Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Скарбниця методичних

Скарбниця методичних

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж

Вінницького національного аграрного університетуСКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ


ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОЛЕДЖІ

e:\мои рисунки\бібліотека\51f319a3e644768c75510b97100ac6bd.gif


2013
Укладачі: Кордонська Альона Василівна – викладач англійської мови, І категорія

Передрій Людмила Анатоліївна – викладач англійської мови, ІІ категорія

Чорна Тетяна Миколаївна – викладач англійської мови, ІІ категорія

Рецензенти: Ліпінська Раїса Миколаївна – заступник директора з виховної роботи

Соляр Людмила Валентинівна – методист коледжу

В методичній роботі викладачі ґрунтовно

на науково-методичному рівні розкривають

теоретичні аспекти організації позааудиторної

з іноземної мови в коледжі та в додатках

наводять конкретні приклади з власного

досвіду роботи.

Досвід роботи викладачів можна рекомендувати

викладачам дисципліни «Іноземна мова»

для організації навчально-виховного процесу

в вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації.
Розглянуто та схвалено на
засіданні циклової комісії
іноземної мови

Протокол № 11 від 19.04.2013р.

Голова циклової комісії

__________ Чорна Т.М.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..………...4

1. Мета і психолого-педагогічні аспекти позааудиторної роботи ………………….....6

2. Принципи організації позааудиторної роботи з іноземної мови……………………7

3. Форми проведення виховної роботи з іноземної мови…………………………...….9

3.1. Тиждень іноземної мови…………………………………………………..…14

3.2. Тематичний вечір………………………………………………………….….17

3.3. Усний журнал………………………………………………………………...18

3.4. Круглий стіл……………………………………………………………..…...20

3.5. Брейн-ринг…………………………………………………………..………..21

3.6. Олімпіада……………………………………………………….…………….22

3.7. Робота з волонтерами………………………………………………………..23

3.8. Самостійна робота………………………………..………………………….25

4. Види позааудиторної роботи………………………………………………………..28

4.1. Пошукова робота…………………………………………………….………28

4.2. Портфоліо………………………………………………………………..…..30

4.3. Проектна діяльність……………………………………………………...…..31

4.4. Колаж………………………………………………………..…………….….34

4.5. Стінгазета…………………………………………………………………..…35

5. Ефективність і перспективність позааудиторної роботи в коледжі………….…....38

Висновки…………………………………………………………………………….……39

Бібліографія………………………………………………………………………………40

Додатки………………………………………………………………………………..….41
ВСТУП

Іноземна мова як навчальна дисципліна в коледжі має великий виховний вплив, як в процесі навчання, так і у виховній роботі, яка входить в якості окремого компонента в навчально-виховну діяльність викладача. Позааудиторна робота з іноземної мови є невід’ємною частиною всього навчально – виховного процесу. Гуртки, вечори, концерти, конкурси, олімпіади, газети – це всі можливості практичного застосування мови, підвищення інтересу студентів до вивчення дисципліни, посилення їх мотивації і практичного застосування. Позааудиторна виховна робота з іноземної мови, якщо вона супроводжує весь курс навчання, успішно підтримує так звану близьку мотивацію, оскільки в кожній точці процесу створюються умови для застосування набутих знань, навичок, умінь, що в свою чергу забезпечує стійке позитивне ставлення до навчання. Під час проведення свят, вечорів, вікторин, конкурсів йде розширення світогляду студента, підвищення його загальної культури, залучення до культури народу, що його створив, до його духовного життя. Студенти знайомляться з традиціями, історією, літературою і багатьма іншими сторонами життя народу, що говорить мовою, що вивчається. Необхідно постійно підтримувати любов до мови, що вивчається. Адже любити мову, значить постійно працювати над нею. Не можна не погодитися з Р.Пальмером: «Вивчення мови має початок, але не має кінця». Позааудиторна робота відкриває широкі можливості у прищепленні любові до іноземної мови, у підтриманні постійної зацікавленості до її вивчення; вона поглиблює соціокультурні знання студентів за рахунок охоплення великого кола проблем і питань, що виходять за межі навчальної програми та не розглядаються на занятті. Вони дозволяють залучити студентів до неформального вивчення англійської мови, в якому максимально враховуються їхні особистісні потреби, оскільки вони самі беруть участь у тому чи іншому виховному заході. Така робота стимулює студентів до поглибленого вивчення мови, з використанням резервів кожної особистості окремо і всього колективу групи. Студенти, які не змогли з різних причин реалізувати себе на занятті, мають можливість розкрити свої приховані здібності під час організації та проведення виховного заходу, адже саме тут створюється атмосфера довіри, взаєморозуміння, співробітництва, взаємодопомоги. d:\англійська мова\позакласна робота з іноземної мови\p4240288.jpg

Сучасний стан міжнародних зв'язків України у різноманітних сферах життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий простір, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії потребують певних трансформацій і у сфері освіти як важливого державного інституту, у тому числі й у галузі навчання іноземних мов. Сьогодні, як ніколи раніше, статус іноземної мови має тенденцію до постійного зростання. Серед світової спільноти вона все ширше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. Усе це зумовлює визначення основних стратегічних напрямків удосконалення навчально-виховної роботи з іноземної мови.d:\інформації голові циклової комісії\2011-2012\декада іноз.мов\p4240285.jpg

Саме тому обрана тема набуває актуальності на сьогоднішній день і потребує подальшого вивчення та удосконалення.

Метою роботи є проаналізувати теоретичні підходи до змісту організації та проведення позааудиторної роботи з іноземної мови в коледжі та поділитися власним досвідом роботи з даного питання.

Основні завдання:

  • Уточнити сутність поняття «позааудиторна робота», визначити мету і психолого-педагогічні аспекти, принципи організації, форми та види роботи на сучасному етапі.

  • Визначити рівень організації позааудиторної роботи з іноземної мови в коледжі.

  • З’ясувати ефективність і перспективність організації та проведення позааудиторної роботи.


1. МЕТА І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Сучасний навчальний заклад має великий досвід проведення освітньо-виховної роботи з іноземної мови, яка становить частину єдиного навчально-виховного процесу. Позакласну роботу з іноземної мови можна визначити як систему неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-виховних заходів, що виходять за межі обов'язкових навчальних програм.

Важливим фактором успішного виконання цих завдань є врахування психолого-педагогічних особливостей навчання іноземної мови на різних ступенях. Знання особливостей особистості того чи іншого віку дає можливість правильно визначити зміст і форму позакласної діяльності з іноземної мови.

Студенти вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації прагнуть до всебічного розвитку своєї особистості, поглибленого засвоєння знань. У цьому віці формується науковий світогляд, зростає соціальна активність, збільшується інтерес до проблем людських взаємин, захоплення стають різнобічними, а самооцінка своїх здібностей знижується. Великої ваги для юнаків набуває спілкування зі своїми однолітками. Спілкування для них - невід'ємна частина їх життя, канал інформації та вид діяльності, у процесі якої відбувається формування індивідуального стилю поведінки студентів.

Слід звернути увагу на те, що у процесі організації позааудиторної роботи з іноземної мови необхідно враховувати як психологічні особливості особистості, так і психологічні особливості колективу: рівень його розвитку, ступінь організаційної, психологічної, інтелектуальної та емоційної єдності, спрямованість діяльності колективу на стосунки між його членами, емоційний стан групи під час виконання завдань з позааудиторної роботи.

Знання психологічних особливостей студентів - необхідна передумова успішного виконання вибору відповідних форм позааудиторної роботи, визначення змісту цих форм, організації та проведення заходів.

e:\тетяна буланова\49245216_e5a15cdb625f[1].gif

2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Принципи позааудиторної роботи з іноземної мови – вихідні положення, які визначають вимоги до її змісту, методів та форм. Вони відповідають цілям та завданням усієї позааудиторної роботи з іноземної мови у коледжі та ілюструють суть педагогічної діяльності викладача – організатора позааудиторної роботи.

Основними організаційними принципами позааудиторної роботи з іноземної мови за В.І.Шепелєвою.

Зупинимося детальніше на кожному з них:

а) Принцип добровільності полягає в тому, що студенти включаються в позааудиторну роботу за власним бажанням. Цей принцип має свою особливість:студент, який сам визначив свою участь у тому чи іншому виді позааудиторної діяльності, бере на себе добровільне зобов'язання продовжувати вивчення іноземної мови, що вимагатиме від нього додаткових зусиль.

б) Принцип масовості передбачає активну участь в поза аудиторних заходах якнайбільшої кількості студентів з різним рівнем володіння іноземною мовою.

в) Принцип урахування і розвитку індивідуальних особливостей та інтересів студентів передбачає врахування в контексті діяльності студентів їх власного досвіду, інтересів, бажань, нахилів, світогляду, емоційно-почуттєвої сфери та статусу особистості в колективі.

г) Принцип зв'язку позааудиторної роботи з заняттями насамперед полягає в тому, щоб забезпечити єдність практичних, розвиваючих та виховних цілей поза аудиторних заходів та занять. Він також передбачає зв'язок навчальних матеріалів, які використовуються в позааудиторній роботі, з матеріалом чинних навчально-методичних комплексів зіноземної мови.

Позааудиторна робота базується на володінні студентами навичками та вміннями, набутими на заняттях іноземної мови, тому дуже важливим є те, щоб студенти якнайповніше використовували ці навички та вміння під час виховного заходу. Водночас позааудиторна робота має позитивно впливати на навчальну діяльність студентів з іноземної мови. Г.І.Мокроусова і Н.Ю.Кузовлєва доповнюють вищезгадані принципи принципами комплексності, захопленості та розвитку ініціативи і самодіяльності.

д) Принцип комплексності має забезпечити єдність і взаємозв'язок патріотичного, морального, естетичного, трудового і фізичного виховання. Позааудиторна робота з іноземної мови повинна виховувати щирого громадянина, який з повагою ставиться до своєї країни і країни, мову якої він вивчає. Цей громадянин має бути чесним, порядним, розуміти людей, з якими спілкується, поважати і допомагати їм. На виховних заходах необхідно прищеплювати студентам любов до прекрасного, вчити виконувати пісні, слухати і розуміти музику, гарно оформляти альбоми, стінгазети, виготовляти костюми і різний реквізит до вистав.

е) Принцип захопленості пов'язаний з вибором конкретних цікавих прийомів, які сприяють ефективному досягненню поставлених завдань, а також зі змістом навчальних матеріалів, який має бути новим, незвичайним, захоплюючим, здебільшого країнознавчого характеру.

ж) Принцип розвитку ініціативи та самодіяльності передбачає стимулювання й розвиток у студентів самодіяльності та ініціативи в роботі. Саме в поза аудиторній роботі викладач має дати студентам можливість самостійно використати свої знання і вміння, дозволити робити все, що стосується підготовки та проведення виховного заходу, вміло й непомітно керуючи цим процесом. Самодіяльність – це основа творчості, а саме творче задоволення в роботі завжди сприяє бажанню працювати краще, знати іноземну мову досконаліше. Ініціатива має стати життєвою позицією кожного студента. Викладачу необхідно спонукати своїх студентів до того, щоб вони самі пропонували тематику і форми позааудиторного спілкування.

Усі вищеназвані принципи доповнюють один одного і в комплексі забезпечують цілеспрямований, послідовний, систематичний і водночас різнобічний вплив на розвиток особистості. [7, 280-281]

e:\тетяна буланова\49245216_e5a15cdb625f[1].gif

3. ФОРМИ ПОЗААУДИТОРНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Правильно організована позааудиторна робота сприяє значному розширенню потенційного словника студентів, охоплює велике коло проблем і питань, які виходять за межі навчальної програми, поглиблює соціокультурні знання студентів. Крім того, така робота дозволяє залучити студентів до неформального вивчення іноземної мови, коли максимально враховуються їхні особисті потреби, оскільки вони самі вибирають той чи інший гурток або беруть участь у тому чи іншому коледжанському заході. Розрізняють такі форми позааудиторної виховної роботи з іноземної мови:

За кількістю

індивідуальні

повідомлення і доповіді про країну, мова якої вивчається, про знаменні дати і події, видатних людей; розучування віршів, пісень, уривків з літературних творів іноземною мовою; виготовлення наочних посібників, оформлення стінгазет, альбомів, стендів

групові

різноманітні гуртки: розмовні, вокальні, драматичні, перекладачів, філателістів, позакласного читання

масові

вечори художньої самодіяльності, фестивалі, конкурси, карнавали, тематичні вечори і ранки

За змістом

змагальні

конкурс, гра, олімпіада, вікторина

засоби масової інформації

стінгазета, оголошення, бюлетень, усний журнал, дайджест, виставка-вікторина

культурно-масові

вечір-свято, присвячений народним традиціям рідної країни або країни, мова якої вивчається; вечір-портрет, присвячений життю та діяльності відомих письменників, поетів, композиторів, акторів; вечір-зустріч з цікавими людьми; вечір-хроніка у зв'язку зі знаменними подіями

політико-масові

форум, фестиваль, прес-конференція, ярмарок солідарності, телеміст

Об'єднуючі

юнацькі клуби за інтересами, коледжанські музеї, бібліотеки, кіностудії, кінотеатри та клуби веселих і кмітливих (КВК)

Комплексні

Тиждень / декада іноземної мови в коледжі


В методичній літературі та у практиці навчальних закладів традиційно розрізняють три форми позааудиторної роботи, кожна з яких має свої особливості залежно від вікових характеристик студентів:
В основу такого розподілу покладена ознака кількісного охоплення учасників. Підкреслюючи нечіткість поняття «масовості», В.І.Шепелєва пропонує розрізняти форми позааудиторної роботи з іноземної мови за організаційно-структурною ознакою. Відповідно вона відносить групові форми до організаційно-структурних форм, а індивідуальні та масові – до неструктурних.

Подаємо характеристику кожної форми роботи.


Проводиться з студентами, які готують повідомлення і доповіді про країну, мова якої вивчається, про знаменні дати і події, видатних людей, розучують вірші, пісні, уривки з літературних творів іноземною мовою, виготовляють наочні посібники, оформляють стінгазети, альбоми, стенди і т.п. Індивідуальна робота може проводитися постійно або епізодично.
Індивідуальна робота

Групова форма


Має чітку організаційну структуру і відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами. До цієї форми належать різноманітні гуртки: розмовні, вокальні, драматичні, перекладачів, філателістів, позааудиторного читання тощо. Позитивно зарекомендували себе комбіновані гуртки.


Масова формаДана форма роботи не має чіткої організаційної структури. До неї відносять такі заходи як вечори художньої самодіяльності, фестивалі, конкурси, карнавали, тематичні вечори. Ці заходи проводяться епізодично.


За змістом можна виділити такі форми позааудиторної роботи з іноземної мови:


Кожна група зазначених форм передбачає конкретні заходи.

Група

Заходи

Заходи змагального характеру

конкурс, гра, олімпіада, вікторина


Засоби масової інформації

стінгазета, оголошення, бюлетень, усний журнал, дайджест, виставка-вікторина

Заходи культурно-масового характеру

вечір-свято, вечір-портрет, вечір-зустріч, вечір-хроніка

Заходи політико-масового характеру

форум, фестиваль, прес-конференція, ярмарок солідарності, телеміст


У педагогічній літературі є поняття «об'єднуючі форми поза аудиторної роботи» (Т.М.Калечиць, З.О.Кейліна). До об'єднуючих форм відносять студентські клуби за інтересами, музеї, бібліотеки, кіностудії, кінотеатри та клуби веселих і кмітливих. Клуби є ефективною формою позааудиторної роботи з іноземної мови, тому що вони об'єднують студентів різних курсів і різних інтересів, створюють широкий простір для спілкування, діють на засадах самоврядування і стають центрами позааудиторної роботи в коледжах. Клуби мають свої назви, емблеми, положення і статути. Особливою популярністю серед студентів користуються клуби веселих та кмітливих (КВК), які передбачають проведення цікавих конкурсів, виконання пісень, віршів, розгадування загадок, кросвордів, ребусів із зоровою опорою у вигляді плакатів, картин, діафільмів. Кожна команда, яка бере участь у КВК, має свій девіз, емблему, пісню та форму. Як «домашнє завдання» учасники клубу готують інсценівку за творами відомих зарубіжних письменників та драматургів. [7, 282]
e:\тетяна буланова\4baf190291237cd5ad8bda262d7ea351_7aca55d66fbe970c1e1f1d608310c800[1].jpg

3.1. Тиждень іноземної мови

Доцільно виділити окремо таку форму позааудиторної роботи як Тиждень іноземної мови. Ця форма за своїм характером є масовою, бо передбачає участь у ній широкого контингенту студентів, а за своєю структурою є комплексною, тому що включає комплекс різних за змістом та формою заходів, які відбуваються в певний період часу і спрямовані на реалізацію завдань комплексного підходу до виховання студентів.

Тиждень іноземної мови в навчальному закладі як комплексна форма повинна сприяти цілеспрямованій організації і систематизації усієї поза аудиторної роботи з іноземної мови у коледжі, активізації роботи гуртків, для яких Тиждень стає своєрідним творчим звітом, формуванню творчих стосунків між студентами, викладачами і батьками, які взаємодіють у процесі підготовки і проведення Тижня. Тиждень іноземної мови проводять у певний період навчального року за попередньо складеною програмою, яка визначає цілі, зміст і форму кожного з його компонентів. Тематика заходів у рамках Тижня повинна бути цікавою, пізнавальною, доступною, пов'язаною з навчальним матеріалом та відповідати віковим особливостям учнів, рівню їх мовної підготовки.
Зразок плану проведення Тижня іноземної мови

День тижня

Зміст роботи

Відповідальні

Понеділок

Оголошення по радіо про відкриття Тижня. Відкриття виставки стінгазет, альбомів, кращих творчих робіт тощо.

Усний журнал «США: країна, люди, традиції».

Оргкомітет

Вівторок

Конкурс на краще виконання пісень, віршів іноземною мовою.

І курс

Середа

Літературно-музичний вечір.

І курс

ІІ курс

Четвер

Вікторина, присвячена звичаям та традиціям країни, мова якої вивчається.

ІІ курс

П'ятниця

Рольова гра «Телеміст» (між столицями рідної країни та країни, мова якої вивчається). Підсумки Тижня.

І курс

ІІ курс


Процес підготовки і проведення Тижня іноземної мови проходить у три етапи.
1 етап (підготовчий) починається складанням програми Тижня. На цьому етапі створюється оргкомітет, до складу якого обираються викладачі іноземної мови, адміністрація, представники студради. Члени оргкомітету визначають виконавців програми, організують виготовлення костюмів, реквізиту, оформлення приміщень, виставок, оголошень, запрошень, а також підготовку необхідних фономатеріалів, діафільмів, кінофільмів, слайдів. Безпосередньо підготовку студентів до виступів проводять викладачі іноземної мови, працюючи індивідуально з кожним студентом або з групами студентів у гуртках. Під час репетицій студенти вдосконалюють свою вимову, вчаться поводитися на сцені і т.п.

2 етап (практичний) це проведення Тижня іноземної мови. Обов'язковою умовою проведення Тижня є створення атмосфери святковості, невимушеності. Студенти повинні відчувати задоволення і радість від своєї участі у святі.

3 етап (підсумковий) присвячений підсумкам Тижня. Бажано випустити інформаційний бюлетень і повідомити про те, як пройшов Тиждень, яких успіхів досягли його учасники, хто з студентів найбільше відзначився.
e:\тетяна буланова\4baf190291237cd5ad8bda262d7ea351_7aca55d66fbe970c1e1f1d608310c800[1].jpg

3.2. Тематичний вечір

Досконало підготовлені та майстерно проведені тематичні вечори є ефективною формою виховної роботи. Вони сприяють створенню піднесеного, радісного настрою у студентів, формуванню в них організаторських здібностей, розвитку пізнавальних інтересів, практичних умінь і навичок. Завдяки їм і викладачі мають змогу виявити свій професіоналізм, комунікативні, креативні і конструктивні уміння і навички. Ефективність проведення тематичних вечорів залежить від методів і прийомів його підготовки, врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів.c:\documents and settings\user\рабочий стол\новая папка\dsc00878.jpg

При підготовці та проведенні тематичних вечорів дотримуємося такого алгоритму:

До написання сценарію залучаємо студентів, при потребі колег. Перед написанням сценарію опрацьовуємо літературні джерела, ресурси бібліотек, Інтернету з даної теми; готуємо перелік концертних номерів; вибираємо оригінальну назву заходу; залучаємо студентів до підготовки та проведення заходу; розподіляємо між ними доручення та ролі; проводимо необхідну кількість репетицій заходу та генеральну репетицію; забезпечуємо оформлення сцени,  зали та  інших приміщень; забезпечуємо звуковий супровід заходу.

Під час проведення тематичних вечорів використовуємо такі підсилювальні чинники, як костюми, декорації, світлові ефекти, перевтілення персонажів, гумористичні сценки, жарти, інсценовані пісні.

Додаток №1.

e:\тетяна буланова\4baf190291237cd5ad8bda262d7ea351_7aca55d66fbe970c1e1f1d608310c800[1].jpg
3.3. Усний журнал

Усний журнал – це колективна форма виховної роботи, активна форма організації дозвілля, засіб виховання суспільної активності студентів. Сама назва «усний журнал» уже орієнтує на спосіб підготовки та форму проведення цього заходу. Це підбір матеріалу й його подача за блоками – рубриками, з використанням засобів наочності, елементів цікавого й пізнавального, корисного й різноманітного. g:\для творчои роботи\194537984.jpg

Усний журнал є достатньо простою у організації та проведенні формою організації виховної роботи будь-якого напрямку та дозволяє кожному учаснику самостійно оперувати різноманітною інформацією, застосовувати знання в нових умовах, сприяє розвитку пізнавального інтересу, активізації творчої діяльності студентів. Можливість творчо самовиразитися у процесі підготовки і проведенні усного журналу робити його особистісно-значущим для кожного студента.

Уміла підготовка усного журналу дозволяє залучити до його проведення майже всю студентську групу. Для цього у групі можна створити 3-4 змінні редколегії, які регулярно готують випуски журналу. Однак, у власній практиці роботи використовуємо такий підхід: редколегія журналу обирається для підготовки і проведення конкретного номера. Тематика журналу визначається залежно від найбільш важливих перспектив колективу, з урахуванням вікових особливостей і пізнавальних інтересів студентів. Журнал може випускатися за окремою темою або містити різноманітні за тематикою «сторінки».

У сценаріях підбираємо багато цікавого матеріалу про Великобританію та США, відомих людей, традиції та визначні місця країн, питання до вікторин, ілюстрований матеріал, мультимедійні презентації та відеоматеріали.

Проведення таких заходів дає можливість привернути увагу студентської молоді до вивчення матеріалу про англомовні країни, виховувати інтерес до їх традицій та зацікавити вивченням іноземної мови.

Мета і завдання проведення усного журналу:
Отже, усний журнал можна віднести до комплексних форм виховної роботи, оскільки, завдяки своїм можливостям він сприяє залученню усіх сторін виховання – морального, естетичного, громадського, екологічного, економічного, емоційного.

Додаток №2.

e:\тетяна буланова\4baf190291237cd5ad8bda262d7ea351_7aca55d66fbe970c1e1f1d608310c800[1].jpg

3.4. Круглий стіл

Бесіда – діалог, розмова викладача і студента, викладача й групою студентів. Бесіда за «круглим столом» розглядається у виховній практиці як форма моральної освіти, громадянського виховання, форма організації всебічного обговорення важливих проблем колективу.

Термін «круглий стіл» походить з середньовічних лицарських романів про короля Артура, де розповідається як на королівських банкетах лицарі сідали за круглий стіл, щоб не було суперечок з приводу того хто сидить на почесному кінці столу, а кому дісталося непочесне місце. Згодом круглий стіл став неодмінним атрибутом міжнародних конференцій, дипломатичних переговорів. Вислів «сісти за круглий стіл» тепер означає почати доброзичливий обмін думками, миролюбні переговори. А також, що не менш важливо, рівноправність усіх учасників обговорення. c:\documents and settings\user\local settings\temporary internet files\content.word\1336044896_f81ef5b8ca4d51c498ae1215e96c63d7.jpg

Тематика, зміст і методика проведення бесід ускладнюється залежно від рівня розвитку студентів: від керівної ролі викладача до студентського самоуправління під час обговорення.

Ефективність бесід залежить від того, як вони пов'язані з іншими формами виховної роботи, від значущості теми, доцільності застосовуваних методів і прийомів під час бесіди, емоціональності та відкритості учасників.

Під час підготовки визначається тема, зміст, мета бесіди, готується матеріал, призначаються доповідачі за обраними напрямкам обговорення проблеми. Тема бесіди заздалегідь повідомляється учасникам, щоб вони могли обміркувати своє ставлення до неї. Приміщення оформлюється з урахуванням змісту бесіди: використовуються цитати, ілюстрації, виставки; столи чи стільці розташовують у вигляді кола.

Хід проведення залежить від теми та мети, однак обов’язковим є вступне слово ведучого про тему та мету заходу; доповіді та їх обговорення, підтримання та спонукання дискусії за допомогою крилатих виразів, аудіовізуальних засобів, завдань-ситуацій.

Наприкінці підводиться підсумок у вигляді вироблення колективної думки з питання, що обговорювалося.

Додаток №3.e:\тетяна буланова\4baf190291237cd5ad8bda262d7ea351_7aca55d66fbe970c1e1f1d608310c800[1].jpg

3.5. Брейн-ринг

Для більшої зацікавленості студентів часто практикуємо проведення брейн-рингів з метою поглиблення знань студентів з іноземної мови. Вони дають можливість студентам в ігровій формі розширити словниковий запас, сприяють розвитку комунікативних умінь та навиків, вдосконаленню культури спілкування, розширенню кругозору.

У брейн-ринзі використовується технологія обговорення, за якою потрібно все робити максимально швидко, без детальної перевірки версії і тим більше без розширеної аргументації. Обговорення починається по ходу звучання питання. Версія, яка видається більш-менш правильною, вибирається командою за правильну. Різко збільшується відповідальність того гравця, який дає свою версію правильної відповіді.g:\для творчои роботи\умная_сова.jpg

За командної взаємодії: необхідно мати умовний сигнал: «Я знаю» (більшість команд використовують жест апробований шестіркою Блінова – піднятий уверх великий палець руки). Правило «Брейн-рингу» примушує супроводжувати цей жест чітким формулюванням відповіді; від всіх гравців команди вимагається постійна концентрація; потрібна повна довіра один одному і відсутність будь-яких нарікань за столом.

За розподілом ролей: збільшується відповідальність капітана (крім того, що він повинен прийняти правильне рішення, він ще й натискає на кнопку, спроба розділити ці функції тільки шкодить).

Додаток №4.

e:\тетяна буланова\4baf190291237cd5ad8bda262d7ea351_7aca55d66fbe970c1e1f1d608310c800[1].jpg
3.6. Олімпіада

Олімпіада з іноземної мови проводилася з метою формування і закріплення умінь і навичок з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма), підвищення рівня грамотності з дисципліни, активізації пізнавальної діяльності студентів та розширення їх світогляду, ефективності вивчення дисципліни, виховання творчості та активності.

Комплект олімпіадних завдань складається відповідно до діючої навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова» для студентів першого курсу.

Завдання розробляються відповідно до Положення про проведення першого туру Всеукраїнських олімпіад.

У своїй роботі практикуємо такий комплект завдань:g:\для творчои роботи\old-mike.jpg

  1. аудіювання тексту;

  2. читання та переклад тексту;

  3. письмова робота на визначення розвитку граматичної компетенції;

  4. визначення рівня усної мовленнєвої компетенції.

Виконання запропонованих завдань потребує від студентів не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом, а й практичного опанування мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування за чотирма видами мовленнєвої діяльності. У ході виконання завдань учасники олімпіади мають продемонструвати також уміння правильно аргументувати та логічно структурувати свої думки, вживати якомога більше тематично релевантних лексичних одиниць.

Додаток №5.

e:\тетяна буланова\4baf190291237cd5ad8bda262d7ea351_7aca55d66fbe970c1e1f1d608310c800[1].jpg

3.7. Робота з волонтерами

Вагома  частка  позааудиторної  роботи  зосереджена  в  рамках  клубу  інтернаціональної  дружби,  організованого  на  засадах волонтерської  програми  американського  Корпусу  Миру. Було складено  програму  співробітництва  з  американськими  волонтерами Д.Вільямс, Дж. Беглієром. В  ході  волонтерської  діяльності,  реалізації  проектів  «Допоможи  дітям»,  «Дізнайся  про  традиції  іншої країни», «Збережи  довкілля», «Традиції США», "Ваше здоров'я"студенти  формують  психологічну  і  мовну  готовність  до  спілкування,  реалізується  комунікативний  підхід  до  вивчення  іноземної  мови,  створюється  взаємодія, координація  зусиль,  що  визначає  інтерактивну  методику.c:\documents and settings\user\рабочий стол\фото0450.jpgg:\для творчои роботи\1355597933_cq2xgx-ohvi.jpg

Під час однієї з зустрічей з волонтерами обговорювалось питання стосовно життя американської молоді. Як приклад, подаємо інформацію, яка обговорювалась на цій зустрічі:


HOBBIES

Besides, lots of children and teenagers have hobbies. They join different clubs that are organized for young people having the same hobby. During their holidays young people like to travel.7eee5dfd-7b62-4b53-be51-f5967b3dd4a9

There are also some political organizations, and different organization, that are connected with ecology or racial discrimination. As our youth, American young people also like to communicate with each other and spend a lot of time together.
PROBLEMS

I’m noticing a trend with our youth, due to the softness of our society most of them have no values, morals, goals etc. and its resulting in youths following instant gratification and pleasure above all else, I don’t see how America will sustain itself .We need to act fast to maintain stricter rules and constrictions on the next generation or else they will be ruined as well. Of course we could just ignore it, but I just thought we would rather not see our country go to hell. Yes, the "morals" and "values" of the past generation should be applied to the modern world and need not evolve to changing times... Yes, imposing strict authoritarian rules on young people is the best way to make them do what you want...what are the top ten things teens worry about? thumbnail

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Компетентнісно зорієнтована складова в системі науково-методичної роботи
Цікавість до навчання – це своєрідна скарбниця, яку треба оберігати та збагачувати. Розум не може зосередитись на всьому, він відкидає...

Детально опрацювати методичні рекомендації на шкільних методичних...
Детально опрацювати методичні рекомендації на шкільних методичних об’єднаннях І використовувати в навчальному процесі

Засідання Методичної ради
Про виконання зведеного плану видання наукових та навчально-методичних матеріалів втеі кнтеу у 2012 р

Науково методична установа
Річний алгоритм роботи міських методичних об'єднань педпрацівни- ків та орієнтовний зміст тематики засідань

Підготовка вчителя до уроку: що, як, коли?
Визначення навчально-розвивально-виховних завдань уроку на основі програми, методичних посібників, шкільного підручника й додаткової...

Наказ
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...

Не треба чекати, доки успіх прийде до тебе Негайно почни рухатися йому назустріч
Перед вами рекламний проспект різноманітних методичних форм роботи, запропонованих провідними педагогами нашого міста

Методичні рекомендації до навчальної програми «Натхнення»
Каталог методичних рекомендацій до навчальної програми (спецкурсу, факультативу, курсу за вибором) варіативної складової навчального...

Нвк «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» 2012-2013 н р. Зміст
Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішньошкільної методичної роботи І методичних об'єднань, які працюють у...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка