів.: методичні поради – К., 1992. – 72с.

 15. Новікова О. Навчально-дослідницька діяльність у викладанні хімії / О. Новікова // Хімія. Шкільний світ. – 2011. – № 27. – С. 6-8.

 16. Організація наукової діяльності в університеті // Університетська освіта : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.Л.Козак, І.М.Шоробура. – Львів, 2011. – С. 56-59.

 17. Орлова С. Фактори, що впливають на розвиток дослідницьких умінь учні / С. Орлова // Біологія. – 2010. – №13. – С.13-17.

 18. Папко О.Ю. Підготовка учнів до написання наукової роботи / О. Папко // Математика в школах України. Позакласна робота. – 2011. – № 5. – С. 8-13.

 19. Підготовка навчально-дослідницького проекту в умовах кредитно-модульного навчання і виховання студентів // Науково-організаційне забезпечення художньо-педагогічної підготовки студентів вищих гуманітарних навчальних закладів : Монографія. – Ялта, 2010. – С.146-164.

 20. Плахотник В. Науково-дослідницькі проекти з математики для учнів старших класів середніх шкіл / В. Плахотник // У світі математики. – 2011. – № 1. – С. 17-23.

 21. Положення про організацію науково-технічної діяльності у вищих навч. закладах. IIIIY рівнів акредитації .Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 .№422 // Освіта України. – 2006. – 18 грудня.

 22. Проекти та наукові конференції як форма активізації пізнавальної діяльності учнів: навчально-методичний посібник. – Харьків: Основа, 2008. – С.21-33.

 23. Пятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посібник. – К., 2003. – 116с.

 24. Разина Т. Самосознание мотивации научной деятельности студентов вузов / Т. Разина // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 62-68.

 25. Семеног О. Науково-дослідна лабораторія як форма інтеграції навчальної, освітньо-виховної роботи зі студентами-філологами / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – К., 2004. – №11. –

С.37 - 41.

 1. Система организации научно – исследовательской работы студентов в вузах. – М.: Высшая школа, 1984. – 216с.

 2. Скрипченко І. Науково-дослідна робота-як засіб підвищення професійної педагогічної майстерності студентів вищого фізкультурного закладу / І. Скрипченко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – №2-3. –

С.214-217.

 1. Стрельский В.Н. Основы научно-исследовательской работы студентов / В.Н. Стрельский. – К.: Вища школа, 1981. – 155с.

 2. Творча спрямованість самостійності і науково-дослідної роботи студентів-філологів // Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М.Куцевол. – К., 2009. – С. 347-368.

 3. Тищенко Н. Профільне навчання і науково-дослідна робота / Н. Тищенко // Завуч. Шкільний світ. – 2011. – № 26. – С. 16-22.

 4. Харченко С. Рейтинг наукової роботи як найважливіший засіб актуалізації університетських / С. Марченко // Шлях освіти. – 2011. - № 1. – С. 33-38
 1. Шамро З.О. Деякі аспекти активізації дослідницької роботи студентів / З.О. Шамро // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали YIII Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 90-річчю МДУ та 70-річчю фіз.-мат. факультету - Миколаїв, 2003. – С.42-44.

 2. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник для студ. вищих навч. закл.-2-е вид., перероб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295с.

 3. Шморгун В.Ф. Методи психолого-педагогічних досліджень ( в школі) / В.Ф. Шморгун // Радянська школа. – 1976. – №7. – С.16-23.

 4. Шпетко В.В. Методика написання наукової роботи / В.В. Шпетко // Інформатика в школі. – 2011. - №4. – С. 2-4

 5. Шульга З.П. О методике научно-исследовательской работы. – К.: Вища школа, 1978. – 160с.

 6. Шут М. Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах / М. Шут // Фізика. – 2004. – №19-21. – С12-19.


Загальні вимоги і правила оформлення наукової роботи


 1. Алтухова М.А. Требования к написанию диссертации по педагогике / М.А. Алтухова // Мир образования – образование в мире. – 2006. – №2. – С.183-191.

 2. Артюшин Л.М. Аналіз помилок під час написання та оформлення авторефератів дисертацій./ Л.М. Артюшин // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К., 2004. – №9. – С.3-8.

 3. Бурдин К.С. Как оформить научную работу / К.С. Бурдин, П.В.Веселов. – М.: Высшая школа, 1973. – 152с.

 4. Вимоги до дипломних робіт з педагогіки: методичні рекомендації. – К.: РУМА., 1991. – 40с.

 5. Вимоги до оформлення авторських рукописів // Фізичне виховання в школі. – К., 2005. – №3. – С.8-12.

 6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие. – М., 2001. – 160с.

 7. Воронцов Г.А. Робота над рефератом / Г.А. Воронцов. – 3-е изд. испр. и доп. – Ростов на Дону: Март, 2002. – 64с.

 8. Грицай Ю.О. Курсова робота з педагогіки: методичні рекомендації студентам / Я.І. Журецький, Т. Хмизова. – Миколаїв, 2007. – 40с.

 9. Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень: збірник нормативних документів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. – К.: Редакція Бюлетеня ВАКУ, 2000. – 64с.

 10. Диссертационный совет. Вопросы оформления документов и аттестации: методические рекомендации. – Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 2000. – 105с.

 11. До уваги аспірантів і докторантів, здобувачів наукових ступенів // Освіта і управління. – 2004. – №3-4. – С.47-124.

 12. Довідник здобувача наукового ступеня: збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / за ред. Р.В.Бойка. – 2-е вид., випр. і доп._К.: Редакція Бюлетеня ВАКУ, 2000. – 62с.

 13. Князян М.О. Технологія підготовки магістерської роботи майбутніх викладачів-філологів / М. О. Князян // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. – К., 2010. – Вип. 65. – С. 3-9.

 14. Коломієць В.О .Як виконувати курсову роботу: методичний посібник для студ. вищ. навч. закл .В.О. Коломієць. – К.: Вища школа, 2003. – 69с.

 15. Конобродська В. Курсова і дипломна робота з етнолінгвістики / В.Конобродська-Житомир.: Полісся, – 2003. – 236с.

 16. Корнієнко І.А. Наукові основи курсової роботи: українська мова: методичні рекомендації / І.А. Корнієнко. – Миколаїв. – 2005. – 36с.

 17. Методичні поради до виконання курсових робіт // Фізика. – 2004. – №19-21. – липень.

 18. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт: у зв’язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ.7.1:2006 / авт.-укладач М. Женченко. – К.: Жнець, 2010. – 63с.

 19. Написання наукової роботи // Дідик М. ,Горбатенко І. Основи наукових досліджень у криміналістиці. – Херсон, 2003. – С.189-214.

 20. Научные работы: методика подготовки и оформление. – 2-е изд. - Минск.: Амолфея, 2000. – 544с.

 21. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: пособие для начинающего педагога-исследователя. – 4-е изд. – М., 2003. – 103с.

 22. Общие требования и правила оформления научно-исследовательской работы // Лудченко А.А. Основы научных исследований. – К., 2000. – С.91-94.

 23. Оформлення результатів експерименту //Грищенко І.М. Основи наукових досліджень. – К., 2001. – С.78-96.

 24. Петров Г.К. Физическая культура: курсовые и выпускные квалификационные работы / Г.К. Петров. – М.: Владос, 2002. – 110с.

 25. Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень ВАКУ: Нормативні акти. Документи. Консультації. Повідомлення. Хроніка. – 2010. – №3. – С.17-20.

 26. Практичні рекомендації з підготовки і захисту магістерської роботи: Для спеціальності ПМСО. Історія / Уклад. О.М. Караульна. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 36 с.

 27. Русіна Н.Г Курсові та дипломні роботи як основа професійної майстерності / Н.Г. Русіна // Проблеми освіти Вип.3. – К., 2004. – С.187-193.

 28. Слісаренко А. Як оформити автореферат / А. Слісаренко // Український вчений. – 1994. – 21 вересня -(додаток до тижневика «Освіта»)

 29. Сорокин Н.А. Содержание и методика выполнения дипломных работ в педагогических вузах / Н.А.Сорокин. – Тула., 1980. – 53с.

 30. Сутність та основні етапи підготовки курсових та кваліфікаційних робіт // Університетська освіта : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.Л.Козак, І.М.Шоробура. – Львів, 2011. – С. 59-67.

 31. Четвернина М.И. Методические рекомендации по составлению конспектов, рефератов, аннотаций / М. И. Четвернина // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 5. – С. 75-80.

 32. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: методичні поради. – К.: Ред. Бюлетеня ВАКУ, 1999. – 80с.

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………...

3

Основи методології науково-дослідної роботи ……………………...

4

Методи та методика педагогічних досліджень ………………..……

7

Організація наукових досліджень у середніх та вищих навчальних закладах …………………………………………………..


9

Загальні вимоги і правила оформлення наукової роботи …………

14

Зміст ………………………………………………………………………

18Довідкове видання


Методика та методологія наукових досліджень

Бібліографічний покажчик

Випуск 2

Гордєй Світлана Степанівна – зав. сектором науково-інформаційної роботи бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського.


Комп’ютерна верстка

та технічне редагування

В.В. Степчук


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кафедра освітніх технологiй освітні технології бібліографічний покажчик Випуск 7
О освітні технології: Бібліографічний покажчик. Випуск – Миколаїв: мду, 2009. – 149 с

Бібліографічний покажчик Київ 2007 ббк 20. 1 Е 40 Бібліографічний...
Бібліографічний покажчик «Екологічна освіта – основа ХХІ століття» інформує про книги, навчальні посібники, брошури та статті з періодичних...

Бібліографічний покажчик (До 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя)
З україною у серці [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад. О. М. Львович. – К. Цбрп ім. О. С. Пушкіна цбс оболонського р-ну м....

Педагогіка та психологія вищої школи Анотований бібліографічний покажчик Випуск 2
Пєхота О. М. – доктор педагогiчних наук, завiдувач кафедри освітніх технологій та педагогічної майстерності

Освітні технології
П-23 Освітні технології: Бібліографічний покажчик. Випуск – Миколаїв: мду, 2008. – 149 с

Освітні технології
П-23 Освітні технології: Бібліографічний покажчик. Випуск – Миколаїв: мду, 2006. – 132 с

Інформаційне повідомлення
Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень повідомляє про можливість оприлюднення наукових статей (результатів наукових...

Інформаційне повідомлення
Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень повідомляє про можливість оприлюднення наукових статей (результатів наукових...

Кафедра економіки агропромислових формувань
Навчальні завдання та методичні вказівки до проведення семінарсько-практичних занять з науки «Методологія наукових досліджень» для...

«Методологія І методи соціологічних досліджень в Україні: історія...
Країни, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет соціології Харківського національного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка