Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Назва друкованого періодичного видання

Назва друкованого періодичного видання

Додаток 8

до наказу Міністерства

освіти і науки України

04.07.2014 № 793
Список

друкованих (електронних) періодичних видань,

що включаються до Переліку наукових фахових видань України
І. Друковані періодичні видання:


з/п

Назва друкованого періодичного видання


Засновник (співзасновники)


Галузі науки

1

Ukrainian Journal of Food Science

Національний університет харчових технологій

технічні

2

Архів офтальмології України

Архив офтальмологии Украины

Archive of Ukrainian ophthalmology

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

медичні

3

Архіви України

Державна архівна служба України,

Інститут української археографії та джерелознавства ім.

М. С. Грушевського НАН України, Український інститут національної пам’яті, державний центр збереження документів Національного архівного фонду

історичні


4

Архітектурний вісник КНУБА

Київський національний університет будівництва і архітектури

архітектура

5

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

педагогічні

6

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»

Приватний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

педагогічні

7

Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки

Донецький національний університет

фізико-математичні (механіка, математика)

8

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Государственное управление

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

державне управлінняBulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration9

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

(педагогічні науки)

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

педагогічні

10

Вісник Маріупольського державного університету.

Серія: Історія. Політологія

Маріупольський державний університет

політичні

11

Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія

Національний авіаційний університет

педагогічні

12

Вісник Національної академії прокуратури України

Національна академія прокуратури України


юридичні

13

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки

Хмельницький національний університет

технічні

14

Гуманітарний вісник

Черкаський державний технологічний університет

історичні

15

Електрифікація транспорту

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

технічні

16

Естетика і етика педагогічної дії

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Полтавський національний педагогічний університет В. Г. Короленко

педагогічні

17

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований

Journal of Clinical and Experimental Medical Researches

Сумський державний університет

медичні

18

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету

Подільський державний аграрно-технічний університет

Міністерства аграрної політики України

сільсько-господарські

19

Інновації в стоматології

Инновации в стоматологии

Innovations in Stomatology

Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України»

медичні

20

Історія науки і техніки: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту

Державний економіко-технологічний університет транспорту

історичні

21

Історико-правовий часопис

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

юридичні

22

Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

історичні

23

Клінічна фармація.

Клиническая фармация.

Clinical pharmacy


МОЗ України, ДП «Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я України», Національний фармацевтичний університет

медичні, фармацевт-тичні


24

Комп’ютерна математика

Компьютерная математика

НАН України,

Інститут кібернетики імені

В. М. Глушкова НАН України

фізико-

математичні,

технічні

25

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

філологічні

26

Львівський клінічний вісник

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Кирилиця»

медичні

27

Львівський медичний часопис

Acta Medical Leopoliensia

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

медичні

28

Межведомственный медицинский журнал «Наука и практика»

Національна академія медичних наук України, Благодійна організація «Фонд підтримки національної безпеки України»

медичні

29

Мовознавство

Movoznavstvo

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім.

О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

філологічні

30

Моніторинг біржового ринку

Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України

економічні

31

Народознавчі зошити

Національна академія наук України, Інститут народознавства Національної академії наук України

історичні

32

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

економічні

33

Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка

педагогічні

34

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія

Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет ім.

І. І. Мечникова, Міжнародний гуманітарний університет

історичні

35

Науковий вісник Ужгородського університету

(Право)

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

юридичні

36

Науковий вісник Херсонського державного університету.

Серія: Психологічні науки

Херсонський державний університет

психологічні

37

Наукові записки з української історії

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України

історичні

38

Наукові записки НаУКМА. Серія: Економічні науки

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

економічні


39

Наукові записки.

Серія: Філологічні науки

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка


філологічні


40

Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

педагогічні

41

Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»

Научно-практический профессиональный журнал «Сравнительное правоведение»

Scientific-practical professional journal «Comparative Law»

Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Трудовий колектив редакції журналу «Право України»

юридичні

42

Одеський лінгвістичний вісник

Національний університет «Одеська юридична академія»

філологічні

43

Ортопедія, травматологія та протезування,

Ортопедия, травматология и протезирование

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка

НАМН України

медичні

44

Освіта та педагогічна наука.

Education and Pedagogical Sciences

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

педагогічні

45

Освітологія/Oświatologia

Київський університет імені Бориса Грінченка

філософські

педагогічні

46

Переяславський літопис

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

історичні

47

Південноукраїнський правничий часопис

Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України


юридичні

48

Проблеми загальної енергетики

НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України

технічні

49

Проблеми тертя та зношування

Національний авіаційний університет

технічні

50

Продовольчі ресурси

Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України

технічні

51

Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

педагогічні

52

Соціальна педагогіка: теорія та практика

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

педагогічні

53

Соціологія права

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ТОВ «Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи»

юридичні

54

Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки

Современные проблемы токсикологии, пищевой и химической безопасности

Modern problems of toxicology, food and chemical safety


ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя

МОЗ України»

медичні

біологічні

55

Східно-Європейський журнал передових технологій.

Восточно-европейский журнал передовых технологий.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies


Українська державна академія залізничного транспорту,

НВП «Технологічний центр»

технічні

56

Український журнал з проблем медицини праці

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

медичні,

біологічні

57

Український журнал фізичної оптики

Ukrainian journal of physical optics


Інститут фізичної оптики


фізико-математичні

58

Фармакологія та лікарська токсикологія

Pharmacology and Drug Toxicology

YАМН України,

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»,

ДП «Державний експертний центр МОЗ України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»


біологічні,

медичні, фармацевт-тичні


59

Холодильна техніка і технологія

Одеська державна академія холоду

технічні
ІI. Електронні періодичні видання

з/п

Назва електронного періодичного видання


Засновник (співзасновники)


Галузі науки

1

Військово-історичний меридіан

Інститут історії України

НАН України

історичні

2

Вісник Асоціації кримінального права України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО «Асоціація кримінального права України»

юридичні

3

Історія науки і біографістика

Національна наукова сільськогоспо-дарська бібліотека НААН

історичні

4

Науковий вісник Донбасу

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

педагогічні


5

Науковий часопис Національної академії прокуратури України

Національна академія прокуратури України

юридичні

6

Правові системи

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН України

юридичні


Директор департаменту атестації

кадрів вищої кваліфікації В. Д. Бондаренко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Назва друкованого періодичного видання
Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління

Назва друкованого періодичного видання
Академія наук суднобудування України, Міжнародна Академія морських наук, технологій та інновацій, двнз «Національний університет...

Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок чи фахове видання
Забезпечення якісної оцінки кредитних можливостей позичальника як спосіб мінімізації кредитного ризику банку

«Уроки рідного слова» Методична розробка
Назва навчального (навчально – методичного) видання цикл уроків літератури рідного краю

«Чарівний світ книги» Конспекти уроків позакласного читання
Назва навчального (навчально – методичного) видання цикл уроків з позакласного читання для учнів 5 класу

Післяслово до подій у спілці письменників України
Наклад видання 2000 примірників. Майже така кількість членів нспу на сьогодні складає спілку письменників України. Це видання автор...

Збірник наукових праць №1
Заснований у 2012 році. Виходить 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації кг №781/378Р...

Програма виховання І навчання дітей від 2 до 7 років 3 видання, доопрацьоване та доповнене
Програма виховання І навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (3 видання, доопрацьоване та доповнене) розроблена на виконання Закону...

Яка повна назва держави, проти якої очолив визвольну боротьбу Б. Хмельницький?
Яка повна назва держави, проти якої очолив визвольну боротьбу Б. Хмельницький? (Річ Посполита)

Назва пріоритетного напряму розвитку науки І технікиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка