Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методична розробка відкритого заняття з навчальної дисципліни «українська мова»

Методична розробка відкритого заняття з навчальної дисципліни «українська мова»

Сторінка1/3
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»УЗГОДЖЕНО

Методист

____________________Л.М.Бешкарьова

«_______»_______________20_______р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з

навчальної роботи

___________________З.М.Казанова

«______»_____________20_______р.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

з навчальної дисципліни

«УКРАЇНСЬКА МОВА»
СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОЕКТ

УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСНОГО МОВЛЕННЯ

«Говоримо по-модному чи говоримо правильно?

Чи має право на існування молодіжний сленг, жаргон?»


Розробила

викладач філологічних дисциплін

________________________І.Г.Хомуха

Розробку розглянуто на засіданні циклової комісії філологічних дисциплін та рекомендовано до затвердження

Протокол №_________від______________________

Голова циклової комісії філологічних дисциплін

__________________________________І.Г.Хомуха

СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОЕКТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСНОГО МОВЛЕННЯ

ТЕМА ПРОЕКТУ: Проблема культури усного мовлення студентської молоді.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Сучасний період розвитку суспільства в нашій державі відкриває широкі можливості для оновлення змісту освіти, що дає змогу формувати духовно багате й професійно підготовлене покоління. Національна доктрина розвитку освіти, Закон про мови, Конституція України, концепції мовної та літературної освіти передбачають розвиток мовної особистості, яка володіє даром слова - усного й писемного, умінням вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами під час сприймання і створення висловлювань у різних сферах, формах, стилях і жанрах мовлення.

Формування культури мовлення – одне з нагальних питань сьогодення. Це не лише філологічна, а й соціальна проблема: вона в той чи інший спосіб пов’язана з найрізноманітнішими видами комунікації. Нині кожен третій член суспільства здобуває середню спеціальну або вищу освіту, проте досконалий рівень володіння культурою мовлення не став загальнонаціональним – ще надто багато людей користується українською мовою лише в побуті, без належної уваги до її правильності, чистоти, естетичності.

У лінгвістичній літературі проблемі формування культури мовлення присвячено чимало досліджень. Протягом останніх десятиліть до цієї теми зверталися мовознавці, лінгводидакти, психолінгвісти: Б.Ананьєв, Н.Бабич, І.Білодід, О.Біляєв, Л.Виготський, В.Виноградов, П.Гальперін, В.Головін, Д.Ельконін, С.Єрмоленко, М.Жинкін, М.Жовтобрюх, М.Івченко, А.Коваль, Г.Костюк, В.Мельничайко, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, В.Русанівський, Л.Паламар, М.Пентилюк, С.Шевчук. Культуру мовлення студентів-нефілологів вивчали Л.Барановська, Л.Головата, А.Дьомін, В.Михайлюк, О.Онуфрієнко, Т.Рукас, Н.Тоцька.

Однак проблема удосконалення культури мовлення студентів не була предметом дослідження.

Актуальності в сучасному мовознавстві набувають студії, об’єктом дослідження яких є молодіжний сленг.

Молодіжний сленг – динамічна за своєю природою субсистема, яка варіюється залежно від певних етномовних та культурних особливостей регіону.

Молодіжний жаргон є одним з шарів розмовного стилю сучасної української мови, який динамічно змінюється і поповнюється. Як зазначає О. Пономарів, "дуже багато жаргонізмів виникає в молодіжних колективах, зокрема студентських…".

Пласт сленгової молодіжної лексики великою мірою становлять новоутвори (неологізми), які формуються і змінюються разом зі змінами в суспільстві. За свідченням доктора філологічних наук Лесі Ставицької, «сучасний молодіжний сленг є ніби посередником між інтержаргоном та мовною практикою народу, розмовно-побутовою мовою широких верств населення, яка послуговувалась і завжди послуговуватиметься здатністю української мови до продукування стилістично знижених, іронічних, гротескних лексичних засобів, що в сучасних умовах демократизації стилів спілкування і виявляються адекватними жаргонним і сленговим номінаціям».

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: сучасний студентський сленг.

ОСНОВНА МЕТА ПРОЕКТУ: Дослідження мови студентського середовища та комплексний опис молодіжного сленгу як однієї з підсистем сучасної української мови: виявлення диференційованих ознак, опис особливостей вживання, встановлення значень сленгових одиниць і виразів, визначення джерел поповнення сленгу і способів сленгоутворень.

ДИДАКТИЧНА МЕТА ПРОЕКТУ:

 • освітня:

  • навчити створювати образ цілісного знання;

  • навчити застосовувати найважливіші методи наукового пізнання;

  • навчити ознайомлюватися з різними способами обробки інформації;

  • навчити міркувати, спираючись на факти, закономірності науки;

  • навчити робити обґрунтовані висновки;

  • навчити працювати в команді;

 • розвивальна:

  • розвивати дослідницькі та творчі здібності особистості;

  • розвивати навички самостійного критичного мислення: готовність до планування, гнучкість мислення, наполегливість, готовність виправляти власні помилки, пошук компромісних рішень;

  • розвивати навички аналізу та рефлексії;

  • розвивати уміння відстоювати власну позицію, планувати свою роботу та час;

  • розвивати уміння презентувати свій творчий доробок;

 • виховна:

  • виховувати загальнолюдські цінності: соціальне партнерство, толерантність, діалог;

  • виховувати почуття відповідальності, самодисципліни, самоорганізації;

  • виховувати бажання якісно виконувати поставлені завдання ;

 • соціалізуюча:

  • усвідомити значення спільних дій для досягнення поставлених цілей під час роботи в команді;

  • під час вирішення поставленої проблеми спиратися на попередній досвід студентів та узгодити його з науковим змістом проекту;

  • стимулювати студентів до самооцінної освітньої діяльності;

  • формування творчої особистості у процесі виконання проекту: виявляти інтелектуально-логічні та інтелектуально-еврестичні здібності.

ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Рівень культури мовлення студентів підвищиться, якщо:

 • свідомо та відповідально ставитися до слова;

 • стежити за своїм мовленням, аналізувати його, контролювати слововживання;

 • створити настанову на оволодіння нормами української літературної мови, на удосконалення знань;

 • читати художню літературу – джерело збагачення мовлення, записувати цікаві думки майстрів слова, вчити напам’ять афоризми, вірші;

 • оволодівати жанрами функціональних стилів;

 • активно пізнавати світ, культуру, розвивати здібності до наук - це підвищує інтелектуальний рівень особистості і віддзеркалюється в мовленні;

 • наслідувати найкращі зразки живого слова;

 • не піддаватися впливам "модних" тенденцій, аби прикрасити мовлення екзотичним чужомовним словом, "демократизувати" жаргонізмом;

 • уникати мовної агресії.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 • Визначити обсяг і зміст поняття "сленг";

 • Визначити місце молодіжного сленгу в системі сучасної української мови, встановивши параметри відмежування сленгізмів від одиниць інших підсистем української мови;

 • Виявити специфіку та умови функціонування даних лексичних одиниць у мові сучасної молоді;

 • Встановити корпус лексичних і фразеологічних одиниць, найбільш уживаних у мовленні сучасної молоді, описавши основні лексико-семантичні групи сленгізмів;

 • Розкрити словотворчий потенціал сучасного молодіжного сленгу, вказавши шляхи формування сленгу і джерела його поповнення.

КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯ:

 • Студентський сленг: джерело засмічення чи збагачення мови студента?

ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ:

 • Студентський сленг: міф чи реальність?

 • У чому полягають особливості студентського сленгу?

 • Що впливає на молодіжний жаргон?

 • Чи є студентський жаргон одним із шарів розмовного стилю сучасної української мови?

 • Якою є структура студентського сленгу?

 • У чому полягають функції студентського сленгу?

 • Як змінюється контекст, якщо студентські сленгізми замінити літературними словами чи навпаки?

 • Чи є шляхи щодо удосконалення мовлення студентського середовища?

МЕТОДИ ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ:

 • Метод дослідження: інтерв’ю, анкетування;

 • Комунікативний метод: діалог, опитування;

 • Текстологічний метод: аналіз літератури, аналіз Інтернет-джерел;

 • Використання комп’ютерних технологій;

 • Творча активність.

КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • Проектор;

 • Комп’ютер;

 • Екран;

 • Запрошення;

 • Бейджики;

 • Карта алгоритму втілення проекту;

 • Результати дослідження студентів.

АЛГОРИТМ ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ

І. Етап перед проектної підготовки.

ІІ. Дослідницький етап.

ІІІ. Етап представлення отриманих результатів.

ХІД ПРОЕКТУ

І. Етап передпроектної підготовки.

 1. Допомога студентам у розумінні характеру майбутньої роботи та її мети.

 2. Ознайомлення учасників із суттю проекту та основними етапами його проведення.

 3. Мотивація до подальшої діяльності через набуття життєво необхідних у майбутньому дорослому житті знань та навичок.

 4. Вибір напряму дослідження та визначення теми.

 5. Формулювання об’єкта дослідження.

 6. Формулювання та постановка проблеми (основної мети).

а) аналіз знань потрібних для вирішення завдань, що пов’язані з даною проблемою на практиці;

б) визначення даних теоретичних знань та відповідність їх сучасному розвитку практичної сфери.

 1. Визначення основних завдань.

 2. Відбір методів дослідження.

 3. Розробка плану дослідження:

б) визначення конкретних завдань;

б) об’єднання в групи;

в) обирання лідера;

г) розподіл обов’язків.

ІІ. Дослідницький етап.

 1. Визначення джерел інформації (доступних та додаткових).

 2. Розподіл обов’язків щодо збору та опрацювання інформації.

 3. Обговорення основних правил збору інформації:

а) інтерв’ю;

б) анкетування.

 1. Аналіз інформації. Вибір способу вирішення проблем.

 2. Обробка і аналіз отриманих даних.

 3. Підготовка висновків.

 4. Оформлення результатів дослідження та підготовка до підсумкового звіту:

а) оформлення «Словника сленгових виразів»;

б) створення презентації про процес реалізації проекту;

в) монтування відеофільму про проект.

ІІІ. Етап представлення отриманих результатів.

 1. Визначення дати і місця проведення презентації.

 2. Складання сценарію захисту.

 3. Визначення кількості гостей.

 4. Оформлення запрошень.

 5. Підготовка приміщення.

 6. Запрошення гостей.

 7. Стендова інформація про захід.«______»____________20_______рік Група:_________ Викладач:_____________________
СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОЕКТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСНОГО МОВЛЕННЯ
ТЕМА: Говоримо по-модному чи говоримо правильно? Чи має право на існування молодіжний сленг, жаргон?

МЕТА: Поширювати знання про поняття "жаргон", "сленг", удосконалювати вміння й навички створювати усне висловлювання та виголошувати його, добираючи мовні засоби залежно від мети спілкування й адресата мовлення; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, логічне й критичне мислення, усне мовлення,творчі здібності; виховувати в студентів почуття гордості за приналежність до українського народу, любов і повагу до рідної мови.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: проектор, комп’ютер, екран, підручники, критерії оцінювання проекту, результати дослідження студентів: презентації, доповіді, брошури, буклети, відеофільм, дидактичний матеріал, кросворди, стіннівки, словники, шаржі.

ВИД ЗАНЯТТЯ: лекція

ТИП ЗАНЯТТЯ: розвиток мовлення (усний)

МЕТОДИ, ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: презентація проекту з елементами дискусії

Спочатку було Слово…

(Святе Письмо)

ХІД ЗАНЯТТЯ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

 • Привітання викладача.

Привіт, чуваки і чувіхі! Капєц так шумно! Припиняємо базар, заняття почалося. Зараз перевіримо, як ви в темі шарите, що на хаузі робили. Мені по барабану, шо ви не пахали вдома. На шару нікому оцінку не поставлю … ( пауза)

Готуючись до заняття, я згадала слова українського поета та літературного критика Дмитра Білоуса:

Коли ти плекаєш слово,

Мов струна, воно бринить.

Калиново, барвінково

Рідна мова пломенить.

Коли мовиш, як належить –

Слово чисте, як роса…

І від тебе теж залежить

Мови рідної краса.
Вдумайтеся в ці слова. Від того, як ви володієте мовою, залежить ваше духовне багатство. На жаль, ми не можемо сказати зараз, що молоде покоління володіє зразковим мовленням.

Український педагог, письменник, поет Василь Сухомлинський писав: " Убозтво слова – це убозтво думки, а убозтво думки веде до моральної, інтелектуальної, емоційної, естетичної товстошкірості. Говорити скаліченою мовою – все одно, що грати на неналаштованій скрипці".

Давайте розпочнемо сьогоднішнє заняття з прогнозу погоди, адже недарма в народі кажуть, що головне – погода в домі, а інше просто є доповненням життя. За вікном зима, а ми з вами зараз визначимо свій емоційний стан щодо налаштування на заняття. У Вас на столах лежать різнокольорові смайлики. Будь ласка, оберіть той колір, який вам найбільше подобається і покажіть нам:

ЧЕРВОНИЙ – присутні в аудиторії з життєвою енергією, сміливі сьогодні і впевнені в собі, але вони не розслаблені, бо збуджена нервова система;

ПОМАРАНЧЕВИЙ – є в нас сьогодні веселі, з радісним настроєм, схильні до товариськості, будуть виявляти ентузіазм в роботі, сприятимуть творчому і конструктивного мисленню;

ЖОВТИЙ – серед нас допитливі, які прагнуть сьогодні пізнавати навколишній світ, дарувати почуття гумору, оптимізм, практичність і інтелект;

ЗЕЛЕНИЙ – серед нас є сьогодні сповнені любові, гармонії; налаштовані привести в порядок душу і тіло, досягти взаєморозуміння з іншими людьми, налаштовані на романтичний лад;

СИНІЙ – сповнені знань, готові приймати рішення; налаштовані виявляти тактовність і лояльність, увагу і винахідливість.

 • Перевірка присутніх на занятті.

 • Підготовка студентів до заняття (рішення організаційних питань).

Шановні колеги! Під час заняття пропоную уважно стежити за роботою кожної з проектних груп і одночасно виставляти бали в бланках «Критеріїв оцінювання роботи».
ІІ. ВСТУП

 • Повідомлення теми лекції.

Сьогодні на занятті ми говоримо про проблеми культури мовлення студентської молоді.

Завжди мова й думка йдуть у парі. Культура мовлення – це духовне обличчя людини. Недаремно мудрий філософ Сократ сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив».


 • Зв’язок з життєвим досвідом студентів.

Ви вже дорослі люди, молоді та енергійні, і зовсім небагато часу залишилось до того моменту, коли підете в самостійне життя. І неодмінно замислитеся над тим, як зробити це життя гідним та забезпеченим. З цього приводу американський педагог, психолог, письменник Дейл Карнегі писав, що про людину судять з 4 речей :

-    який вона має вигляд;

-    що вона робить;

-    як вона говорить;

-    що вона говорить.

Отже, на 50% ставлення до людини у світі залежить від її мови.

Мова — інтелектуальний портрет людини. Не забуваймо про це! І якщо зовнішній портрет можна змінити за допомогою одягу, макіяжу, то з мовним — набагато складніше.


 • Навчальна мета та задачі лекції.

Отже, головною метою є виявлення рівня володіння студентською молоддю українською літературною мовою.
ЗАПИС У КОНСПЕКТИ

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка національна ідея як складова державотворення в...
Методична розробка заняття з дисципліни «Історія України». Підготувала Ноженко І. В. – викладач Артемівського індустріального технікуму...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методична розробка відкритого заняття
Автор: Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії

Методична розробка відкритого заняття з світової літератури на тему: «Срібна доба»
«Душа мистецтва за всіх часів має на меті, використовуючи мову, барви І форми нашого світу як засоби, відтворювати «світи ішні»

Методична розробка до лекційного заняття з курсу «світова література»
Вступ

Методична розробка позакласного виховного заходу на тем у: «Ми нація...
...

Методична розробка 2014
Мовчан Р. В. Українська література. Підручник. 11 клас. Київ, 1999. с. 369 – 386

Методична розробка проведення позакласного заходу з економіки «Грошима...
Дана методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню позакласного заходу по формуванню економного мислення учнів І культури....

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Актуальні проблеми адміністративного права” складена відповідно до освітньо-професійної...

Методична розробка заняття для студентів денної форми навчання І...
Дидактична мета: забезпечити засвоєння моделі конфлікту; показати, які існують шляхи виходу з конфліктів; розвивати вміння відстоювати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка