Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів

Методичні вказівки щодо виконання комплексної курсової роботи для студентів

Сторінка1/3
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДІНЗ «Університет банківської справи»

Інститут банківських технологій та бізнесу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03050802 “БАНКІВСЬКА СПРАВА”

Київ – 2015 рік


Укладачі: д.е.н., проф. Вовчак О.Д.,

д.е.н., проф. Смовженко Т.С.,

к.е.н., доц.. Гірченко Т.Д.,

к.е.н., доц.. Меда Н.С.,

Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. Вовчак О.Д.
Рецензенти: д.е.н., проф.. Слав’юк Р.А. , завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ);

д.е.н., доцент Самородов Б.В., завідувач кафедри банківської справи Харківського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ).

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри банківської справи,

протокол № ___ від « » ______2015 року.

Розглянуто і схвалено на засіданні Навчально-методичної Ради Університету банківської справи НБУ,

протокол №___ від «» ____________ 2015 р.

Рекомендовано Вченою радою Університету банківської справи НБУ,

протокол № ___ від « » __________ 2015року.

© Вовчак О.Д.,

Смовженко Т.С.,

Гірченко Т.Д.,

Меда Н.С.

1. Мета, завдання і місце курсової роботи у навчальному процесі
Виконання комплексної курсової роботи з банківської справи є одним із важливих етапів навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю “Банківська справа».

Курсова робота з банківської справи – це самостійне наукове дослідження студентом актуальних теоретичних і практичних проблем діяльності банків, оволодіння механізмом і методикою здійснення конкретних банківських операцій.

Метою виконання курсової роботи є систематизація, поглиблення і закріплення теоретичних знань щодо здійснення кредитної, інвестиційної та інших видів діяльності банків, а також набуття вмінь з аналізу економічної, статистичної та фінансової інформації з питань здійснення банківських операцій та оцінки рівня їх прибутковості з метою розробки напрямів розвитку банківської діяльності в умовах кон’юнктури ринку.

Завдання курсової роботи визначається згідно з вибраною темою і об’єктом дослідження. Воно полягає в глибокому теоретичному, нормативно-законодавчому і методичному висвітленні питань теми, фінансово-економічному аналізі інформаційного забезпечення теми (матеріалів статистичних даних, фактичних форм звітності банків у динаміці) і розробці заходів щодо підвищення ефективності діяльності банків.

Основними завданнями виконання курсової роботи є:

 • вивчення (або поглиблення) та узагальнення сучасних теоретичних та методичних підходів з обраного напряму дослідження;

 • висвітлення у відповідності з обраною темою нормативних і законодавчих актів, які регулюють здійснення банківської діяльності;

 • проведення аналізу та оцінки фінансово-економічної діяльності об’єкта дослідження та ефективності його діяльності із використанням сучасних методів дослідження;

 • обґрунтування напрямів і рекомендацій щодо розвитку та підвищення ефективності конкретних видів банківської діяльності.

Після написання курсової роботи студент повинен вміти:

 • застосовувати теоретичні знання на практиці і самостійно здійснювати та аналізувати банківську діяльність;

 • здійснювати аналіз та якісну оцінку економічних явищ та процесів, що мають місце в банківській діяльності, визначати вплив окремих факторів на прибутковість та ефективність банківських операцій;

 • виявляти напрями розвитку та розширення банківської діяльності, резерви підвищення ефективності діяльності, розробляти заходи щодо вдосконалення організаційної та фінансово-економічної роботи банку.

Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:

 1. Високий науково-теоретичний рівень роботи. Для висвітлення економічної суті питань теми повинні бути використані сучасні законодавчі та нормативні акти з питань банківської діяльності, навчальні підручники та посібники, монографії, брошури, періодичні видання, журнали, наукові дослідження колективу кафедри.

 2. Вміле поєднання теорії з практикою. Теоретичний виклад матеріалу повинен здійснюватися на матеріалах економічного аналізу за даними об’єкта дослідження.

 3. Правильний вибір і застосування методів фінансово-економічного аналізу.

 4. Економічна обґрунтованість висновків і пропозицій, їх практичний ефект.

 5. Самостійне виконання роботи і послідовність викладу матеріалу.

 6. Правильне оформлення і своєчасне подання роботи на кафедру.

Виконання курсової роботи охоплює такі етапи:

 1. Вибір і затвердження теми.

 2. Складання плану курсової роботи і його узгодження з керівником.

 3. Підбір літературних джерел і написання теоретичної частини курсової роботи.

 4. Підбір практичних матеріалів з теми дослідження, їх аналітична обробка.

 5. Написання і оформлення роботи.

 6. Представлення виконаної роботи на кафедру.

 7. Рецензування курсової роботи.

 8. Захист курсової роботи.

2. Вибір теми і виконання курсової роботи

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і практичне значення, відповідати сучасним тенденціям розвитку банківської системи України. Шляхом аналізу та порівняння з відомим розв’язанням проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність написання курсової роботи.

Вибір теми курсової роботи студент здійснює згідно із графіком, який встановлюється кафедрою. В ньому регламентуються строки вибору теми, погодження плану роботи, подання її на кафедру і терміни захисту.

Студент самостійно вибирає тему курсової роботи і складає список використаних джерел, необхідної для її виконання. При цьому він користується списком літератури, вказаним в типовій і робочій програмах відповідного курсу. Опрацювання літератури необхідно починати з найновіших публікацій, в яких висвітлюються останні досягнення і зміни в теорії і практиці грошового обігу, кредитній, банківській сферах тощо. Враховуючи динамічність розвитку банківської системи України, особливу увагу треба звертати на діючу законодавчу і нормативну базу. Варто залучати також поточні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях. На стадіях підбору літератури студент використовує алфавітні та систематизовані каталоги, новітні надходження літератури.

Після закінчення строку, встановленого для вибору тем, кафедра призначає наукових керівників з викладачів кафедри, а при потребі – наукових консультантів з банків.

Робота над темою починається з погодження плану з науковим керівником. На основі вивчення нормативних і літературних джерел студент самостійно складає проект плану курсової роботи і разом із списком опрацьованих літературних джерел подає його науковому керівнику для погодження.

Для складання проекту плану доцільно, перш за все, уважно проглянути відповідний розділ програми з даної дисципліни, повторити навчальну літературу та лекційний матеріал курсу. Це дасть можливість студенту швидше визначити ключові питання теми. Потім, розпочавши перегляд монографій, книг і брошур з цих питань, студент повинен остаточно визначитись з напрямками наукового дослідження, тобто скласти проект плану.

План роботи повинен складатися з декількох основних питань, які надалі конкретизуються. Плани можуть бути прості і складні. Простий план містить декілька питань включаючи вступ і висновки. Складний план доцільно подавати у тому випадку, якщо тема курсової роботи складна за своєю структурою і поділяється на окремі пункти, підпункти. Залежно від обраної теми план курсової роботи може містити розрахункову частину, яка виділяється у плані окремим питанням.

План курсової роботи не повинен бути перевантаженим питаннями (не більше 3-4 питань). Взірці планів курсових робіт наведені в додатку А.

Науковий керівник разом із студентом детально переглядає проект плану і список літератури, вносить, при необхідності, відповідні зміни і доповнення.

Після погодження плану студент приступає до роботи над темою. Вона складається з таких етапів:

I – поглиблене вивчення літературних джерел і теоретичне висвітлення питань у формі виписок;

II – складання переліку необхідного інформаційного забезпечення, погодження з науковим керівником його обсягів, методів збору, економічної обробки і оформлення матеріалів наукового аналізу;

III – збір і економічна обробка матеріалів інформаційного забезпечення на конкретному об’єкті   банку;

IV – оформлення курсової роботи і подання її на кафедру для рецензування.

Перший і другий етапи роботи студент повинен виконати до проходження виробничої практики.

На першому етапі студент вивчає літературні джерела, робить виписки, необхідні для теоретичного обґрунтування питань, акцентує свою увагу на методах наукового аналізу проблемних питань теми. Виписки доцільно робити в розрізі питань у формі вільного викладу тексту, а не копіювання тексту авторів.

На другому етапі студент, після детального опрацювання літературних джерел, формує перелік інформаційного забезпечення теми, визначає методи збору і обробки економічної інформації, складає макети групових і комбінованих таблиць, форми розрахунків, необхідних показників тощо. Обсяг інформації, методи її обробки і порядок оформлення матеріалів обстеження студент погоджує з науковим керівником.

Третій і четвертий етапи роботи студент виконує безпосередньо у період проходження виробничої практики.
3. Оформлення курсової роботи

Курсова робота виконується і оформляється з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт.

Результати проведеного дослідження викладаються у курсовій роботі, виходячи з таких вимог:

 • змістовність та конкретність викладення;

 • системність та послідовність;

 • виділення в тексті окремих абзаців (занадто великі фрагменти не сприяють розумінню викладеного матеріалу);

 • завершеність викладення кожної думки;

 • виключення тавтології;

 • належне оформлення курсової роботи.

Текст курсової роботи друкується машинописним способом або складається на комп'ютері (при наборі використовується шрифт Times New Roman (Cyr) або при відсутності такого – Arial (Cyr), кегель 14). Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). Під час друкування роботи машинописним способом чи на комп'ютері використовують шрифт текстового редактора Word розміру 14 з півторарядковим міжрядковим інтервалом до тридцяти рядків на сторінці.

Обсяг курсової роботи повинен становити не менше 40 сторінок машинописного тексту (без урахування додатків). Текст необхідно оформляти таким чином, щоб залишилися поля: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Курсова робота починається з титульного аркуша (додаток Б). На титульному аркуші вказуються назва теми, інститут, спеціальність, група, прізвище та ініціали студента, науковий ступінь, вчене звання (посада), прізвище та ініціали наукового керівника, місто і рік виконання роботи.

За титульним аркушем послідовно розміщуються рецензія наукового керівника, план роботи (додаток В), зміст роботи (додаток Д), основний текст роботи, список використаних джерел, додатки. У змісті зазначають початкові сторінки структурних частин роботи. Кожна структурна частина (питання, список використаних джерел тощо) починається з нової сторінки. Титульний аркуш та зміст включають до загальної нумерації сторінок курсового дослідження, але номер сторінки на них не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Рецензію і план не нумерують.

Заголовки структурних частин курсової роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підпитань друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 3-4 одинарним інтервалам.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, не мають порядкового номера.

Нумерацію сторінок, питань, підпитань, пунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №..

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсового дослідження. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації. Ілюстрації — рисунки (схеми, графіки, карти, креслення тощо) —розміщують у курсових роботах для встановлення властивостей або характеристик об’єкта, а також для ліпшого розуміння тексту робіт. На ілюстрації мають бути посилання в тексті курсової роботи.

Ілюстрації слід розмістити безпосередньо після тексту, в якому про них згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності — у додатку.

Якщо ілюстрація створена не автором курсової роботи, необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми повинні відповідати вимогам стандартів "Єдиної системи конструкторської документації" та "Єдиної системи програмної документації".

За наявності у курсовій роботі таблиць, що доповнюють ілюстрації, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією з абзацного відступу. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Наприклад: "Рис.3.1" (перший рисунок третього питання). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис. В. 3).

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані — на кожній сторінці і під ними друкують «Рис..., аркуш...», якщо є кілька рисунків, і «Рис. 1, аркуш...», якщо є один рисунок.

Таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву таблиці наводять жирним шрифтом. У назві таблиці треба вказувати назву банку або фінансово-кредитної установи, на матеріалах якого виконувалась курсова робота, та період дослідження (додаток З). Крім того, над таблицею з правого боку вказується скорочено одиниця виміру. Якщо використовується не одна, а кілька одиниць виміру, то вони подаються або в кінці назви кожної графи або після назви показників.

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... в табл. 2.7». У повторних посиланнях на таблиці треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 2.7».

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою від 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, а в другому - боковик. Зразок оформлення таблиці:

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Головка


Заголовки граф

Підзаголовки графРядки


Боковик Графи (колонки)

(заголовки рядків)

Формули.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил. Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують в окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту. Пояснення символів і числових коефіцієнтів треба наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Наприклад: Ефективність власних коштів банку визначається за формулою:

, (2.2)

де Кр – прибутковість капіталу банку;

П – прибуток банку;

Дчп – поточний чистий дохід банку;

К – власний капітал банку.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту центруванням. Вище і нижче від кожної формули потрібно залишати не менше від одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівняння (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання на формули курсової роботи роблять за допомогою порядкового номера формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.2)» або «див. формулу (2.2)».

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Якщо формулу взято в рамку, то її номер записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених в окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться всередині групи формул і спрямоване в бік номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула є складовою речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього потребує побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі розташовані одна під одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники та матриці, можна розділові знаки не ставити.

Запозичена у додатки з літературних чи статистичних джерел інформація (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов’язкових посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела у списку використаної літератури та номери сторінок, з яких взято інформацію.

Посилання.

При написанні курсової роботи студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати, з яких наводяться дані або на ідеях і висновках яких ґрунтується розробка студентом проблематики роботи. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не входить до останнього видання.

Якщо використовуються матеріали з підручників, монографій, оглядових статей, інших джерел, то в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід робити, зазначаючи порядкові номери сторінок відповідного джерела за допомогою квадратних дужок, наприклад: «...у праці [1, с.7-8]...». Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису.

Приклад:

Цитата в тексті: “Кредит чековий – надання банку у борг суми грошей, в межах якої клієнт може виписувати чеки для здійснення платежів” [1, с. 305].

Відповідний опис у переліку посилань:

1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Б.П. Адамик.; 2-ге вид. допов. і перероб. – К.: Кондор, 2011. – 415с.

Відповідне подання виноски:

1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Б.П. Адамик.; 2-ге вид. допов. і перероб. – К.: Кондор, 2011. – С. 305-307.

Список використаних джерел.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і ін. (при цьому враховують відповідність бібліографічного опису вимогам чинного міждержавного стандарту ГОСТ 7.1 - 84, за винятком вимог Изм. № 1 (ІПС № 2-2001)). Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати відповідно до вимог міждержавних і державних стандартів з обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582 - 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12 - 93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11-78 «СИБИД. Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

Послідовність наведення літературних джерел наступна:

 • закони та постанови Верховної Ради України;

 • укази Президента України;

 • постанови, декрети та розпорядження Кабінету Міністрів України;

 • нормативні документи міністерств і відомств України;

Всі наступні літературні джерела розміщуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами використаних джерел. Якщо подаються літературні джерела іноземними мовами (крім російської), вони розміщуються в кінці списку в алфавітному порядку, а після них   офіційні web-сторінки державних, фінансово-кредитних установ, об’єднань, асоціацій та ін (додаток Е).

До списку використаних джерел включаються лише ті джерела, які дійсно були використані під час написання курсової роботи. Не слід посилатися на електронні бази даних та інші видання (книги), які не є офіційними джерелами змісту нормативно-правових актів.

Приклад оформлення списку подано в додатку Е.

Додатки. Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті курсової роботи. Додатки, які не мають принципового значення або не використовуються в роботі, докладати не треба.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, розміщений вгорі і написаний (надрукований) малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що означає додаток, наприклад: „Додаток А” (без крапки). Якщо додаток містить кілька сторінок, на наступних сторінках вказується слово «Продовження» і номер додатку, наприклад: «Продовження додатку А» та закінчення додатку на останній сторінці: «Закінчення додатку А».

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною на аркуші друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1 - перший рисунок додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

Курсова робота підлягає поданню на кафедру в строки, передбачені графіком, затвердженим кафедрою банківської справи.

Кафедра веде журнал реєстрації курсових робіт, передає науковим керівникам для перевірки і рецензування, слідкує за дотриманням строків перевірки. На перевірку курсової роботи відводиться до 7 днів. Перевірка оформляється письмовою рецензією на роботу. Рецензія на курсову роботу повинна у стислій формі характеризувати актуальність теми, якість виконання та оформлення роботи, ступінь економічного обґрунтування висновків, можливість її допуску до захисту або причини її повернення на доопрацювання (додаток Ж).

Курсова робота, яка виконана з порушенням вимог і направлена на доробку або переробку, підлягає в стислі строки доопрацюванню студентом з урахуванням зауважень наукового керівника.

Доопрацьована курсова робота подається на кафедру для повторної перевірки. При виконанні чи доопрацюванні курсової роботи з порушенням строку, встановленого графіком навчального процесу, студент не допускається до екзаменаційної сесії.

Курсова робота, виконана згідно з встановленими вимогами, допускається науковим керівником до захисту.

За день до захисту студент зобов’язаний повернути курсову роботу з відгуком наукового керівника на кафедру.

При підготовці до захисту студент повинен звернути особливу увагу на зауваження рецензента, проблемні питання, економічне обґрунтування можливості (очікуваного) ефекту від впровадження пропозицій автора на практиці тощо.

Для захисту курсових робіт кафедра призначає комісії, склад яких затверджується відповідним розпорядженням кафедри. Одним із членів комісії, як правило, є науковий керівник курсової роботи студента.

Захист курсової роботи проводиться шляхом співбесіди. Члени комісії можуть задавати питання з теми курсової роботи, методики виконання та змісту самої роботи.

За результатами співбесіди і з врахуванням рецензії наукового керівника комісія виставляє оцінку за стобальною шкалою. Оцінка виставляється зразу після завершення співбесіди зі студентом. Один із членів комісії повідомляє оцінку, проставляє її в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.
Додаток А
План курсової роботи на тему: „Валютні операції банків та механізм їх здійснення”

ВСТУП

1. Суть і класифікація валютних операцій банку

2. Механізм здійснення валютних операцій банку

3. Аналіз та оцінка ефективності здійснення валютних операцій банку

4. Перспективні напрями розвитку валютних операцій банку

ВИСНОВКИ
План курсової роботи на тему: „ Стан та перспективи розвитку активних операцій банку”

ВСТУП

1. Сутність та необхідність здійснення активних операцій банку

2. Види активних операцій банку та їх характеристика

3. Аналіз та оцінка ефективності здійснення активних операцій банку

4. Перспективні напрями розвитку активних операцій банку в сучасних умовах

ВИСНОВКИ

Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ


Кафедра банківської справи

КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА

на тему: «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ»
Студент(а)ки ____ курсу ____групи
спеціальності 8.03050802 “Банківська справа”

___________П.І.Б.________________________

Керівник _____ _________________________.
Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії

_____________________ ________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Київ – 201… рік

Додаток В

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Історія української філософії»
Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою наукову роботу та оформити її результати

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту
Методичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад.:...

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни...
Розглянуто та погоджено на засіданні методичної ради Лозівської філії хадт для використання в процесі навчання студентами денної...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси-2008
Методичні рекомендації з курсу «Стратегія підприємства» містять навчальну програму курсу, загальні вказівки до виконання контрольної...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Курсової роботи обирається студентами самостійно з тематики курсових...
Важливою формою самостійної роботи студентів з курсу теорії держави І права є написання курсової роботи. Написання курсової роботи...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка