Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

В. В. Губарець К.: Університет «Україна», 2012. 364 с

В. В. Губарець К.: Університет «Україна», 2012. 364 с

Сторінка1/3
  1   2   3
НОВИНКИ ! ! !
Губарець В. В.

Видавнича справа і текстологія. Проблеми редакторської роботи: Навч. посіб. / В. В. Губарець — К.: Університет «Україна», 2012. — 364 с.

ISBN 978-966-388-410-3

У посібнику викладено найважливіші засади едиційно-текстологічної практики, розкрито принципи роботи сучасного видавничого редактора і текстолога над випуском у світ книг особливої цінності історико-літературних пам'яток, серіальних публікацій пам'яток мови, політично-правової культури, багатотомних видань класиків літератури, народної творчості, епістолярної спадщини, мемуаристики. Широко подано правила публікацій, поводження з текстами минулих епох, джерелами, використання науково-супровідного апарату.

Книга орієнтована на фахівців видавничої справи, текстологів, літературознавців, студентів факультетів журналістики, видавничої справи та редагування.

Ціна — 53 грн. мяка обкладинка
Чиханцова О. А.

Німецька мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. — К.: Університет «Україна», 2012. — 170 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-3107 від 06,03.2012 р.)

ISBN 978-966-388-406-6.

Навчальний посібник «Німецька мова» за професійним спрямуванням розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: фінанси, бухгалтерський облік, облік та аудит, банківська справа. Він забезпечує формування комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності, що відповідає основній меті навчання німецької мови у ВНЗ.

Посібник складається з 4 модулів, кожен із яких включає тематичні тексти, лексичний та граматичний матеріал, а також тренувальні вправи на формування відповідних умінь та навичок, які дозволяють створити мовленнєву ситуацію в усних та письмових формах. Вправи, які супроводжують тексти, стимулюють засвоєння нової лексики. Навчальний посібник рекомендований для студентів економічних факультетів денної та заочної форм навчання, а також може бути корисним особам, які самостійно вивчають німецьку мову або вдосконалюють свої знання.

Ціна — 40 грн. мяка обкладинкаМалі готелі: організація роботи та обслуговування. 2-ге вид., переробл. і доп. / За заг. ред. Барна Н. В. / Мунін Г. Б., Кривоносов О. С, Марциновська 3. В.: навч. посіб. — К.: Університет «Україна», 2012. — 336 с.

У навчальному посібнику розглядаються сучасні концепції організації обслуговування у малих готелях, які базуються на теоретичних і практичних засадах організації обслуговування гостей у малих готелях, міні-готелях, малих мотелях, малих пансіонатах та будинках готельного типу, які містяться в селах, селищах або містах, в умовах сучасного розвитку туризму в Україні.

Практичне значення посібника полягає в тому, що він дозволяє фахівцям одержати певні знання з управління малими готелями, вміло будувати їх під структури і підбирати трудовий колектив, планувати свою діяльність відповідно до нових технологій та стандартів обслуговування, а також приймати найбільш оптимальні управлінські рішення.

Ціна — 52 грн. мяка обкладинка
Коптюх Л. А. Види і властивості паперу для друку: навчальний посібник. / Л. А. Коптюх — К: Університет «Україна», 2012. — 263 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-2124 від 30.11.2007 р.)

ISBN 978-966-388-398-4

У виданні охарактеризовано основні види і властивості паперу для друку, закономірності їхньої залежності і взаємозв'язку з різними факторами технологічних процесів виготовлення: композицією, умовами і способами розмелювання волокнистої сировини, підготовкою та якістю паперової маси, проклеюванням, формуванням й обробленням паперового полотна.

Викладено сучасні науково-технічні положення щодо виготовлення паперу зниженої маси 1 кв. м і товщини однорідної структури з рівномірними і стабільними показниками якості, які відповідають вимогам виробництва різної поліграфічної продукції: енциклопедичних і бібліографічних видань, словників, книжково-журнальної продукції, в тому числі шкільних підручників, тощо.

Для студентів технічних середніх та вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників целюлозно-паперової, поліграфічної, інших галузей економіки, хто вирішує питання щодо створення, удосконалення якості й перероблення паперу, розроблення технологій та процесів його виготовлення.

Ціна — 53 грн. мяка обкладинкаСухицька Н. В.

Основи права Європейського Союзу в схемах і таблицях: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Університет «Україна», 2012. — 97 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 13.02.2012 р. № 1/11-1842)

Навчальний посібник «Основи права Європейського Союзу в схемах і таблицях» підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу згідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців напряму 0601 «Право» спеціальності «Правознавство» вищих навчальних закладів. У посібнику викладено історико-теоретичні засади та основи правової системи Європейського Союзу, розглянуто питання внутрішньої та зовнішньої політики ЄС. Поданий матеріал може бути використано на допомогу в опануванні дисциплін «Міжнародні організації» та «Міжнародне право». Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, практикуючим юристам.

Ціна — 45 грн. мяка обкладинка
Сухицька Н. В.

Основи права Європейського Союзу. Курс лекцій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Університет «Україна», 2012. — 259 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-1842 від 13.02.2012р.)

ISBN 978-966-388-411-0

Навчальний посібник «Основи права Європейського Союзу» підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу згідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців напряму 0601 «Право» спеціальності «Правознавство» вищих навчальних закладів. У посібнику викладено історико теоретичні засади та основи правової системи Європейського Союзу, розглянуто питання внутрішньої та зовнішньої політики ЄС. Поданий матеріал може бути використано в опануванні дисциплін «Міжнародні організації» та «Міжнародне право».

Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, практикуючим юристам. Ціна — 50 грн. мяка обкладинка

Брускова Д.-М. Я.

Загальна та неорганічна хімія: опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання / Д.-М. Я. Брускова, Т. М. Гладка, В. В. Малишев. — К.: Університет «Україна», 2011. — 151 с

Конспект лекцій охоплює загальнотеоретичні положення хімії, які стосуються уявлень про будову атомів, молекул, хімічний зв'язок, комплексоутворення, окисно-відновні реакції. На основі періодичного закону розглянуто хімію елементів І - VII груп.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Ціна — 22 грн. мяка обкладинка

Ромоданова В. О.

Методи контролю харчових виробництв: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Університет «Україна», 2012. — 208 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-5792 від 26.04.12р.)

ISBN 978-966-388-416-5.

Науково-технічний і економічний прогрес пов'язані з підвищенням якості продукції для людей на базі вдосконалення існуючих і розробки нових методів контролю харчових продуктів.

Підготовка фахівців з технології харчування в сучасних умовах життєдіяльності людини не можлива без знання теоретичних основ методів оцінки якості харчової продукції — фізичних, хімічних, фізико-хімічних, вимірювальних, органолептичних, визначення безпеки харчових продуктів в умовах несприятливого впливу навколишнього середовища.

Знайомство і засвоєння класичних та швидких (експрес) методів, сучасних способів оцінки якості харчових продуктів у навчальних та виробничих лабораторіях є актуальним на сьогоднішній день, що складає основний зміст поданого навчального посібника. Особлива увага приділена швидким і доступним методам визначення фальсифікації в окремих, найбільш поширених групах харчових продуктів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технологія харчування», а також для магістрантів, аспірантів, молодих науковців.

Ціна — 50 грн. м’яка обкладинкаВзаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: курс лекцій для студентів спеціальностей 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство» денної та заочної форм навчання / укл.: В. А. Косенко, С. В. Кадомський. — К.: Університет «Україна», 2012. — 355 с.

Рукопис подається в авторській редакції.

У конспекті лекцій викладені основи норм стандартизації, взаємозамінності та технічних вимірювань, показані принципи нормування та контролю шорсткості поверхонь, відхилів форми та розташування, параметрів посадок шпонкових, шліцьових з'єднань, призначення посадок підшипників кочення та різьбових з'єднань, норми точності та принципи контролю зубчатих спряжень, визначення розмірних ланцюгів, наведено норми та принципи сертифікації та акредитації.

Ціна — 50 грн. мяка обкладинкаТехнологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство: лабораторний практикум до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство» денної та заочної форм навчання: уклад. В. А. Косенко, С. В. Кадомський. — К.: Університет «Україна», 2012. — 204 с.

Ціна — 45 грн. мяка обкладинка
Карпенко В. О.

Журналістська творчість: теоретично-методичні та практичні засади. — К: Університет «Україна», 2012. — 164 с.

ISBN 978-966-388-388-5.

Підручник присвячений питанням теорії, методики та практики сучасного журналізму. Автор, спираючись на творчі засади в роботі ЗМІ, а також на власний досвід журналіста і багатолітнього головного редактора популярної газети «Вечірній Київ», аналізує природу літературної та журналістської творчості, розглядає її у контексті гегелівської діалектики, зосереджує увагу на формах та методах відображення дійсності в літературі та журналістиці, заглиблюється у сутність літературної майстерності та використання жанрових особливостей у практичній роботі.

Книга відповідає вимогам і стандартам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які ставляться до викладання нормативних дисциплін з масової комунікації, зокрема предмету «Теорія і .методика журналістської творчості», і розрахована на студентів інститутів та відділень університетів, які навчаються за спеціальністю «ЖУРНАЛІСТИКА», а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями творчості.

Ціна — 50 грн. мяка обкладинкаСташук В. Д.

Теорія і комп'ютерне моделювання радіоелектронних кіл: навч. посіб. для вищих навчальних закладів. — К.: Університет «Україна», 2011. — 379 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

ISBN 978-966-388-311-3.

Викладено теорію кіл і сигналів. Наведено чинні приклади, що ілюструють реальні ситуації інженерної творчості у галузі радіоелектроніки. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується моделюванням у комп'ютерній віртуальній лабораторії. Добір та виклад матеріалу ставлять за мету досягнення розуміння складних фізичних процесів у радіоелектронних колах.

Для студентів радіотехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців у галузі радіоелектроніки.

Ціна 60 грн. м’яка обкладинка


Горбик О. Р.

Збірник державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів: навчально-методичний посібник / уклад.: О. Р. Горбик, А. І. Ломовський. — К.: Університет «Україна», 2011. —224 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

ISBN 978-966-388-387-8.

У навчально-методичному посібнику наведені вибірки основних державних будівельних норм, що регулюють архітектурне та дизайнерське проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів.

Посібник розрахований на студентів, архітекторів і дизайнерів для виконання курсових і дипломних проектів. Можливе використання Збірника студентами і практиками - архітекторами, інженерами будівельних професій.

Ціна 50 грн. м’яка обкладинка
Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство: конспект лекцій / Уклад. В. А. Косенко. — К.: Університет «Україна», 2012. — 251 с.

У конспекті розглянуто питання властивостей металевих і неметалевих матеріалів, показаний взаємозв'язок між структурами і властивостями цих матеріалів. Показані можливості зміцнення матеріалів шляхом термічної і хіміко-термічної обробки. Подані приклади використання матеріалів у машинобудуванні і, зокрема, в автомобілях.

Розглянуті способи виготовлення й обробки матеріалів з метою отримання заготовок та деталей.

Ціна 50 грн. м’яка обкладинка


Ярема С. М., Мамут Б. Г.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Губарець В. В. Видавнича справа І текстологія. Проблема редакторської роботи: Навч посіб./ В. В.
Губарець В. В. Видавнича справа І текстологія. Проблема редакторської роботи: Навч посіб./ В. В. Губарець – К.: Університет «Україна»,...

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
...

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» інститут...
Галунько В. В. Людина І держава : монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. Університет «Україна»,...

Університет «Україна»: рівні можливості для всіх
У нашій державі одним із першовідкривачів у розвої інклюзивної освіти став колектив Відкритого міжнародного університету розвитку...

Навчально-виховний процес в університеті "україна"
Університет "Україна" спромігся досягти певних успіхів в організації навчального процесу на рівні сучасних досягнень у галузі вищої...

Збірник наукових праць / за заг ред. П. І. Юхименка; наук ред. І....
Перелік наукових статей співробітників та студентів твсп університету «Україна», виданих у межах України за 2011/2012 н р

Інформаційний лист
Відкритий міжнародний університет «Україна» спільно з Посольством Арабської Республіки Єгипет проводять І міжнародну наукову конференцію...

Університет "Україна" – співвиконавець наукової програми Євросоюзу "thymistem"
Валентина шичкіна, доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри імунології, директора Науково-дослідного центру імунології...

Здатна до креативних
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», який було створено на базі Вінницького територіального представництва...

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Університет «Україна» сучасний освітньо-науковий заклад, у якому органічно поєднуються навчально-виховний І науковий процеси, спрямовані...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка