Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Навчальна програма фізична культура профільний рівень

Навчальна програма фізична культура профільний рівень

Сторінка1/24
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Навчальна програма
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Профільний рівень

10 – 11 класи

Київ, 2010

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист №1/11-8298 від 31.08.10)


Авторский колектив:

Єрмолова В., Іванова Л., Смоліус Г., Сілкова В., Благій О., Дерев’янко В., Лакіза О.М., Коломоєць Г.А., Ребрина А.А., Перепилиця С.В.

Пояснювальна записка

Навчальна програма для 10-11 класів розроблена відповідно до положень Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженій рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 р. №10/12-2 з метою її використання в загальноосвітніх навчальних закладах, які обрали поглиблене вивчення предмета «Фізична культура» – спортивний профіль.

Програма орієнтує організацію навчального процесу на ознайомлення учнів старших класів з основними формами професійної діяльності фахівців фізичного виховання (вчителя фізичної культури, тренера з виду спорту), оволодіння ними первинними засобами і формами педагогічної діяльності, а також на підвищення майстерності в обраному виді оздоровчо-корегувальної та спортивної діяльності.

Основна мета предмета – формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я старшокласників, фізичної культури особистості, оволодіння основними положеннями теорії і методики фізичної культури, вміннями та навичками самостійно вирішувати питання фізкультурно-спортивної й оздоровчо-корегувальної діяльності, а також забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки з фізичного виховання.

Мета предмета «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

 • інтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури і спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності;

 • оволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними основами знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання;

 • формування вмінь щодо організації та проведення самостійних форм занять оздоровчо-корегувальної та спортивної спрямованості;

 • формування пізнавальних та творчих здібностей, забезпечення професійної орієнтації щодо вибору профілю подальшої освіти;

 • розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров`я;

 • формування пізнавальних та творчих здібностей щодо фізичної культури;

 • забезпечення професійної орієнтації школярів;

 • формування фізичної культури особистості, громадянської та патріотичної свідомості.

Зміст предмета «Фізична культура» спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробіиництва, розв’язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, проявлення творчості у застосуванні рухових дій у різних по складності умовах), функціональних (здатність до оперування знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно віковим особливостям, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), когнітивних (здатність до набуття основ знань для здійснення педагогічної діяльності в галузі фізичного виховання і спорту), технологічних (володіння методиками, спрямованими на збереження і зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості), професійно-прикладних (сприяння формуванню умінь і навичок використання фізичних вправ у повсякденній і подальшій професійній діяльності), особистісних (формування важливих для професійної діяльності особистісних якостей), які відображають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.

Основними принципами побудови програми є безперервність, цілісність процесу навчання та особистісно-орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу.

Дана програма є універсальною. Теоретичний матеріал залишається стабільним, тоді як способи фізкультурної діяльності – модулі – можна змінювати залежно від об’єктивних умов навчального закладу, в якому буде використовуватись ця програма.

Програма предмета “Фізична культура” (спортивний профіль) складається з пояснювальної записки і таких розділів:

 1. Розділ 1. Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності.

 2. Розділ 2. Способи фізкультурної діяльності (модулі).

 3. Додатки:

а) перелік типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

б) критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Фізична культура»;

в) умови виконання оцінювання стану фізичної підготовленості учнів.

Розділ навчальної програми “Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності” дозволяє учням засвоїти знання основних положень теорії фізичного виховання, оволодіти інтегрованою системою анатомо-фізіологічних, психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до фізичного виховання, поглибити свій освітній рівень для продовження навчання у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю.

Розділ програми “Способи фізкультурної діяльності” – змінна складова, що відображає спеціалізовану підготовку, яка базується на одному з видів спорту або видів одного із сучасних фізкультурно-оздоровчих систем. Складовими цього розділу є фізична підготовка, спеціальна підготовка, до якої входить технічна, тактична та інші види підготовки, притаманні даному виду фізкультурної діяльності, та інструкторська і суддівська практика. Цей компонент орієнтований на формування у школярів основ індивідуальної фізкультурної діяльності, розвитку потреби в особистому вдосконаленні, підвищення рівня спортивної майстерності в обраному виді рухової діяльності. Даний розділ може доповнюватись іншими видами фізкультурної діяльності – модулями – в установленому порядку.

Програма кожного виду фізкультурної діяльності складається з фізичної, спеціальної підготовки (технічна, тактична тощо), суддівської та інструкторської практики.

Основними компонентами змісту предмета ’’Фізична культура’’ є:

 • інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмета на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ;

 • операційний, що поєднує в собі підходи до освоєння учнями цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію диференційованого підходу;

 • мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й зміцнення здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально-значимих і особистісно-орієнтованих потреб.

Виходячи із потреб та побажань учнів, умов та матеріально-спортивного забезпечення, навчальний заклад обирає один або декілька видів фізкультурної діяльності, який вивчається у 10 та 11 класах. Проте в одному класі вивчається не більше двох видів фізкультурної діяльності (наприклад, дівчата – легка атлетика, хлопці – футбол тощо).

Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі п’яти годин на тиждень у 10 та 11 класах. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших складових. Враховуючи рівень знань, фізичної підготовленості учнів, їх інтереси і здібності, стан спортивно-матеріальної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель може самостійно:

    • визначати кількість годин на вивчення складових кожного з видів фізкультурної діяльності;

    • змінювати послідовність вивчення питань в обсязі тем;

    • обирати найбільш ефективні форми організації навчального процесу, засоби розвитку фізичних якостей та природних здібностей, спеціальні вправи для опанування учнями рухових дій;

    • застосовувати підручники, посібники, рекомендовані для використання в школі.

Резервний час використовується при нестандартних ситуаціях (карантин, несприятливі погодні умови тощо). При їх відсутності вчитель самостійно вирішує використання години резервного часу (таблиця 1).

На викладання розділу “Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності ” відводиться один теоретичний урок на тиждень в кожному класі.

На викладання будь-якого виду з розділу “Способи фізкультурної діяльності” відводиться у 10 та 11 класах по 4 години на тиждень.

Таблиця 1
Орієнтовна сітка розподілу годин за темами та видами навчальної діяльності


№№

Розділ програми
Клас


10 клас

11 клас

1.

Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності


35

35

2.

Способи фізкультурної діяльності

(види спорту):

130

130

Фізична підготовка

40

40

Спеціальна підготовка (технічна, тактична тощо):

78

78

Інструкторська та суддівська практика

12

12

3.

Резервний час

10

10
Усього:

175

175
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма «Фізична культура. 1-4 класи»
Міністерством освіти І науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

Програма «Фізична культура. 1-4 класи»
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи

Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів (профільний...
Для профільного навчання учнів 10-11 класів чинною є програма «Філософія» авторів Огнев'юка В. О., Утюж І. Г., яка розрахована на...

Робоча навчальна програма київ 2012 загальні відомості
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10-11 класів (рівень...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...

Книга Наказ мон від 28. 10. 2010 №1021 Програми для загальноосвітніх...
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Освітньо кваліфікаційний рівень: бакалавр
Фізична реабілітація – невід’ємна складова соціальної та професійної реабілітації, І використовується як лікувальний І профілактичний...

Бойко Галина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач...
У 1987 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність – фізична культура І спорт

Книга Наказ мон від 28. 10. 2010 №1021 Програми для загальноосвітніх...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Книга Наказ мон від 28. 10. 2010 №1021 Програми для загальноосвітніх...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка