Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДКРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_________Л.О. Полосіна

“___”___________20___р.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

з дисципліни «Діловодство»

зі спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

підготували викладачі_________Н.О.Передерій

________І.І.Улицька

Методист коледжу

_________О.В. Малішевська

“____”_____________20__р.

Розглянуто і схвалено на засіданні предметно-циклової комісії

діловодства та соціальних дисциплін

протокол №_______від___________

Голова ПЦК І.І.Улицька

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………....3

1.ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………..…………………………………………………….4

2.СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………………..……………………. 6

3.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………………………………………………..…. 8

3.1.Загальні вимоги……………………………………………………….…… 8

3.2.Правила цитування та посилання на використані джерела…………………………………………………………………………. 9

3.3.Оформлення списку використаних джерел……………………………… 10

4.ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ……………………………………………….……………… 13

5. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ДІЛОВОДСТВО»…………………………………………………..………... 14

ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………… 18

ДОДАТКИ

Додаток А……………………………………………………………………… 20

Додаток Б………………………………………………………………………. 21

Додаток В………………………………………………………………………. 22

Додаток Г………………………………………………………………………. 23

Додаток Д………………………………………………………………………. 24

Додаток Е………………………………………………………………………. 25

ВСТУП

Курсову роботу студенти відділення «Діловодство» денної форми навчання виконують на 3-му, а заочної – на 4-му курсах навчання.

Курсова робота є самостійною, науково-практичною роботою студента, що підсумовує набуті ним знання, вміння та навички з основних дисциплін, передбачених навчальним планом за курс навчання. Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є важливим етапом підготовки молодшого спеціаліста в фаховій галузі, готує студента до виконання самостійної роботи за спеціальністю.

Її метою є розв’язання наступних задач:

– поглиблене вивчення літературних джерел – аналіз та узагальнення їхнього основного змісту, розширення обсягу знань за темою, співставлення різних точок зору на одні й ті ж питання тощо;

– вільне володіння основним змістом теми, інтерпретація тих чи інших положень при захисті курсової роботи, розвиток творчого мислення;

– послідовний, логічний письмовий виклад основного змісту теми, вміння теоретично та фактично обґрунтовувати думки.

Курсова робота відіграє значну роль у розвитку навичок самостійної творчої роботи студента, сприяє поглибленню і узагальненню знань, одержаних студентом, застосуванню цих знань у практичній діяльності. У процесі роботи над курсовою студент повинен показати уміння працювати з літературними джерелами, аналізувати та представляти отримані в ході дослідження результати, робити узагальнення та формулювати висновки.

1.ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основними етапами виконання курсової роботи є наступні:

1. Вибір теми дослідження та затвердження наукового керівника.

2. Виявлення та відбір літератури за темою дослідження (дозволяється використовувати як друковані тексти, так і електронні ресурси), але тільки наукові авторські тексти або першоджерела.

3. Формування предмету, об’єкту, мети та завдань дослідження, наукової концепції теми, головних ідей й узгодження цього з науковим керівником.

4. Написання, роздруківка і перевірка науковим керівником першого варіанту тексту курсової роботи з дотриманням усіх вимог щодо оформлення роботи (правила оформлення див. далі). Можливе поетапне написання, тобто подання науковому керівнику окремих розділів роботи.

5. Доопрацювання тексту курсової роботи з урахуванням побажань і рекомендацій наукового керівника.

6. Захист курсової роботи.

Курсова робота виконується державною (українською) мовою. Курсову роботу виконують в строки згідно з навчальним планом.

Тематика курсових робіт розробляється та щорічно оновлюється викладачами відділення, відповідно до їх наукових напрямів роботи.

Студенту надається право самостійно обрати тему курсової роботи із запропонованого переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Студент обговорює тему курсової з викладачем, складає разом з керівником календарний план роботи та список літератури з обраної теми. Вивчення літератури необхідно розпочати з наукових праць, в яких проблема розглядається в цілому, а потім перейти до аналізу більш спеціальних досліджень, наприклад наукових статей. У процесі виконання роботи студент повинен підтримувати постійний зв’язок із науковим керівником, звертаючись до нього за консультацією в міру виникнення питань або ускладнень.

Роль наукового керівника полягає в уточненні списку наукової літератури за темою, обговоренні вибору предмету, об’єкту, мети та завдань дослідження, формулюванні наукової концепції теми, головних ідей, виявлених у дослідженні, сприянні творчим пошукам за темою дослідження, а також в підготовці студента до захисту курсової роботи (формулювання основних положень, які будуть винесені на захист).

Оформлюючи готову роботу, студент спочатку складає перший (чорновий) варіант рукопису і представляє його почергово розділами керівникові. Після перевірки, враховуючи зауваження та вказівки, автор доробляє та переробляє рукопис. Одночасно уважно редагує написане, ще раз старанно звіряє всі цитати і посилання на літературні джерела, перевіряє висновки, наведені прізвища та ініціали.

2.СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має наступну структуру:

– титульний аркуш (Додаток А);

– індивідуальне завдання на КР (Додаток Б);

– календарний план (Додаток В);

– зміст;

– вступ (2–3 сторінки);

– 3 розділи основної частини, поділені на підрозділи (20–25 сторінок), при цьому:

1 розділ (8–10 сторінок)

2 розділ (8–10 сторінок)

3 розділ (8−10 сторінок)

– висновки (2–3 сторінки);

– список літератури;

– додатки.

Приблизний обсяг курсової роботи – 35-40 сторінок комп’ютерного тексту без додатків та списку літератури.

У Вступі розкриваються актуальність та практичне значення теми, мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, коротко характеризується структура роботи:

– актуальність теми, тобто розкриття причин важливості розглядання і дослідження обраної теми саме сьогодні, а також яке суспільне і наукове значення має дослідження обраної теми;

– ступінь розробленості обраної проблеми у науковій літературі (короткий аналіз того, що, ким і як досліджено);

– об’єкт дослідження – це та область об’єктивно існуючого наукового знання, у рамках якої знаходиться те, що буде осмислюватися (досліджуватися);

– предмет дослідження – це та частина об’єктивно існуючого знання – об’єкта дослідження (тобто предмет більш вузька область дослідження, ніж об’єкт), яка власне і досліджується. У одному об’єкті може бути виділена достатньо велика кількість предметів дослідження (предмет дослідження повинен відповідати його темі);

– мета дослідження формулюється після обґрунтування актуальності теми дослідження. Визначаючи мету дослідження формулюють бажаний науковий результат дослідження і конкретні кроки дослідника на цьому шляху. Мета дослідження ― це запланований результат. Він має бути позитивним, тобто спрямованим на вироблення суспільно корисного продукту або його поліпшення.завдання дослідження – це ті завдання, за допомогою яких може бути досягнута мета дослідження, ці завдання розкриваються в підрозділах відповідних розділів курсової роботи;

«Мета роботи – проаналізувати структуру основні види інформаційних потреб, що впливають на видовий склад інформаційних документів»;

«Мета роботи – розглянути основні типи інформаційних установ і докладно проаналізувати інформаційно-аналітичну діяльність центрів системи науково-технічної інформації»;

«Мета роботи – вивчити сутність методу контент-аналізу і визначити його місце в системі методів аналізу і синтезу інформації в практичній інформаційній діяльності».

Основна частина курсової складається з 3 розділів та 2-3 підрозділів, які за змістом мають відповідати спрямованості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язаними, мати приблизно однаковий обсяг; розділи і підрозділи повинні мати заголовки.

Кожний з розділів основної частини закінчується висновками.

У висновках подається власна оцінка ступеня вирішення тих завдань, що стояли перед дослідником; формулюються загальні висновки по роботі, подаються розроблені на їхній основі рекомендації.

Текст висновків розподіляється на підпункти, в першому з яких стисло оцінюється стан проблеми, а далі послідовно розкриваються методи вирішення завдань дослідження, викладаються найважливіші наукові результати, які отримані в процесі виконання курсової роботи, подається оцінка отриманих результатів і рекомендації щодо їх практичного використання.

Остання сторінка висновку є останньою сторінкою, що входить до обсягу курсової роботи.

Список використаних літературних джерел (не менш ніж 20–30 джерел) подається в алфавітному порядку і повинен відповідати вимогам державного стандарту. До списку використаних джерел включається весь перелік наукових видань, якими користувався автор в процесі підготовки роботи, як ті твори, на які є посилання в тексті, так і ті, які не цитуються, але були використані в процесі підготовки роботи, як друковані тексти, так і електронні ресурси, але тільки авторські наукові тексти.

Таким чином приблизний зміст курсової роботи повинен мати вигляд наведений у Додатку Б.

3.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1.Загальні вимоги

Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» встановлені норми подання усіх видів наукового тексту, таблиць, формул та ілюстрацій. Курсова робота має бути оформлена відповідно до вимог державного стандарту.

Курсова робота друкується на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210X297 мм). Допускається використання паперу форматів від 203x288 до 210x297 мм. Таблиці та ілюстрації допускається розміщати на аркушах формату А3.

За умов застосування комп’ютерного складання тексту використовується шрифт Тіmes New Roman текстового редактора Word 14 кегля з міжрядковим інтервалом 1,5. Абзацні відступи дорівнюють 5 знакам.

Текст курсової роботи друкують, залишаючи береги: лівий – 30 мм; правий – 10 мм; верхній та нижній – 20 мм.

Слід у тексті чітко розрізняти тире ( – ) та дефіс (-), які відрізняються розміром і наявністю пробілів до і після тире. Століття позначати скорочено і за допомогою римських цифр, наприклад, ІІІ ст. до н.е.

Заголовки структурних частин курсової роботи та розділів слід друкувати посередині (редакція – без абзацного відступу) жирно великими літерами (розмір шрифту – 14) без крапки в кінці (Додаток Б). Заголовки повинні бути короткими і відповідати тематиці викладеного матеріалу. Перенесення слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, то тоді їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом 3 інтервали, між заголовками – 1,5 інтервала.

Не дозволяється залишати заголовок без тексту на попередній сторінці.

Всі заголовки текстової частини виконують з абзацу малими буквами починаючи з великої, за винятком змісту і додатків, які виконують посередині рядка.

Назви підрозділів слід друкувати посередині (редакція – без абзацного відступу) жирно маленькими буквами (розмір шрифту – 14) без крапки в кінці. Наприклад:

1.1. Документаційне забезпечення управління як сфера нормативно-правового регулювання

Кожну структурну частину (тобто «ВСТУП», «РОЗДІЛ 1…», «РОЗДІЛ 2…», «РОЗДІЛ 3…», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА») треба починати з нової сторінки.

Нумерацію розділів, підрозділів, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. Першою є титульна сторінка роботи, яку включають до загальної нумерації, однак на титульній сторінці номер не ставлять.

Наступні сторінки (крім змісту) нумеруються послідовно. Номер кожної сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки (без крапки).

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу (без крапки в кінці!).

Такі структурні частини, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщенні згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином.

Ілюстративний матеріал можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи. Додатки оформлюють як окрему частину курсової роботи із зазначенням у змісті курсової роботи їх початкової сторінки.

Додатки курсової роботи розміщуються після списку літератури у порядку появи посилань на них у тексті роботи.

Кожен із додатків починають з нової сторінки і позначають словом «Додаток» з додаванням великої літери української абетки. Додатки слід позначати послідовно літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як Додаток А.

Позначений додаток повинен мати заголовок, який розміщується з нового рядка симетрично до тексту сторінки.

Друкарські помилки, описки та графічні неточності можна виправляти зафарбуванням білим коректором в кількості не більше двох помилок на одній сторінці і нанесенням на тому ж місці тексту машинописним способом або чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору.

3.2.Правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні курсової роботи необхідно давати посилання на джерела, з яких автор роботи наводить цитати чи думки.

Якщо аналізується якась робота, чи викладається інформація з певної роботи, то потрібно у квадратних дужках вказати цифру, яка є номером цієї роботи у списку літератури, без пробілів до і після цієї цифри, наприклад, [14].

Цитати потрібно оформляти таким чином: точна цитата в лапках «…», пробіл, після цього у квадратних дужках ставиться номер за переліком літературних джерел, кома, пробіл, маленька буква «с» (сторінка), крапка, пробіл, номер сторінки за першоджерелом, наприклад: «Я знаю лише одне, що нічого не знаю» [15, с. 56] чи, якщо багатотомна праця – [2, т. 5, с. 75], після відкриття квадратної дужки і перед її закриттям пробіл не ставиться. Після викладу певної цитати «своїми словами» використовується аналогічна форма посилання – [1, с. 35].

Якщо цитата наводиться не з роботи автора думки, а з дослідження, у якому аналізується творчість автора наведеної у цитаті думки, то посилання роблять таким чином: у квадратних дужках пишеться «цит. за» ( після крапки – пробіл) і далі цифра, яка є номером роботи, з якої наводиться цитата у списку літератури, потім – кома, пробіл, буква «с», крапка, пробіл і номер сторінки за джерелом цієї цитати, після відкриття квадратної дужки і перед її закриттям пробіл не ставиться, наприклад, [цит. за 7, с. 345].
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Історія української філософії»
Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою наукову роботу та оформити її результати

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів
Рецензенти: д е н., проф Слав’юк Р. А., завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи убс нбу (м....

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад.:...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

В. А. Палехова методичні вказівки до написання курсової роботи
Перш, ніж почати працювати над нею, доцільно ознайомитися з вимогами до написання та порадами, врахування яких здатне суттєво полегшити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка