Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році Пирятин: рмк, 2015. 184с

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році Пирятин: рмк, 2015. 184с

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет
Серпнева конференція – 2015

«Якісна освіта –

запорука самореалізації розвитку особистості»

Особливості організації навчально-виховного процесу з предметів

Пирятин 2015

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: РМК, 2015. – 184с.

Упорядники: Шкурупій Л.Г., завідувач районного методичного кабінету; Налчаджі С.О., методист райметодкабінету; Лисак В.В., методист райметодкабінету

Зміст

Вступ 5

Особливості організації навчального процесу
з української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році 20

Особливості організації навчально-виховного процесу предмета «Іноземні мови» 2015-2016 навчальний рік 25

Особливості організації навчально-виховного процесу вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році 55

Особливості вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році 66

Особливості організації навчального процесу вивчення фізики та астрономії у 2015-2016 навчальному році. 80

Особливості організації навчального процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2015-2016 навчальному році 86

Особливості організації навчального процесу
з біології та основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році 99

Особливості організації навчального процесу
з історії, географії, права у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році 108

Особливості організації навчального процесу
з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році 125

Особливості організації навчального процесу предметів духовно-морального спрямування на 2015–2016 навчальний рік 132

Особливості організації навчального процесу з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах Пирятинського району в 2015-2016 навчальному році 146

Особливості організації навчального процесу з трудового навчання (технології), креслення в загальноосвітніх навчальних закладах Пирятинського району в 2015-2016 навчальному році 154

Особливості організації навчального процесу з Захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах Пирятинського району в 2015-2016 навчальному році 159

Рекомендації методичного об’єднання відповідальних за виховну роботу 164

Напрямки роботи МО працівників психологічної служби 169

Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання у ЗНЗ 171


Вступ


Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є у житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя.

В. Сухомлинський

ХХІ століття – це постіндустріальна ера цивілізації, епоха дієвих організаційних та інформаційних технологій, епоха технологічної культури, епоха дбайливого і відповідального ставлення до довкілля та здоров’я людини.

Провідна мета освіти: плекання національної еліти, людей із державним рівнем мислення, високоінтелектуальних, високодуховних, життєво компетентних, відповідальних за власну долю і долю України.

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. проголошує: «Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації, держави, запорука майбутнього, найбільш масштабна людиномістка сфера суспільства».

Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 затверджена Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», яка визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України.

Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Задля цього рух уперед здійснюватиметься за такими векторами:

- вектор розвитку;

- вектор безпеки;

- вектор відповідальності;

- вектор гордості.

Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатне навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. А це можливо лише за умови якісної освіти.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року серед актуальних проблем визначає: «вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи освіти».

Актуальність проблеми трансформації педагогічної освіти в Україні обумовлюється потребою підготовки нового покоління педагогічних працівників, які мають не лише високу професійну компетентність, але й ідентифікуються з професійно-ціннісними орієнтаціями, що спрямовані на творчу реалізацію та постійне самовдосконалення у професії.

Суспільству в цьому контексті потрібні вчителі, які б сприйняли ринкові умови, адаптувалися до них і працювали на рівні вимог часу, забезпечуючи якість освіти. Саме тому сучасна система післядипломної освіти педагогічних кадрів ґрунтується на концепції наперервної освіти, яка прийнята за стратегічну в цивілізованих країнах світу.

Для реалізації стратегічних завдань необхідно:

- застосування активних та інтерактивних методів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 5

- співпраця та співтворчість із питань дослідження проблем новаторства та використовування кращої світової практики з цього питання через систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- формувати психологічну готовність педагогічного працівника до роботи з ІКТ та їхнє подальше впровадження у навчально-виховний процес в умовах інноваційного розвитку освіти.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення й розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і потреб, формування навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.

Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 2015-2016 н.р. має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в інформаційному суспільстві, вносити вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі.
Пріоритетні завдання методичної служби на 2015-2016 навчальний рік:


 • відстеження динаміки навчальних досягнень учнів та професійних потреб педагогів з метою внесення коректив в подальшу роботу;

 • забезпечення психолого- педагогічного супроводу всіх учасників навчально- виховного процесу;

 • забезпечення методичного впровадження нових освітніх педагогічних технологій, інтерактивних методик навчання;

 • активізація методичної роботи РМО,ШМО (поліпшення якості підготовки постійно діючих семінарів, інших методичних заходів з метою перебудови уроку, спрямованою на формування ключових компетентностей учнів, створення умов для розвитку особистості відповідно до її потенційних можливостей);

 • забезпечення результативності з обдарованими дітьми;
 • організація спільних заходів щодо забезпечення наступності у роботі дошкільної ,початкової та основної ланок освіти;
 • впровадження нової моделі виховної роботи ,що базується на формуванні патріотизму.

Особливості організації навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/16 навчальному році

"Школа не повинна вносити різкого перелому в життя дитини. Нехай ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те, що робила вчора. Нехай нове появляється в житті і не збентежує лавиною переживань."
В. О. Сухомлинський

Початкова школа знаходиться на передових засадах реформування національної освіти. Чи цікавим буде навчання? Чи комфортно буде маленькому школяру? Ці та інші питання непокоять кожного, хто пов'язаний зі школою, як державним інститутом.

Щоб навчальна діяльність була радістю, має бути така організація навчання, за якою дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань. Тоді пізнавальний інтерес і задоволення від процесу та результату навчання дає моральний, психологічний комфорт, розуміння особистого успіху. З цією метою у 2011 році було затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти, який у цьому році виходить на фінішну пряму свого впровадження.

Чим запам’ятався 2014-15 навчальний рік?

Головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процесу.

В умовах модернізації сучасної освіти визначними напрямками виконання завдань оновленої початкової школи на сьогодні стало створення відповідних умов для зміцнення та збереження здоров’я молодших школярів, а також для фізичного, соціального та інтелектуального розвитку особистості кожної дитини шляхом удосконалення навчально-виховного процесу у початкових класах, розкриття творчих здібностей учнів через класну та позакласну роботу.

Пріоритетними напрямами роботи початкової ланки освіти у 2014/2015 навчальному році були такі:

 • ­організація навчально-виховного процесу в початкових класах за вимогами нового Держстандарту початкової освіти;

 • наступність у роботі дошкільних навчальних закладів та школи І ступеня;

 • адаптація 6-тирічної дитини до школи та особливості навчання у першому класі;

 • доцільність та результативність впровадження інноваційних педагогічних технологій та прогресивного досвіду в навчально-виховний процес школи І ступеня;

 • реалізація компетентнісного підходу під час викладання предметів;

 • удосконалення уроку на основі принципів особистісно орієнтованої педагогіки, компетентнісного підходу в освіті.

Враховуючи вищезазначене, з метою подальшого вдосконалення роботи закладів освіти, підвищення рівня та результативності методичної, навчальної та виховної роботи, діяльність початкової ланки освіти в наступному навчальному році спрямувати на реалізацію таких пріоритетних напрямків:

 • подальшу реалізацію основних положень нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • забезпечення особистісної орієнтації змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;

 • забезпечення доступності якісної освіти;

 • збереження життя і здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

 • подальшу інформатизацію навчально-виховного процесу;

 • забезпечення наступності між початковою та основною школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп. Створення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню;

 • підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня;

 • сприяння втіленню в практику роботи новітніх освітніх технологій з метою насичення інноваційного освітнього простору;

 • вивчення і узагальнення ефективного педагогічного досвіду учителів;

 • забезпечення 100% оволодіння учителями початкових класів ІКТ;

 • спрямування всієї навчально-виховної роботи на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції;

 • продовження роботи по формуванню в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження;

 • підпорядкування всієї навчально-виховної роботи формуванню в учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, національних символів та святинь;

Початкова ланка освіти – фундамент шкільного навчання, адже саме тут закладається основа для формування особистості майбутнього громадянина. Це істина, яку ніхто не заперечує.

Сьогодні, обговорюючи проект нового Закону про освіту, передбачаючи перехід на новий зміст загальної середньої освіти, знову в центрі уваги початкова школа з її проблемами.

По-перше, початкова освіта області охоплює навчанням 1110 учнів. Контингент учнів 1 класу – 291. Середня наповнюваність класів в початковій школі – 15,6 учнів, у місті – 24,9, у сільській школі – 9,6. Зменшилась кількість шкіл І ступеню.

Існуюча мережа в певній мірі задовольняє потреби населення у здобутті початкової освіти. Педагогічними кадрами початкова школа забезпечена.

Великою проблемою є повернення шестирічок з ДНЗ у стіни школи, де абсолютно не витримуються вимоги по утриманню класів шестирічок, де немає умов для відпочинку. Ще декілька років тому в Україні 98 тис першокласників навчалися на базі ДНЗ, зараз ця цифра зменшилася до 32 тис.

Конче потрібно посилити вимоги до створення у початкових класах ігрових зон, подбати про забезпечення рухового режиму, організації ігрової діяльності.

По-друге, за даними НАМН України, захворюваність дітей шкільного віку за останні десять років зросла майже на 27%. Так, якщо в першому класі вже налічується більше ніж 30% дітей, які мають хронічні захворювання, то до п’ятого класу їх кількість зростає до 50%, сягаючи в дев’ятому 64%. А загалом лише у 7% (!) українських школярів спостерігається задовільний функціональний стан організму.

Вже у першому класі відхилення у стані опорно-рухового апарата мають 11% школярів, носоглотки – 25%, нервової системи — 30%, органів травлення — 30%, алергічні прояви зафіксовано у 25% дітей. З першого до дев’ятого класу частота зниження гостроти зору зростає у 1,5 разу (так звана хвороба відмінника), частота порушень постави — теж у 1,5, поширеність хвороб органів травлення — в 1,4, поширеність хвороб ендокринної системи — в 2,6 разу. Водночас лише 5% учнів зараховано до спеціальної медичної групи.

Ще трагічнішими видаються дані Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ, згідно з якими лише 6-10% підлітків 12-18-річного віку є здоровими, а в 50% хлопців та 65% дівчат резерви адаптаційних можливостей — низькі чи нижчі за середні.

За роки навчання дітей у школі у 2,3 рази збільшується частота порушень гостроти зору, в 1,5 – постави. У 3 рази частіше діагностується захворювання серцево-судинної системи, в 2,6 – ендокринної, 1,4 – органів травлення. Невтішні цифри, правда?

Фахівці, які проводили дослідження, від­значили негативний вплив на рівень здоров’я дітей порушення основних вимог режиму дня. Першокласники, наприклад, недосипають від півгодини до години, а 48-64% випадків дефіцит сну складає від півтори години і більше. Діти мало часу бувають на свіжому повітрі, а ось біля комп’ютера, телевізора просиджують годинами. Робочий день сучасних учнів початкової школи з врахуванням часу на виконання домашніх завдань триває 6-7 годин, що призводить до формування синдрому хронічної втоми та дезадаптаційних станів у дітей.

Тому при плануванні роботи на наступний навчальний рік необхідно максимально зосередити увагу на впровадженні здоров’язберігаючих технологій у навчальний процес початкової школи.
По-третє, ніхто не стане заперечувати, що головною фігурою у реформуванні освіти, її осучасненні є педагог. А головна мета методичної роботи – формування предметно-методичної компетентності педагога. Тобто компетентний педагог повинен бути не тільки вчителем, а і вихователем, і дидактом, і управлінцем, і методистом, і психотерапевтом. Тобто, стати мобільним.

Досягнення позитивних результатів за означеним напрямом можливе за умов єдності навчальної організаційно-інформаційної, науково-методичної складових освітнього середовища та координації спільних дій освітян різних рівнів.

По-четверте, найважливішою функцією початкової освіти є набуття дитиною, яка починає навчатися, статусу молодшого школяра. Цей статус концен­тровано виявляється в оволодінні учнями повноцінною навчальною діяльністю, яка вперше стає провідною. Повноцінність цієї діяльності зумовлена тим, наскільки школяр оволодіває всіма її компонентами, яку роль він виконує у навчальному пізнанні, чи стає його навчання самостійним.

У зв’язку з цим пріоритетного значення набуває своєчасне, розгорнуте оволодіння кожним учнем початкової школи умінням вчитися. Це уміння належить до ключових, бо справді стає ключем для успішної навчальної діяльності, самонавчання, саморозвитку людини впродовж життя, є бага­тофункціональним і міжпредметним.
Що нового чекає початківця у 2015-16 навчальному році?
У 2015-2016 навчальному році основними завданнями початкової школи є підвищення якості освітніх послуг: впровадження особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів до організації навчально-виховного процесу та системи оцінювання навчальних досягнень учнів; покращення умов навчання та виховання у ЗНЗ молодших школярів, насамперед, першокласників (облаштування кімнат для відпочинку (сну), ігрових куточків, кімнат тощо); забезпечення успішного функціонування груп продовженого дня; якісного впровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти.

Згідно зі стандартом освітній процес у початковій школі спрямовується на досягнення результатів навчання учнів початкових класів — сформованих ключових і предметних компетентностей.

Набуття загально навчальних та цільових компетентностей діяльності є фундаментом наступного успішного навчання школяра в основній школі.

Звертаємо увагу на те, що у 2015/16 навчальному році новий зміст освіти запроваджується у 1-х – 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Для організації навчально-виховного процесу учнів 1-х класів чинними залишаються методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9- 426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012). Разом з тим рекомендую ознайомитися з інструктивно-методичним листом МОН України від 14.02.2015 р. №1/9-71 «Роз’яснення щодо порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів».

Для організації навчально-виховного процесу учнів 2-х класів лист Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 № 1/9-383 “Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах”.

Організацію навчально-виховного процесу у 3-х класах проводити за листом МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»

Організація навчально-виховного процесу в 4 класі проводити за листом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».

З метою розвантаження навчальних програм для учнів початкової школи наказами Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Українська мова для шкіл з навчанням російською мовою», «Російська мова для шкіл з російською мовою навчання». Рекомендації щодо використання навчальних програм уміщено в пояснювальних записках до них. Зміни, внесені до програм, оприлюднено на сайті МОН:http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

У навчальних програмах для 1-4 класів з метою запобігання надмірного контролю уточнено і конкретизовано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. На відміну від попередньої редакції програм, у змінених програмах резервні години не передбачено. Завдяки цьому збільшиться кількість годин на вивчення складних тем; вчитель матиме більше можливостей викладати матеріал ритмічно, маючи час на закріплення і повторення учнями засвоєного ними матеріалу.

Організацію навчально-виховного процесу у 4-х класах проводити за спрощеними програмами та новими підручниками, які, можливо, до 1 вересня надійдуть у навчальні заклади.

Контроль та оцінювання учнів 1-4 класів здійснюється за листом МОН України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Робочі навчальні плани

Робочі навчальні плани на 2015/16 навчальний рік складаються:

 • для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 №572;

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 №572

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 №572(додатки 6-7)

 • для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 №849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 №852);

 • для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток» - за Типовими навчальними планами для 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додатки 2,4,6), навчанням мовами національних меншин (додатки 3,5,7), затвердженими наказом МОН України від 14.05.2013 №503.

Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відділом освіти, молоді та спорту.

Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня. Уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, необхідно дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів. Крім того, викладання курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків. Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України У 1-4 класах з усіх предметів варіативної складової оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально.

Відповідно до Галузевої угоди між Міністерством та ЦК Профспілки освіти і науки України на 2011-2015 роки передавати уроки з окремих предметів у початкових класах іншим спеціалістам, наприклад, уроки фізичної культури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, основ здоров’я можна за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
Навчальні програми та підручники

Організація навчання в 1-4 класах у 2015/16 навчальному році здійснюється за новими навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011, та затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН молодьспорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Нагадую, що відповідно до наказу МОН Україи від 22.04.2014 № 500 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів» відкореговано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкових класів.

Відкореговані навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщені на сайті МОН України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.

У цьому навчальному році вивчення предметів у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за підручниками 2012-2015 року видання та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки до використання в навчальних закладах, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році та розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.

Календарне планування з предметів інваріантної та варіативної складових Типових навчальних планів складається на основі Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи (К.: Видавничий дім «Освіта», 2012), Учебных программ для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1—4 классы. (К.: Видавничий дім «Освіта», 2012), Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1—4 класи. (К.: Видавничий дім «Освіта», 2011) та Програм курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів.1-4 класи (Т.: Мандрівець, 2009, 2010, 2011).

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2015/16 навчальному році здійснюється відповідно до наказу МОН молодьспорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», наказу МОН молодьспорту України від 30.08.2011 № 996.

Навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню.

Разом з тим, з предметів освітніх галузей «Здоров’я і фізична культура» («Основи здоров’я», «Фізична культура»), «Мистецтво» («Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво») та «Сходинки до інформатики» досягнення дітей оцінюються вербально. Необхідно нагадати це учителям-предметникам середньої та старшої школи, які працюють у 1-4 класах.

Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ МОН України від 14.04.2008 № 319, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 року за №383/15074) наприкінці навчального року на кожного учня 1-го класу учитель складає характеристику (педагогічний висновок), яка заноситься до особової справи учня (п. 5.2 Інструкції). У ній зазначається рівень розвитку учня та результати оволодіння ним усіма компонентами навчальної діяльності.

Усі учні 1—4-х класів, незалежно від результатів річного оцінювання, переводяться до наступного класу. Учні, які через поважні причини (хвороба, сімейні обставини) за результатами річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Звертаємо увагу! МОН України видано наказ за № 412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Цей наказ набирає чинності з вересня 2015 року

Дотримання санітарних вимог

Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів 1 – 4-х класів, тому навчальне навантаження в тижневому циклі розподіляти слід таким чином, щоб його найбільша інтенсивність припадала на вівторок і середу, в той час як четвер був дещо полегшеним днем.

Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на II-IІІ уроках дня посеред тижня.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на всіх уроках через кожні 15 хвилин обов’язково необхідно проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

Щодо дозування домашнього завдання. Учителі повинні спланувати роботу такого об’єму і змісту, щоб учні не відчували перевантаження. Для цього необхідно враховувати зайнятість учнів з інших предметів у цей день, темп і ритм роботи учнів, стан їхнього здоров’я.

Завдання не повинні перевищувати об’єм пропонованої домашньої роботи. Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо.

Завдання мають бути посильними для самостійного виконання учнями. Не можна пропонувати завдання на невідпрацьований матеріал, який не пояснювався на уроці, оскільки в такому випадку вся складність засвоєння навчального матеріалу переноситься з уроку на домашню роботу. Недопустимим є домашнє завдання з написання рефератів.

Домашні завдання не даються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.

Контроль та відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на керівників навчальних закладів.

Звертаємо увагу на безумовне дотримання Державних санітарних правил і норм (ДСанПіН 5.5.2.008-01) «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організація навчально-виховного процесу», затверджених постановою Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України від 14.08.01 за №63 і погоджених Міністерством освіти і науки України (лист від 05.06.01 за № 1/12-1459).

У класних кімнатах початкової школи необхідно розмістити: правила пожежної безпеки та дорожнього руху; класний куточок, де записано правила і обов’язки школярів, правила поведінки учнів, органи самоврядування, відображення життя класного колективу (лист МОН України від 20.08.08 за №1/9-532).
Деякі особливості організації навчально–виховного процесу

Використання додаткових зошитів задля формування окремих функціональних навичок письма не забороняється. У початкових класах для виконання класних і домашніх завдань з української та інших мов, математики учні ведуть по два зошити для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем. У період навчання грамоти першокласники можуть виконувати навчальні завдання у зошитах з друкованою основою.

Разом з тим, такі зошити не є обов’язковим складником навчально-методичного забезпечення і, відповідно, їх придбання за кошти батьків та використання у навчальному процесі також не обов’язкове.

Придбання робочих зошитів з друкованою основою за кошти батьків може відбуватися виключно добровільно, з ініціативи та за бажанням не педагога, а самих батьків за наслідками обговорення та ухвалення рішення на батьківських зборах чи на засіданні батьківського комітету.

Основним покликанням початкової загальної освіти є всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися. За роки навчання у початковій школі учні мають набути достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності та міжособистісних взаємин.

Готовність вчителів початкових класів до впровадження Державного стандарту початкової освіти забезпечуватиметься через різноманітні форми науково – методичної роботи. Так, з метою формування готовності вчителів до впровадження інновацій необхідним є проведення постійно діючих семінарів вчителів початкових класів щодо реалізації освітніх галузей, змісту навчальних програм на компетентнісній основі.

Роботу творчих груп учителів початкових класів доцільно спрямувати на вироблення відповідних рекомендацій щодо планування й організації навчально-виховного процесу в умовах уведення нового Типового навчального плану початкової школи, здійснення контрольно-діагностичної діяльності з урахуванням вимог нових навчальних планів та програм.

Організувати роботу методичних об’єднань з питань розроблення методичного забезпечення реалізації варіативних навчальних програм, розроблення регіонального компонента змісту початкової освіти.

Отже створення необхідних організаційно-педагогічних умов для впровадження Державного стандарту забезпечить належний рівень якості освіти молодших школярів, що є фундаментом для їх подальшого навчання, виховання та розвитку.

А ще реалії сьогодення вимагають змінити підхід у роботі педагогів з батьківською громадськістю. Тому що нажаль, лише окремі батьки цікавляться новаціями в освіті, звертаються за порадою до практичного психолога, соціального педагога. Слід приділити і увагу ефективній просвітницькій роботі із сім’єю щодо виховання здорової дитини, профілактики захворювань, створення здоров’язбережувального середовища вдома.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
М. В. Остроградського надає методичні рекомендації щодо особливостей організації навчально-виховного процесу в початкових класах...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Від 01. 07. 2014 №1/9-343 Управлінням (департаментам) освіти І науки...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Методичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних...
«Суспільствознавство» рекомендує учителям опрацювати лист мон україни від 01. 07. 2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Методичні рекомендації щодо вивчення суспільствознавчих дисциплін...
Щодо вивчення суспільствознавчих дисциплін у контексті реформування національної освіти у 2015-2016 навчальному році

Методичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...

Капінус Наталія Олександрівна
Міністерство освіти І науки України визначило порядок організації Першого уроку в 2015-2016 навчальному році (Лист мон україни від...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка